افکارنیوز اسرائیل 41

شبستان اسرائیل 73

صداوسیما اسرائیل 72

فارس اسرائیل 82

پیراسته‌فر اسرائیل 128

پارسینه اسرائیل 69

دانشجو اسرائیل 75

ایران جیب اسرائیل 66

دانشجو اسرائیل 178

آنا اسرائیل 61

صدای ایران اسرائیل 56

کمونه اسرائیل 105

کمونه اسرائیل 73