ایسنا بوکس 49

بانک ورزش بوکس 59

باشگاه خبرنگاران بوکس 30

باشگاه خبرنگاران بوکس 102

گیلان خبر بوکس 81