تسنیم ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

فارس ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

فارس ورزشی 3

ایسنا ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 0

فارس ورزشی 1

فارس ورزشی 1