پیشنهاد هیجان انگیز !!!!!!!!!!!!

فواید بخور صورت


بخور صورت یک درمان پوستی است که پوست را تمیز می کند و احساس تازگی به پوست می دهد. بخور صورت قطعا یک مفهوم مدرن نیست، این ایده به دوران رومیان و شاید قبل تر از آن بر می گردد. روش های سنتی بخور عبارت است از قرار دادن صورت بر حوض آب داغ، یا […] Source

تبليغ
.bs-slider-list,.bs-slider-slider,.bs-slider-track.bs-slider-loading .bs-slider-slide,.bs-slider-loading .bs-slider-track.bs-slider-slider.bs-slider-list.bs-slider-list:focus.bs-slider-list.dragging.bs-slider-slider .bs-slider-list,.bs-slider-slider .bs-slider-track.bs-slider-track.bs-slider-track:after,.bs-slider-track:before.bs-slider-track:after.bs-slider-slide[dir=rtl] .bs-slider-slide.bs-slider-slide img.bs-slider-slide.bs-slider-loading img.bs-slider-slide.dragging img.bs-slider-initialized .bs-slider-slide.bs-slider-vertical .bs-slider-slide.bs-slider-arrow.bs-slider-hidden .rtl .bsac .bsac-container.bsac-clearfix:after,.bsac-clearfix:before.bsac-clearfix:after.bsac-clearfix.bsac-caption.bsac-container a.bsac-type-code br.bsac-type-dfp>div.mce-content-body .bsac.mce-content-body .bsac-hide-on-desktop,.mce-content-body .bsac-hide-on-phone,.mce-content-body .bsac-hide-on-tablet-landscape,.mce-content-body .bsac-hide-on-tablet-portrait@media (min-width:992px) and (max-width:1199px)}@media (max-width:991px)}@media (min-width:1200px).bs-hidden-lg}@media (max-width:991px)}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px)}.better-ads-post-top.better-ads-post-bottom.bsac-empty-note.bsac-empty-note a.bsac-empty-note a:hover.widget_better-ads:empty.bsac.bsac-align-center.bsac.bsac-align-right.bsac.bsac-align-left@media (min-width:1140px)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px)}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px)}.bsac.bsac-float-left.bsac.bsac-float-right@media (max-width:767px).bsac.bsac-float-left,.bsac.bsac-float-right}.rtl .bsac.bsac-float-right.rtl .bsac.bsac-float-left.bsac .bsac-container.bsac .bsac-container.bsac-type-code embed,.bsac .bsac-container.bsac-type-code object,.bsac .bsac-container.bsac-type-image img.bsac .bsac-container.bsac-type-image .ad-caption.bsac.bsac-column-2 .bsac-container.bsac.bsac-column-2 .bsac-container:nth-of-type(odd).bsac.bsac-column-2 .bsac-container:nth-of-type(even).rtl .bsac.bsac-column-2 .bsac-container.rtl .bsac.bsac-column-2 .bsac-container:nth-of-type(odd).rtl .bsac.bsac-column-2 .bsac-container:nth-of-type(even).bsac.bsac-column-3 .bsac-container.bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child( 3n-1 ).bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child( 3n-2 ).bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child( 3n+3 ).rtl .bsac.bsac-column-3 .bsac-container.rtl .bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child( 3n-2 ).rtl .bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child( 3n+3 )@media only screen and (max-width :780px).bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-of-type(odd).bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-of-type(even).rtl .bsac.bsac-column-3 .bsac-container.rtl .bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-of-type(odd).rtl .bsac.bsac-column-3 .bsac-container:nth-of-type(even)}@media only screen and (max-width :600px).bsac.bsac-column-2 .bsac-container:last-child,.bsac.bsac-column-3 .bsac-container:last-child} .clearfix:after.betterstudio-review.betterstudio-review .page-heading.betterstudio-review .page-heading:last-child.betterstudio-review .verdict>br,.betterstudio-review p:empty.betterstudio-review .overall.betterstudio-review .overall .rate.betterstudio-review .overall .rate .percentage.betterstudio-review .verdict-summary.betterstudio-review .criteria-list ul.betterstudio-review .criteria-list li.betterstudio-review .criteria-list li:last-child.betterstudio-review .criteria-list li .criterion .rate.betterstudio-review .criteria-list li .rating-stars.betterstudio-review .criteria-list li .rating-bar.betterstudio-review .criteria-list li .rating-bar span.betterstudio-review .criteria-list li .review-description@media only screen and (max-width:480px).betterstudio-review .verdict-summary}.rating-stars.ie .rating-stars.rating-stars span,.rating-stars span:before,.rating-stars:before.rating-stars span.rating-stars span:before.betterstudio-review .criteria-list .rating-stars.betterstudio-review .overall .rating-stars span:before.betterstudio-review .overall .rating-stars.post-meta .rating-stars,.post-meta .rating-stars span,.post-meta .rating-stars span:before,.post-meta .rating-stars:before.rating-bar,.rating-bar span.rating-bar.rating-bar span.rate-number.betterstudio-review .verdict .rating-bar.betterstudio-review .verdict .rating-bar span.betterstudio-review .criteria-list .rating-bar.post-meta .rating-bar.post-meta .rating-bar span.betterstudio-review .affiliate,.betterstudio-review .criteria-list,.betterstudio-review .readers-ratings,.betterstudio-review .review-cons-pros>aside,.betterstudio-review .review-description,.betterstudio-review .verdict.betterstudio-review .criteria-list.betterstudio-review .review-cons-pros>aside.betterstudio-review .readers-ratings.review-cons-section,.review-pros-section.review-cons-section:first-child:last-child,.review-pros-section:first-child:last-child.review-cons-section .fa,.review-pros-section .fa.review-cons-section .fa.betterstudio-review .affiliate,.readers-ratings.review-cons-section ul,.review-pros-section ul.review-cons-section li,.review-pros-section li.review-cons-section li:last-child,.review-pros-section li:last-child.review-cons-section li:before,.review-pros-section li:before.review-cons-section li:before.readers-ratings .rating-stars.readers-ratings .rating-stars.disable.readers-ratings .rating-stars span:before,.readers-ratings .rating-stars:before.readers-ratings .rating-stars span:before.betterstudio-review .affiliate.betterstudio-review .affiliate-btn.betterstudio-review .heading.betterstudio-review .heading .fa.betterstudio-review .review-cons-pros .heading.betterstudio-review .btn .fa.betterstudio-review .btn.betterstudio-review .btn:hover.betterstudio-review .error-message.betterstudio-review .verdict .page-heading.betterstudio-review .review-cons-pros ul.betterstudio-review .readers-ratings .rating,.betterstudio-review .readers-ratings .total-votes.betterstudio-review .readers-ratings>aside.rating.betterstudio-review .readers-ratings>aside.heading.betterstudio-review .readers-ratings>.rating .rating.betterstudio-review .readers-ratings .total-votes.betterstudio-review .rating-stars span.betterstudio-review .review-first-col.betterstudio-review .review-second-col.betterstudio-review.big-2:before,.betterstudio-review.big-3:before.betterstudio-review.big-2 .review-cons-pros>aside,.betterstudio-review.big-3 .review-cons-pros>aside.betterstudio-review.big-2 .review-cons-pros>aside:last-child,.betterstudio-review.big-3 .review-cons-pros>aside:last-child.betterstudio-review.big-2 .overall,.betterstudio-review.big-3 .overall.betterstudio-review.big-2 .affiliate,.betterstudio-review.big-3 .affiliate.betterstudio-review.big-3 .review-first-col.betterstudio-review.big-3 .review-second-col.betterstudio-review.big-3:before.betterstudio-review.big-2 .review-first-col:first-child:last-child,.betterstudio-review.big-3 .review-first-col:first-child:last-child.betterstudio-review.big-2.no-sec-column:before,.betterstudio-review.big-3.no-sec-column:before.betterstudio-review.big-4 .review-header.betterstudio-review.big-4 .verdict.betterstudio-review.big-4 .verdict:first-child:last-child.betterstudio-review.big-4 .affiliate.betterstudio-review.big-4 .verdict-summary.betterstudio-review.big-4 .heading.betterstudio-review.big-4 .affiliate .heading.betterstudio-review.big-4 .review-cons-pros .heading.betterstudio-review.big-4 .criteria-list.betterstudio-review.big-4 .criteria-list ul.betterstudio-review.big-4 .overall.betterstudio-review.big-4 .overall .rating-bar.betterstudio-review.big-4 .overall .rating-bar.rating-bar span.betterstudio-review.big-4 .criteria-list li:first-child.betterstudio-review.big-4 .review-cons-pros>aside:first-child.betterstudio-review.big-4 .affiliate-btn.betterstudio-review.big-5 .overall.betterstudio-review.big-5 .verdict-summary.betterstudio-review.big-5 .affiliate.betterstudio-review.big-5 .criteria-list.betterstudio-review.big-5 .criteria-list:first-child.betterstudio-review.big-5 .heading .fa.betterstudio-review.tall-1,.betterstudio-review.tall-2.betterstudio-review.tall-1.right,.betterstudio-review.tall-2.right.betterstudio-review.tall-1.left,.betterstudio-review.tall-2.left.betterstudio-review.tall-1 .overall,.betterstudio-review.tall-2 .overall.betterstudio-review.tall-2 .overall.betterstudio-review.tall-1 .verdict-summary,.betterstudio-review.tall-2 .verdict-summary.betterstudio-review.tall-2 .verdict-summary.betterstudio-review.tall-1 .review-cons-pros>aside,.betterstudio-review.tall-2 .review-cons-pros>aside.betterstudio-review.tall-1 .readers-ratings>aside,.betterstudio-review.tall-2 .readers-ratings>aside.betterstudio-review.tall-1 .total-votes,.betterstudio-review.tall-2 .total-votes.betterstudio-review.tall-1 .verdict .page-heading,.betterstudio-review.tall-2 .verdict .page-heading.betterstudio-review.tall-1 .affiliate-btn,.betterstudio-review.tall-2 .affiliate-btn.betterstudio-review.tall-1 .readers-ratings,.betterstudio-review.tall-2 .readers-ratings.betterstudio-review.tall-1 .readers-ratings .heading,.betterstudio-review.tall-2 .readers-ratings .heading.betterstudio-review.tall-1 .review-cons-pros .heading,.betterstudio-review.tall-2 .review-cons-pros .heading.betterstudio-review.tall-1 .readers-ratings .total-votes,.betterstudio-review.tall-2 .readers-ratings .total-votes.betterstudio-review.tall-1 .readers-ratings aside.rating,.betterstudio-review.tall-2 .readers-ratings aside.rating.betterstudio-review.tall-2 .verdict.betterstudio-review.tall-2 .review-cons-pros>aside.betterstudio-review.tall-2 .review-cons-pros ul,.betterstudio-review.tall-2 .the-content.betterstudio-review.tall-2 .review-cons-pros .heading@media only screen and (max-width:780px).betterstudio-review.big-4 .criteria-list ul.betterstudio-review.big-4 .overall.betterstudio-review.big-4 .affiliate.betterstudio-review.big-2 .review-description,.betterstudio-review.big-3 .review-description.betterstudio-review.big-3:before,.betterstudio-review:before.betterstudio-review.big-2 .criteria-list,.betterstudio-review.big-3 .criteria-list.betterstudio-review.big-5 .verdict-summary.betterstudio-review .readers-ratings>aside.rating.betterstudio-review .readers-ratings>aside.heading.betterstudio-review .readers-ratings .total-votes.betterstudio-review .readers-ratings.betterstudio-review.tall-1,.betterstudio-review.tall-2}@media only screen and (max-width:480px).betterstudio-review .verdict-summary.betterstudio-review .review-cons-pros>aside} .rating-bar,.rating-stars.betterstudio-review .criteria-list li .criterion .rate,.betterstudio-review .criteria-list li .rating-stars,.post-meta .rating-bar,.post-meta .rating-stars,.post-meta .rating-stars span,.post-meta .rating-stars span:before,.post-meta .rating-stars:before.betterstudio-review.betterstudio-review .overall.rating-stars span.rating-bar span.rate-number.review-cons-section,.review-pros-section.betterstudio-review .affiliate-btn,.betterstudio-review .readers-ratings>aside.rating.review-cons-section ul,.review-pros-section ul.review-cons-section li,.review-pros-section li.review-cons-section li:before,.review-pros-section li:before.betterstudio-review .heading .fa.betterstudio-review .btn .fa.betterstudio-review .review-cons-pros ul.betterstudio-review .readers-ratings .rating,.betterstudio-review .readers-ratings .total-votes.betterstudio-review .readers-ratings>aside.heading,.betterstudio-review .review-first-col.betterstudio-review .review-second-col.betterstudio-review.big-2:before,.betterstudio-review.big-3:before.betterstudio-review.big-2 .overall,.betterstudio-review.big-3 .overall.betterstudio-review.big-2 .affiliate,.betterstudio-review.big-3 .affiliate.betterstudio-review.big-3 .review-first-col.betterstudio-review.big-3 .review-second-col,.betterstudio-review.big-4 .verdict,.betterstudio-review.big-5 .criteria-list,.betterstudio-review.big-5 .overall.betterstudio-review.big-3:before.betterstudio-review.big-4 .affiliate.betterstudio-review.big-4 .criteria-list ul.betterstudio-review.big-4 .overall.betterstudio-review.big-4 .review-cons-pros>aside:first-child.betterstudio-review.big-5 .overall.betterstudio-review.big-5 .verdict-summary.betterstudio-review.big-5 .heading .fa.betterstudio-review.tall-1.left,.betterstudio-review.tall-2.left.betterstudio-review.tall-1.right,.betterstudio-review.tall-2.right@media only screen and (max-width:780px).betterstudio-review.tall-1.right,.betterstudio-review.tall-2.right.betterstudio-review .readers-ratings>aside.heading,.betterstudio-review .readers-ratings>aside.rating.betterstudio-review .readers-ratings .total-votes} .pp_gallery div,.pp_gallery ul a,.pp_social .facebooka.pp_contract,a.pp_expand,div.pp_default .pp_next:hover,div.pp_default .pp_previous:hoverdiv.pp_default .pp_bottom,div.pp_default .pp_bottom .pp_left,div.pp_default .pp_bottom .pp_middle,div.pp_default .pp_bottom .pp_right,div.pp_default .pp_top,div.pp_default .pp_top .pp_left,div.pp_default .pp_top .pp_middle,div.pp_default .pp_top .pp_rightdiv.pp_default .pp_content .pptdiv.pp_default .pp_content_containerdiv.pp_default .pp_content_container .pp_leftdiv.pp_default .pp_content_container .pp_rightdiv.pp_default .pp_contentdiv.pp_default .pp_next .fa,div.pp_default .pp_previous .fadiv.pp_default .pp_next:hover .fadiv.pp_default .pp_previous .fadiv.pp_default .pp_previous:hover .fadiv.pp_default .pp_close,div.pp_default .pp_contract,div.pp_default .pp_expanddiv.pp_default .pp_expand:beforediv.pp_default .pp_contract:beforediv.pp_default .pp_contract:hover,div.pp_default .pp_expand:hoverdiv.pp_default .pp_nav .pp_pause,div.pp_default .pp_nav .pp_play,div.pp_default a.pp_arrow_next,div.pp_default a.pp_arrow_previousdiv.pp_default .pp_close:beforediv.pp_default .pp_close:hoverdiv.pp_default .pp_nav .pp_pause,div.pp_default .pp_nav .pp_playdiv.pp_default .pp_nav .pp_pause .fa-play:beforediv.pp_default a.pp_arrow_next,div.pp_default a.pp_arrow_previousdiv.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_previousdiv.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_nextdiv.pp_default #pp_full_res .pp_inlinediv.pp_default .pp_gallery ul li adiv.pp_default .pp_gallery ul li a:hover,div.pp_default .pp_gallery ul li.selected adiv.pp_default .pp_socialdiv.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_next,div.pp_default .pp_gallery a.pp_arrow_previousdiv.pp_default .pp_detailsdiv.pp_default .pp_content_container .pp_details,div.pp_default a.pp_arrow_previousdiv.pp_default .pp_content_container .pp_gallery~.pp_detailsdiv.pp_default .pp_navdiv.pp_default .pp_nav .currentTextHolderdiv.pp_default .pp_arrow_next:hover,div.pp_default .pp_arrow_previous:hover,div.pp_default .pp_close:hover,div.pp_default .pp_nav .pp_pause:hover,div.pp_default .pp_nav .pp_play:hoverdiv.pp_default .pp_descriptiondiv.pp_default .pp_loaderIcondiv.pp_pic_holder a:focusdiv.pp_overlaydiv.pp_pic_holder.pp_top* html .pp_top.pp_top .pp_left.pp_top .pp_middle* html .pp_top .pp_middle.pp_top .pp_right.pp_content* html .pp_content.pp_fade.pp_content_container.pp_content_container .pp_left.pp_content_container .pp_right.pp_content_container .pp_details.pp_description.pp_social.pp_social .facebook.pp_social .twitter.pp_nav.pp_nav p.pp_nav .pp_pause,.pp_nav .pp_playa.pp_arrow_next,a.pp_arrow_previous.pp_hoverContainer.pp_gallery.pp_gallery div.pp_gallery ul.pp_gallery ul a.pp_gallery li.selected a,.pp_gallery ul a:hover.pp_gallery ul a img.pp_gallery li.pp_gallery li.default a.pp_gallery li.default a imga.pp_next,a.pp_previous.pp_gallery .pp_arrow_next,.pp_gallery .pp_arrow_previousa.pp_nexta.pp_previousa.pp_contract,a.pp_expanda.pp_close.pp_bottom* html .pp_bottom.pp_bottom .pp_left.pp_bottom .pp_middle* html .pp_bottom .pp_middle.pp_bottom .pp_right.pp_loaderIcon#pp_full_res#pp_full_res .pp_inline#pp_full_res .pp_inline pdiv.ppt @font-face[class^="bsfi-"],[class*=" bsfi-"].bsfi-facebook:before.bsfi-twitter:before.bsfi-dribbble:before.bsfi-vimeo:before.bsfi-rss:before.bsfi-github:before.bsfi-vk:before.bsfi-delicious:before.bsfi-soundcloud:before.bsfi-behance:before.bsfi-pinterest:before.bsfi-vine:before.bsfi-steam:before.bsfi-flickr:before.bsfi-forrst:before.bsfi-mailchimp:before.bsfi-tumblr:before.bsfi-500px:before.bsfi-members:before.bsfi-comments:before.bsfi-posts:before.bsfi-instagram:before.bsfi-whatsapp:before.bsfi-line:before.bsfi-blackberry:before.bsfi-viber:before.bsfi-skype:before.bsfi-gplus:before.bsfi-telegram:before.bsfi-apple:before.bsfi-android:before.bsfi-fire-1:before.bsfi-fire-2:before.bsfi-publisher:before.bsfi-betterstudio:before.bsfi-fire-3:before.bsfi-fire-4:before.bsfi-disqus:before.bsfi-better-amp:before.bsfi-ok-ru:before.bsfi-linkedin:before.bsfi-snapchat:before.bsfi-comments-1:before.bsfi-comments-2:before.bsfi-comments-3:before.bsfi-calender:before.bsfi-comments-4:before.bsfi-comments-5:before.bsfi-comments-6:before.bsfi-comments-7:before.bsfi-quote-1:before.bsfi-quote-2:before.bsfi-quote-3:before.bsfi-quote-4:before.bsfi-quote-5:before.bsfi-quote-6:before.bsfi-quote-7:before.bsfi-youtube:before.bsfi-envato:before.bsfi-arrow3-n:before.bsfi-arrow3-s:before.bsfi-arrow-n:before.bsfi-arrow-ne:before.bsfi-arrow-s:before.bsfi-arrow-se:before.bsfi-arrow2-n:before.bsfi-arrow2-s:before.bsfi-map-marker:before.bsfi-arrow3-e:before.bsfi-arrow-e:before.bsfi-arrow-up-down:before.bsfi-arrow2-e:before.bsfi-arrow-left-right:before.bsfi-bell:before.bsfi-google:before.bsfi-bbm:before.bsfi-appstore:before.bsfi-bs:before.bsfi-ok_ru:before /*! * Bootstrap v3.3.0 (http://getbootstrap.com) * Copyright 2011-2014 Twitter, Inc. * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE) *//*! * Generated using the Bootstrap Customizer (http://getbootstrap.com/customize/?id=923cac3803e6fb383ccb) * Config saved to config.json and https://gist.github.com/923cac3803e6fb383ccb *//*! normalize.css v3.0.2 | MIT License | git.io/normalize */htmlarticle,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,menu,nav,section,summaryaudio,canvas,progress,videoaudio:not([controls])[hidden],templatea:active,a:hoverb,optgroup,strongdfnh1marksub,supsupsubimgsvg:not(:root)hrcode,kbd,pre,sampbutton,input,optgroup,select,textareabuttonbutton,selectbutton,html input[type=button],input[type=reset],input[type=submit]button[disabled],html input[disabled]button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-innerinputinput[type=checkbox],input[type=radio]input[type=number]::-webkit-inner-spin-button,input[type=number]::-webkit-outer-spin-buttoninput[type=search]input[type=search]::-webkit-search-cancel-button,input[type=search]::-webkit-search-decorationtextareatd,th/*! Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/blob/master/src/css/main.css */@media printa,a:visiteda[href]:afterabbr[title]:aftera[href^="#"]:after,a[href^="javascript:"]:afterblockquote,pretheadimg,trimgh2,h3,ph2,h3select.navbar.btn>.caret,.dropup>.btn>.caret.label.table.table td,.table th.table-bordered td,.table-bordered th}*,:after,:beforehtmlbodybutton,input,select,textareaaa:focus,a:hovera:focusfigure.img-responsive.img-rounded.img-thumbnail.img-circlehr.sr-only.sr-only-focusable:active,.sr-only-focusable:focus.h1,.h2,.h3,.h4,.h5,.h6,h1,h2,h3,h4,h5,h6.h1 .small,.h1 small,.h2 .small,.h2 small,.h3 .small,.h3 small,.h4 .small,.h4 small,.h5 .small,.h5 small,.h6 .small,.h6 small,h1 .small,h1 small,h2 .small,h2 small,h3 .small,h3 small,h4 .small,h4 small,h5 .small,h5 small,h6 .small,h6 small.h1,.h2,.h3,h1,h2,h3.h1 .small,.h1 small,.h2 .small,.h2 small,.h3 .small,.h3 small,h1 .small,h1 small,h2 .small,h2 small,h3 .small,h3 small.h4,.h5,.h6,h4,h5,h6.h4 .small,.h4 small,.h5 .small,.h5 small,.h6 .small,.h6 small,h4 .small,h4 small,h5 .small,h5 small,h6 .small,h6 small.h1,h1.h2,h2.h3,h3.h4,h4.h5,h5.h6,h6p.lead@media (min-width:768px).dl-horizontal dt.dl-horizontal dd}.small,small.mark,mark.text-left.text-right.text-center.text-justify.text-nowrap.text-lowercase.text-uppercase.text-capitalize.text-muted.text-primarya.text-primary:hover.text-successa.text-success:hover.text-infoa.text-info:hover.text-warninga.text-warning:hover.text-dangera.text-danger:hover.bg-primarya.bg-primary:hover.bg-successa.bg-success:hover.bg-infoa.bg-info:hover.bg-warninga.bg-warning:hover.bg-dangera.bg-danger:hover.page-headerol,ulol ol,ol ul,ul ol,ul ul.list-unstyled.list-inline.list-inline>lidldd,dtdtddabbr[data-original-title],abbr[title].initialismblockquoteblockquote ol:last-child,blockquote p:last-child,blockquote ul:last-childblockquote .small,blockquote footer,blockquote smallblockquote .small:before,blockquote footer:before,blockquote small:before.blockquote-reverse,blockquote.pull-right.blockquote-reverse .small:before,.blockquote-reverse footer:before,.blockquote-reverse small:before,blockquote.pull-right .small:before,blockquote.pull-right footer:before,blockquote.pull-right small:before.blockquote-reverse .small:after,.blockquote-reverse footer:after,.blockquote-reverse small:after,blockquote.pull-right .small:after,blockquote.pull-right footer:after,blockquote.pull-right small:afteraddresscode,kbd,pre,sampcodekbdkbd kbdprepre code.pre-scrollable.container@media (min-width:768px)}@media (min-width:992px)}@media (min-width:1200px)}.container-fluid.row.col-lg-1,.col-lg-10,.col-lg-11,.col-lg-12,.col-lg-2,.col-lg-3,.col-lg-4,.col-lg-5,.col-lg-6,.col-lg-7,.col-lg-8,.col-lg-9,.col-md-1,.col-md-10,.col-md-11,.col-md-12,.col-md-2,.col-md-3,.col-md-4,.col-md-5,.col-md-6,.col-md-7,.col-md-8,.col-md-9,.col-sm-1,.col-sm-10,.col-sm-11,.col-sm-12,.col-sm-2,.col-sm-3,.col-sm-4,.col-sm-5,.col-sm-6,.col-sm-7,.col-sm-8,.col-sm-9,.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9.col-xs-12.col-xs-11.col-xs-10.col-xs-9.col-xs-8.col-xs-7.col-xs-6.col-xs-5.col-xs-4.col-xs-3.col-xs-2.col-xs-1.col-xs-pull-12.col-xs-pull-11.col-xs-pull-10.col-xs-pull-9.col-xs-pull-8.col-xs-pull-7.col-xs-pull-6.col-xs-pull-5.col-xs-pull-4.col-xs-pull-3.col-xs-pull-2.col-xs-pull-1.col-xs-pull-0.col-xs-push-12.col-xs-push-11.col-xs-push-10.col-xs-push-9.col-xs-push-8.col-xs-push-7.col-xs-push-6.col-xs-push-5.col-xs-push-4.col-xs-push-3.col-xs-push-2.col-xs-push-1.col-xs-push-0.col-xs-offset-12.col-xs-offset-11.col-xs-offset-10.col-xs-offset-9.col-xs-offset-8.col-xs-offset-7.col-xs-offset-6.col-xs-offset-5.col-xs-offset-4.col-xs-offset-3.col-xs-offset-2.col-xs-offset-1.col-xs-offset-0@media (min-width:768px).col-sm-12.col-sm-11.col-sm-10.col-sm-9.col-sm-8.col-sm-7.col-sm-6.col-sm-5.col-sm-4.col-sm-3.col-sm-2.col-sm-1.col-sm-pull-12.col-sm-pull-11.col-sm-pull-10.col-sm-pull-9.col-sm-pull-8.col-sm-pull-7.col-sm-pull-6.col-sm-pull-5.col-sm-pull-4.col-sm-pull-3.col-sm-pull-2.col-sm-pull-1.col-sm-pull-0.col-sm-push-12.col-sm-push-11.col-sm-push-10.col-sm-push-9.col-sm-push-8.col-sm-push-7.col-sm-push-6.col-sm-push-5.col-sm-push-4.col-sm-push-3.col-sm-push-2.col-sm-push-1.col-sm-push-0.col-sm-offset-12.col-sm-offset-11.col-sm-offset-10.col-sm-offset-9.col-sm-offset-8.col-sm-offset-7.col-sm-offset-6.col-sm-offset-5.col-sm-offset-4.col-sm-offset-3.col-sm-offset-2.col-sm-offset-1.col-sm-offset-0}@media (min-width:992px).col-md-12.col-md-11.col-md-10.col-md-9.col-md-8.col-md-7.col-md-6.col-md-5.col-md-4.col-md-3.col-md-2.col-md-1.col-md-pull-12.col-md-pull-11.col-md-pull-10.col-md-pull-9.col-md-pull-8.col-md-pull-7.col-md-pull-6.col-md-pull-5.col-md-pull-4.col-md-pull-3.col-md-pull-2.col-md-pull-1.col-md-pull-0.col-md-push-12.col-md-push-11.col-md-push-10.col-md-push-9.col-md-push-8.col-md-push-7.col-md-push-6.col-md-push-5.col-md-push-4.col-md-push-3.col-md-push-2.col-md-push-1.col-md-push-0.col-md-offset-12.col-md-offset-11.col-md-offset-10.col-md-offset-9.col-md-offset-8.col-md-offset-7.col-md-offset-6.col-md-offset-5.col-md-offset-4.col-md-offset-3.col-md-offset-2.col-md-offset-1.col-md-offset-0}@media (min-width:1200px).col-lg-12.col-lg-11.col-lg-10.col-lg-9.col-lg-8.col-lg-7.col-lg-6.col-lg-5.col-lg-4.col-lg-3.col-lg-2.col-lg-1.col-lg-pull-12.col-lg-pull-11.col-lg-pull-10.col-lg-pull-9.col-lg-pull-8.col-lg-pull-7.col-lg-pull-6.col-lg-pull-5.col-lg-pull-4.col-lg-pull-3.col-lg-pull-2.col-lg-pull-1.col-lg-pull-0.col-lg-push-12.col-lg-push-11.col-lg-push-10.col-lg-push-9.col-lg-push-8.col-lg-push-7.col-lg-push-6.col-lg-push-5.col-lg-push-4.col-lg-push-3.col-lg-push-2.col-lg-push-1.col-lg-push-0.col-lg-offset-12.col-lg-offset-11.col-lg-offset-10.col-lg-offset-9.col-lg-offset-8.col-lg-offset-7.col-lg-offset-6.col-lg-offset-5.col-lg-offset-4.col-lg-offset-3.col-lg-offset-2.col-lg-offset-1.col-lg-offset-0}tablecaptionth.table.table>tbody>tr>td,.table>tbody>tr>th,.table>tfoot>tr>td,.table>tfoot>tr>th,.table>thead>tr>td,.table>thead>tr>th.table>thead>tr>th.table>caption+thead>tr:first-child>td,.table>caption+thead>tr:first-child>th,.table>colgroup+thead>tr:first-child>td,.table>colgroup+thead>tr:first-child>th,.table>thead:first-child>tr:first-child>td,.table>thead:first-child>tr:first-child>th.table>tbody+tbody.table .table.table-condensed>tbody>tr>td,.table-condensed>tbody>tr>th,.table-condensed>tfoot>tr>td,.table-condensed>tfoot>tr>th,.table-condensed>thead>tr>td,.table-condensed>thead>tr>th.table-bordered,.table-bordered>tbody>tr>td,.table-bordered>tbody>tr>th,.table-bordered>tfoot>tr>td,.table-bordered>tfoot>tr>th,.table-bordered>thead>tr>td,.table-bordered>thead>tr>th.table-bordered>thead>tr>td,.table-bordered>thead>tr>th.table-striped>tbody>tr:nth-child(odd).table-hover>tbody>tr:hovertable col[class*=col-]table td[class*=col-],table th[class*=col-].table>tbody>tr.active>td,.table>tbody>tr.active>th,.table>tbody>tr>td.active,.table>tbody>tr>th.active,.table>tfoot>tr.active>td,.table>tfoot>tr.active>th,.table>tfoot>tr>td.active,.table>tfoot>tr>th.active,.table>thead>tr.active>td,.table>thead>tr.active>th,.table>thead>tr>td.active,.table>thead>tr>th.active.table-hover>tbody>tr.active:hover>td,.table-hover>tbody>tr.active:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.active,.table-hover>tbody>tr>td.active:hover,.table-hover>tbody>tr>th.active:hover.table>tbody>tr.success>td,.table>tbody>tr.success>th,.table>tbody>tr>td.success,.table>tbody>tr>th.success,.table>tfoot>tr.success>td,.table>tfoot>tr.success>th,.table>tfoot>tr>td.success,.table>tfoot>tr>th.success,.table>thead>tr.success>td,.table>thead>tr.success>th,.table>thead>tr>td.success,.table>thead>tr>th.success.table-hover>tbody>tr.success:hover>td,.table-hover>tbody>tr.success:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.success,.table-hover>tbody>tr>td.success:hover,.table-hover>tbody>tr>th.success:hover.table>tbody>tr.info>td,.table>tbody>tr.info>th,.table>tbody>tr>td.info,.table>tbody>tr>th.info,.table>tfoot>tr.info>td,.table>tfoot>tr.info>th,.table>tfoot>tr>td.info,.table>tfoot>tr>th.info,.table>thead>tr.info>td,.table>thead>tr.info>th,.table>thead>tr>td.info,.table>thead>tr>th.info.table-hover>tbody>tr.info:hover>td,.table-hover>tbody>tr.info:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.info,.table-hover>tbody>tr>td.info:hover,.table-hover>tbody>tr>th.info:hover.table>tbody>tr.warning>td,.table>tbody>tr.warning>th,.table>tbody>tr>td.warning,.table>tbody>tr>th.warning,.table>tfoot>tr.warning>td,.table>tfoot>tr.warning>th,.table>tfoot>tr>td.warning,.table>tfoot>tr>th.warning,.table>thead>tr.warning>td,.table>thead>tr.warning>th,.table>thead>tr>td.warning,.table>thead>tr>th.warning.table-hover>tbody>tr.warning:hover>td,.table-hover>tbody>tr.warning:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.warning,.table-hover>tbody>tr>td.warning:hover,.table-hover>tbody>tr>th.warning:hover.table>tbody>tr.danger>td,.table>tbody>tr.danger>th,.table>tbody>tr>td.danger,.table>tbody>tr>th.danger,.table>tfoot>tr.danger>td,.table>tfoot>tr.danger>th,.table>tfoot>tr>td.danger,.table>tfoot>tr>th.danger,.table>thead>tr.danger>td,.table>thead>tr.danger>th,.table>thead>tr>td.danger,.table>thead>tr>th.danger.table-hover>tbody>tr.danger:hover>td,.table-hover>tbody>tr.danger:hover>th,.table-hover>tbody>tr:hover>.danger,.table-hover>tbody>tr>td.danger:hover,.table-hover>tbody>tr>th.danger:hover.table-responsive@media screen and (max-width:767px).table-responsive>.table.table-responsive>.table>tbody>tr>td,.table-responsive>.table>tbody>tr>th,.table-responsive>.table>tfoot>tr>td,.table-responsive>.table>tfoot>tr>th,.table-responsive>.table>thead>tr>td,.table-responsive>.table>thead>tr>th.table-responsive>.table-bordered.