ایرنا شطرنج 34

تسنیم شطرنج 37

صدای ایران شطرنج 42

ورزش 3 شطرنج 43

باشگاه خبرنگاران شطرنج 41

تسنیم شطرنج 38

ایران اکونومیست شطرنج 35

باشگاه خبرنگاران شطرنج 32

صداوسیما شطرنج 46

ورزش 3 شطرنج 38

باشگاه خبرنگاران شطرنج 81

ایسنا شطرنج 40

تسنیم شطرنج 42