ایسنا فارس 1

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا اصفهان 1

مهر مازندران 1

مهر خراسان جنوبی 1

ایسنا هرمزگان 0

ایسنا خوزستان 0

ایسنا خوزستان 0

ایسنا خراسان جنوبی 0

ایسنا اردبیل 0

مهر گلستان 0

مهر مرکزی 1

مهر مرکزی 0

مهر مرکزی 1

مهر البرز 0

ایرنا سمنان 0

ایرنا سمنان 0

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا هرمزگان 1

ایرنا مازندران 0

ایرنا فارس 0

ایرنا فارس 0