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th}fieldsetlegendlabelinput[type=search]input[type=checkbox],input[type=radio]input[type=file]input[type=range]select[multiple],select[size]input[type=checkbox]:focus,input[type=file]:focus,input[type=radio]:focusoutput.form-control.form-control:focus.form-control::-moz-placeholder.form-control:-ms-input-placeholder.form-control::-webkit-input-placeholder.form-control[disabled],.form-control[readonly],fieldset[disabled] .form-controltextarea.form-controlinput[type=date],input[type=datetime-local],input[type=month],input[type=time]input[type=date].input-sm,input[type=datetime-local].input-sm,input[type=month].input-sm,input[type=time].input-sminput[type=date].input-lg,input[type=datetime-local].input-lg,input[type=month].input-lg,input[type=time].input-lg_:-ms-fullscreen,:root input[type="date"],_:-ms-fullscreen,:root input[type="time"],_:-ms-fullscreen,:root input[type="datetime-local"],_:-ms-fullscreen,:root input[type="month"]_:-ms-fullscreen.input-sm,:root input[type="date"].input-sm,_:-ms-fullscreen.input-sm,:root input[type="time"].input-sm,_:-ms-fullscreen.input-sm,:root input[type="datetime-local"].input-sm,_:-ms-fullscreen.input-sm,:root input[type="month"].input-sm_:-ms-fullscreen.input-lg,:root input[type="date"].input-lg,_:-ms-fullscreen.input-lg,:root input[type="time"].input-lg,_:-ms-fullscreen.input-lg,:root input[type="datetime-local"].input-lg,_:-ms-fullscreen.input-lg,:root input[type="month"].input-lg.form-group.checkbox,.radio.checkbox label,.radio label.checkbox input[type=checkbox],.checkbox-inline input[type=checkbox],.radio input[type=radio],.radio-inline input[type=radio].checkbox+.checkbox,.radio+.radio.checkbox-inline,.radio-inline.checkbox-inline+.checkbox-inline,.radio-inline+.radio-inline.checkbox-inline.disabled,.checkbox.disabled label,.radio-inline.disabled,.radio.disabled label,fieldset[disabled] .checkbox label,fieldset[disabled] .checkbox-inline,fieldset[disabled] .radio label,fieldset[disabled] .radio-inline,fieldset[disabled] input[type=checkbox],fieldset[disabled] input[type=radio],input[type=checkbox].disabled,input[type=checkbox][disabled],input[type=radio].disabled,input[type=radio][disabled].form-control-static.form-control-static.input-lg,.form-control-static.input-sm.form-group-sm .form-control,.input-smselect.form-group-sm .form-control,select.input-smselect[multiple].form-group-sm .form-control,select[multiple].input-sm,textarea.form-group-sm .form-control,textarea.input-sm.form-group-lg .form-control,.input-lgselect.form-group-lg .form-control,select.input-lgselect[multiple].form-group-lg .form-control,select[multiple].input-lg,textarea.form-group-lg .form-control,textarea.input-lg.has-feedback.has-feedback .form-control.form-control-feedback.input-lg+.form-control-feedback.input-sm+.form-control-feedback.has-success .checkbox,.has-success .checkbox-inline,.has-success .control-label,.has-success .help-block,.has-success .radio,.has-success .radio-inline,.has-success.checkbox label,.has-success.checkbox-inline label,.has-success.radio label,.has-success.radio-inline label.has-success .form-control.has-success .form-control:focus.has-success .input-group-addon.has-success .form-control-feedback.has-warning .checkbox,.has-warning .checkbox-inline,.has-warning .control-label,.has-warning .help-block,.has-warning .radio,.has-warning .radio-inline,.has-warning.checkbox label,.has-warning.checkbox-inline label,.has-warning.radio label,.has-warning.radio-inline label.has-warning .form-control.has-warning .form-control:focus.has-warning .input-group-addon.has-warning .form-control-feedback.has-error .checkbox,.has-error .checkbox-inline,.has-error .control-label,.has-error .help-block,.has-error .radio,.has-error .radio-inline,.has-error.checkbox label,.has-error.checkbox-inline label,.has-error.radio label,.has-error.radio-inline label.has-error .form-control.has-error .form-control:focus.has-error .input-group-addon.has-error .form-control-feedback.has-feedback label~.form-control-feedback.has-feedback label.sr-only~.form-control-feedback.help-block.form-horizontal .checkbox,.form-horizontal .checkbox-inline,.form-horizontal .radio,.form-horizontal .radio-inline.form-horizontal .checkbox,.form-horizontal .radio.form-horizontal .form-group.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback@media (min-width:768px).form-inline .form-control.form-inline .form-control-static.form-inline .input-group.form-inline .input-group .form-control,.form-inline .input-group .input-group-addon,.form-inline .input-group .input-group-btn.form-inline .input-group>.form-control.form-inline .control-label.form-inline .checkbox,.form-inline .radio.form-inline .checkbox label,.form-inline .radio label.form-inline .checkbox input[type=checkbox],.form-inline .radio input[type=radio].form-inline .has-feedback .form-control-feedback.form-horizontal .control-label.form-horizontal .form-group-lg .control-label.form-horizontal .form-group-sm .control-label}.btn.btn.active.focus,.btn.active:focus,.btn.focus,.btn:active.focus,.btn:active:focus,.btn:focus.btn.focus,.btn:focus,.btn:hover.btn.active,.btn:active.btn.disabled,.btn[disabled],fieldset[disabled] .btn.btn-default.btn-default.active,.btn-default.focus,.btn-default:active,.btn-default:focus,.btn-default:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-default.btn-default.active,.btn-default:active,.open>.dropdown-toggle.btn-default.btn-default.disabled,.btn-default.disabled.active,.btn-default.disabled.focus,.btn-default.disabled:active,.btn-default.disabled:focus,.btn-default.disabled:hover,.btn-default[disabled],.btn-default[disabled].active,.btn-default[disabled].focus,.btn-default[disabled]:active,.btn-default[disabled]:focus,.btn-default[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-default,fieldset[disabled] .btn-default.active,fieldset[disabled] .btn-default.focus,fieldset[disabled] .btn-default:active,fieldset[disabled] .btn-default:focus,fieldset[disabled] .btn-default:hover.btn-default .badge.btn-primary.btn-primary.active,.btn-primary.focus,.btn-primary:active,.btn-primary:focus,.btn-primary:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-primary.btn-primary.active,.btn-primary:active,.open>.dropdown-toggle.btn-primary.btn-primary.disabled,.btn-primary.disabled.active,.btn-primary.disabled.focus,.btn-primary.disabled:active,.btn-primary.disabled:focus,.btn-primary.disabled:hover,.btn-primary[disabled],.btn-primary[disabled].active,.btn-primary[disabled].focus,.btn-primary[disabled]:active,.btn-primary[disabled]:focus,.btn-primary[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-primary,fieldset[disabled] .btn-primary.active,fieldset[disabled] .btn-primary.focus,fieldset[disabled] .btn-primary:active,fieldset[disabled] .btn-primary:focus,fieldset[disabled] .btn-primary:hover.btn-primary .badge.btn-success.btn-success.active,.btn-success.focus,.btn-success:active,.btn-success:focus,.btn-success:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-success.btn-success.active,.btn-success:active,.open>.dropdown-toggle.btn-success.btn-success.disabled,.btn-success.disabled.active,.btn-success.disabled.focus,.btn-success.disabled:active,.btn-success.disabled:focus,.btn-success.disabled:hover,.btn-success[disabled],.btn-success[disabled].active,.btn-success[disabled].focus,.btn-success[disabled]:active,.btn-success[disabled]:focus,.btn-success[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-success,fieldset[disabled] .btn-success.active,fieldset[disabled] .btn-success.focus,fieldset[disabled] .btn-success:active,fieldset[disabled] .btn-success:focus,fieldset[disabled] .btn-success:hover.btn-success .badge.btn-info.btn-info.active,.btn-info.focus,.btn-info:active,.btn-info:focus,.btn-info:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-info.btn-info.active,.btn-info:active,.open>.dropdown-toggle.btn-info.btn-info.disabled,.btn-info.disabled.active,.btn-info.disabled.focus,.btn-info.disabled:active,.btn-info.disabled:focus,.btn-info.disabled:hover,.btn-info[disabled],.btn-info[disabled].active,.btn-info[disabled].focus,.btn-info[disabled]:active,.btn-info[disabled]:focus,.btn-info[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-info,fieldset[disabled] .btn-info.active,fieldset[disabled] .btn-info.focus,fieldset[disabled] .btn-info:active,fieldset[disabled] .btn-info:focus,fieldset[disabled] .btn-info:hover.btn-info .badge.btn-warning.btn-warning.active,.btn-warning.focus,.btn-warning:active,.btn-warning:focus,.btn-warning:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-warning.btn-warning.active,.btn-warning:active,.open>.dropdown-toggle.btn-warning.btn-warning.disabled,.btn-warning.disabled.active,.btn-warning.disabled.focus,.btn-warning.disabled:active,.btn-warning.disabled:focus,.btn-warning.disabled:hover,.btn-warning[disabled],.btn-warning[disabled].active,.btn-warning[disabled].focus,.btn-warning[disabled]:active,.btn-warning[disabled]:focus,.btn-warning[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-warning,fieldset[disabled] .btn-warning.active,fieldset[disabled] .btn-warning.focus,fieldset[disabled] .btn-warning:active,fieldset[disabled] .btn-warning:focus,fieldset[disabled] .btn-warning:hover.btn-warning .badge.btn-danger.btn-danger.active,.btn-danger.focus,.btn-danger:active,.btn-danger:focus,.btn-danger:hover,.open>.dropdown-toggle.btn-danger.btn-danger.active,.btn-danger:active,.open>.dropdown-toggle.btn-danger.btn-danger.disabled,.btn-danger.disabled.active,.btn-danger.disabled.focus,.btn-danger.disabled:active,.btn-danger.disabled:focus,.btn-danger.disabled:hover,.btn-danger[disabled],.btn-danger[disabled].active,.btn-danger[disabled].focus,.btn-danger[disabled]:active,.btn-danger[disabled]:focus,.btn-danger[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-danger,fieldset[disabled] .btn-danger.active,fieldset[disabled] .btn-danger.focus,fieldset[disabled] .btn-danger:active,fieldset[disabled] .btn-danger:focus,fieldset[disabled] .btn-danger:hover.btn-danger .badge.btn-link.btn-link,.btn-link.active,.btn-link:active,.btn-link[disabled],fieldset[disabled] .btn-link.btn-link,.btn-link:active,.btn-link:focus,.btn-link:hover.btn-link:focus,.btn-link:hover.btn-link[disabled]:focus,.btn-link[disabled]:hover,fieldset[disabled] .btn-link:focus,fieldset[disabled] .btn-link:hover.btn-lg.btn-sm.btn-xs.btn-block.btn-block+.btn-blockinput[type=button].btn-block,input[type=reset].btn-block,input[type=submit].btn-block.fade.fade.in.collapse.collapse.intr.collapse.intbody.collapse.in.collapsing.caret.dropdown.dropdown-toggle:focus.dropdown-menu.dropdown-menu.pull-right.dropdown-menu .divider.dropdown-menu>li>a.dropdown-menu>li>a:focus,.dropdown-menu>li>a:hover.dropdown-menu>.active>a,.dropdown-menu>.active>a:focus,.dropdown-menu>.active>a:hover.dropdown-menu>.disabled>a,.dropdown-menu>.disabled>a:focus,.dropdown-menu>.disabled>a:hover.dropdown-menu>.disabled>a:focus,.dropdown-menu>.disabled>a:hover.open>.dropdown-menu.open>a.dropdown-menu-right.dropdown-menu-left.dropdown-header.dropdown-backdrop.pull-right>.dropdown-menu.dropup .caret,.navbar-fixed-bottom .dropdown .caret.dropup .dropdown-menu,.navbar-fixed-bottom .dropdown .dropdown-menu.nav.nav>li.nav>li>a.nav>li>a:focus,.nav>li>a:hover.nav>li.disabled>a.nav>li.disabled>a:focus,.nav>li.disabled>a:hover.nav .open>a,.nav .open>a:focus,.nav .open>a:hover.nav .nav-divider.nav>li>a>img.nav-tabs.nav-tabs>li.nav-tabs>li>a.nav-tabs>li>a:hover.nav-tabs>li.active>a,.nav-tabs>li.active>a:focus,.nav-tabs>li.active>a:hover.nav-tabs.nav-justified.nav-tabs.nav-justified>li.nav-tabs.nav-justified>li>a.nav-tabs.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu.nav-tabs.nav-justified>.active>a,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:focus,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:hover.nav-pills>li.nav-pills>li>a.nav-pills>li+li.nav-pills>li.active>a,.nav-pills>li.active>a:focus,.nav-pills>li.active>a:hover.nav-stacked>li.nav-stacked>li+li.nav-justified.nav-justified>li.nav-justified>li>a.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu@media (min-width:768px).navbar-right .dropdown-menu-left.nav-tabs.nav-justified>li.nav-tabs.nav-justified>li>a.nav-tabs.nav-justified>.active>a,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:focus,.nav-tabs.nav-justified>.active>a:hover.nav-justified>li.nav-justified>li>a}.nav-tabs-justified.nav-tabs-justified>li>a.nav-tabs-justified>.active>a,.nav-tabs-justified>.active>a:focus,.nav-tabs-justified>.active>a:hover@media (min-width:768px).nav-tabs-justified>.active>a,.nav-tabs-justified>.active>a:focus,.nav-tabs-justified>.active>a:hover}.tab-content>.tab-pane.tab-content>.active.nav-tabs .dropdown-menu.navbar.navbar-collapse.navbar-collapse.in.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse,.navbar-fixed-top .navbar-collapse@media (max-device-width:480px) and (orientation:landscape)}.container-fluid>.navbar-collapse,.container-fluid>.navbar-header,.container>.navbar-collapse,.container>.navbar-header@media (min-width:768px).navbar-header.navbar-collapse.navbar-collapse.collapse.navbar-collapse.in.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse,.navbar-fixed-top .navbar-collapse,.navbar-static-top .navbar-collapse.container-fluid>.navbar-collapse,.container-fluid>.navbar-header,.container>.navbar-collapse,.container>.navbar-header.navbar-static-top}.navbar-static-top.navbar-fixed-bottom,.navbar-fixed-top.navbar-fixed-top.navbar-fixed-bottom.navbar-brand.navbar-brand:focus,.navbar-brand:hover.navbar-brand>img@media (min-width:768px).navbar>.container .navbar-brand,.navbar>.container-fluid .navbar-brand.navbar-toggle}.navbar-toggle.navbar-toggle:focus.navbar-toggle .icon-bar.navbar-toggle .icon-bar+.icon-bar.navbar-nav.navbar-nav>li>a@media (max-width:767px).navbar-nav .open .dropdown-menu .dropdown-header,.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus,.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover}@media (min-width:768px).navbar-nav>li.navbar-nav>li>a.navbar-form .form-group.navbar-form .form-control.navbar-form .form-control-static.navbar-form .input-group.navbar-form .input-group .form-control,.navbar-form .input-group .input-group-addon,.navbar-form .input-group .input-group-btn.navbar-form .input-group>.form-control.navbar-form .control-label.navbar-form .checkbox,.navbar-form .radio.navbar-form .checkbox label,.navbar-form .radio label.navbar-form .checkbox input[type=checkbox],.navbar-form .radio input[type=radio].navbar-form .has-feedback .form-control-feedback}.navbar-form@media (max-width:767px).navbar-form .form-group:last-child.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:focus,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:hover.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:focus,.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:hover}@media (min-width:768px).navbar-text}.navbar-nav>li>.dropdown-menu.navbar-fixed-bottom .navbar-nav>li>.dropdown-menu.navbar-btn.navbar-btn.btn-sm.navbar-btn.btn-xs.navbar-text@media (min-width:768px).navbar-right.navbar-right~.navbar-right}.navbar-default.navbar-default .navbar-brand.navbar-default .navbar-brand:focus,.navbar-default .navbar-brand:hover.navbar-default .navbar-nav>li>a,.navbar-default .navbar-text.navbar-default .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>li>a:hover.navbar-default .navbar-nav>.active>a,.navbar-default .navbar-nav>.active>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>.active>a:hover.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a,.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a:hover.navbar-default .navbar-toggle.navbar-default .navbar-toggle:focus,.navbar-default .navbar-toggle:hover.navbar-default .navbar-toggle .icon-bar.navbar-default .navbar-collapse,.navbar-default .navbar-form.navbar-default .navbar-nav>.open>a,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-default .navbar-nav>.open>a:hover.navbar-default .navbar-link.navbar-default .navbar-link:hover.navbar-default .btn-link.navbar-default .btn-link:focus,.navbar-default .btn-link:hover.navbar-default .btn-link[disabled]:focus,.navbar-default .btn-link[disabled]:hover,fieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:focus,fieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:hover.navbar-inverse.navbar-inverse .navbar-brand.navbar-inverse .navbar-brand:focus,.navbar-inverse .navbar-brand:hover.navbar-inverse .navbar-nav>li>a,.navbar-inverse .navbar-text.navbar-inverse .navbar-nav>li>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>li>a:hover.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a,.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a:hover.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a,.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a:hover.navbar-inverse .navbar-toggle.navbar-inverse .navbar-toggle:focus,.navbar-inverse .navbar-toggle:hover.navbar-inverse .navbar-toggle .icon-bar.navbar-inverse .navbar-collapse,.navbar-inverse .navbar-form.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a,.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a:hover@media (max-width:767px).navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu .divider.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:hover.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:focus,.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:hover}.navbar-inverse .navbar-link.navbar-inverse .navbar-link:hover.navbar-inverse .btn-link.navbar-inverse .btn-link:focus,.navbar-inverse .btn-link:hover.navbar-inverse .btn-link[disabled]:focus,.navbar-inverse .btn-link[disabled]:hover,fieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:focus,fieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:hover.labela.label:focus,a.label:hover.label:empty.btn .label.label-default.label-default[href]:focus,.label-default[href]:hover.label-primary.label-primary[href]:focus,.label-primary[href]:hover.label-success.label-success[href]:focus,.label-success[href]:hover.label-info.label-info[href]:focus,.label-info[href]:hover.label-warning.label-warning[href]:focus,.label-warning[href]:hover.label-danger.label-danger[href]:focus,.label-danger[href]:hover.alert.alert h4.alert .alert-link.alert>p,.alert>ul.alert>p+p.alert-dismissable,.alert-dismissible.alert-dismissable .close,.alert-dismissible .close.alert-success.alert-success hr.alert-success .alert-link.alert-info.alert-info hr.alert-info .alert-link.alert-warning.alert-warning hr.alert-warning .alert-link.alert-danger.alert-danger hr.alert-danger .alert-link@-webkit-keyframes progress-bar-stripesto}@keyframes progress-bar-stripesto}.progress.progress-bar.progress-bar-striped,.progress-striped .progress-bar.progress-bar.active,.progress.active .progress-bar.progress-bar-success.progress-striped .progress-bar-success.progress-bar-info.progress-striped .progress-bar-info.progress-bar-warning.progress-striped .progress-bar-warning.progress-bar-danger.progress-striped .progress-bar-danger.panel.panel-body.panel-heading.panel-heading>.dropdown .dropdown-toggle.panel-title.panel-title>a.panel-footer.panel>.list-group,.panel>.panel-collapse>.list-group.panel>.list-group .list-group-item,.panel>.panel-collapse>.list-group .list-group-item.panel>.list-group:first-child .list-group-item:first-child,.panel>.panel-collapse>.list-group:first-child .list-group-item:first-child.panel>.list-group:last-child .list-group-item:last-child,.panel>.panel-collapse>.list-group:last-child .list-group-item:last-child.list-group+.panel-footer,.panel-heading+.list-group .list-group-item:first-child.panel>.panel-collapse>.table,.panel>.table,.panel>.table-responsive>.table.panel>.panel-collapse>.table caption,.panel>.table caption,.panel>.table-responsive>.table caption.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child,.panel>.table:first-child.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child,.panel>.table:last-child.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child.panel>.panel-body+.table,.panel>.panel-body+.table-responsive,.panel>.table+.panel-body,.panel>.table-responsive+.panel-body.panel>.table>tbody:first-child>tr:first-child td,.panel>.table>tbody:first-child>tr:first-child th.panel>.table-bordered,.panel>.table-responsive>.table-bordered.panel>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child.panel>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child.panel>.table-bordered>tbody>tr:first-child>td,.panel>.table-bordered>tbody>tr:first-child>th,.panel>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td,.panel>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th,.panel>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td,.panel>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th,.panel>.table-bordered>thead>tr:first-child>td,.panel>.table-bordered>thead>tr:first-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:first-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:first-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr:first-child>td,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr:first-child>th.panel>.table-responsive.panel-group.panel-group .panel.panel-group .panel+.panel.panel-group .panel-heading.panel-group .panel-heading+.panel-collapse>.list-group,.panel-group .panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-group .panel-footer.panel-group .panel-footer+.panel-collapse .panel-body.panel-default.panel-default>.panel-heading.panel-default>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-default>.panel-heading .badge.panel-default>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body.panel-primary.panel-primary>.panel-heading.panel-primary>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-primary>.panel-heading .badge.panel-primary>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body.panel-success.panel-success>.panel-heading.panel-success>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-success>.panel-heading .badge.panel-success>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body.panel-info.panel-info>.panel-heading.panel-info>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-info>.panel-heading .badge.panel-info>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body.panel-warning.panel-warning>.panel-heading.panel-warning>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-warning>.panel-heading .badge.panel-warning>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body.panel-danger.panel-danger>.panel-heading.panel-danger>.panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.panel-danger>.panel-heading .badge.panel-danger>.panel-footer+.panel-collapse>.panel-body.embed-responsive.embed-responsive .embed-responsive-item,.embed-responsive embed,.embed-responsive iframe,.embed-responsive object,.embed-responsive video.embed-responsive.embed-responsive-16by9.embed-responsive.embed-responsive-4by3.well.well blockquote.well-lg.well-sm.modal-open.modal.modal.fade .modal-dialog.modal.in .modal-dialog.modal-open .modal.modal-dialog.modal-content.modal-backdrop.modal-backdrop.fade.modal-backdrop.in.modal-header.modal-header .close.modal-title.modal-body.modal-footer.modal-footer .btn+.btn.modal-footer .btn-group .btn+.btn.modal-footer .btn-block+.btn-block.modal-scrollbar-measure@media (min-width:768px).modal-content.modal-sm}@media (min-width:992px)}.tooltip.tooltip.in.tooltip.top.tooltip.right.tooltip.bottom.tooltip.left.tooltip-inner.tooltip-arrow.tooltip.top .tooltip-arrow.tooltip.top-left .tooltip-arrow.tooltip.top-right .tooltip-arrow.tooltip.right .tooltip-arrow.tooltip.left .tooltip-arrow.tooltip.bottom .tooltip-arrow.tooltip.bottom-left .tooltip-arrow.tooltip.bottom-right .tooltip-arrow.popover.popover.top.popover.right.popover.bottom.popover.left.popover-title.popover-content.popover>.arrow,.popover>.arrow:after.popover>.arrow.popover>.arrow:after.popover.top>.arrow.popover.top>.arrow:after.popover.right>.arrow.popover.right>.arrow:after.popover.bottom>.arrow.popover.bottom>.arrow:after.popover.left>.arrow.popover.left>.arrow:after.clearfix:after,.clearfix:before,.container-fluid:after,.container-fluid:before,.container:after,.container:before,.dl-horizontal dd:after,.dl-horizontal dd:before,.form-horizontal .form-group:after,.form-horizontal .form-group:before,.modal-footer:after,.modal-footer:before,.nav:after,.nav:before,.navbar-collapse:after,.navbar-collapse:before,.navbar-header:after,.navbar-header:before,.navbar:after,.navbar:before,.panel-body:after,.panel-body:before,.row:after,.row:before.clearfix:after,.container-fluid:after,.container:after,.dl-horizontal dd:after,.form-horizontal .form-group:after,.modal-footer:after,.nav:after,.navbar-collapse:after,.navbar-header:after,.navbar:after,.panel-body:after,.row:after.center-block.pull-right.pull-left.hide.show.invisible.text-hide.hidden.affix@-ms-viewport.visible-lg,.visible-lg-block,.visible-lg-inline,.visible-lg-inline-block,.visible-md,.visible-md-block,.visible-md-inline,.visible-md-inline-block,.visible-sm,.visible-sm-block,.visible-sm-inline,.visible-sm-inline-block,.visible-xs,.visible-xs-block,.visible-xs-inline,.visible-xs-inline-block@media (max-width:767px)table.visible-xstr.visible-xstd.visible-xs,th.visible-xs.visible-xs-block.visible-xs-inline.visible-xs-inline-block}@media (min-width:768px) and (max-width:991px)table.visible-smtr.visible-smtd.visible-sm,th.visible-sm.visible-sm-block.visible-sm-inline.visible-sm-inline-block}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px)table.visible-mdtr.visible-mdtd.visible-md,th.visible-md.visible-md-block.visible-md-inline.visible-md-inline-block}@media (min-width:1200px)table.visible-lgtr.visible-lgtd.visible-lg,th.visible-lg.visible-lg-block.visible-lg-inline.visible-lg-inline-block.hidden-lg}@media (max-width:767px)}@media (min-width:768px) and (max-width:991px)}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px)}.visible-print@media printtable.visible-printtr.visible-printtd.visible-print,th.visible-print}.visible-print-block@media print}.visible-print-inline@media print}.visible-print-inline-block@media print.hidden-print}/*! * Fotorama 4.6.2 | http://fotorama.io/license/ */.fotorama__arr:focus:after,.fotorama__fullscreen-icon:focus:after,.fotorama__html,.fotorama__img,.fotorama__nav__frame:focus .fotorama__dot:after,.fotorama__nav__frame:focus .fotorama__thumb:after,.fotorama__stage__frame,.fotorama__stage__shaft,.fotorama__video iframe.fotorama--fullscreen,.fotorama__img.fotorama__wrap .fotorama__grab.fotorama__grabbing *.fotorama__spinner.fotorama__wrap--css3 .fotorama__arr,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__fullscreen-icon,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__nav__shaft,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__stage__shaft,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__thumb-border,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__video-close,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__video-play.fotorama__caption,.fotorama__nav:after,.fotorama__nav:before,.fotorama__stage:after,.fotorama__stage:before,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__html,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__nav,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__spinner,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__stage,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__stage .fotorama__img,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__stage__frame.fotorama__arr:focus,.fotorama__fullscreen-icon:focus,.fotorama__nav__frame.fotorama__arr:focus:after,.fotorama__fullscreen-icon:focus:after,.fotorama__nav__frame:focus .fotorama__dot:after,.fotorama__nav__frame:focus .fotorama__thumb:after.fotorama__wrap--video .fotorama__stage,.fotorama__wrap--video .fotorama__stage__frame--video,.fotorama__wrap--video .fotorama__stage__frame--video .fotorama__html,.fotorama__wrap--video .fotorama__stage__frame--video .fotorama__img,.fotorama__wrap--video .fotorama__stage__shaft.fotorama__wrap--css3 .fotorama__nav__shaft,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__stage__shaft,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__thumb-border.fotorama__arr,.fotorama__fullscreen-icon,.fotorama__no-select,.fotorama__video-close,.fotorama__video-play,.fotorama__wrap.fotorama__nav,.fotorama__nav__frame.fotorama__caption__wrap,.fotorama__nav__frame,.fotorama__nav__shaft.fotorama__wrap *.fotorama--hidden,.fotorama__load.fotorama__arr,.fotorama__fullscreen-icon,.fotorama__nav,.fotorama__nav__frame,.fotorama__nav__shaft,.fotorama__stage__frame,.fotorama__stage__shaft,.fotorama__video-close,.fotorama__video-play@media (-webkit-min-device-pixel-ratio:1.5),(min-resolution:2dppx)}.fotorama__thumb@media print}.fotorama.fotorama:not(.fotorama--unobtrusive)>:not(:first-child).fullscreen.fotorama--fullscreen.fotorama--fullscreen .fotorama__nav,.fotorama--fullscreen .fotorama__stage.fotorama__wrap.fotorama__wrap--rtl .fotorama__stage__frame.fotorama__nav,.fotorama__stage.fotorama__wrap--pan-y.fotorama__wrap .fotorama__pointer.fotorama__wrap--slide .fotorama__stage__frame.fotorama__stage__frame.fotorama__stage__frame.fotorama__active.fotorama__wrap--fade .fotorama__stage__frame.fotorama__wrap--fade .fotorama__fade-front,.fotorama__wrap--fade .fotorama__fade-rear,.fotorama__wrap--fade .fotorama__stage__frame.fotorama__active.fotorama__wrap--fade .fotorama__fade-front.fotorama__wrap--fade .fotorama__fade-rear.fotorama__wrap--fade .fotorama__fade-rear.fotorama__active.fotorama__wrap--fade .fotorama__stage .fotorama__shadow.fotorama__img.fotorama__error .fotorama__img,.fotorama__loaded .fotorama__img.fotorama--fullscreen .fotorama__loaded--full .fotorama__img,.fotorama__img--full.fotorama--fullscreen .fotorama__loaded--full .fotorama__img--full.fotorama__wrap--only-active .fotorama__nav,.fotorama__wrap--only-active .fotorama__stage.fotorama__wrap--only-active .fotorama__stage__frame.fotorama__wrap--only-active .fotorama__stage__frame.fotorama__active.fotorama__nav.fotorama__nav__shaft.fotorama__nav__frame.fotorama__nav--dots.fotorama__nav--dots .fotorama__nav__frame.fotorama__nav--dots .fotorama__nav__frame--thumb,.fotorama__nav--dots .fotorama__thumb-border.fotorama__nav--thumbs.fotorama__nav--thumbs .fotorama__nav__frame.fotorama__nav--thumbs .fotorama__nav__frame:last-child.fotorama__nav--thumbs .fotorama__nav__frame--dot.fotorama__dot.fotorama__nav__frame:focus .fotorama__dot:after.fotorama__nav__frame.fotorama__active .fotorama__dot.fotorama__nav__frame.fotorama__active .fotorama__dot:after.fotorama__thumb.fotorama__nav__frame:focus .fotorama__thumb.fotorama__thumb-border.fotorama__caption.fotorama__caption a.fotorama__caption a:hover.fotorama__wrap--rtl .fotorama__caption.fotorama__wrap--no-captions .fotorama__caption,.fotorama__wrap--video .fotorama__caption.fotorama__caption__wrap@-webkit-keyframes spinner100%}@keyframes spinner100%}.fotorama__wrap--css3 .fotorama__spinner.fotorama__wrap--css3 .fotorama__html,.fotorama__wrap--css3 .fotorama__stage .fotorama__img.fotorama__wrap--video .fotorama__stage__frame--video .fotorama__html,.fotorama__wrap--video .fotorama__stage__frame--video .fotorama__img.fotorama__select.fotorama__video@-moz-document url-prefix()}.fotorama__arr,.fotorama__fullscreen-icon,.fotorama__video-close,.fotorama__video-play.fotorama__arr.fotorama__arr--prev.fotorama__arr--next.fotorama__arr--disabled.fotorama__fullscreen-icon.fotorama__arr:focus,.fotorama__fullscreen-icon:focus.fotorama--fullscreen .fotorama__fullscreen-icon.fotorama__video-play.fotorama__wrap--css2 .fotorama__video-play,.fotorama__wrap--video .fotorama__stage .fotorama__video-play.fotorama__error .fotorama__video-play,.fotorama__loaded .fotorama__video-play,.fotorama__nav__frame .fotorama__video-play.fotorama__nav__frame .fotorama__video-play.fotorama__video-close.fotorama__wrap--css2 .fotorama__video-close.fotorama__wrap--css3 .fotorama__video-close.fotorama__wrap--video .fotorama__video-close.fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--video .fotorama__video-close.