مهر مرکزی 1

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 1

مهر یزد 0

مهر یزد 0

مهر زنجان 1

مهر زنجان 1

مهر زنجان 1

مهر زنجان 1

مهر زنجان 1

مهر زنجان 1

مهر لرستان 1

مهر کرمان 1

ایسنا یزد 0

ایسنا همدان 0

ایسنا گیلان 0

ایسنا کرمانشاه 1

مهر اصفهان 1

مهر اصفهان 1

مهر اصفهان 1

ایسنا سمنان 0

ایسنا قزوین 0

ایسنا فارس 0