ایرنا شطرنج 41

تسنیم شطرنج 40

صدای ایران شطرنج 45

ورزش 3 شطرنج 48

باشگاه خبرنگاران شطرنج 51

تسنیم شطرنج 44

ایران اکونومیست شطرنج 43

باشگاه خبرنگاران شطرنج 40

صداوسیما شطرنج 50

ورزش 3 شطرنج 42

باشگاه خبرنگاران شطرنج 90

ایسنا شطرنج 44

تسنیم شطرنج 44