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__arr,.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__fullscreen-icon.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__arr:focus,.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__fullscreen-icon:focus.fotorama__wrap--video .fotorama__arr,.fotorama__wrap--video .fotorama__fullscreen-icon.fotorama__wrap--css2.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__arr,.fotorama__wrap--css2.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__fullscreen-icon.fotorama__wrap--css2.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__arr:focus,.fotorama__wrap--css2.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__fullscreen-icon:focus.fotorama__wrap--css2.fotorama__wrap--video .fotorama__arr,.fotorama__wrap--css2.fotorama__wrap--video .fotorama__fullscreen-icon.fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--slide.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__fullscreen-icon:not(:focus).fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--slide.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__arr--prev:not(:focus).fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--no-controls.fotorama__wrap--slide.fotorama__wrap--toggle-arrows .fotorama__arr--next:not(:focus).fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--video .fotorama__fullscreen-icon.fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--video .fotorama__arr--prev.fotorama__wrap--css3.fotorama__wrap--video .fotorama__arr--next.fotorama__wrap--css3 .fotorama__arr:not(:focus),.fotorama__wrap--css3 .fotorama__fullscreen-icon:not(:focus),.fotorama__wrap--css3 .fotorama__video-close:not(:focus),.fotorama__wrap--css3 .fotorama__video-play:not(:focus).fotorama__nav:after,.fotorama__nav:before,.fotorama__stage:after,.fotorama__stage:before.fotorama__nav:before,.fotorama__stage:before.fotorama__nav.fotorama__shadows--left:before,.fotorama__stage.fotorama__shadows--left:before.fotorama__nav:after,.fotorama__stage:after.fotorama__nav.fotorama__shadows--right:after,.fotorama__stage.fotorama__shadows--right:after.fotorama--fullscreen .fotorama__nav:after,.fotorama--fullscreen .fotorama__nav:before,.fotorama--fullscreen .fotorama__stage:after,.fotorama--fullscreen .fotorama__stage:before,.fotorama__wrap--fade .fotorama__stage:after,.fotorama__wrap--fade .fotorama__stage:before,.fotorama__wrap--no-shadows .fotorama__nav:after,.fotorama__wrap--no-shadows .fotorama__nav:before,.fotorama__wrap--no-shadows .fotorama__stage:after,.fotorama__wrap--no-shadows .fotorama__stage:before.bs-pinning-wrapper.bs-pinning-block.bs-pinning-block.smart.bs-pinning-block.normal.bs-pinning-block.pinned.bs-pinning-block.unpinned.bs-pinning-block.unpinned-no-transition.ie7 .bs-pinning-block.unpinned,.ie8 .bs-pinning-block.unpinned,.ie9 .bs-pinning-block.unpinned.ie7 .bs-pinning-block.unpinned-no-transition,.ie8 .bs-pinning-block.unpinned-no-transition,.ie9 .bs-pinning-block.unpinned-no-transition.better-container a:active,.better-container a:focus,.better-slider a:active,.better-slider a:focus.better-control-nav,.better-control-nav li,.better-direction-nav,.better-direction-nav li,.better-slider .slides.better-slider.better-slider .slides>li.better-slider .slides .slide.better-slider.show-first .slides>li:first-child.better-slider .slides img.better-pauseplay span.better-slider .slides:afterhtml[xmlns] .better-slider .slides* html .better-slider .slides.no-js .better-slider .slides>li:first-child.better-viewport.loading .better-viewport.better-slider .slides.better-slider .carousel li.better-direction-nav li.better-direction-nav a.better-direction-nav .better-prev.ie8 .better-direction-nav .better-prev.better-direction-nav .better-next.ie8 .better-direction-nav .better-next.better-slider:hover .better-prev.better-slider:hover .better-next.better-slider:hover .better-next:hover,.better-slider:hover .better-prev:hover.better-direction-nav .better-disabled.better-direction-nav a:before.better-direction-nav a.better-next:before.better-pauseplay a.better-pauseplay a:before.better-pauseplay a:hover.better-pauseplay a.better-play:before@media screen and (max-width:860px).better-direction-nav .better-next}.better-slider .slides li .caption.better-control-nav,ol.better-control-nav.better-control-nav li.better-control-nav li a.better-control-nav li a.better-active,.better-control-nav li:hover a.better-control-nav.square li a.better-control-nav.rectangle li a/*! * Font End Admin bar badges */.bs-admin-menu-badge.bs-admin-menu-badge.bs-admin-menu-badge.bs-admin-menu-badge>.plugin-count /*! * Font Awesome 4.7.0 by @davegandy - http://fontawesome.io - @fontawesome * License - http://fontawesome.io/license (Font: SIL OFL 1.1, CSS: MIT License) */@font-face.fa.fa-lg.fa-2x.fa-3x.fa-4x.fa-5x.fa-fw.fa-ul.fa-ul>li.fa-li.fa-li.fa-lg.fa-border.fa-pull-left.fa-pull-right.fa.fa-pull-left.fa.fa-pull-right.pull-right.pull-left.fa.pull-left.fa.pull-right.fa-spin.fa-pulse@-webkit-keyframes fa-spin100%}@keyframes fa-spin100%}.fa-rotate-90.fa-rotate-180.fa-rotate-270.fa-flip-horizontal.fa-flip-vertical:root .fa-rotate-90,:root .fa-rotate-180,:root .fa-rotate-270,:root .fa-flip-horizontal,:root .fa-flip-vertical.fa-stack.fa-stack-1x,.fa-stack-2x.fa-stack-1x.fa-stack-2x.fa-inverse.fa-glass:before.fa-music:before.fa-search:before.fa-envelope-o:before.fa-heart:before.fa-star:before.fa-star-o:before.fa-user:before.fa-film:before.fa-th-large:before.fa-th:before.fa-th-list:before.fa-check:before.fa-remove:before,.fa-close:before,.fa-times:before.fa-search-plus:before.fa-search-minus:before.fa-power-off:before.fa-signal:before.fa-gear:before,.fa-cog:before.fa-trash-o:before.fa-home:before.fa-file-o:before.fa-clock-o:before.fa-road:before.fa-download:before.fa-arrow-circle-o-down:before.fa-arrow-circle-o-up:before.fa-inbox:before.fa-play-circle-o:before.fa-rotate-right:before,.fa-repeat:before.fa-refresh:before.fa-list-alt:before.fa-lock:before.fa-flag:before.fa-headphones:before.fa-volume-off:before.fa-volume-down:before.fa-volume-up:before.fa-qrcode:before.fa-barcode:before.fa-tag:before.fa-tags:before.fa-book:before.fa-bookmark:before.fa-print:before.fa-camera:before.fa-font:before.fa-bold:before.fa-italic:before.fa-text-height:before.fa-text-width:before.fa-align-left:before.fa-align-center:before.fa-align-right:before.fa-align-justify:before.fa-list:before.fa-dedent:before,.fa-outdent:before.fa-indent:before.fa-video-camera:before.fa-photo:before,.fa-image:before,.fa-picture-o:before.fa-pencil:before.fa-map-marker:before.fa-adjust:before.fa-tint:before.fa-edit:before,.fa-pencil-square-o:before.fa-share-square-o:before.fa-check-square-o:before.fa-arrows:before.fa-step-backward:before.fa-fast-backward:before.fa-backward:before.fa-play:before.fa-pause:before.fa-stop:before.fa-forward:before.fa-fast-forward:before.fa-step-forward:before.fa-eject:before.fa-chevron-left:before.fa-chevron-right:before.fa-plus-circle:before.fa-minus-circle:before.fa-times-circle:before.fa-check-circle:before.fa-question-circle:before.fa-info-circle:before.fa-crosshairs:before.fa-times-circle-o:before.fa-check-circle-o:before.fa-ban:before.fa-arrow-left:before.fa-arrow-right:before.fa-arrow-up:before.fa-arrow-down:before.fa-mail-forward:before,.fa-share:before.fa-expand:before.fa-compress:before.fa-plus:before.fa-minus:before.fa-asterisk:before.fa-exclamation-circle:before.fa-gift:before.fa-leaf:before.fa-fire:before.fa-eye:before.fa-eye-slash:before.fa-warning:before,.fa-exclamation-triangle:before.fa-plane:before.fa-calendar:before.fa-random:before.fa-comment:before.fa-magnet:before.fa-chevron-up:before.fa-chevron-down:before.fa-retweet:before.fa-shopping-cart:before.fa-folder:before.fa-folder-open:before.fa-arrows-v:before.fa-arrows-h:before.fa-bar-chart-o:before,.fa-bar-chart:before.fa-twitter-square:before.fa-facebook-square:before.fa-camera-retro:before.fa-key:before.fa-gears:before,.fa-cogs:before.fa-comments:before.fa-thumbs-o-up:before.fa-thumbs-o-down:before.fa-star-half:before.fa-heart-o:before.fa-sign-out:before.fa-linkedin-square:before.fa-thumb-tack:before.fa-external-link:before.fa-sign-in:before.fa-trophy:before.fa-github-square:before.fa-upload:before.fa-lemon-o:before.fa-phone:before.fa-square-o:before.fa-bookmark-o:before.fa-phone-square:before.fa-twitter:before.fa-facebook-f:before,.fa-facebook:before.fa-github:before.fa-unlock:before.fa-credit-card:before.fa-feed:before,.fa-rss:before.fa-hdd-o:before.fa-bullhorn:before.fa-bell:before.fa-certificate:before.fa-hand-o-right:before.fa-hand-o-left:before.fa-hand-o-up:before.fa-hand-o-down:before.fa-arrow-circle-left:before.fa-arrow-circle-right:before.fa-arrow-circle-up:before.fa-arrow-circle-down:before.fa-globe:before.fa-wrench:before.fa-tasks:before.fa-filter:before.fa-briefcase:before.fa-arrows-alt:before.fa-group:before,.fa-users:before.fa-chain:before,.fa-link:before.fa-cloud:before.fa-flask:before.fa-cut:before,.fa-scissors:before.fa-copy:before,.fa-files-o:before.fa-paperclip:before.fa-save:before,.fa-floppy-o:before.fa-square:before.fa-navicon:before,.fa-reorder:before,.fa-bars:before.fa-list-ul:before.fa-list-ol:before.fa-strikethrough:before.fa-underline:before.fa-table:before.fa-magic:before.fa-truck:before.fa-pinterest:before.fa-pinterest-square:before.fa-google-plus-square:before.fa-google-plus:before.fa-money:before.fa-caret-down:before.fa-caret-up:before.fa-caret-left:before.fa-caret-right:before.fa-columns:before.fa-unsorted:before,.fa-sort:before.fa-sort-down:before,.fa-sort-desc:before.fa-sort-up:before,.fa-sort-asc:before.fa-envelope:before.fa-linkedin:before.fa-rotate-left:before,.fa-undo:before.fa-legal:before,.fa-gavel:before.fa-dashboard:before,.fa-tachometer:before.fa-comment-o:before.fa-comments-o:before.fa-flash:before,.fa-bolt:before.fa-sitemap:before.fa-umbrella:before.fa-paste:before,.fa-clipboard:before.fa-lightbulb-o:before.fa-exchange:before.fa-cloud-download:before.fa-cloud-upload:before.fa-user-md:before.fa-stethoscope:before.fa-suitcase:before.fa-bell-o:before.fa-coffee:before.fa-cutlery:before.fa-file-text-o:before.fa-building-o:before.fa-hospital-o:before.fa-ambulance:before.fa-medkit:before.fa-fighter-jet:before.fa-beer:before.fa-h-square:before.fa-plus-square:before.fa-angle-double-left:before.fa-angle-double-right:before.fa-angle-double-up:before.fa-angle-double-down:before.fa-angle-left:before.fa-angle-right:before.fa-angle-up:before.fa-angle-down:before.fa-desktop:before.fa-laptop:before.fa-tablet:before.fa-mobile-phone:before,.fa-mobile:before.fa-circle-o:before.fa-quote-left:before.fa-quote-right:before.fa-spinner:before.fa-circle:before.fa-mail-reply:before,.fa-reply:before.fa-github-alt:before.fa-folder-o:before.fa-folder-open-o:before.fa-smile-o:before.fa-frown-o:before.fa-meh-o:before.fa-gamepad:before.fa-keyboard-o:before.fa-flag-o:before.fa-flag-checkered:before.fa-terminal:before.fa-code:before.fa-mail-reply-all:before,.fa-reply-all:before.fa-star-half-empty:before,.fa-star-half-full:before,.fa-star-half-o:before.fa-location-arrow:before.fa-crop:before.fa-code-fork:before.fa-unlink:before,.fa-chain-broken:before.fa-question:before.fa-info:before.fa-exclamation:before.fa-superscript:before.fa-subscript:before.fa-eraser:before.fa-puzzle-piece:before.fa-microphone:before.fa-microphone-slash:before.fa-shield:before.fa-calendar-o:before.fa-fire-extinguisher:before.fa-rocket:before.fa-maxcdn:before.fa-chevron-circle-left:before.fa-chevron-circle-right:before.fa-chevron-circle-up:before.fa-chevron-circle-down:before.fa-html5:before.fa-css3:before.fa-anchor:before.fa-unlock-alt:before.fa-bullseye:before.fa-ellipsis-h:before.fa-ellipsis-v:before.fa-rss-square:before.fa-play-circle:before.fa-ticket:before.fa-minus-square:before.fa-minus-square-o:before.fa-level-up:before.fa-level-down:before.fa-check-square:before.fa-pencil-square:before.fa-external-link-square:before.fa-share-square:before.fa-compass:before.fa-toggle-down:before,.fa-caret-square-o-down:before.fa-toggle-up:before,.fa-caret-square-o-up:before.fa-toggle-right:before,.fa-caret-square-o-right:before.fa-euro:before,.fa-eur:before.fa-gbp:before.fa-dollar:before,.fa-usd:before.fa-rupee:before,.fa-inr:before.fa-cny:before,.fa-rmb:before,.fa-yen:before,.fa-jpy:before.fa-ruble:before,.fa-rouble:before,.fa-rub:before.fa-won:before,.fa-krw:before.fa-bitcoin:before,.fa-btc:before.fa-file:before.fa-file-text:before.fa-sort-alpha-asc:before.fa-sort-alpha-desc:before.fa-sort-amount-asc:before.fa-sort-amount-desc:before.fa-sort-numeric-asc:before.fa-sort-numeric-desc:before.fa-thumbs-up:before.fa-thumbs-down:before.fa-youtube-square:before.fa-youtube:before.fa-xing:before.fa-xing-square:before.fa-youtube-play:before.fa-dropbox:before.fa-stack-overflow:before.fa-instagram:before.fa-flickr:before.fa-adn:before.fa-bitbucket:before.fa-bitbucket-square:before.fa-tumblr:before.fa-tumblr-square:before.fa-long-arrow-down:before.fa-long-arrow-up:before.fa-long-arrow-left:before.fa-long-arrow-right:before.fa-apple:before.fa-windows:before.fa-android:before.fa-linux:before.fa-dribbble:before.fa-skype:before.fa-foursquare:before.fa-trello:before.fa-female:before.fa-male:before.fa-gittip:before,.fa-gratipay:before.fa-sun-o:before.fa-moon-o:before.fa-archive:before.fa-bug:before.fa-vk:before.fa-weibo:before.fa-renren:before.fa-pagelines:before.fa-stack-exchange:before.fa-arrow-circle-o-right:before.fa-arrow-circle-o-left:before.fa-toggle-left:before,.fa-caret-square-o-left:before.fa-dot-circle-o:before.fa-wheelchair:before.fa-vimeo-square:before.fa-turkish-lira:before,.fa-try:before.fa-plus-square-o:before.fa-space-shuttle:before.fa-slack:before.fa-envelope-square:before.fa-wordpress:before.fa-openid:before.fa-institution:before,.fa-bank:before,.fa-university:before.fa-mortar-board:before,.fa-graduation-cap:before.fa-yahoo:before.fa-google:before.fa-reddit:before.fa-reddit-square:before.fa-stumbleupon-circle:before.fa-stumbleupon:before.fa-delicious:before.fa-digg:before.fa-pied-piper-pp:before.fa-pied-piper-alt:before.fa-drupal:before.fa-joomla:before.fa-language:before.fa-fax:before.fa-building:before.fa-child:before.fa-paw:before.fa-spoon:before.fa-cube:before.fa-cubes:before.fa-behance:before.fa-behance-square:before.fa-steam:before.fa-steam-square:before.fa-recycle:before.fa-automobile:before,.fa-car:before.fa-cab:before,.fa-taxi:before.fa-tree:before.fa-spotify:before.fa-deviantart:before.fa-soundcloud:before.fa-database:before.fa-file-pdf-o:before.fa-file-word-o:before.fa-file-excel-o:before.fa-file-powerpoint-o:before.fa-file-photo-o:before,.fa-file-picture-o:before,.fa-file-image-o:before.fa-file-zip-o:before,.fa-file-archive-o:before.fa-file-sound-o:before,.fa-file-audio-o:before.fa-file-movie-o:before,.fa-file-video-o:before.fa-file-code-o:before.fa-vine:before.fa-codepen:before.fa-jsfiddle:before.fa-life-bouy:before,.fa-life-buoy:before,.fa-life-saver:before,.fa-support:before,.fa-life-ring:before.fa-circle-o-notch:before.fa-ra:before,.fa-resistance:before,.fa-rebel:before.fa-ge:before,.fa-empire:before.fa-git-square:before.fa-git:before.fa-y-combinator-square:before,.fa-yc-square:before,.fa-hacker-news:before.fa-tencent-weibo:before.fa-qq:before.fa-wechat:before,.fa-weixin:before.fa-send:before,.fa-paper-plane:before.fa-send-o:before,.fa-paper-plane-o:before.fa-history:before.fa-circle-thin:before.fa-header:before.fa-paragraph:before.fa-sliders:before.fa-share-alt:before.fa-share-alt-square:before.fa-bomb:before.fa-soccer-ball-o:before,.fa-futbol-o:before.fa-tty:before.fa-binoculars:before.fa-plug:before.fa-slideshare:before.fa-twitch:before.fa-yelp:before.fa-newspaper-o:before.fa-wifi:before.fa-calculator:before.fa-paypal:before.fa-google-wallet:before.fa-cc-visa:before.fa-cc-mastercard:before.fa-cc-discover:before.fa-cc-amex:before.fa-cc-paypal:before.fa-cc-stripe:before.fa-bell-slash:before.fa-bell-slash-o:before.fa-trash:before.fa-copyright:before.fa-at:before.fa-eyedropper:before.fa-paint-brush:before.fa-birthday-cake:before.fa-area-chart:before.fa-pie-chart:before.fa-line-chart:before.fa-lastfm:before.fa-lastfm-square:before.fa-toggle-off:before.fa-toggle-on:before.fa-bicycle:before.fa-bus:before.fa-ioxhost:before.fa-angellist:before.fa-cc:before.fa-shekel:before,.fa-sheqel:before,.fa-ils:before.fa-meanpath:before.fa-buysellads:before.fa-connectdevelop:before.fa-dashcube:before.fa-forumbee:before.fa-leanpub:before.fa-sellsy:before.fa-shirtsinbulk:before.fa-simplybuilt:before.fa-skyatlas:before.fa-cart-plus:before.fa-cart-arrow-down:before.fa-diamond:before.fa-ship:before.fa-user-secret:before.fa-motorcycle:before.fa-street-view:before.fa-heartbeat:before.fa-venus:before.fa-mars:before.fa-mercury:before.fa-intersex:before,.fa-transgender:before.fa-transgender-alt:before.fa-venus-double:before.fa-mars-double:before.fa-venus-mars:before.fa-mars-stroke:before.fa-mars-stroke-v:before.fa-mars-stroke-h:before.fa-neuter:before.fa-genderless:before.fa-facebook-official:before.fa-pinterest-p:before.fa-whatsapp:before.fa-server:before.fa-user-plus:before.fa-user-times:before.fa-hotel:before,.fa-bed:before.fa-viacoin:before.fa-train:before.fa-subway:before.fa-medium:before.fa-yc:before,.fa-y-combinator:before.fa-optin-monster:before.fa-opencart:before.fa-expeditedssl:before.fa-battery-4:before,.fa-battery:before,.fa-battery-full:before.fa-battery-3:before,.fa-battery-three-quarters:before.fa-battery-2:before,.fa-battery-half:before.fa-battery-1:before,.fa-battery-quarter:before.fa-battery-0:before,.fa-battery-empty:before.fa-mouse-pointer:before.fa-i-cursor:before.fa-object-group:before.fa-object-ungroup:before.fa-sticky-note:before.fa-sticky-note-o:before.fa-cc-jcb:before.fa-cc-diners-club:before.fa-clone:before.fa-balance-scale:before.fa-hourglass-o:before.fa-hourglass-1:before,.fa-hourglass-start:before.fa-hourglass-2:before,.fa-hourglass-half:before.fa-hourglass-3:before,.fa-hourglass-end:before.fa-hourglass:before.fa-hand-grab-o:before,.fa-hand-rock-o:before.fa-hand-stop-o:before,.fa-hand-paper-o:before.fa-hand-scissors-o:before.fa-hand-lizard-o:before.fa-hand-spock-o:before.fa-hand-pointer-o:before.fa-hand-peace-o:before.fa-trademark:before.fa-registered:before.fa-creative-commons:before.fa-gg:before.fa-gg-circle:before.fa-tripadvisor:before.fa-odnoklassniki:before.fa-odnoklassniki-square:before.fa-get-pocket:before.fa-wikipedia-w:before.fa-safari:before.fa-chrome:before.fa-firefox:before.fa-opera:before.fa-internet-explorer:before.fa-tv:before,.fa-television:before.fa-contao:before.fa-500px:before.fa-amazon:before.fa-calendar-plus-o:before.fa-calendar-minus-o:before.fa-calendar-times-o:before.fa-calendar-check-o:before.fa-industry:before.fa-map-pin:before.fa-map-signs:before.fa-map-o:before.fa-map:before.fa-commenting:before.fa-commenting-o:before.fa-houzz:before.fa-vimeo:before.fa-black-tie:before.fa-fonticons:before.fa-reddit-alien:before.fa-edge:before.fa-credit-card-alt:before.fa-codiepie:before.fa-modx:before.fa-fort-awesome:before.fa-usb:before.fa-product-hunt:before.fa-mixcloud:before.fa-scribd:before.fa-pause-circle:before.fa-pause-circle-o:before.fa-stop-circle:before.fa-stop-circle-o:before.fa-shopping-bag:before.fa-shopping-basket:before.fa-hashtag:before.fa-bluetooth:before.fa-bluetooth-b:before.fa-percent:before.fa-gitlab:before.fa-wpbeginner:before.fa-wpforms:before.fa-envira:before.fa-universal-access:before.fa-wheelchair-alt:before.fa-question-circle-o:before.fa-blind:before.fa-audio-description:before.fa-volume-control-phone:before.fa-braille:before.fa-assistive-listening-systems:before.fa-asl-interpreting:before,.fa-american-sign-language-interpreting:before.fa-deafness:before,.fa-hard-of-hearing:before,.fa-deaf:before.fa-glide:before.fa-glide-g:before.fa-signing:before,.fa-sign-language:before.fa-low-vision:before.fa-viadeo:before.fa-viadeo-square:before.fa-snapchat:before.fa-snapchat-ghost:before.fa-snapchat-square:before.fa-pied-piper:before.fa-first-order:before.fa-yoast:before.fa-themeisle:before.fa-google-plus-circle:before,.fa-google-plus-official:before.fa-fa:before,.fa-font-awesome:before.fa-handshake-o:before.fa-envelope-open:before.fa-envelope-open-o:before.fa-linode:before.fa-address-book:before.fa-address-book-o:before.fa-vcard:before,.fa-address-card:before.fa-vcard-o:before,.fa-address-card-o:before.fa-user-circle:before.fa-user-circle-o:before.fa-user-o:before.fa-id-badge:before.fa-drivers-license:before,.fa-id-card:before.fa-drivers-license-o:before,.fa-id-card-o:before.fa-quora:before.fa-free-code-camp:before.fa-telegram:before.fa-thermometer-4:before,.fa-thermometer:before,.fa-thermometer-full:before.fa-thermometer-3:before,.fa-thermometer-three-quarters:before.fa-thermometer-2:before,.fa-thermometer-half:before.fa-thermometer-1:before,.fa-thermometer-quarter:before.fa-thermometer-0:before,.fa-thermometer-empty:before.fa-shower:before.fa-bathtub:before,.fa-s15:before,.fa-bath:before.fa-podcast:before.fa-window-maximize:before.fa-window-minimize:before.fa-window-restore:before.fa-times-rectangle:before,.fa-window-close:before.fa-times-rectangle-o:before,.fa-window-close-o:before.fa-bandcamp:before.fa-grav:before.fa-etsy:before.fa-imdb:before.fa-ravelry:before.fa-eercast:before.fa-microchip:before.fa-snowflake-o:before.fa-superpowers:before.fa-wpexplorer:before.fa-meetup:before.sr-only.sr-only-focusable:active,.sr-only-focusable:focus body.boxedbody.boxed .bs-vc-content>.vc_row>.bs-vc-wrapper,body.boxed .content-wrapbody.boxed .bf-breadcrumb>.bf-breadcrumb-containerbody.boxed .mega-menu .content-wrapbody.boxed .slider-container .content-wrapbody.boxed .bs-sks .bs-sksitemrbody.boxed .bs-sks .bs-sksiteml@media (max-width:980px)body.boxed .bf-breadcrumb>.bf-breadcrumb-container}.main-wrap.content-wrap,.main-wrap,main.content-containerbody.full-width .main-wrap.content-main-wrapbody.active-top-line.main-wrap .container,body.full-width .main-wrap@media (min-width:768px)}@media only screen and (max-width:768px)}body.boxed .main-wrap.container@media only screen and (max-width:992px)}@media only screen and (max-width:480px).col-lg-1,.col-lg-10,.col-lg-11,.col-lg-12,.col-lg-2,.col-lg-3,.col-lg-4,.col-lg-5,.col-lg-6,.col-lg-7,.col-lg-8,.col-lg-9,.col-md-1,.col-md-10,.col-md-11,.col-md-12,.col-md-2,.col-md-3,.col-md-4,.col-md-5,.col-md-6,.col-md-7,.col-md-8,.col-md-9,.col-sm-1,.col-sm-10,.col-sm-11,.col-sm-12,.col-sm-2,.col-sm-3,.col-sm-4,.col-sm-5,.col-sm-6,.col-sm-7,.col-sm-8,.col-sm-9,.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9,.vc_row .bs-vc-wrapper>.bs-vc-column}.content-wrap.page-layout-3-col-0 .content-column.page-layout-3-col-0.page-layout-3-col-0 .main-section.listing .col-lg-1,.listing .col-lg-10,.listing .col-lg-11,.listing .col-lg-12,.listing .col-lg-2,.listing .col-lg-3,.listing .col-lg-4,.listing .col-lg-5,.listing .col-lg-6,.listing .col-lg-7,.listing .col-lg-8,.listing .col-lg-9,.listing .col-md-1,.listing .col-md-10,.listing .col-md-11,.listing .col-md-12,.listing .col-md-2,.listing .col-md-3,.listing .col-md-4,.listing .col-md-5,.listing .col-md-6,.listing .col-md-7,.listing .col-md-8,.listing .col-md-9,.listing .col-sm-1,.listing .col-sm-10,.listing .col-sm-11,.listing .col-sm-12,.listing .col-sm-2,.listing .col-sm-3,.listing .col-sm-4,.listing .col-sm-5,.listing .col-sm-6,.listing .col-sm-7,.listing .col-sm-8,.listing .col-sm-9,.listing .col-xs-1,.listing .col-xs-10,.listing .col-xs-11,.listing .col-xs-12,.listing .col-xs-2,.listing .col-xs-3,.listing .col-xs-4,.listing .col-xs-5,.listing .col-xs-6,.listing .col-xs-7,.listing .col-xs-8,.listing .col-xs-9.listing .row@media (max-width:1000px) and (min-width:768px)}@media (max-width:500px)}@media (max-width:768px) and (min-width:500px)}@media only screen and (max-width:668px)}.heading-typo,.site-header .site-branding .logo,h1,h2,h3,h4,h5,h6h1,h2,h3,h4,h5,h6h1h2h3h4h5h6.term-badges .format-badge,.term-badges .term-badge.term-badges a.term-badges .fa.term-badges.floated a.term-badges.floated.term-badges.text-badges,.term-badges.text-badges .term-badge.term-badges.text-badges .term-badge.term-badges.text-badges .term-badge:last-child.term-badges.text-badges a.format-icon.format-icon .fa.format-icon.format-audio.format-icon.format-video.post-summary p:last-child.entry-content a.read-more,a.read-more.entry-content a.read-more,a.read-more:hover::selection::-moz-selection.img-holder.bs-ll-a .img-cont:before,.bs-ll-a .img-holder:before.bs-ll-d .img-cont,.bs-ll-d .img-holder.listing-mg-item .img-cont:before.img-cont.b-error:before,.img-cont.b-loaded:before,.img-holder.b-error:before,.img-holder.b-loaded:before.listing-item-blog-1 .featured .img-holder.b-error,.listing-item-blog-1 .featured .img-holder.b-loaded,.listing-item-blog-5 .featured .img-holder.b-error,.listing-item-blog-5 .featured .img-holder.b-loaded,.listing-item-tb-1 .img-holder.b-error,.listing-item-tb-1 .img-holder.b-loaded,.listing-item-tb-2 .img-holder.b-error,.listing-item-tb-2 .img-holder.b-loaded,.listing-item-tb-3 .img-holder.b-error,.listing-item-tb-3 .img-holder.b-loaded@-webkit-keyframes bs-lazy-animto}@keyframes bs-lazy-animto}@-webkit-keyframes bs-lazy-anim-rtlto}@keyframes bs-lazy-anim-rtlto}.img-cont.img-cont.img-content-ni.img-content-ni,.img-holder.img-holder.img-content-ni.img-content-ni.img-holder.b-load-ready.img-holder.b-error,.img-holder.b-loaded,body.bs-ll-d .img-holder.img-holder.b-loaded,body.bs-ll-d .img-holder.bs-pagination-cached .img-holder.b-loaded.img-holder:beforecodepre.search-field::-ms-clear.modalbodya:focusa,a:focus,a:hoverinput[type=color],input[type=date],input[type=datetime-local],input[type=email],input[type=month],input[type=number],input[type=password],input[type=search],input[type=tel],input[type=text],input[type=time],input[type=url],input[type=week],textareatextareainput[type=color]:focus,input[type=date]:focus,input[type=datetime-local]:focus,input[type=email]:focus,input[type=month]:focus,input[type=number]:focus,input[type=password]:focus,input[type=search]:focus,input[type=tel]:focus,input[type=text]:focus,input[type=time]:focus,input[type=url]:focus,input[type=week]:focus,textarea:focus.btn,button,html input[type=button],input[type=button],input[type=reset],input[type=submit].entry-content .btn,.entry-content .btn a,.entry-content button,.entry-content html input[type=button],.entry-content input[type=button],.entry-content input[type=reset],.entry-content input[type=submit].btn:focus,.btn:hover,button:focus,button:hover,html input[type=button]:focus,html input[type=button]:hover,input[type=button]:focus,input[type=button]:hover,input[type=reset]:focus,input[type=reset]:hover,input[type=submit]:focus,input[type=submit]:hover.btn.btn-lg.btn.btn-xs.btn.btn-light.btn.btn-light.hover,.btn.btn-light:hover.btn.btn-light[disabled].margin-sm-left.margin-sm-right.margin-xsm-left.margin-xsm-right.limit-line.limit-dot-line.top-line.bottom-lineli.bottom-line:last-child.no-list-style.no-list-style li.no-list-style li:before.bs-padding-1-1.bs-padding-0-1.bs-padding-1-0.bs-padding-2-2.bs-padding-2-1.bs-padding-1-2.bs-padding-0-2.bs-padding-2-0.bs-padding-3-3.bs-padding-0-3.bs-padding-3-0.bs-shortcode-col.bs-padding-1-1.bs-shortcode-col.bs-padding-0-1.bs-shortcode-col.bs-padding-1-0.bs-shortcode-col.bs-padding-2-2.bs-shortcode-col.bs-padding-2-1.bs-shortcode-col.bs-padding-1-2.bs-shortcode-col.bs-padding-0-2.bs-shortcode-col.bs-padding-2-0.bs-shortcode-col.bs-padding-3-3.bs-shortcode-col.bs-padding-0-3.bs-shortcode-col.bs-padding-3-0.screen-reader-text.screen-reader-text:active,.screen-reader-text:focus,.screen-reader-text:hover.search-form input[type=search].search-form input[type=submit].post-meta.post-meta .time.post-meta .share,.post-meta .views.post-meta .comments,.post-meta .share,.post-meta .views.post-meta .views.post-meta .views.rank-0,.post-meta .views.rank-default.post-meta .comments.post-meta .comments:first-child:last-child,.post-meta .rating:first-child:last-child.post-meta .rating+.comments.post-meta .comments .fa,.post-meta .share .bf-icon,.post-meta .views .bf-icon,.post-meta .views .fa.post-meta .post-author-avatar img.post-meta .post-author.post-meta .post-author:after.post-meta .post-author-a:last-child .post-author.post-meta .post-author-a:last-child .post-author:after.post-meta>a:last-child,.post-meta>span:last-childul.menuul.menu aul.menu ulul.menu>liul.menu>li.alignrightul.menu li>aul.menu>li .sub-menuul.menu li.bs-flip-childrenul.menu li.bs-flip-children .sub-menu,ul.menu li.bs-flip-children aul.menu>li .sub-menu .sub-menuul.menu li.bs-flip-children .sub-menu .sub-menuul.menu li.bs-flip-children .mega-type-link .mega-links>li>a .better-custom-badge,ul.menu li.bs-flip-children .sub-menu.sub-menu .better-custom-badgeul.menu li.bs-flip-children .sub-menu.sub-menu .menu-have-badge.menu-item-has-children>a>.better-custom-badgeul.menu>li li:hover>.sub-menuul.menu li.menu-have-icon>a>.bf-iconul.menu li.menu-title-hide>a>.bf-iconul.menu li.menu-title-hide>aul.menu li.menu-item-has-children.menu-title-hide>a:afterul.menu li.menu-item-has-children>a:afterul.menu .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:afterul.menu li.bs-flip-children .