بانک مردم بانک‌ 2

بانک مردم بانک‌ 2

بانک تجارت بانک‌ 0

بازارنیوز بانک‌ 2

بازارنیوز بانک‌ 2

بانک ملی بانک‌ 0

بانک ملی بانک‌ 0

بازارنیوز بانک‌ 0

بانک ملی بانک‌ 0

بانک ملی بانک‌ 0

بانک مردم بانک‌ 4

بانک ملی بانک‌ 0

بانک ملی بانک‌ 0

بازارنیوز بانک‌ 4

بازارنیوز بانک‌ 4

بانک ملی بانک‌ 0

بانک اقتصاد نوین بانک‌ 2

بانک مردم بانک‌ 4

بازارنیوز بانک‌ 0