مهر کهگیلویه و بویراحمد 1

مهر خراسان رضوی 0

مهر خراسان جنوبی 1

ایسنا زنجان 1

ایسنا خراسان رضوی 0

ایسنا خراسان رضوی 0

ایسنا بوشهر 0

ایرنا استانها 1

ایرنا استانها 1

ایرنا استانها 1

ایرنا استانها 1

مهر بوشهر 0

مهر همدان 0

مهر گلستان 1

مهر گلستان 1

مهر گلستان 1

مهر مرکزی 1

مهر آذربایجان غربی 0

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 1

مهر هرمزگان 0

مهر هرمزگان 0

مهر آذربایجان شرقی 1

مهر آذربایجان شرقی 1