مهر فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 2

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 2

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

اف‌سی پرسپولیس فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4