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:afterul.menu.menu li.bs-flip-children .sub-menu aul.menu .sub-menu .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:afterul.menu li.menu-have-icon .bf-iconul.menu li.menu-have-icon.menu-title-hide .bf-iconul.menu .sub-menu>li>aul.menu .sub-menu>li:last-child aul.menu .mega-menu,ul.menu .sub-menuul.menu.bsm-initialized .mega-menu,ul.menu.bsm-initialized .sub-menuul.menu.bsm-pure li:hover>.mega-menu,ul.menu.bsm-pure li:hover>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.bsm-enter>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.bsm-leave>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.bsm-leave>.sub-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-none>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-none>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-none.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-none.bsm-enter>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-fade>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-fade>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-fade.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-fade.bsm-enter>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-fade>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-fade>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-fade.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-fade.bsm-enter>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-bottom-in>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-bottom-in>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-bottom-in.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-bottom-in.bsm-enter>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-top-in>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-top-in>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-top-in.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-top-in.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-slide-top-in100%}@keyframes menu-slide-top-in100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-left-in>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-left-in>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-left-in.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-left-in.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-slide-left-in100%}@keyframes menu-slide-left-in100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-right-in>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-right-in>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-right-in.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-slide-right-in.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-slide-right-in100%}@keyframes menu-slide-right-in100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-tada>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-tada>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-tada.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-tada.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-tada10%,20%30%,50%,70%,90%40%,60%,80%100%}@keyframes menu-tada10%,20%30%,50%,70%,90%40%,60%,80%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-bounce>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-bounce>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-bounce.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-bounce.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-bounce40%,43%100%,53%,80%70%90%100%}@keyframes menu-bounce40%,43%100%,53%,80%70%90%100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-shake>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-shake>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-shake.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-shake.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-shake20%,50%,60%,70%,90%20%,40%,60%,80%100%}@keyframes menu-shake20%,50%,60%,70%,90%20%,40%,60%,80%100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-swing>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-swing>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-swing.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-swing.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-swing20%40%60%80%100%}@keyframes menu-swing20%40%60%80%100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-wobble>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-wobble>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-wobble.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-wobble.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-wobble15%30%45%60%75%}@keyframes menu-wobble15%30%45%60%75%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-x>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-x>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-x.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-x.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-flipInX40%60%80%100%}@keyframes menu-flipInX40%60%80%100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-y>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-y>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-y.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-filip-in-y.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-flipInY40%60%80%100%}@keyframes menu-flipInY40%60%80%100%}ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-buzz>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-buzz>.sub-menuul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-buzz.bsm-enter>.mega-menu,ul.menu.bsm-initialized li.menu-item-has-children.better-anim-buzz.bsm-enter>.sub-menu@-webkit-keyframes menu-buzz100%}@keyframes menu-buzz100%}.main-menu-wrapper.bs-pinning-block.pinned.site-header .content-wrap.site-header>.header-inner>.content-wrap>.container.site-header .site-branding.site-header .site-branding .logo.site-header .site-branding .logo.text-logo.site-header .site-branding .logo img.site-header .site-branding .logo .site-title.site-header>.header-inner>.container.site-header>.header-inner .row-height.site-header>.header-inner .logo-col,.site-header>.header-inner .sidebar-col.site-header .header-inner .row.site-header .sidebar .bsac.site-header .sidebar .bsac:last-child.site-header .sidebar .bsac .bsac-container.site-header .sidebar .bsac .bsac-caption,.site-header .sidebar .bsac .bsac-empty-note.site-header.full-width.stretched .content-wrap,.site-header.full-width.stretched .content-wrap .container.site-header .sidebar-col .wpb_content_element.site-header .menu-action-buttons.header-style-1.site-header.boxed .menu-action-buttons,.header-style-2.site-header.boxed .menu-action-buttons.site-header .menu-action-buttons.width-1.site-header .menu-action-buttons.width-2.site-header .menu-action-buttons.width-3.site-header .menu-action-buttons>div.site-header .main-menu-container.search-open .menu-action-buttons,.site-header .search-container.open.site-header .menu-action-buttons .search-container.site-header .main-menu-wrapper .main-menu-container.search-open .main-menu.site-header .search-container.open.site-header .off-canvas-menu-icon-container+.search-container.open.site-header .main-menu-container.search-open .off-canvas-menu-icon-container+.search-container .search-handler.site-header .search-container .search-handler.site-header .search-container .search-box.site-header .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header .search-container.open .search-box.site-header .search-container .search-box .search-form input[type=submit].site-header .off-canvas-menu-icon-container.site-header .shop-cart-container .cart-handler.site-header .shop-cart-container .cart-box.site-header .shop-cart-container .cart-box .buttons.site-header .shop-cart-container .cart-box .buttons .checkout.site-header .shop-cart-container.open .cart-box.site-header .main-menu-container.search-open .shop-cart-container.site-header .shop-cart-container .cart-handler .fa.site-header .shop-cart-container .cart-handler .cart-count.site-header .shop-cart-container .cart-box:after.site-header .shop-cart-container a.remove.site-header .menu-action-buttons>.off-canvas-menu-icon-container.off-canvas-menu-icon-container.off-canvas-menu-icon.off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el.off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:after,.off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:before.off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:after.off-canvas-menu-icon:hover .off-canvas-menu-icon-el:before,.off-canvas-menu-open .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:before.off-canvas-menu-icon:hover .off-canvas-menu-icon-el:after,.off-canvas-menu-open .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:after.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-right .off-canvas-menu-icon-el.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-right .off-canvas-menu-icon-el:after,.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-right .off-canvas-menu-icon-el:before.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-left .off-canvas-menu-icon-el.off-canvas-container .canvas-close.off-canvas-inner .canvas-close i,.off-canvas-inner .canvas-close:after,.off-canvas-inner .canvas-close:before.off-canvas-inner .canvas-close:hover i,.off-canvas-inner .canvas-close:hover:after,.off-canvas-inner .canvas-close:hover:before.off-canvas-container.skin-dark .canvas-close i,.off-canvas-container.skin-dark .canvas-close:after,.off-canvas-container.skin-dark .canvas-close:before.off-canvas-container.skin-dark .canvas-close:hover i,.off-canvas-container.skin-dark .canvas-close:hover:after,.off-canvas-container.skin-dark .canvas-close:hover:before.off-canvas-inner .canvas-close:before.off-canvas-inner .canvas-close:after.off-canvas-inner .canvas-close i.off-canvas-container.left .canvas-close.open:before,.off-canvas-container.left .canvas-close:hover:before.off-canvas-container.left .canvas-close.open:after,.off-canvas-container.left .canvas-close:hover:after.off-canvas-container.left .canvas-close.open:hover i,.off-canvas-container.left .canvas-close:hover i.off-canvas-container.right .canvas-close.off-canvas-container.right .canvas-close i,.off-canvas-container.right .canvas-close:after,.off-canvas-container.right .canvas-close:before.off-canvas-container.right .canvas-close i.off-canvas-container.right .canvas-close.open:before,.off-canvas-container.right .canvas-close:hover:before.off-canvas-container.right .canvas-close.open:after,.off-canvas-container.right .canvas-close:hover:after.off-canvas-container.right .canvas-close.open:hover i,.off-canvas-container.right .canvas-close:hover i.main-menu>li.main-menu>li>a.main-menu .sub-menu>li>a.main-menu.menu>li .sub-menu.main-menu.menu .sub-menu li>a.main-menu.menu .sub-menu>li.main-menu.menu .sub-menu>li,.main-menu.menu .sub-menu>li>a.main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item:hover>a,.main-menu.menu .sub-menu>li:hover>a.main-menu.menu .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:after.main-menu.menu .sub-menu>li>a.main-menu.menu .sub-menu .sub-menu>li>a.main-menu.menu>li>a:before.main-menu.menu>li.current-menu-item>a:before,.main-menu.menu>li.current-menu-parent>a:before,.main-menu.menu>li:hover>a:before.top-menu>li.top-menu.menu li.top-menu.menu li>a.top-menu .sub-menu>li>a.top-menu.menu>li .sub-menu.top-menu.menu .sub-menu>li,.top-menu.menu .sub-menu>li>a.top-menu.menu .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:after.top-menu.menu .sub-menu li>a.top-menu.menu .bs-pretty-tabs-elements.sub-menu.top-menu.menu .display-more-items .bs-pretty-tabs-elements.bspw-header-style-3>.bs-pinning-block.pinned .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-3>.bs-pinning-block.unpinned-no-transition .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-4>.bs-pinning-block.pinned .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-4>.bs-pinning-block.unpinned-no-transition .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-7>.bs-pinning-block.pinned .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-7>.bs-pinning-block.unpinned-no-transition .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge.bspw-header-style-1>.bs-pinning-block.pinned .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-2>.bs-pinning-block.pinned .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-3>.bs-pinning-block .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-4>.bs-pinning-block .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.bspw-header-style-7>.bs-pinning-block .main-menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge.main-menu.menu .better-custom-badge,.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge.main-menu.menu .better-custom-badge:after,.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge:after.main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .better-custom-badge,.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>a .better-custom-badge.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>a .better-custom-badge.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .menu-item.menu-badge-left>a>.better-custom-badge.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .menu-have-badge.menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .better-custom-badge:after,.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>a .better-custom-badge:after.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-7 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-7 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge:after,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge:after,.site-header.header-style-7 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge:after.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge.site-header.header-style-3 .bs-pinning-block.pinned .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-4 .bs-pinning-block.pinned .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-7 .bs-pinning-block.pinned .main-menu.menu>.menu-item>a>.better-custom-badge.menu .mega-menu.menu>li>.mega-menu .bsm-leave .sub-menu,.menu>li>.mega-menu .sub-menu,.menu>li>.mega-menu li.menu-item-has-children.better-anim-none>.sub-menu.menu>li>.mega-menu .sub-menu .sub-menu.menu .mega-menu li.menu-item-has-children>a:after.menu>li>.mega-menu .mega-menu-links.mega-menu.mega-type-link.mega-menu.mega-type-link .mega-links.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>a.mega-menu.mega-type-link .mega-links .sub-menu.mega-menu.mega-type-link-list.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu .sub-menu.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links li:hover>.sub-menu.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu>li.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu>li>a.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>.menu-item.mega-grid-posts.mega-grid-posts .post:nth-child(5),.mega-grid-posts .postli:nth-child(1).mega-grid-posts .bs-listing-listing-mix-2-1,.mega-grid-posts .listing-item-grid-1.mega-menu.tabbed-grid-posts .listing.listing-grid.site-header .listing-item-grid-1 .title.site-header .bs-pagination.tabbed-grid-posts.tabbed-grid-posts:before.tabbed-grid-posts .tabs-section.tabbed-grid-posts .tabs-section a,.tabbed-grid-posts .tabs-section a:hover.tabbed-grid-posts .tabs-section a .fa.tabbed-grid-posts .tabs-section .active a .fa.tabbed-grid-posts .tab-content.tabbed-grid-posts .listing.listing-grid-1 .listing-item-grid-1.tabbed-grid-posts .listing.listing-grid-1.columns-3[max-width~="450px"] .listing-item.tabbed-grid-posts .listing.listing-grid-1.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-2).tabbed-grid-posts .listing.listing-grid-1.columns-3 .listing-item:nth-child(1).tabbed-grid-posts .listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-1).tabbed-grid-posts .listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n+3).mega-type-page-builder.mega-type-page-builder .bs-listing:last-child,.mega-type-page-builder .bs-shortcode:last-child,.mega-type-page-builder .bsac:last-child,.mega-type-page-builder .entry-content .better-studio-shortcode:last-child .mega-type-page-builder .better-studio-shortcode:last-child,.mega-type-page-builder .widget:last-child.main-menu-wrapper.main-menu-wrapper .main-menu-container.site-header.boxed .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.full-width .main-menu-wrapperbody.boxed .site-header .main-menu-wrapper.menu .mega-menu,ul.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-5 .search-container .search-handler,.site-header.header-style-8 .search-container .search-handler.site-header.header-style-6 .search-container .search-handler.site-header.header-style-1 .header-inner.site-header.header-style-1.h-a-ad .header-inner.site-header.header-style-1 .site-branding.site-header.header-style-1 .main-menu.menu.site-header.header-style-1.full-width .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-1.full-width .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-1 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-1 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-1 .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header.header-style-1.full-width .menu-action-buttons.site-header.header-style-1 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-1 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-1 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-style-2 .header-inner.site-header.header-style-2 .main-menu.menu.site-header.header-style-2.full-width .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-2.full-width .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-2 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-2 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-2.full-width .menu-action-buttons.site-header.header-style-2 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-2 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-2 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-stype-2 .sidebar .bsac.site-header.header-style-3 .header-inner.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-3 .main-menu.menu.site-header.header-style-3 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-3.boxed .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-3.boxed .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-3.full-width .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-3.full-width .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-3.full-width .main-menu-wrapper.pinned .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-3.full-width .main-menu-wrapper.pinned .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.boxed.header-style-3 .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.full-width.header-style-3 .main-menu-wrapper.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li.current-menu-item>a:before,.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li.current-menu-parent>a:before,.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li:hover>a:before.site-header.header-style-3 .ajax-search-results:after,.site-header.header-style-3 .shop-cart-container .cart-box:after.site-header.header-style-3.full-width .menu-action-buttons.site-header.header-style-3.full-width .bs-pinning-block.pinned .menu-action-buttons.site-header.header-style-3 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-3 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-3 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-style-3 .bs-pinning-block.pinned .main-menu.menu.site-header.header-stype-3 .sidebar .bsac@media only screen and (max-width:700px)}.site-header.header-style-4 .header-inner.site-header.header-style-4.h-a-ad .header-inner.site-header.header-style-4 .main-menu.menu.site-header.header-style-4 .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-4.full-width .main-menu-wrapper.pinned .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-4.full-width .main-menu-wrapper.pinned .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>li.site-header.boxed.header-style-4 .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.full-width.header-style-4 .main-menu-wrapper.site-header.header-style-4 .main-menu.menu,.site-header.header-style-4 .site-branding.site-header.header-style-4 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-4 .bs-pinning-block.pinned .main-menu.menu,.site-header.header-style-4 .main-menu-wrapper .main-menu-container.active-top-line .site-header.header-style-4.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container.site-header.header-style-4 .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header.header-style-4 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-4 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-4 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-style-4.boxed .menu-action-buttons.site-header.header-style-5 .header-inner.site-header.header-style-5.boxed .header-inner,.site-header.header-style-5.full-width.site-header.header-style-5 .main-menu.menu.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li>a.site-header.header-style-5 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-5 .site-branding.site-header.header-style-5 .main-menu-container.site-header.header-style-5 .main-menu>li>a.site-header.header-style-5 .site-branding .logo.site-header.header-style-5 .site-branding .logo,.site-header.header-style-5 .site-branding .logo img.site-header.header-style-5 .site-branding .logo.img-logo a.site-header.header-style-5 .site-branding .logo.text-logo a.site-header.header-style-5 .site-branding .logo img.site-header.header-style-5 .ajax-search-results:after,.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.current-menu-item>a:before,.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.current-menu-parent>a:before,.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li:hover>a:before,.site-header.header-style-5 .shop-cart-container .cart-box:after.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.current-menu-item>a,.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.current-menu-parent>a,.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li:hover>a.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.menu-item-has-children>a:after.site-header.header-style-5 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block.site-header.header-style-5.full-width .content-wrap.bs-pinning-block.pinned.site-header.header-style-5.full-width .content-wrap.pinned.site-header.header-style-5 .main-menu.menu,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu.site-header.header-style-6 .main-menu.menu.site-header.header-style-8 .main-menu.menu.site-header.header-style-5 .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li .sub-menu,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li .sub-menu,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li .sub-menu .sub-menu,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li .sub-menu .sub-menu,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li .sub-menu .sub-menu.site-header.header-style-5 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-1,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-1,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-1.site-header.header-style-5 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-2,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-2,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-2.site-header.header-style-5 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-3,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-3,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-3.site-header.header-style-5 .main-menu-container.search-open .search-container.site-header.header-style-6 .main-menu-container.search-open .search-container.site-header.header-style-8 .main-menu-container.search-open .search-container.site-header.header-style-5 .main-menu-container.search-open .main-menu.menu,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.search-open .main-menu.menu,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.search-open .main-menu.menu.site-header.header-style-5 .menu-action-buttons>div.site-header.header-style-6 .menu-action-buttons>div.site-header.header-style-8 .menu-action-buttons>div.site-header.header-style-5 .shop-cart-container .cart-box,.site-header.header-style-6 .shop-cart-container .cart-box,.site-header.header-style-8 .shop-cart-container .cart-box.site-header.header-style-5 .menu-action-buttons .off-canvas-menu-icon,.site-header.header-style-8 .menu-action-buttons .off-canvas-menu-icon.site-header.header-style-5 .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header.header-style-6 .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header.header-style-8 .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header.header-style-5 .shop-cart-container .cart-box:after,.site-header.header-style-6 .shop-cart-container .cart-box:after,.site-header.header-style-8 .shop-cart-container .cart-box:after.site-header.header-style-6 .header-inner.site-header.header-style-6.boxed .header-inner,.site-header.header-style-6.full-width.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li>a.site-header.header-style-6 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-6 .site-branding.site-header.header-style-6 .main-menu-container.site-header.header-style-6 .main-menu>li>a.site-header.header-style-6 .site-branding .logo.site-header.header-style-6 .site-branding .logo.img-logo a.site-header.header-style-6 .site-branding .logo.text-logo a.site-header.header-style-6 .site-branding .logo img.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li>a>.bf-icon.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li>a>.bf-icon img.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li>a>.bf-icon.bf-custom-icon.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.menu-have-icon>a.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.current-menu-item>a:before,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.current-menu-parent>a:before,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li:hover>a:before.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.current-menu-item>a,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.current-menu-parent>a,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li:hover>a.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.menu-item-has-children>a:after.site-header.header-style-6 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block.site-header.header-style-6.full-width .content-wrap.site-header.header-style-6.full-width .content-wrap.pinned.site-header.header-style-7 .header-inner.site-header.header-style-7.h-a-ad .header-inner.site-header.header-style-7 .main-menu.menu>li.site-header.boxed.header-style-7 .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.full-width.header-style-7 .main-menu-wrapper.site-header.header-style-7 .site-branding.site-header.header-style-7 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-7 .main-menu.menu.site-header.header-style-7.boxed .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-7.boxed .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-7.full-width .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-7.full-width .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-7.full-width .main-menu-wrapper.pinned .main-menu.menu .mega-menu,.site-header.header-style-7.full-width .main-menu-wrapper.pinned .main-menu.menu>li .sub-menu.site-header.header-style-7.full-width .menu-action-buttons.site-header.header-style-7 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-7 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-7 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-style-7 .bs-pinning-block.pinned .main-menu.menu.site-header.header-style-7.full-width .bs-pinning-block.pinned .menu-action-buttons.site-header.header-style-8 .header-inner.site-header.header-style-8.boxed .header-inner,.site-header.header-style-8.full-width.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li>a.site-header.header-style-8 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-8 .site-branding.site-header.header-style-8 .main-menu-container.site-header.header-style-8 .main-menu>li>a.site-header.header-style-8 .site-branding .logo.site-header.header-style-8 .site-branding .logo.img-logo a.site-header.header-style-8 .site-branding .logo.text-logo a.site-header.header-style-8 .site-branding .logo img.site-header.header-style-8 .site-branding .logo,.site-header.header-style-8 .site-branding .logo img.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.current-menu-item>a:before,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.current-menu-parent>a:before,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li:hover>a:before.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.menu-item-has-children>a:after.site-header.header-style-8 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block.site-header.header-style-8.full-width .content-wrap.site-header.header-style-8.full-width .content-wrap.pinned@media only screen and (max-width:992px).site-header.header-style-1 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>li,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li>a,.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li>a,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li>a.main-menu>li>a}.rh-header.rh-header .rh-container@media only screen and (max-width:700px)body.bs-show-ha .site-headerbody.bs-show-ha .site-header .bs-pinning-wrapper,body.bs-show-ha .site-header .header-inner .logo-col,body.bs-show-ha .site-header .main-menu-wrapper,body.bs-show-ha .site-header .topbarbody.bs-show-ha .site-header .header-inner .sidebar-col,body.bs-show-ha .site-header>.header-inner .row-heightbody.bs-show-ha .site-header.header-style-2 .header-inner,body.bs-show-ha .site-header.header-style-3 .header-innerbody.bs-show-ha-a .main-wrapbody.bs-show-ha-a .main-wrap .rh-headerbody.bs-show-ha-a .main-wrap .site-headerbody.bs-show-ha-a .main-wrap>*body.bs-show-ha.bs-show-ha-a .site-header.header-style-2 .header-inner,body.bs-show-ha.bs-show-ha-a .site-header.header-style-3 .header-inner.rh-header}.rh-header .menu-container.rh-header .menu-container .menu-handler.rh-header .menu-container .menu-handler .lines.rh-header .menu-container .menu-handler .lines:after,.rh-header .menu-container .menu-handler .lines:before.rh-header .menu-container .menu-handler .lines:before.rh-header .menu-container .menu-handler .lines:after.