ایرنا خوزستان 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا خوزستان 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا اصفهان 1

ایرنا گیلان 2

ایرنا زنجان 0

ایرنا مازندران 1

ایرنا همدان 3

ایرنا فارس 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 3

ایرنا یزد 1

ایرنا یزد 1

ایرنا یزد 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا خوزستان 0