ایرنا شطرنج 60

تسنیم شطرنج 60

صدای ایران شطرنج 52

ورزش 3 شطرنج 62

باشگاه خبرنگاران شطرنج 62

تسنیم شطرنج 53

ایران اکونومیست شطرنج 55

باشگاه خبرنگاران شطرنج 54

صداوسیما شطرنج 57

ورزش 3 شطرنج 54

باشگاه خبرنگاران شطرنج 113

ایسنا شطرنج 52

تسنیم شطرنج 58