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu a>.fa.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li a>.bf-icon.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu>li>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li.menu-item-has-children.open-sub>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button.rh-cover .rh-c-m .resp-menu+.resp-menu .children-button.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li.open-sub>.children-button.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li li .children-button.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button:after,.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button:before.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button:after.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .open-sub>.children-button.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .open-sub>.children-button:after.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li.menu-item-has-children>a:after,.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li:hover>.mega-menu,.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li:hover>.sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu,.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu>li:last-child>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu>li.open-sub:last-child>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu .sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu>li>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .better-custom-badge.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li.menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li li.menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.rh-cover .rh-c-m .resp-menu+.resp-menu li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu+.resp-menu li>a.rh-cover .search-form.rh-cover .search-form input[type=search].rh-cover .search-form input[type=submit].rh-cover .search-form:before.rh-cover .search-form ::-webkit-input-placeholder.rh-cover .search-form ::-moz-placeholder.rh-cover .search-form :-ms-input-placeholder.rh-cover .search-form :-moz-placeholder.rh-cover .better-social-counter.rh-cover .better-social-counter.style-button .social-list.rh-cover .better-social-counter.style-button .social-item.rh-cover .better-social-counter.style-button .item-icon.rh-cover .better-social-counter.style-button .social-item:hover .item-icon.rh-cover.no-login-icon .better-social-counter.style-button .social-list.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu .container.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link .mega-links>li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link .mega-links li a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link .mega-links li .sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link .mega-links li.open-sub>.sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu>li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-grid-posts .post.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-grid-posts .post:nth-child(2),.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-grid-posts .post:nth-child(3),.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-grid-posts .post:nth-child(4).rh-cover .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li:hover>a.rh-header .logo-container.rh-header .logo-container.rh-img-logo.rh-header .logo-container img.rh-header .logo-container a.rh-coverbody.open-rh .rh-coverbody.admin-bar .rh-coverbody.mce-content-body.noscroll@media (max-width:767px).main-wrap}.rh-cover.gr-1.rh-cover.gr-2.rh-cover.gr-3.rh-cover.gr-4.rh-cover.gr-5.rh-cover.gr-6.rh-cover.gr-7.rh-cover.gr-8.rh-cover.bg-img:before.rh-cover.bg-img:after.close-rh .rh-cover.bg-img:after.open-rh .rh-cover.bg-img:after.rh-cover:before.rh-cover .rh-close.rh-cover .rh-close:after,.rh-cover .rh-close:before.rh-cover .rh-close:after.rh-cover .rh-panel.rh-cover .rh-panel.rh-p-u.rh-cover .rh-p-h.rh-cover .rh-p-h a.rh-cover .rh-p-h .user-login.rh-cover .rh-p-h .user-login .user-avatar.rh-cover .rh-p-h .user-login .user-avatar img.rh-cover .rh-p-h .user-login .user-avatar .fa.rh-cover .rh-back-menu.rh-cover .rh-back-menu:focus,.rh-cover .rh-back-menu:hover.rh-cover .rh-back-menu:after,.rh-cover .rh-back-menu:before.rh-cover .rh-back-menu:before.rh-cover .rh-back-menu.abtn:before,.rh-cover .rh-back-menu:hover:before.rh-cover .rh-back-menu:after.rh-cover .rh-back-menu.abtn:after,.rh-cover .rh-back-menu:hover:after.rh-cover .rh-back-menu i.rh-cover .bs-login-shortcode.rh-cover .bs-login .login-header,.rh-cover .bs-login .login-header .login-icon.rh-cover .bs-login .social-login-buttons li .social-login-btn.btn.rh-cover .bs-login .social-login-btn.btn .bf-icon.rh-cover .bs-login .social-login-buttons.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text:after,.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text:before.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text:after.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text.rh-cover .bs-login input[type=password],.rh-cover .bs-login input[type=text].rh-cover .bs-login input[type=password]::-webkit-input-placeholder,.rh-cover .bs-login input[type=text]::-webkit-input-placeholder.rh-cover .bs-login input[type=password]::-moz-placeholder,.rh-cover .bs-login input[type=text]::-moz-placeholder.rh-cover .bs-login input[type=password]:-ms-input-placeholder,.rh-cover .bs-login input[type=text]:-ms-input-placeholder.rh-cover .bs-login input[type=password]:-moz-placeholder,.rh-cover .bs-login input[type=text]:-moz-placeholder.rh-cover .bs-login .remember-checkbox+.remember-label.rh-cover .bs-login .remember-label.rh-cover .bs-login .go-login-panel,.rh-cover .bs-login .go-reset-panel.rh-cover .bs-login .bs-login-reset-panel .login-header .login-icon,.rh-cover .bs-login .go-login-panel:hover,.rh-cover .bs-login .go-reset-panel:hover,.rh-cover .bs-login .remember-checkbox:checked+.remember-label.rh-cover .bs-login .bs-login-reset-panel .login-btn,.rh-cover .bs-login .login-btn.rh-cover .bs-login .login-signup.rh-cover .bs-login .login-signup a.rh-cover .bs-login .user-links,.rh-cover .bs-login .user-links li.rh-cover .bs-login .user-links a.rh-header.light .rh-container.rh-header.light .rh-container.bs-pinning-block.pinned.rh-header.light .logo-container a.rh-header.light .menu-container .menu-handler .lines,.rh-header.light .menu-container .menu-handler .lines:after,.rh-header.light .menu-container .menu-handler .lines:beforebody.bs-show-ha.bs-show-ha-b .site-header+.rh-header.light .rh-container.main-menu .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.main-menu .bs-pretty-tabs-containerul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links .sub-menuul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements li.menu-item-mega-grid-posts>.mega-menu,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements li.menu-item-mega-grid-posts>a:afterul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links .sub-menu .sub-menu.sub-menu,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links .sub-menu.sub-menu,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menuul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.tabbed-grid-posts .tab-content,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.tabbed-grid-posts .tabs-section li:first-child,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.tabbed-grid-posts:beforeul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.tabbed-grid-posts .tabs-sectionul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .content-wrap,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.tabbed-grid-posts .content-wrapul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-linksul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>aul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu>liul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li>aul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links>li:last-child>a,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li:last-child>aul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links.link-2-column>li,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links.link-3-column>li,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links.link-4-column>liul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links>li:hover>a.off-canvas-overlay.off-canvas-inner>div.off-canvas-containerbody.off-canvas-scrollbody.off-canvas-scroll .off-canvas-container.off-canvas-container.closing.off-canvas-menu-open .off-canvas-container.off-canvas-menu-open .off-canvas-container.left.off-canvas-menu-open .off-canvas-container.right.off-canvas-container:before.off-canvas-inner.off-canvas-inner:afterbody.admin-bar .off-canvas-container.off-canvas-header.off-canvas-header img.off-canvas-header .logo.off-canvas-header .site-name.off-canvas-header .site-name:first-child.off-canvas-header .site-name:first-child:last-child.off-canvas-header .logo+.site-description.off-canvas-header .site-description:first-child:last-child.off-canvas-menu>ul>li>a.off-canvas-inner>.off-canvas-menu.off-canvas-inner>.off-canvas-search+.off-canvas-menu.off-canvas-inner>.off-canvas-header+.off-canvas-menu.off-canvas-inner .canvas-close+.off-canvas-search.off-canvas-menu ul.menu li,.off-canvas-menu ul.menu>li.off-canvas-menu ul.menu>li.off-canvas-menu li>a.off-canvas-menu li:last-child>a.off-canvas-menu li li.off-canvas-menu li li>a.off-canvas-menu a.off-canvas-menu ul.menu>li>a.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu .sub-menu.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after,.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:before.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after.off-canvas-menu .fa.off-canvas-menu ul.off-canvas-menu li.off-canvas-menu ul ul.off-canvas-menu ul.menu li.menu-item-has-children>a:after.off-canvas-menu ul.menu li.menu-item-has-children.bsm-enter>a:after.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge.off-canvas-menu .menu .menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge:after.off-canvas-inner>.off-canvas-search:first-child.off-canvas-search form.off-canvas-search input[type=text].off-canvas-search .fa.off-canvas-inner>.off_canvas_footer.off-canvas-inner>.off_canvas_footer:first-child.off-canvas-inner>.off-canvas-search+.off_canvas_footer.off-canvas-inner>.off_canvas_footer .better-social-counter.style-button:first-child .social-list.off-canvas-inner>.off_canvas_footer .better-social-counter.style-button:first-child .social-item.off_canvas_footer .better-social-counter.style-button .item-icon.off-canvas-container .social-share-list.off-canvas-container .social-share-list li.off-canvas-container .social-share-list a.off-canvas-container.right.off-canvas-container.right .off-canvas-inner,.off-canvas-container.right:before.off-canvas-container.right .off-canvas-menu ul ul.off-canvas-container.right .off-canvas-menu ul.off-canvas-container.right ul.menu li.menu-item-has-children>a:after.off-canvas-container.right .off-canvas-menu ul.menu li.menu-item-has-children.bsm-enter>a:after,.off-canvas-container.right ul.menu li.menu-item-has-children.bsm-enter>a:after.off-canvas-container.right .off-canvas-menu .menu .better-custom-badge.off-canvas-container.right .off-canvas-menu .menu .menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.off-canvas-container.right .off-canvas-menu .menu .better-custom-badge:after.off-canvas-container.right .off_canvas_footer.off-canvas-container.right .better-social-counter.style-button .social-item.off-canvas-container.right ul.menu li.menu-have-icon>a>.bf-icon.off-canvas-container.right .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after,.off-canvas-container.right .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:before.off-canvas-container.right .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after.off-canvas-container.right ul.menu>li .sub-menu .sub-menu.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-inner,.skin-dark.off-canvas-container:before.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-search input[type=text].skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-inner>div,.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-menu a.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after,.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:before.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-menu li>a.skin-dark.off-canvas-container .off-canvas-inner>.off_canvas_footer.search-header.search-header .search-form.search-header .found-categories ul,.search-header .found-tags ul.search-header .found-categories li,.search-header .found-tags li.search-header .label.search-header .clean-button.search-header .found-categories li .clean-button,.search-header .found-tags li .clean-button.search-header .found-categories+.found-tags.search-header .found-tags .clean-button.topbar.topbar.use-pretty-tabs.topbar ul.menu>li .sub-menu.topbar .topbar-inner.topbar .section-links.topbar.topbar-style-1 .section-menu.topbar.topbar-style-1 .section-menu:first-child:last-child.site-header.boxed .topbar .topbar-inner,.site-header.full-width .topbar.topbar .better-studio-shortcode.topbar .better-studio-shortcode .social-list.topbar .better-social-counter.style-button .social-item.topbar .better-social-counter.style-button .social-item .item-icon.topbar .better-social-counter.style-button .social-item:hover .item-icon.topbar .better-social-counter.style-button a:hover.topbar .topbar-date.topbar .better-newsticker.topbar .better-newsticker.better-newsticker.topbar .section-links+.section-menu .better-newsticker .control-nav.topbar .topbar-sign-in.topbar .topbar-sign-in .fa.topbar .topbar-sign-in.behind-social.topbar .topbar-sign-in.behind-social:before@media only screen and (max-width:850px)}.slider-style-1-container,.slider-style-11-container,.slider-style-13-container,.slider-style-15-container,.slider-style-2-container.slider-container-1col,.slider-style-3-container,.slider-style-4-container.slider-container-1col,.slider-style-5-container,.slider-style-7-container,.slider-style-9-container.slider-style-5-container.slider-style-16-container,.slider-style-2-container,.slider-style-4-container,.slider-style-8-container.slider-style-15-container.slider-style-11-container .bs-slider,.slider-style-13-container .bs-slider,.slider-style-9-container .bs-slider.archive-title.archive-title .pre-title.archive-title .pre-title span.archive-title .pre-title:after.archive-title .page-heading.archive-title.with-actions .page-heading.archive-title .actions-container.archive-title.without-terms .actions-container.archive-title .page-heading .count,.archive-title .rss-link.archive-title .rss-link.archive-title .desc.archive-title .desc p:last-child.archive-title .term-badges.archive-title .term-badges span.term-badge.archive-title .term-badges span.term-badge a.archive-title .term-badges span.term-badge a:hover.wpb_text_column img.bs-vc-wrapper:after,.bs-vc-wrapper:before.bs-vc-wrapper:after.wpb_column.sticky-column.wpb_widgetised_column .wpb_wrapper>ul.bs-injection.bs-injection-1-col>.vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.bs-injection.bs-injection-2-col>.vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.bs-injection.bs-injection-3-col>.vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.bs-injection.bs-vc-content,.bs-injection.bs-vc-content .vc_row,.bs-injection.bs-vc-content .vc_vc_row,.layout-1-col .bs-vc-content .vc_row,.layout-1-col .bs-vc-content .vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.layout-1-col .bs-vc-content .vc_vc_row,.layout-3-col-0 .bs-vc-content .vc_row,.layout-3-col-0 .bs-vc-content .vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.layout-3-col-0 .bs-vc-content .vc_vc_row.container,.vc_column_container.bs-vc-content>.vc_element>.vc_row[data-vc-full-width=true],.bs-vc-content>.vc_element>.vc_row[data-vc-stretch-content=true]>.bs-vc-wrapper,.bs-vc-content>.vc_row[data-vc-full-width=true],.bs-vc-content>.vc_row[data-vc-stretch-content=true]>.bs-vc-wrapper.bs-vc-content .vc_row[data-vc-full-width=true],.bs-vc-content .vc_row[data-vc-stretch-content=true].bs-injection.bs-vc-content .vc_row[data-vc-stretch-content=true]>.bs-vc-wrapper,.layout-3-col-0 .bs-vc-content .vc_row[data-vc-stretch-content=true]>.bs-vc-wrapper,.page-layout-1-col .bs-vc-content .vc_row[data-vc-stretch-content=true]>.bs-vc-wrapper.wpb_flexslider.flexslider .slides img.bs-injection.bs-vc-content>.vc_row.vc_row-fluid.vc_row-has-fill:first-child.vc_row.vc_row-flex>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_row-flex .bs-vc-wrapper.vc_row.vc_row-flex>.bs-vc-wrapper>.vc_column_container.vc_row.vc_row-flex>.bs-vc-wrapper,.vc_row.vc_row-flex>.bs-vc-wrapper>.vc_column_container.vc_row.vc_row-flex>.bs-vc-wrapper>.vc_column_container>.vc_column-inner@media (-ms-high-contrast:active),(-ms-high-contrast:none)}.vc_row.vc_column-gap-1>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-1>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-2>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-2>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-3>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-3>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-4>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-4>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-5>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-5>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-10>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-10>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-15>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-15>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-20>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-20>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-25>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-25>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-30>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-30>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.vc_row.vc_column-gap-35>.bs-vc-wrapper.vc_row.vc_column-gap-35>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column.listing-item a.vc_inline-link.bs-pagination-wrapper .listing+.listing.post.emphasize-first-p .entry-content>p:first-child.listing-item .post-edit-link.listing-item:hover .post-edit-link.infinity>.listing+.listing,.more_btn>.listing+.listing.mega-links>.menu-item.listing .listing-item,.mega-links>.menu-item.listing.columns-1 .listing-item,.mega-links.columns-1>.menu-item.listing.columns-2 .listing-item,.mega-links.columns-2>.menu-item.listing.columns-2 .listing-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-2>.menu-item:nth-child(odd).listing.columns-2 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-2>.menu-item:nth-child(even).listing.columns-3 .listing-item,.mega-links.columns-3>.menu-item.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-1),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(3n-1).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-2),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(3n-2).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n+3),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(3n+3).listing.columns-4 .listing-item,.mega-links.columns-4>.menu-item.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n-3),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n-3).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+2),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n+2).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+3),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n+3).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+4),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n+4).listing.columns-5 .listing-item,.mega-links.columns-5>.menu-item.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+1),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+1).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+2),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+2).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+3).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+4),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+4).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+5),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+5)@media only screen and (max-width:1000px).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n-3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n-3).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n+2),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n+2).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n+3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n+3).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n+4),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n+4)}@media only screen and (max-width:900px).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-1),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(3n-1),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(3n-1),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(3n-1).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-2),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(3n-2),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(3n-2),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(3n-2).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n+3),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(3n+3),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(3n+3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:600px).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(odd),.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(odd),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(odd).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(even),.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(even),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-3 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-4 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-5 .listing-item:nth-child(even)}@media only screen and (max-width:500px)}.listing.scolumns-1 .listing-item.listing.scolumns-2 .listing-item.listing.scolumns-2 .listing-item:nth-child(odd).listing.scolumns-2 .listing-item:nth-child(even).listing.scolumns-3 .listing-item.listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(3n-1).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(3n-2).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(3n+3).listing.scolumns-4 .listing-item.listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n-3).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n+2).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n+3).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n+4).listing.scolumns-5 .listing-item.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+1).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+2).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+3).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+4).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+5)@media only screen and (max-width:1000px).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n-3).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n+2).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n+3).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n+4)}@media only screen and (max-width:900px).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(3n-1),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(3n-1).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(3n-2),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(3n-2).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(3n+3),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:600px).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(odd),.listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(odd),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(odd).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(even),.listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(even),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(even)}@media only screen and (max-width:320px)}.post-count-badge.post-count-badge.pcb-t1.post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.post-count-badge.pcb-t1.pcb-s2.post-count-badge.pcb-t2.post-count-badge.pcb-t2.pcb-s2.listing-item-classic .post-subtitle.listing-item-classic-1.listing-classic-1.columns-2 .listing-item-classic-1:last-child .listing-inner,.listing-classic-1.columns-3 .listing-item-classic-1:last-child .listing-inner,.listing-item-classic-1 .listing-inner.listing-item-classic-1.has-not-post-thumbnail .listing-inner.listing-item-classic-1:last-child.listing-item-classic-1:last-child .listing-inner.listing-item-classic-1 .featured.listing-item-classic-1 .featured iframe.listing-item-classic-1 .featured .img-holder.listing-item-classic-1 .featured .img-holder:before.listing-item-classic-1 .title.listing-item-classic-1 .title a.listing-item-classic-1 .post-meta.listing-item-classic.bsw-1 .title,.listing-item-classic.bsw-2 .title,.listing-item-classic.bsw-3 .title,.listing-item-classic.bsw-4 .title.listing-item-classic.bsw-1 .title .post-title,.listing-item-classic.bsw-2 .title .post-title,.listing-item-classic.bsw-3 .title .post-title,.listing-item-classic.bsw-4 .title .post-title@media only screen and (max-width:400px).listing-item-classic .title .post-title}.listing.columns-1>.listing-item-classic-2:last-child,.listing.columns-3>.listing-item-classic-2:last-child.listing-item-classic-2,.listing.columns-2>.listing-item-classic-2:last-child.listing .listing-classic-2>.listing-item-classic-2:last-child,.listing-item-classic-2:last-child.listing-item-classic-2 .listing-inner.listing-item-classic-2.has-not-post-thumbnail .listing-inner.listing-item-classic-2 .featured.listing-item-classic-2 .featured iframe.listing-item-classic-2 .featured .img-holder.listing-item-classic-2 .featured .img-holder:before.listing-item-classic-2 .title.listing-item-classic-2 .title a.listing-item-classic-2 .post-meta.listing-classic-3.columns-2 .listing-item-classic-3:last-child,.listing-classic-3.columns-3 .listing-item-classic-3:last-child,.listing-item-classic-3.listing-item-classic-3 .listing-inner.listing-item-classic-3:last-child,.listing-item-classic-3:last-child .listing-inner.listing-classic-3.columns-2 .listing-item-classic-3:last-child .listing-inner,.listing-classic-3.columns-3 .listing-item-classic-3:last-child .listing-inner.listing-item-classic-3 .featured.listing-item-classic-3 .featured iframe.listing-item-classic-3 .featured .img-holder.listing-item-classic-3 .featured .img-holder:before.listing-item-classic-3 .title.listing-item-classic-3 .featured .title.listing-item-classic-3 .title a.listing-item-classic-3 .title h2.listing-item-classic-3 .post-meta.listing-item-classic-3.has-not-post-thumbnail .listing-inner.listing-item-classic-3.has-not-post-thumbnail .title.listing-item-classic-3.bsw-1 .featured .img-holder:before,.listing-item-classic-3.bsw-2 .featured .img-holder:before,.listing-item-classic-3.bsw-3 .featured .img-holder:before,.listing-item-classic-3.bsw-4 .featured .img-holder:before.listing-item-classic-3.bsw-1 .featured .title,.listing-item-classic-3.bsw-2 .featured .title,.listing-item-classic-3.bsw-3 .featured .title.listing-item-classic-3.bsw-1 .listing-inner,.listing-item-classic-3.bsw-2 .listing-inner,.listing-item-classic-3.bsw-3 .listing-inner@media only screen and (max-width:380px).listing-item-classic-3 .featured .title.listing-item-classic-3 .listing-inner}.listing-item-grid-1.listing-item-grid-1 .featured.listing-item-grid-1 .featured iframe.listing-item-grid-1 .featured .img-holder.listing-item-grid-1 .featured .img-holder:before.listing-item-grid-1:hover .format-icon.listing-item-grid-1 .title.listing-item-grid-1 .title a.listing-item-grid-1 .post-meta.listing-item-grid-1 .post-summary.listing-item-grid-1 .post-subtitle.listing-grid.columns-1 .listing-item-grid-1:last-child .post-summary.listing-item-grid.simple-grid .featured.listing-item-grid.simple-grid .featured .img-holder:before.listing-item-grid-2.listing-item-grid-2 .featured.listing-item-grid-2 .featured iframe.listing-item-grid-2 .featured .img-holder.listing-item-grid-2 .featured .img-holder:before.listing-item-grid-2:hover .format-icon.listing-item-grid-2 .title.listing-item-grid-2 .title a.listing-item-grid-2 .post-meta.listing-item-grid-2 .post-summary.listing-item-grid-2 .post-subtitle.listing-item-blog .format-icon.listing-item-blog .format-icon.format-audio.listing-item-blog .format-icon.format-video.listing-item-blog .format-icon .fa.listing-item-blog .featured:hover .format-icon.listing-item-blog-1,.listing-item-blog-5.listing-item-blog-1:last-child,.listing-item-blog-5:last-child.listing-item-blog-1 .featured,.listing-item-blog-5 .featured.listing-item-blog-1 .featured .img-holder,.listing-item-blog-5 .featured .img-holder.listing-item-blog-1 .featured .img-holder.img-holder:before,.listing-item-blog-5 .featured .img-holder.img-holder:before.listing-item-blog-1>.item-inner>.title,.listing-item-blog-5>.item-inner>.title.listing-item-blog-1>.item-inner>.title a,.listing-item-blog-5>.item-inner>.title a.listing-item-blog-1 .post-summary,.listing-item-blog-5 .post-summary.