باشگاه خبرنگاران فضای مجازی 20

باشگاه خبرنگاران فضای مجازی 14

ایکنا فضای مجازی 48

تقریب فضای مجازی 24

ایرنا فضای مجازی 61

تاپ ناز فضای مجازی 578

کلیک فضای مجازی 72

ایستنا فضای مجازی 55

تاپ ناز فضای مجازی 1004

ستاره فضای مجازی 195

ایستنا فضای مجازی 291

ایسنا فضای مجازی 98

فانوس نیوز فضای مجازی 118

آی تی رسان فضای مجازی 284

آرگا فضای مجازی 2269

باشگاه خبرنگاران فضای مجازی 165

تاپ ناز فضای مجازی 1296

صداوسیما فضای مجازی 99

روژان فضای مجازی 623

کلیک فضای مجازی 126

ستاره فضای مجازی 1850

رکنا فضای مجازی 143

باشگاه خبرنگاران فضای مجازی 175

رکنا فضای مجازی 88