ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا همدان 2

ایرنا همدان 0

ایرنا خوزستان 1

ایرنا خوزستان 3

ایرنا خوزستان 0

ایسنا خراسان شمالی 2

مهر بوشهر 0

ایرنا گلستان 0

مهر زنجان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 6

مهر گیلان 0

ایسنا خراسان شمالی 0

مهر هرمزگان 0

مهر هرمزگان 4

مهر هرمزگان 2

مهر هرمزگان 4

مهر هرمزگان 1

ایرنا گیلان 0

ایرنا گیلان 1

ایرنا مرکزی 1

ایرنا البرز 4

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا خراسان شمالی 2