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-5 .post-summary p+.read-more.listing-item-blog-5 .featured .img-holder.listing-item-blog.has-not-post-thumbnail:first-child.listing-item-blog+.listing-item-blog.has-not-post-thumbnail,.listing-item-blog.has-not-post-thumbnail+.listing-item-blog.listing-item-blog>.item-inner>.post-subtitle.listing-item-blog>.item-inner>.post-meta+.post-subtitle.listing-item-blog-5.bsw-1 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-2 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-3 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-4 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-5 .img-holder.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-5 .post-summary.listing-item-blog-1.bsw-1 .featured,.listing-item-blog-1.bsw-2 .featured,.listing-item-blog-1.bsw-3 .featured,.listing-item-blog-1.bsw-4 .featured,.listing-item-blog-2.bsw-1 .featured,.listing-item-blog-2.bsw-2 .featured,.listing-item-blog-2.bsw-3 .featured,.listing-item-blog-2.bsw-4 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-1 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-2 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-3 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-4 .featured.listing-item-blog-5.bsw-1 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-1 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-2 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-2 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-3 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-3 .img-holder,.listing-item-blog-5.bsw-4 .featured,.listing-item-blog-5.bsw-4 .img-holder.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary@media only screen and (max-width:830px).listing-item-blog-1 .featured,.listing-item-blog-2 .featured,.listing-item-blog-5 .featured.listing-item-blog-5 .featured,.listing-item-blog-5 .img-holder}.listing-item-blog-2.listing-item-blog-2:last-child.listing-item-blog-2 .featured.listing-item-blog-2 .featured .img-holder.listing-item-blog-2 .featured .img-holder.img-holder:before.listing-item-blog-2>.item-inner>.title.listing-item-blog-2>.item-inner>.title a.listing-item-blog-2 .post-summary.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail .post-summary@media only screen and (max-width:420px).listing-item-blog-2 .featured}.listing-item-blog-3.listing-item-blog-3:last-child.listing-item-blog-3 .featured.listing-item-blog-3 .featured .img-holder.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-3 .featured .img-holder.img-holder:before.listing-item-blog-3>.item-inner>.title.listing-item-blog-3>.item-inner>.post-meta.listing-item-blog-3>.item-inner>.title a.listing-item-blog-3.bsw-1 .featured,.listing-item-blog-3.bsw-2 .featured,.listing-item-blog-3.bsw-3 .featured,.listing-item-blog-3.bsw-4 .featured.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary@media only screen and (max-width:420px).listing-item-blog-3.has-post-thumbnail .post-summary}.listing-blog-4 .listing-item-blog.has-post-thumbnail.listing-blog-4 .listing-item-blog.has-post-thumbnail:last-child.listing-item-blog-5 .post-subtitle.listing-item-tall .format-icon.listing-item-tall .format-icon .fa.listing-item-tall:hover .format-icon.listing-item-tall .post-subtitle.listing-item-tall .featured+.post-subtitle.listing-item-tall .post-meta+.post-subtitle.listing-item-tall-1.listing-item-tall-1:last-child.listing-item-tall-1 .featured.bs-ll-a .listing-item-tall-1 .featured .img-holder.b-loaded,.bs-ll-d .listing-item-tall-1 .featured .img-holder,.listing-item-tall-1 .featured .img-holder.bs-ll-a .listing-item-tall-1 .featured .img-holder.listing-item-tall-1 .featured .img-holder.img-holder:before.listing-item-tall-1>.title.listing-item-tall-1>.title a.listing-item-tall-1 .post-summary.listing-item-tall-2.bs-slider-item .listing-item-tall-2.listing-item-tall-2:last-child.listing-item-tall-2 .featured.bs-ll-a .listing-item-tall-2 .featured .img-holder.b-loaded,.bs-ll-d .listing-item-tall-2 .featured .img-holder,.listing-item-tall-2 .featured .img-holder.bs-ll-a .listing-item-tall-2 .featured .img-holder.listing-item-tall-2 .featured .img-holder.img-holder:before.listing-item-tall-2 .term-badges.floated.listing-item-tall-2 .term-badges.floated a.listing-item-tall-2>.title.listing-item-tall-2>.title a.listing-item-tall-2 .post-meta.listing-item-tall-2 .post-summary.listing-item-tall-2 .post-subtitle.listing-item-tb-1.listing-item-tb-1:last-child,.listing-mix-3-1 .listing-tb-1>.listing-item-tb-1:last-child.listing-item-tb-1 .title.listing-item-tb-1 .title a.listing-item-tb-1 .featured.listing-item-tb-1 .img-holder.listing-item-tb-1 .img-holder:before.listing-item-tb-1 .featured.featured-type-author-avatar .img-holder:before.listing-item-tb-1 .post-subtitle.listing-item-tb-1 .featured+.post-subtitle.bs-listing.bs-listing-listing-thumbnail-1 .bs-pagination.listing-item-tb-1.has-post-thumbnail .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.listing-item-tb-1.has-not-post-thumbnail .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.listing-item-tb-2.listing-item-tb-2 .term-badges.floated.listing-item-tb-2 .item-inner.listing-item-tb-2 .title.listing-item-tb-2 .title a.listing-item-tb-2 .post-meta,.listing-item-tb-2 .post-summary.listing-item-tb-2 .featured.listing-item-tb-2 .format-icon.listing-item-tb-2 .format-icon .fa.listing-item-tb-2:hover .format-icon.listing-item-tb-2 .img-holder.listing-item-tb-2 .img-holder:before.listing-item-tb-2 .featured.featured-type-author-avatar .img-holder:before.listing-item-tb-2 .post-subtitle.listing-item-tb-2 .title+.post-subtitle.listing-item-tb-2.has-post-thumbnail .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.listing-item-tb-2.has-post-thumbnail.has-counter-badge .featured.listing-item-tb-2.has-not-post-thumbnail .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.listing-item-tb-3.listing-item-tb-3:last-child.listing-tb-3>.listing-item-tb-3:last-child.listing-item-tb-3 .title.listing-item-tb-3 .title a.listing-item-tb-3 .featured.listing-item-tb-3 .img-holder.listing-item-tb-3 .img-holder:before.listing-item-tb-3 .featured.featured-type-author-avatar .img-holder:before.listing-item-tb-3 .post-subtitle.listing-item-tb-3 .featured+.post-subtitle.listing-item-tb-3.has-post-thumbnail .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.listing-item-tb-3.has-not-post-thumbnail .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1.listing-item-text-1.listing-item-text-1:last-child.listing-item-text-1 .item-inner.listing-item-text-1 .term-badges.floated.listing-item-text-1 .term-badges.floated .term-badge a.listing-item-text-1 .title.listing-item-text-1.no-meta .title.listing-item-text-1 .title a.listing-item-text-1 .post-meta.listing-text-1.listing.columns-1 .listing-item:last-child.listing-text-1.listing.columns-1 .listing-item:last-child .item-inner.listing-item-text-1 .post-subtitle.listing-item-text-1 .post-subtitle+.post-meta.listing-item-text-1 .post-subtitle+.title.listing-item-text-1 .post-subtitle:first-child.listing-item-text-1 .post-count-badge.pcb-t2.pcb-s1.listing-item-text-2.listing-item-text-2:last-child.listing-item-text-2 .item-inner.listing-item-text-2 .term-badges.floated.listing-item-text-2 .term-badges.floated .term-badge a.listing-item-text-2 .title.listing-item-text-2 .title a.listing-item-text-2 .post-meta,.listing-item-text-2 .post-meta .comments,.listing-item-text-2 .post-meta .post-author.listing-text-2.listing.columns-1 .listing-item:last-child.listing-text-2.listing.columns-1 .listing-item:last-child .item-inner.listing-item-text-2 .post-subtitle.listing-item-text-2 .post-subtitle:first-child.listing-item-text-2 .post-subtitle+.title.listing-item-text-2 .post-count-badge.pcb-t2.pcb-s2.listing-item-text-3.listing-item-text-3 .item-inner.listing-item-text-3:last-child.listing-item-text-3 .title.listing-item-text-3 .title a.listing-item-text-3 .post-meta,.listing-item-text-3 .post-summary.content-column>.listing-text-3 .listing-item-text-3.listing-item-text-3 .post-subtitle.listing-item-text-3 .post-subtitle:first-child.listing-item-text-3 .post-subtitle+.title.listing-item-text-3.has-counter-badge .item-inner.listing-item-text-3.has-counter-badge .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s2.listing-item-text-4.listing-item-text-4 .item-inner.listing-item-text-4:last-child.listing-text-4.columns-1 .listing-item-text-4:last-child.listing-text-4.columns-1 .listing-item-text-4:last-child .item-inner.listing-item-text-4 .title.listing-item-text-4 .title a.listing-item-text-4 .post-meta,.listing-item-text-4 .post-summary.listing-item-text-4 .term-badges.text-badges.content-column>.listing-text-4 .listing-item-text-4.listing-item-text-4 .post-subtitle.listing-item-text-4 .post-subtitle:first-child.listing-item-text-4 .post-subtitle+.title.listing-item-text-4.has-counter-badge .item-inner.listing-item-text-4.has-counter-badge .post-count-badge.pcb-t1.pcb-s2.bs-listing p:empty.listing-mix-1-1 .listing-item-grid-1.listing-mix-1-1 .listing-item-grid-1 .post-summary.listing-mix-1-1 .listing-item-tb-1.listing-mix-1-1 .listing-item-tb-1:last-child.listing-mix-1-1 .column-1.listing-mix-1-1 .column-2.listing.listing-mix-1-1.l-1-col .column-1,.listing.listing-mix-1-1.l-1-col .column-2.listing.listing-mix-1-1.l-1-col .column-1@media only screen and (max-width:450px).listing.listing-mix-1-1 .column-1}.listing.listing-mix-1-2 .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-1-2 .listing-item-grid-1 .post-summary.listing.listing-mix-1-2 .listing-item-tb-1.listing.listing-mix-1-2 .column-1.listing.listing-mix-1-2 .column-2.bs-listing-listing-mix-1-2 .bs-pagination-wrapper .listing+.listing.listing.listing-mix-1-2.l-1-col .column-1,.listing.listing-mix-1-2.l-1-col .column-2.listing.listing-mix-1-2.l-1-col .column-1@media only screen and (max-width:450px).listing.listing-mix-1-2 .column-1}.listing.listing-mix-1-4 .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-1-4 .listing-item-grid-1 .post-summary.listing.listing-mix-1-4 .column-1.listing.listing-mix-1-4 .column-2.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .column-1,.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .column-2.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-tb-2.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-tb-2:nth-child(odd).listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-tb-2:nth-child(even)@media only screen and (max-width:450px).listing.listing-mix-1-4 .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-1-4 .listing-item-tb-2.listing.listing-mix-1-4 .listing-item-tb-2:nth-child(odd).listing.listing-mix-1-4 .listing-item-tb-2:nth-child(even).listing-mix-2-1 .listing.columns-2 .listing-item}.listing-mix-2-1 .listing-item-grid-1 .post-summary.bs-listing-listing-mix-2-1 .bs-pagination-wrapper .listing+.listing.listing-mix-2-1.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing-mix-2-2 .listing-item-grid-1 .post-summary.listing-mix-2-2.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing.listing-mix-3-1 .row-1+.row-2.listing.listing-mix-3-1 .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-3-2 .row-1:last-child.listing.listing-mix-3-2 .row-1+.row-2.listing.listing-mix-3-2 .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-3-2 .listing-item-tb-2.infinity>.listing-mix-3-2+.listing-mix-3-2,.more_btn>.listing-mix-3-2+.listing-mix-3-2.listing.listing-mix-3-3 .row-1+.row-2.listing.listing-mix-3-3 .listing-item-grid-1.listing.listing-mix-3-3 .listing-item-text-2.listing-mix-3-3.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item@media only screen and (max-width:450px)}.listing.listing-mix-3-4 .row-1+.row-2.listing.listing-mix-3-4 .listing-item-tb-1:last-child,.listing.listing-mix-3-4 .listing-mg-3-item.listing.listing-mix-3-4 .listing-item-tb-1.listing-mix-6 .listing-item-grid-1.listing-mix-6 .listing-item-grid-1 .post-summary.listing-mix-6 .listing-item-text:last-child.listing-mix-6 .column-1.listing-mix-6 .column-2.listing.listing-mix-6.l-1-col .column-1,.listing.listing-mix-6.l-1-col .column-2.listing.listing-mix-6.l-1-col .column-1@media only screen and (max-width:450px).listing.listing-mix-6 .column-1}.listing-mix-4-1 .listing-classic-3.bs-pagination-wrapper .listing-mix-4-1+.listing-mix-4-1.listing.listing-mix-4-1.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing-mix-4-2 .listing-classic-3.bs-listing-listing-mix-4-2 .bs-pagination-wrapper .listing+.listing.listing.listing-mix-4-2.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing-mix-4-3 .listing-classic-2.bs-pagination-wrapper .listing-mix-4-3+.listing-mix-4-3.listing.listing-mix-4-3.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing-mix-4-4 .listing-classic-2.bs-pagination-wrapper .listing-mix-4-4+.listing-mix-4-4.listing.listing-mix-4-4.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing-mix-4-5 .listing-classic-2.columns-2 .listing-item-classic-2.listing-mix-4-5 .listing-classic-2.listing-mix-4-5 .listing-classic-2:last-child.bs-listing-listing-mix-4-5 .bs-pagination-wrapper .listing+.listing.listing.listing-mix-4-5.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item.listing-mix-4-6 .listing-classic-2.columns-2 .listing-item-classic-2.listing-mix-4-6 .listing-classic-2.listing-mix-4-6 .listing-classic-2.columns-2.bs-listing-listing-mix-4-6 .bs-pagination-wrapper .listing+.listing.listing.listing-mix-4-6.l-1-col .listing.columns-2 .listing-item@media only screen and (max-width:500px)}.listing-mix-4-7 .listing-classic-3.bs-listing-listing-mix-4-7 .bs-pagination-wrapper .listing+.listing.bs-listing-listing-mix-4-7 .bs-pagination-wrapper .listing-mix-4-7+.listing-mix-4-7.listing-mix-4-7.listing-mix-4-8 .listing-classic-2.listing-mg-item.listing-mg-item.has-not-post-thumbnail .img-cont.listing-mg-1-item .item-content,.listing-mg-item .content-container,.listing-mg-item .term-badges.floated,.listing-modern-grid .bs-slider-item .item-content.listing-mg-1-item .img-cont.listing-mg-item .post-meta .views.views.views.listing-mg-item.listing-mg-5-item .post-meta.post-meta .views.views.views.listing-mg-item .post-meta .views.listing-modern-grid.slider-overlay-simple .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid.slider-overlay-simple-gr .listing-mg-item .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-1 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-17 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-9 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-10 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-18 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-2 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-11 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-19 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-3 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-12 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-20 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-4 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-13 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-21 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-5 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-14 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-22 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-6 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-15 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-23 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-7 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-16 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-24 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-item-8 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-mg-item .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored .listing-mg-item:hover .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-mg-item .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-mg-item:hover .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-1 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-17 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-9 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-10 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-18 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-2 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-11 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-19 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-3 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-12 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-20 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-4 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-13 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-21 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-5 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-14 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-22 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-6 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-15 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-23 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-7 .img-cont:after.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-16 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-24 .img-cont:after,.listing-modern-grid.slider-overlay-colored-anim .listing-item-8 .img-cont:after@-webkit-keyframes mg-gr-anim50%}@-moz-keyframes mg-gr-anim50%}@-o-keyframes mg-gr-anim50%}@keyframes mg-gr-anim50%}.listing-mg-item.listing-mg-1-item.listing-mg-1-item:hover .title a,.listing-mg-item.listing-mg-2-item.listing-mg-2-item:hover .title a,.listing-mg-item.listing-mg-3-item.listing-mg-3-item:hover .title a,.listing-mg-item.listing-mg-4-item.listing-mg-4-item:hover .title a,.listing-mg-item.listing-mg-6-item.listing-mg-6-item:hover .title a.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-item-3.listing-mg-1-item:hover .format-icon,.listing-item-4.listing-mg-1-item:hover .format-icon.listing-item-2.listing-mg-2-item:hover .format-icon,.listing-item-3.listing-mg-2-item:hover .format-icon,.listing-item-4.listing-mg-2-item:hover .format-icon,.listing-item-5.listing-mg-2-item:hover .format-icon.listing-mg-3-item:hover .format-icon.infinity>.listing-modern-grid-3+.listing-modern-grid-3,.more_btn>.listing-modern-grid-3+.listing-modern-grid-3body.bs-ll-a .listing-mg-type-1 .img-cont.img-contbody.bs-ll-a .listing-mg-type-1 .img-cont.img-cont.b-error,body.bs-ll-a .listing-mg-type-1 .img-cont.img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .listing-mg-type-1 .img-cont.img-cont.listing-mg-item .post-subtitle.listing-mg-item .post-subtitle,.listing-mg-item .post-subtitle a.listing-mg-item .post-subtitle+.post-meta.listing-mg-item .post-subtitle:first-child@media only screen and (max-width:480px)}.listing-mg-type-1:before.listing-mg-type-1 .item-content,.listing-modern-grid .bs-slider-item .listing-mg-type-1 .item-content.listing-mg-type-1 .img-cont.listing-mg-type-1 .img-cont.b-error,.listing-mg-type-1 .img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .listing-mg-type-1 .img-cont.listing-mg-type-1 .img-cont:after.listing-mg-type-1:hover .img-cont.listing-mg-type-1 .content-container.listing-mg-type-1 .content-container a.listing-mg-type-1 .title.listing-item.listing-mg-type-1 .title.title a.post-url.post-url,.listing-item.listing-mg-type-1 .title.title a.post-url.post-url:hover.listing-mg-type-1 .post-meta.listing-mg-type-1 .post-meta .post-author.listing-mg-type-1 .post-meta .comments.listing-mg-type-1 .post-meta .rating+.comments.listing-mg-type-1 .post-meta .post-author:after,.listing-mg-type-1 .post-meta .time.listing-mg-1-item.listing-item-2 .title,.listing-mg-1-item.listing-item-3 .title,.listing-mg-1-item.listing-item-4 .title,.listing-mg-1-item.listing-item-5 .title.listing-mg-1-item.listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-1 .mg-row-1.listing-mg-1-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-1 .item-3-cont,.listing-modern-grid-1 .item-4-cont.listing-modern-grid-1 .item-3-cont.listing-modern-grid-1 .item-4-cont.listing-mg-1-item.listing-item-3:before,.listing-mg-1-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-1.l-1 .listing-mg-1-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-1.l-1 .listing-mg-1-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-1-item:before.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-1-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-1-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-item-4 .title,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-4 .title,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-item-4 .title,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-4 .title.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-4 .term-badges.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-1.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-1.l-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-1.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-1.l-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-1.l-3 .mg-row-1,.listing-modern-grid-1.l-3 .mg-row-2,.listing-modern-grid-1.l-5 .mg-row-1,.listing-modern-grid-1.l-5 .mg-row-2.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-2 .post-meta,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-3 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-item-4 .term-badges.floated.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-1-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-1-item.listing-item-2 .term-badges.floated.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-2 .post-meta,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-3 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-4 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-1 .post-meta,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-2 .term-badges.floated.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before@media only screen and (max-width:980px)}@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-1 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-1 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-1 .listing-item-4 .title.listing-modern-grid-1 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-1 .listing-item-4 .term-badges.listing-modern-grid-1 .listing-mg-item .content-container}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-1 .mg-row-1,.listing-modern-grid-1 .mg-row-2.listing-modern-grid-1 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-1 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1 .listing-item-2 .post-meta,.listing-modern-grid-1 .listing-item-3 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-1 .listing-item-4 .term-badges.floated}@media only screen and (max-width:560px).listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-2 .term-badges.floated.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-2:before}@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-1 .post-meta.listing-modern-grid-1 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-1 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-1 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-1 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-1 .listing-mg-1-item.listing-item-4:before.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item.listing-item-4 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item.listing-item-5 .content-container}.listing-mg-2-item.listing-item-2 .title,.listing-mg-2-item.listing-item-3 .title,.listing-mg-2-item.listing-item-4 .title,.listing-mg-2-item.listing-item-5 .title.listing-mg-2-item:before.listing-mg-2-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-2 .item-2-cont,.listing-modern-grid-2 .item-3-cont,.listing-modern-grid-2 .item-4-cont,.listing-modern-grid-2 .item-5-cont.listing-modern-grid-2 .item-2-cont,.listing-modern-grid-2 .item-4-cont.listing-modern-grid-2 .item-3-cont,.listing-modern-grid-2 .item-5-cont.listing-modern-grid-2 .mg-row-1.listing-modern-grid-2.l-1 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-2.l-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-2.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-2.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-2.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-2.l-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-2.l-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-2.l-5 .mg-col-1,.listing-modern-grid-2.l-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-mg-item .title,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item .title,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .title,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .title.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-item-2 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-item-5 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-2 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-5 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-2 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-5 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-2 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-5 .term-badges.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item .post-meta,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .post-meta,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .post-meta.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item.listing-item-1 .post-meta,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item.listing-item-1 .post-meta,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item.listing-item-1 .post-meta.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-2.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-2.l-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-2.l-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-2.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-2.l-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-2.l-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .format-icon.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item-1 .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item-1 .format-icon.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-item-1:before.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item.listing-item-4 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item.listing-item-5 .content-container@media only screen and (max-width:900px)}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-2 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-2 .listing-item-2 .term-badges,.listing-modern-grid-2 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-2 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-2 .listing-item-5 .term-badges,.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item .post-meta.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item.listing-item-1 .post-meta.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-2 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-2 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-2 .mg-col-2}@media only screen and (max-width:560px).listing-modern-grid-2 .listing-item-1:before}.bs-shortcode.bs-modern-grid-listing-3.listing-mg-3-item.listing-mg-3-item .item-content.listing-mg-3-item .item-content:before.listing-mg-3-item .img-cont.listing-mg-3-item .img-cont.b-error,.listing-mg-3-item .img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .listing-mg-3-item .img-cont.listing-mg-3-item .img-cont:after.listing-mg-3-item:hover .img-cont.listing-mg-3-item .content-container.listing-mg-3-item .content-container a.listing-mg-3-item .title.listing-mg-3-item .title a.listing-mg-3-item .post-meta.listing-mg-3-item .post-meta .comments,.listing-mg-3-item .post-meta .post-author.listing-mg-3-item .post-meta .comments.listing-mg-3-item .post-meta .post-author:after,.listing-mg-3-item .post-meta .time.listing-mg-3-item .term-badges.floated.listing-mg-3-item .term-badges.floated .term-badge a.listing-mg-3-item.bsw-1 .title,.listing-mg-3-item.bsw-2 .title.listing-mg-3-item.bsw-1 .post-meta,.listing-mg-3-item.bsw-2 .post-meta.listing-mg-3-item.bsw-1 .item-content:before,.listing-mg-3-item.bsw-2 .item-content:before.listing-mg-3-item.bsw-1 .format-icon,.listing-mg-3-item.bsw-2 .format-icon.listing-mg-3-item.bsw-1 .title a,.listing-mg-3-item.bsw-2 .title a.listing-mg-3-item.bsw-100 .title,.listing-mg-3-item.bsw-150 .title,.listing-mg-3-item.bsw-200 .title,.listing-mg-3-item.bsw-250 .title,.listing-mg-3-item.bsw-300 .title.listing-mg-3-item.bsw-100 .post-meta,.listing-mg-3-item.bsw-150 .post-meta,.listing-mg-3-item.bsw-200 .post-meta,.listing-mg-3-item.bsw-250 .post-meta,.listing-mg-3-item.bsw-300 .post-meta.listing-mg-3-item.bsw-400 .item-content:before.listing-mg-3-item.bsw-100 .item-content:before,.listing-mg-3-item.bsw-150 .item-content:before,.listing-mg-3-item.bsw-200 .item-content:before,.listing-mg-3-item.bsw-250 .item-content:before,.listing-mg-3-item.bsw-300 .item-content:before.listing-mg-3-item.bsw-100 .format-icon,.listing-mg-3-item.bsw-150 .format-icon,.listing-mg-3-item.bsw-200 .format-icon,.listing-mg-3-item.bsw-250 .format-icon.listing-mg-3-item.bsw-100 .title a,.listing-mg-3-item.bsw-150 .title a,.listing-mg-3-item.bsw-200 .title a,.listing-mg-3-item.bsw-250 .title a,.listing-mg-3-item.bsw-300 .title a@media only screen and (max-width:480px).listing-mg-3-item .post-meta.listing-mg-3-item .item-content:before.listing-mg-3-item .format-icon.listing-mg-3-item .title a}.bs-shortcode.bs-modern-grid-listing-4.listing-mg-4-item.listing-mg-4-item .item-content.listing-mg-4-item .item-content:before.listing-mg-4-item .img-cont.listing-mg-4-item .img-cont.b-error,.listing-mg-4-item .img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .listing-mg-4-item .img-cont.listing-mg-4-item .img-cont:after.listing-mg-4-item:hover .img-cont.listing-mg-4-item .content-container.listing-mg-4-item .content-container a.listing-mg-4-item .title.listing-mg-4-item .title a.listing-mg-4-item .post-subtitle.listing-mg-4-item .post-meta.listing-mg-4-item .post-meta .comments,.listing-mg-4-item .post-meta .post-author.listing-mg-4-item .post-meta .comments.listing-mg-4-item .post-meta .post-author:after,.listing-mg-4-item .post-meta .time.listing-mg-4-item .term-badges.floated.listing-mg-4-item .term-badges.floated .term-badge a.listing-modern-grid-4.listing.columns-2 .listing-item.listing-modern-grid-4.listing.columns-2 .listing-item:nth-child(odd).listing-modern-grid-4.listing.columns-2 .listing-item:nth-child(even).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-1).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-2).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n+3).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n-3).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+2).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+3).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+4).listing-modern-grid-4.bsw-6 .listing-mg-4-item .item-content:before.listing-mg-4-item.bsw-100 .post-meta,.listing-mg-4-item.bsw-150 .post-meta,.listing-mg-4-item.bsw-200 .post-meta,.listing-mg-4-item.bsw-250 .post-meta.listing-mg-4-item.bsw-100 .item-content:before,.listing-mg-4-item.bsw-150 .item-content:before,.listing-mg-4-item.bsw-200 .item-content:before,.listing-mg-4-item.bsw-250 .item-content:before.listing-mg-4-item.bsw-100 .format-icon,.listing-mg-4-item.bsw-150 .format-icon,.listing-mg-4-item.bsw-200 .format-icon,.listing-mg-4-item.bsw-250 .format-icon.listing-mg-4-item.bsw-100 .title a,.listing-mg-4-item.bsw-150 .title a,.listing-mg-4-item.bsw-200 .title a,.listing-mg-4-item.bsw-250 .title a@media only screen and (max-width:900px).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-1).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-2).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:680px).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-1).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-2).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:300px)}@media only screen and (max-width:380px).listing-mg-4-item .format-icon.listing-mg-4-item .title a}.listing-modern-grid-5 .mg-col.listing-modern-grid-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.l-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-5.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.l-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-1,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .mg-col-1.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-small .title,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-small .title,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-small .title,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-small .title,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-small .title.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-small .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-small .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-small .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-small .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-small .title a.listing-modern-grid-5.bsw-1 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.bsw-1 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-5 .term-badges.floated.listing-modern-grid-5 .term-badges.floated a.listing-mg-5-item .item-content.listing-mg-5-item .item-content:before.listing-mg-5-item .img-cont.listing-mg-5-item .img-cont.b-error,.listing-mg-5-item .img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .listing-mg-5-item .img-cont.listing-mg-5-item .title a.listing-mg-5-item .title.listing-mg-5-item .content-container.listing-mg-5-item-big .img-cont.listing-mg-5-item-big .item-content:before.listing-mg-5-item-big:hover .img-cont.listing-mg-5-item-big .content-container.listing-mg-5-item-big .title.listing-mg-5-item-big .post-subtitle.listing-mg-5-item-big .post-meta.listing-mg-5-item-big .post-meta .comments.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-big .content-container,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-big .content-container,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-big .content-container,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-big .content-container,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-big .content-container.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-7 .listing-mg-5-item-big .title,.listing-modern-grid-5.bsw-8 .listing-mg-5-item-big .title.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-7 .listing-mg-5-item-big .title a,.listing-modern-grid-5.bsw-8 .listing-mg-5-item-big .title a.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-7 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-8 .listing-mg-5-item-big .item-content:before.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-big .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-big .item-content:before.listing-mg-5-item-small .item-content:before.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-small .format-icon,.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-small .format-icon,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-small .format-icon,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-small .format-icon,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-small .format-icon,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-small .format-icon,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated.listing-modern-grid-5.bsw-1 .listing-mg-5-item-small .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .listing-mg-5-item-small .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .listing-mg-5-item-small .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .listing-mg-5-item-small .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .listing-mg-5-item-small .item-content:before,.listing-modern-grid-5.bsw-6 .listing-mg-5-item-small .item-content:before.listing-mg-5-item-small.mg-col .listing-mg-5-item-small:last-child.listing-mg-5-item-small .title@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-5 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-big .title.listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-big .title a.listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-big .item-content:before}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(odd),.listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(odd).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(even),.listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(even).listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-small .format-icon.listing-modern-grid-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-5 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-small .title.listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-small .title a.listing-modern-grid-6 .listing-mg-6-item .post-meta}@media only screen and (max-width:560px).listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-small .term-badges.floated.listing-modern-grid-5 .listing-mg-5-item-small .item-content:before}@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-5 .mg-col-2}@media only screen and (max-width:450px)}.listing-mg-6-item.listing-mg-6-item+.listing-mg-6-item.listing-mg-6-item:before.listing-mg-6-item .item-content,.listing-modern-grid .bs-slider-item .item-content.listing-mg-6-item .img-cont.listing-mg-6-item .img-cont.b-error,.listing-mg-6-item .img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .listing-mg-6-item .img-cont.listing-mg-6-item .img-cont:after.listing-mg-6-item:hover .img-cont.listing-mg-6-item .content-container.listing-mg-6-item .content-container a.listing-mg-6-item .title.listing-mg-6-item .title a.listing-mg-6-item .post-meta.listing-mg-6-item .post-meta .post-author.listing-mg-6-item .post-meta .comments.listing-mg-6-item .post-meta .rating+.comments.listing-mg-6-item .post-meta .post-author:after,.listing-mg-6-item .post-meta .time.listing-modern-grid-6 .mg-col-1.listing-modern-grid-6 .mg-col-2.infinity>.listing-modern-grid-6+.listing-modern-grid-6,.more_btn>.listing-modern-grid-6+.listing-modern-grid-6.listing-modern-grid-6.bsw-1 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-6 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-7 .content-container,.listing-modern-grid-6.bsw-8 .content-container.listing-modern-grid-6.bsw-1 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-6 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-7 .listing-item .title,.listing-modern-grid-6.bsw-8 .listing-item .title.listing-modern-grid-6.bsw-1 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-6 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-7 .listing-item .title a,.listing-modern-grid-6.bsw-8 .listing-item .title a.listing-modern-grid-6.bsw-1 .mg-col-1,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-6.bsw-1 .mg-col-2,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-6.bsw-1 .format-icon,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .format-icon,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .format-icon,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .format-icon,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .format-icon.listing-modern-grid-6.bsw-1 .listing-mg-6-item:before,.listing-modern-grid-6.bsw-2 .listing-mg-6-item:before,.listing-modern-grid-6.bsw-3 .listing-mg-6-item:before,.listing-modern-grid-6.bsw-4 .listing-mg-6-item:before,.listing-modern-grid-6.bsw-5 .listing-mg-6-item:before.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-6.bsw-1 .listing-mg-item .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-6.bsw-2 .listing-mg-item .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-6.bsw-3 .listing-mg-item .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-6.bsw-4 .listing-mg-item .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-6.bsw-5 .listing-mg-item .content-container@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-6 .mg-col-1.listing-modern-grid-6 .mg-col-2.listing-modern-grid-6 .listing-mg-6-item:before.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-6 .listing-mg-item .content-container}.listing-mg-7-item:before.listing-modern-grid-7 .mg-row-1.listing-modern-grid-7 .mg-row-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-7 .mg-row-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item:before.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .post-subtitle,.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title.listing-modern-grid-7.bsw-10 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-8 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-9 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title.listing-modern-grid-7.bsw-10 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-8 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-9 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-7.bsw-1 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-1 .mg-row,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .mg-row,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .mg-row,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .mg-row,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .mg-row,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .mg-row,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .mg-col,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .mg-row.listing-modern-grid-7.bsw-1 .listing-item,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-item,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-item,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-item,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-item,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .listing-item,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .listing-item.listing-modern-grid-7.bsw-1 .listing-mg-7-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item .format-icon.listing-modern-grid-7.bsw-1 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .listing-mg-7-item:before.listing-modern-grid-7.bsw-1 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item:before,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item:before.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item .post-meta,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item .post-meta,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item .post-meta,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item .post-meta.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item .title.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item .post-subtitle,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item .post-subtitle,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item .post-subtitle,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item .post-subtitle.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item .content-container,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item .content-container,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item .content-container,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item .content-container@media only screen and (max-width:980px).listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title}@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-6 .listing-item .title.listing-modern-grid-6 .listing-item .title a.listing-modern-grid-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-7-item:before.listing-modern-grid-7 .mg-row-1 .listing-mg-7-item .title,.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-7 .mg-col.listing-modern-grid-7 .mg-row.listing-modern-grid-7 .post-meta.listing-modern-grid-7 .term-badges.floated.listing-modern-grid-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-7-item:before}@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-7 .mg-row-1 .listing-mg-7-item.listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .title.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .post-subtitle.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .listing-mg-7-item .content-container}.listing-mg-8-item.listing-item-2 .title,.listing-mg-8-item.listing-item-3 .title,.listing-mg-8-item.listing-item-4 .title,.listing-mg-8-item.listing-item-5 .post-subtitle,.listing-mg-8-item.listing-item-5 .title.listing-mg-8-item.listing-item-2 .title.listing-modern-grid-8 .mg-col-1.listing-modern-grid-8 .mg-col-2.listing-modern-grid-8 .mg-col-3.listing-modern-grid-8 .mg-row-1.listing-modern-grid-8 .item-3-cont,.listing-modern-grid-8 .item-4-cont.listing-modern-grid-8 .item-3-cont.listing-modern-grid-8 .item-4-cont.listing-mg-8-item.listing-item-1:before.listing-mg-8-item.listing-item-2:before.listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-mg-8-item.listing-item-4:before.listing-mg-8-item.listing-item-5:before.listing-mg-8-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-mg-8-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-8.l-1 .mg-col-3,.listing-modern-grid-8.l-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-3,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-3.listing-modern-grid-8.l-1 .mg-col-1,.listing-modern-grid-8.l-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-1.listing-modern-grid-8.l-1 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-2.listing-modern-grid-8.l-1 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-8.l-1 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-1 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-8.l-1 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item:before.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-item-4 .title,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-4 .title,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-3 .title,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-4 .title.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-4 .term-badges,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-4 .term-badges.listing-modern-grid-8.l-2 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-1.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-2.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-row-2,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-row-2.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-2 .title.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-item-2 .post-meta,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-2 .post-meta,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-2 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-3 .post-meta,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-3 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-item-2 .post-meta,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-2 .post-meta,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-2 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-3 .post-meta,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-3 .term-badges.floated.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-1:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-2 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-2 .term-badges.floated.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-3 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-8-item.listing-item-1 .post-meta.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-8.l-4 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container.listing-mg-8-item.listing-mg-item.l-4 .format-icon,.listing-mg-8-item.listing-mg-item.l-4:hover .format-icon@media only screen and (max-width:980px).listing-modern-grid-8 .mg-col-1.listing-modern-grid-8 .mg-col-2.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before}@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before.listing-modern-grid-8 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-8 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8 .listing-item-3 .title.listing-modern-grid-8 .listing-item-3 .term-badges,.listing-modern-grid-8 .listing-item-4 .term-badges.listing-modern-grid-8 .listing-mg-item .content-container}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-8 .mg-col-2.listing-modern-grid-8 .mg-row-2.listing-modern-grid-8 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-8 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8 .listing-item-3 .title.listing-modern-grid-8 .listing-item-2 .post-meta,.listing-modern-grid-8 .mg-col-2 .post-meta,.listing-modern-grid-8 .mg-col-2 .term-badges.floated,.listing-modern-grid-8 .mg-col-3 .post-meta,.listing-modern-grid-8 .mg-col-3 .term-badges.floated.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-2 .term-badges.floated.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-2:before,.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-5:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-3:before,.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-4:before}@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-8 .listing-mg-8-item.listing-item-1 .post-meta.listing-modern-grid-8 .listing-item-2 .title,.listing-modern-grid-8 .listing-item-3 .title.listing-modern-grid-8 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-8 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.listing-modern-grid-8 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-8 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-8 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container.listing-mg-8-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-mg-8-item.listing-mg-item:hover .format-icon}.listing-mg-9-item.listing-item-2 .title,.listing-mg-9-item.listing-item-3 .title,.listing-mg-9-item.listing-item-4 .title,.listing-mg-9-item.listing-item-5 .title,.listing-mg-9-item.listing-item-6 .title,.listing-mg-9-item.listing-item-7 .title.listing-mg-9-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-mg-9-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-mg-9-item:before.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .listing-mg-9-item:before.listing-mg-9-item.listing-item-1:before.listing-modern-grid-9 .mg-col-1.listing-modern-grid-9 .mg-col-2.listing-modern-grid-9 .mg-col-3.listing-modern-grid-9 .item-2-cont,.listing-modern-grid-9 .item-3-cont,.listing-modern-grid-9 .item-4-cont,.listing-modern-grid-9 .item-5-cont.listing-modern-grid-9 .item-2-cont,.listing-modern-grid-9 .item-4-cont.listing-modern-grid-9 .item-3-cont,.listing-modern-grid-9 .item-5-cont.listing-modern-grid-9 .mg-row-1.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-9.l-1 .listing-mg-9-item:before,.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-mg-9-item:before,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-9-item:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-9-item:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-9-item:before.listing-modern-grid-9.l-1 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-9.l-1 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .mg-row.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .listing-item:before.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-mg-item .title,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item .title,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item .title,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item .title.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-item-1 .title,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-2 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-2 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-2 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-2 .term-badges,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .term-badges.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item .post-meta,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item .post-meta,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item .post-meta.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-9.l-3.l-3 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-1,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .listing-item:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .listing-item:before.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-item-1:before,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-item-1:before.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item.listing-item-2 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item.listing-item-3 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item.listing-item-4 .content-container,.slider-overlay-simple.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item.listing-item-5 .content-container@media only screen and (max-width:980px).listing-modern-grid-9 .mg-col-2.listing-modern-grid-9 .listing-mg-9-item:before.listing-modern-grid-9 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-9 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .mg-row.listing-modern-grid-9 .mg-col-3.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .listing-item:before}@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-9 .listing-mg-item:before.listing-modern-grid-9 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-9 .listing-mg-item .title.listing-modern-grid-9 .listing-item-1 .title.listing-modern-grid-9 .mg-col-2 .term-badges,.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .term-badges}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-9 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-9 .listing-mg-item:before,.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .listing-item:before.listing-modern-grid-9 .listing-item-1:before.listing-modern-grid-9 .mg-col-1.listing-modern-grid-9 .mg-col-2}@media only screen and (max-width:560px).listing-modern-grid-9 .listing-item-1:before}@media only screen and (max-width:480px)}.listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10 .mg-row-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .post-subtitle,.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-10.l-1 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-1 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-1 .mg-col,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-1 .mg-col,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-1 .mg-col.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-1 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-1 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-10.l-2 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-2 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-3 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-3 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-4 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-4 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-1 .listing-mg-10-item:before,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-1 .listing-mg-10-item:before,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-1 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10.l-3 .listing-item .post-meta,.listing-modern-grid-10.l-4 .listing-item .post-meta.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .format-icon.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-1 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .content-container@media only screen and (max-width:980px).listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title}@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .mg-col.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-10 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .format-icon}@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item:before.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .title.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .listing-mg-10-item .content-container}.listing-item-user.listing-item-user .user-avatar img.listing-item-user .btn-light.listing-item-user .btn-light.btn-light:focus,.listing-item-user .btn-light.btn-light:hover.listing-item-user .user-social-icons.listing-item-user .user-social-icons .social-item.listing-item-user .user-social-icons .social-item:last-child.listing-item-user .user-social-icons a.listing-item-user .user-social-icons .social-item a,.listing-item-user .user-social-icons .social-item a .fa.listing-item-user .user-social-icons .github:hover a:hover.listing-item-user .user-social-icons .pinterest a:hover.listing-item-user .user-social-icons .youtube a:hover.listing-item-user .user-social-icons .linkedin a:hover.listing-item-user .user-social-icons .dribbble a:hover.listing-item-user .user-social-icons .vimeo a:hover.listing-item-user .user-social-icons .delicious a:hover.listing-item-user .user-social-icons .soundcloud a:hover.listing-item-user .user-social-icons .behance a:hover.listing-item-user .user-social-icons .flickr a:hover.listing-item-user .user-social-icons .instagram a:hover.listing-item-user .user-social-icons .google-plus a:hover.listing-item-user .user-social-icons .twitter a:hover.listing-item-user .user-social-icons .facebook a:hover.listing-item-user .user-avatar.listing-item-user .user-display-name.listing-item-user .biography.listing-item-user .biography p.listing-item-user .user-badge.listing-user .listing-item-user,.listing-user.columns-1 .listing-item-user.bs-listing.bs-listing-user-listing-1 .bs-slider-dots:first-child:last-child,.bs-listing.bs-listing-user-listing-2 .bs-slider-dots:first-child:last-child,.bs-listing.bs-listing-user-listing-3 .bs-slider-dots:first-child:last-child,.bs-listing.bs-listing-user-listing-4 .bs-slider-dots:first-child:last-child.listing-item-user.type-1 .user-social-icons .social-item a:hover.listing-item-user.type-1 .user-social-icons .social-item a:hover .fa.listing-item-user.type-1.listing.columns-1 .listing-item-user.type-1:last-child.listing-item-user.type-1.style-2 .user-avatar.listing-item-user.type-1.style-2 .user-meta.listing-item-user.type-1.style-2 .user-display-name.listing-item-user.type-2 .bs-user-item.listing-item-user.type-2 .bs-user-item:hover.listing-item-user.type-2 .bs-user-item:last-child.listing-item-user.type-2 .user-avatar.listing-item-user.type-2 .user-social-icons.listing-item-user.type-2 .btn-light.listing-item-user.type-2 .user-display-name.listing-item-user.type-2 .biography.listing-item-user.type-2 .biography p:last-child.listing-item-user.type-2 .user-badge.listing-item-user.type-2.listing-item-user.type-2 .user-social-icons a.listing-item-user.type-2 .user-social-icons .social-item.listing-item-user.type-2.style-1.listing-item-user.type-2.style-1 .btn-light.listing-item-user.type-2.style-2 .user-badge.more-stories.more-stories:before.more-stories.right.more-stories.left.more-stories.more-stories-thumbnail-2.more-stories.more-stories-thumbnail-2.left.more-stories-title.more-stories .listing.more-stories .bs-pagination:last-child.more-stories-close.more-stories.left .more-stories-close.more-stories .listing-item.more-stories .listing-item:last-child@media only screen and (max-width:680px)}.bs-irp.bs-irp .bs-irp-heading.bs-irp .bs-irp-heading:before.bs-irp br,.bs-irp p:empty.bs-irp p.bs-irp a:hover.bs-irp.right.bs-irp.left.bs-irp.center.bs-irp .listing-text .listing-item:last-child .item-inner.bs-irp .listing .listing-item:last-child.bs-irp.bs-irp-thumbnail-2.bs-irp.bs-irp-text-1-full,.bs-irp.bs-irp-text-2-full,.bs-irp.bs-irp-text-3-full,.bs-irp.bs-irp-text-4-full,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-1-full,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-2-full,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-3-full.bs-irp.bs-irp-text-1-full .bs-irp-heading:before,.bs-irp.bs-irp-text-2-full .bs-irp-heading:before,.bs-irp.bs-irp-text-3-full .bs-irp-heading:before,.bs-irp.bs-irp-text-4-full .bs-irp-heading:before,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-1-full .bs-irp-heading:before,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-2-full .bs-irp-heading:before,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-3-full .bs-irp-heading:before.bs-irp.bs-irp-text-1-full .listing-item-text-1,.bs-irp.bs-irp-text-1-full .listing-item-text-1:last-child,.bs-irp.bs-irp-text-2-full .listing-item-text-2,.bs-irp.bs-irp-text-2-full .listing-item-text-2:last-child,.bs-irp.bs-irp-text-3-full .listing-item-text-3,.bs-irp.bs-irp-text-3-full .listing-item-text-3:last-child,.bs-irp.bs-irp-text-4-full .listing-item-text-4,.bs-irp.bs-irp-text-4-full .listing-item-text-4:last-child.bs-irp.bs-irp-text-1-full .listing-item-text-1 .item-inner.bs-irp.bs-irp-thumbnail-2 .bs-pagination.bs-irp.bs-irp-text-1-full .bs-pagination,.bs-irp.bs-irp-text-2-full .bs-pagination,.bs-irp.bs-irp-text-3-full .bs-pagination,.bs-irp.bs-irp-text-4-full .bs-pagination,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-1-full .bs-pagination,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-2-full .bs-pagination,.bs-irp.bs-irp-thumbnail-3-full .bs-pagination.bs-irp .post-meta p@media only screen and (max-width:530px)}.bs-listing-slider-1>.bs-slider,.bs-listing-slider-2>.bs-slider,.bs-listing-slider-3>.bs-slider.bs-listing-slider-1,.bs-listing-slider-2,.bs-listing-slider-3.bs-shortcode.bs-slider .better-direction-nav a.bs-shortcode.bs-slider .better-direction-nav a:before.bs-shortcode.bs-slider .better-direction-nav a.better-next:before.bs-slider-item,.bs-slider-item>.item-content.bs-slider-item>.item-content:before.bs-slider-item .img-cont.bs-slider-item .img-cont.b-error,.bs-slider-item .img-cont.b-loaded,body.bs-ll-d .bs-slider-item .img-cont.bs-slider .bs-slider-item:nth-child(1).bs-slider-item.has-not-post-thumbnail .img-cont.bs-slider-item .post-subtitle.bs-slider-1-item>.item-content:before.bs-slider-1-item .img-cont:after.bs-slider-1-item:hover .img-cont.bs-slider-1-item .content-container.bs-slider-1-item.slider-content-shown .content-container.bs-slider-1-item .content-container a.bs-slider-1-item .title.bs-slider-1-item .title a.bs-slider-1-item .post-meta.bs-slider-1-item .post-meta .comments,.bs-slider-1-item .post-meta .post-author.bs-slider-1-item .post-meta .comments.bs-slider-1-item .post-meta .post-author:after,.bs-slider-1-item .post-meta .time.bs-slider-1-item .term-badges.floated.bs-slider-1 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-1 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-1 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-1 .better-direction-nav .better-next.bs-slider-1-item:hover .format-icon.bs-slider-1-item .post-subtitle.bs-slider-1-item .post-subtitle:first-child.bs-slider-1.l-1 .bs-slider-1-item>.item-content:before,.bs-slider-1.l-2 .bs-slider-1-item>.item-content:before.bs-slider-1.l-2 .bs-slider-1-item>.item-content:before.bs-slider-1.l-2 .bs-slider-1-item .post-meta.bs-slider-1.l-2 .bs-slider-1-item .title a.bs-slider-1.l-2 .bs-slider-1-item .content-container.bs-slider-1.l-2 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-1.l-2:hover .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-1.l-2 .better-direction-nav .better-next.bs-slider-1.l-2:hover .better-direction-nav .better-next@media only screen and (max-width:780px)}@media only screen and (max-width:370px).bs-slider-1 .bs-slider-1-item>.item-content:before.bs-slider-1 .bs-slider-1-item .title a.bs-slider-1 .bs-slider-1-item .content-container.bs-slider-1 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-1:hover .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-1 .better-direction-nav .better-next.bs-slider-1:hover .better-direction-nav .better-next.bs-slider-2 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-2 .better-direction-nav .better-prev}.bs-slider-2-item>.item-content:before.bs-slider-2-item:hover .img-cont.bs-slider-2-item .content-container.bs-slider-2-item.slider-content-shown .content-container.bs-slider-2-item .content-container a.bs-slider-2-item .title.bs-slider-2-item .title a.bs-slider-2-item .post-meta.bs-slider-2-item .post-meta .comments,.bs-slider-2-item .post-meta .post-author.bs-slider-2-item .post-meta .comments.bs-slider-2-item .post-meta .post-author:after,.bs-slider-2-item .post-meta .time.bs-slider-2-item .content-container a.read-more.bs-slider-2-item .content-container a.read-more:hover.bs-slider-2-item .term-badges.floated.bs-slider-2-item .term-badges.floated .term-badge a.bs-slider-2-item:hover .format-icon.bs-slider-2 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-2 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-2-item .post-subtitle.bs-slider-2-item .post-subtitle:first-child,.bs-slider-2-item .term-badges+.post-subtitle.bs-slider-2.l-1 .bs-slider-2-item>.item-content:before,.bs-slider-2.l-2 .bs-slider-2-item>.item-content:before,.bs-slider-2.l-3 .bs-slider-2-item>.item-content:before.bs-slider-2.l-1 .bs-slider-2-item .title a,.bs-slider-2.l-2 .bs-slider-2-item .title a,.bs-slider-2.l-3 .bs-slider-2-item .title a.bs-slider-2.l-2 .bs-slider-2-item>.item-content:before,.bs-slider-2.l-3 .bs-slider-2-item>.item-content:before.bs-slider-2.l-2 .bs-slider-2-item .post-meta,.bs-slider-2.l-3 .bs-slider-2-item .post-meta.bs-slider-2.l-2 .bs-slider-2-item .title a,.bs-slider-2.l-3 .bs-slider-2-item .title a.bs-slider-2.l-2 .bs-slider-2-item .content-container,.bs-slider-2.l-3 .bs-slider-2-item .content-container.bs-slider-2.l-3 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-2.l-3 .better-direction-nav .better-prev@media only screen and (max-width:780px).bs-slider-2-item .title a}@media only screen and (max-width:520px).bs-slider-2-item .post-meta.bs-slider-2-item .title a.bs-slider-2-item .content-container}.bs-slider-3-item>.item-content:before.bs-slider-3-item:hover .img-cont.bs-slider-3-item .content-container.bs-slider-3-item .content-container a.read-more.bs-slider-3-item .content-container a.read-more:hover.bs-slider-3-item.slider-content-shown .content-container.bs-slider-3-item .content-container a.bs-slider-3-item .title.bs-slider-3-item .title a.bs-slider-3-item .post-meta.bs-slider-3-item .post-meta .comments,.bs-slider-3-item .post-meta .post-author.bs-slider-3-item .post-meta .comments.bs-slider-3-item .post-meta .post-author:after,.bs-slider-3-item .post-meta .time.bs-slider-3-item .term-badges.floated.bs-slider-3-item .term-badges.floated .term-badge a.bs-slider-3 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-3 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-3 .better-direction-nav .better-prev.bs-slider-3 .better-direction-nav .better-next.bs-slider-3-item:hover .format-icon.bs-slider-3-item .post-subtitle.bs-slider-3-item .post-subtitle:first-child,.bs-slider-3-item .term-badges+.post-subtitle.bs-slider-3.l-1 .bs-slider-3-item .title a,.bs-slider-3.l-2 .bs-slider-3-item .title a,.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item .title a.bs-slider-3.l-1 .bs-slider-3-item>.item-content:before,.bs-slider-3.l-2 .bs-slider-3-item>.item-content:before,.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item>.item-content:before.bs-slider-3.l-2 .bs-slider-3-item>.item-content:before,.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item>.item-content:before.bs-slider-3.l-2 .bs-slider-3-item .post-meta,.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item .post-meta.bs-slider-3.l-2 .bs-slider-3-item .title a,.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item .title a.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item .content-container.bs-slider-3.l-3 .bs-slider-3-item.slider-content-shown .content-container.bs-slider-3.l-3 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-3.l-3 .better-direction-nav .better-prev@media only screen and (max-width:780px).bs-slider-3 .bs-slider-3-item>.item-content:before}@media only screen and (max-width:520px).bs-slider-3 .bs-slider-3-item .post-meta.bs-slider-3 .bs-slider-3-item .title a.bs-slider-3 .bs-slider-3-item .content-container}@media only screen and (max-width:380px).bs-slider-3 .better-direction-nav .better-next,.bs-slider-3 .better-direction-nav .better-prev}.bs-push-noti.bs-push-noti-bg.bs-push-noti .bs-push-noti-button.bs-push-noti .bs-push-noti-wrapper-icon.bs-push-noti.bspn-t1.bspn-t1.bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-inner.bs-push-noti.bspn-t1 p.bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-wrapper-icon.bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-wrapper-icon:after.bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-wrapper-icon:before.bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-wrapper-icon .notification-icon.bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-bg.bs-push-noti.post-bottom.widget .bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-wrapper-icon.widget .bs-push-noti.bspn-t1 .bs-push-noti-inner.bs-push-noti.bspn-t2.bs-push-noti.bspn-t2 .bs-push-noti-inner.bs-push-noti.bspn-t2 .bs-push-noti-wrapper-icon.bs-push-noti.bspn-t2 .notification-icon.bs-push-noti.bspn-t2 .bs-push-noti-message.bs-push-noti.bspn-t2 p.bs-push-noti.bspn-t2 .bs-push-noti-button:before.bs-push-noti.bspn-t2 .bs-push-noti-button.bs-box-inner.bs-box-inner:before.bs-box .box-content.bs-box .box-image.bs-box-1 .bs-box-inner.bs-box-1 .box-text.bs-box-1 .box-image:before.bs-box-1:hover .box-image:before.bs-box-1 .box-pre-title.bs-box-1 .box-title.bs-box-2 .box-image:after.bs-box-2 .box-text.bs-box-2 .box-image:before.bs-box-2:hover .box-image:before.bs-box-2 .box-title.bs-box-3 .box-text.bs-box-3 .box-image:before.bs-box-3:hover .box-image:before.bs-box-3 .box-sub-title.bs-box-3 .box-title.bs-box-3 .bf-icon.bs-box-3.box-no-bg .bf-icon,.bs-box-3.box-no-bg .box-sub-title,.bs-box-3.box-no-bg .box-title.bs-box-3.box-no-bg.bs-box-3.box-no-bg .box-image:before.bs-box-3.box-text-left .bf-icon,.bs-box-3.box-text-left .box-sub-title,.bs-box-3.box-text-left .box-title.bs-box-3.box-text-right .bf-icon,.bs-box-3.box-text-right .box-sub-title,.bs-box-3.box-text-right .box-title.bs-box-3.box-text-center .bf-icon,.bs-box-3.box-text-center .box-sub-title,.bs-box-3.box-text-center .box-title.bs-box-4 .bs-box-inner:before.bs-box-4 .box-text.bs-box-4 .box-image:before.bs-box-4:hover .box-image:before.bs-box-4 .box-sub-title.bs-box-4 .box-title.bs-box-4 .bf-icon.bs-box-4.box-no-bg .bf-icon,.bs-box-4.box-no-bg .box-sub-title,.bs-box-4.box-no-bg .box-title.bs-box-4.box-no-bg.bs-box-4.box-no-bg .box-image:before.bs-box-4.box-text-left .bf-icon,.bs-box-4.box-text-left .box-sub-title,.bs-box-4.box-text-left .box-title.bs-box-4.box-text-right .bf-icon,.bs-box-4.box-text-right .box-sub-title,.bs-box-4.box-text-right .box-title.bs-box-4.box-text-center .bf-icon,.bs-box-4.box-text-center .box-sub-title,.bs-box-4.box-text-center .box-title.listing-widget,.widget .listing-widget.listing-widget .listing-item img.wp-post-image.listing-widget .listing-item.listing-widget .listing-item:last-child.listing-widget .img-holder.listing-widget .img-holder:before.listing-widget .listing-item .post-meta@media only screen and (max-width:678px)}.listing-widget.listing-widget-simple .listing-item .title.listing-widget.listing-widget-simple .listing-item .title a.listing-widget.listing-widget-simple .listing-item .post-meta.listing-widget.listing-widget-thumbnail .listing-item .title.separator-line.separator-line .sep-icon.separator-line .sep-icon:after.separator-line .sep-icon:before.sidebar>.widget:last-child,.widget>.bs-listing.widget ol,.widget ul.widget li.widget li:last-child.widget li>ul.widget img.widget.widget_text img.widget select.sidebar-column .widget>.bs-listing:last-child,.widget>.better-weather.widget.widget_archive ul.widget.widget_archive ul li a:before.widget.widget_archive ul li a.widget.widget_archive ul li.widget.widget_archive ul li:last-child.widget.widget_archive .post-count.widget.widget_calendar.widget.widget_calendar table.widget.widget_calendar table td,.widget.widget_calendar table th.widget.widget_calendar table td.active-day.widget.widget_calendar table td.active-day:hover.widget.widget_calendar table td,.widget.widget_calendar table td:hover.widget.widget_calendar table td.pad,.widget.widget_calendar table td.pad:hover.widget.widget_calendar table td a.widget.widget_calendar table caption.widget.widget_calendar table tfoot td,.widget.widget_calendar table th.widget.widget_calendar table tfoot td:hover.widget.widget_categories ul.widget.widget_categories ul:last-child.widget.widget_categories ul li.widget.widget_categories ul li a.widget.widget_categories ul li:last-child.widget.widget_categories ul li a:before.widget.widget_categories .children a:before.widget.widget_categories .post-count.widget.widget_categories ul.children.widget.widget_categories ul.children li:last-child.widget.widget_nav_menu .bf-icon.widget.widget_nav_menu ul.menu li.menu-have-icon.menu-title-hide>a>.bf-icon.widget.widget_nav_menu ul.menu.widget.widget_nav_menu ul,.widget.widget_nav_menu ul ul.widget.widget_nav_menu ul.menu>li .sub-menu.widget.widget_nav_menu ul.menu>li .sub-menu .sub-menu.widget.widget_nav_menu ul.menu li.widget.widget_nav_menu ul.menu li:before.widget.widget_nav_menu ul.menu li.menu-title-hide span.hidden.widget.widget_nav_menu ul.menu li a.widget.widget_nav_menu ul.menu li a .description.widget.widget_nav_menu ul.menu li>a:hover.widget.widget_nav_menu ul.menu li a:before.widget.widget_nav_menu ul.menu ul li a:before.widget.widget_nav_menu ul.menu li .sub-menu li.menu-have-icon>a:before,.widget.widget_nav_menu ul.menu li.menu-have-icon a:before.widget.widget_nav_menu ul.menu ul li:first-child.widget.widget_nav_menu ul.menu ul li,.widget.widget_nav_menu ul.menu ul ul li.widget.widget_nav_menu ul.menu .sub-menu>li:last-child a.widget.widget_nav_menu ul.menu .sub-menu>li:last-child a:hover.widget.widget_nav_menu ul.menu li .sub-menu>li>a:before.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge:after.ltr .widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge:after.widget.widget_nav_menu ul.menu li.current-menu-item>a.widget.widget_nav_menu ul.menu li.menu-item-has-children>a:after,.widget.widget_nav_menu ul.menu>li>.mega-menu.widget.widget_nav_menu ul.menu .mega-menu,.widget.widget_nav_menu ul.menu .sub-menu.widget.widget_pages ul.widget.widget_pages ul li.widget.widget_pages ul li a.widget.widget_pages ul li:last-child.widget.widget_pages ul li a:before.widget.widget_recent_comments a.widget.widget_recent_comments ul.widget.widget_recent_comments ul li.widget.widget_recent_comments ul li a.widget.widget_recent_comments ul li:last-child.widget.widget_recent_comments ul li:before.widget.widget_recent_entries ul.widget.widget_recent_entries ul li.widget.widget_recent_entries ul li:last-child.widget.widget_recent_entries li a.widget.widget_recent_entries li .post-date.widget.widget_rss li .rsswidget.widget.widget_rss li .rss-date.widget.widget_rss li .rssSummary.search-header .search-form,.widget.widget_display_search form[role=search],.widget.widget_product_search .woocommerce-product-search,.widget.widget_search .search-form.search-header .search-form .search-field,.widget.widget_display_search form[role=search] input#bbp_search,.widget.widget_product_search .search-field,.widget.widget_search .search-form input[type=search].search-header .search-form .search-submit,.widget.widget_display_search form[role=search] input#bbp_search_submit,.widget.widget_product_search input[type=submit],.widget.widget_search .search-form .search-submit.widget.widget_tag_cloud .tagcloud a.widget.widget_tag_cloud .tagcloud a:hover.archive-title img.bs-social-share .social-list.bs-social-share span.social-item.bs-social-share span.social-item a.bs-social-share span.social-item.bbm,.bs-social-share span.social-item.line,.bs-social-share span.social-item.whatsapp.widget_bs-theme-social-share .bs-social-share span.social-item@media only screen and (max-width:780px)}.bs-social-share.style-button span.social-item a.bs-social-share.style-button span.social-item a:hover.bs-social-share.style-button span.social-item a span.bs-social-share.style-button span.social-item a span:last-child:first-child.bs-social-share.style-button.no-title-style span.social-item a.bs-social-share.style-button.no-title-style span.social-item a .fa.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.facebook a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.facebook a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.twitter a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.twitter a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.google_plus a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.google_plus a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.pinterest a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.pinterest a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.linkedin a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.linkedin a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.tumblr a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.tumblr a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.email a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.email a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.telegram a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.telegram a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.whatsapp a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.whatsapp a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.reddit a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.reddit a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.stumbleupon a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.stumbleupon a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.vk a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.vk a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.digg a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.digg a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.line a,.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.line a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.line .fa.fa-line-it.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.bbm a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.bbm a:hover.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.bbm .fa.fa-bbm.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.viber a.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.viber .fa.fa-viber.bs-social-share.style-outline-button span.social-item a.bs-social-share.style-outline-button span.social-item a .fa.bs-social-share.style-outline-button.no-title-style span.social-item a.bs-social-share.style-outline-button.no-title-style span.social-item a .fa.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.facebook a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.facebook a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.twitter a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.twitter a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.google_plus a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.google_plus a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.pinterest a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.pinterest a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.linkedin a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.linkedin a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.tumblr a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.tumblr a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.email a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.email a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.telegram a,.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.telegram a:hover.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.whatsapp a.bs-social-share.style-outline-button.colored span.social-item.whatsapp a:hover.bs-about .about-title.bs-about .about-text.bs-about .about-link.bs-about .about-link a.bs-about .about-icons-list.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.bs-about .about-icons-list .about-icon-item a.bs-about .about-icons-list .about-icon-item a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item a .fa.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.facebook a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.twitter a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.google-plus a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.instagram a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.youtube a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.dribbble a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.vimeo a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.behance a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.pinterest a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.github a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.email a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.telegram a:hover.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.vk a:hover.bs-popular-categories .bs-popular-terms-list.sidebar-column-secondary .bs-popular-categories .bs-popular-terms-list,.vc_col-sm-2 .bs-popular-categories .bs-popular-terms-list.bs-popular-categories .bs-popular-term-item.bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count,.bs-popular-categories .bs-popular-term-item a.bs-popular-categories .bs-popular-term-item:last-child.bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count.bs-popular-categories .bs-popular-term-item:hover .term-count.bs-popular-categories .bs-popular-term-item:hover a.widget.widget_bs-subscribe-newsletter.bs-subscribe-newsletter .subscribe-image.bs-subscribe-newsletter .subscribe-message.bs-subscribe-newsletter .subscribe-message p:last-child.bs-subscribe-newsletter form.bs-subscribe-newsletter .newsletter-email.bs-subscribe-newsletter .newsletter-subscribe.bs-subscribe-newsletter .newsletter-subscribe .fa.bs-subscribe-newsletter .powered-by.bs-subscribe-newsletter .powered-by:hover.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li img.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li:nth-child(odd).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li:nth-child(even).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li:nth-child(n+3).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(1).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(1) img.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(2).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li img.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n-1).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n-2).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n+3).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.list-photos .bs-flickr-photo.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.list-photos .bs-flickr-photo img.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.list-photos.bs-flickr-photo .img-holder.bs-flickr-photo .img-holder:before.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list li:before.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list li.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li:nth-child(odd).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li:nth-child(even).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li:nth-child(n+3).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li:nth-child(3n-1).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li:nth-child(3n-2).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li:nth-child(3n+3).dribbble-shot .img-holder.bs-google-plus>div.bs-embed .bs-embed-item iframe.bs-embed .bs-embed-item.bs-embed .bs-embed-item:last-child.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.bs-instagram-photo.bs-instagram-photo a.bs-instagram-photo a,.bs-instagram-photo a:hover.bs-instagram-photo a:before.bs-instagram-photo .img-holder.bs-instagram-photo .img-holder.b-loaded,body.bs-ll-d .bs-instagram-photo .img-holder.bs-instagram-photo a .the-hover:before.bs-instagram-photo a .the-hover:after.bs-instagram-photo:hover a .the-hover:after,.bs-instagram-photo:hover a .the-hover:before.bs-instagram .bs-instagram-photo-list li:before.bs-dribbble .bs-instagram-photo-list li.bs-dribbble .bs-instagram-photo-list li br.bs-instagram .bs-instagram-photo-list .bs-instagram-photo img.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li:nth-child(odd).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li:nth-child(even).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li:nth-child(n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2-1 li.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2-1 li:first-child.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2-1 li:nth-child(even).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2-1 li:nth-child(odd).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2-1 li:nth-child(n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n-1).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n-2).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(1).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(1) img.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(2).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li img.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(3n-1).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(3n-2).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3-1 li:nth-child(3n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.list-photos .bs-instagram-photo.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.list-photos .bs-instagram-photo img.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.list-photos .bs-instagram-photo-list.bs-instagram .better-direction-nav .better-next,.bs-instagram .better-direction-nav .better-prev.better-newsticker.better-newsticker .heading.better-newsticker .heading:after.better-newsticker ul.news-list.better-newsticker ul.news-list li.better-newsticker ul.news-list li.active.better-newsticker ul.news-list li a.better-newsticker ul.news-list li a:hover.better-newsticker .control-nav.better-newsticker .control-nav span.better-newsticker .control-nav span:hover.better-newsticker .control-nav span.prev.newsticker-container.layout-1-col .newsticker-container.better-newsticker.header-ticker.wpb_wrapper .better-newsticker.entry-content>.vc_row:first-child>.wpb_column>.vc_column-inner>.wpb_wrapper>.better-newsticker.better-newsticker .control-nav span .fa.better-social-counter.style-big-button .social-item,.better-social-counter.style-box .item-icon,.better-social-counter.style-button .item-icon,.better-social-counter.style-clean .item-icon,.better-social-counter.style-modern .item-icon,.better-social-counter.style-style-6 .item-icon.better-social-counter.style-big-button .item-icon,.better-social-counter.style-box .item-count,.better-social-counter.style-box .item-title.widget_better-social-counter .better-social-counter.style-button .social-list.widget_better-social-counter .better-social-counter.style-button .social-item.widget_better-social-counter .better-social-counter.style-style-6 .social-item.bsac .bsac-container:last-child,.widget .bsac.single-post-content .bsac.site-footer .better-studio-shortcode,.widget .better-studio-shortcode.bsbt-shortcode-placeholder-p.bsbt-shortcode-placeholder-p.bsbt-shortcode-placeholder-p.bsbt-shortcode-placeholder-p+.bsbt-shortcode-placeholder.bsbt-shortcode-placeholder.bsbt-shortcode-placeholder a,.bsbt-shortcode-placeholder a:hover.bsbt-shortcode-placeholder.type-small.bs-shortcode-row.bs-shortcode-row-2-column[max-width~="450px"] .bs-shortcode-col.bs-shortcode-row-2-column[max-width~="450px"] .bs-shortcode-col:last-child.bs-shortcode-row-3-column[max-width~="600px"] .bs-shortcode-col.bs-shortcode-row-3-column[max-width~="450px"] .bs-shortcode-col.bs-shortcode-row-3-column[max-width~="600px"] .bs-shortcode-col:last-child.bs-shortcode-row-4-column[max-width~="700px"] .bs-shortcode-col.bs-shortcode-row-4-column[max-width~="600px"] .bs-shortcode-col.bs-shortcode-row-4-column[max-width~="450px"] .bs-shortcode-col.bs-shortcode-row-4-column[max-width~="700px"] .bs-shortcode-col:last-child.bs-ll.a .fb-page,.bs-ll.a .google-plus-block.bs-ll.a .footer-widgets.light-text .fb-page,.bs-ll.a .footer-widgets.light-text .google-plus-block.fb-page.fb_iframe_widget.bs-text a:hover.bs-text .bs-text-content p:last-child.bs-text a.btn.pagination.pagination:last-child.entry-content .bs-post-pagination .pages.entry-content .bs-post-pagination span.entry-content>.bs-post-pagination:first-child.pagination.bs-links-pagination .older.pagination.bs-links-pagination .newer.pagination.bs-links-pagination a.pagination.bs-links-pagination a:hover.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers,.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers.dots:hover,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi a,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi span,.pagination.bs-numbered-pagination span.pagination.bs-numbered-pagination span.pagination.bs-numbered-pagination .current,.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers:hover,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi .current,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi a:hover,.pagination.bs-numbered-pagination>span.pagination.bs-numbered-pagination .next .fa.pagination.bs-numbered-pagination .prev .fa.section-heading.section-heading p.section-heading .h-text .bf-icon.section-heading .h-text,.section-heading:after.section-heading:after.section-heading .h-text.section-heading .other-link.section-heading .other-link .h-text.section-heading.sh-t1:after.section-heading.sh-t1 .h-text.section-heading.sh-t1 .other-link .h-text.section-heading.sh-t1 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.multi-tab.sh-t1 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t1 .bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container:hover .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t1 .bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:after.section-heading.sh-t1.sh-s2:after.section-heading.sh-t1.sh-s3:after.section-heading.sh-t1.sh-s4:after.section-heading.sh-t1.sh-s5 .h-text.section-heading.sh-t1.sh-s5.section-heading.sh-t1.sh-s5:after.section-heading.sh-t1.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t1.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t1.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t1.sh-s5>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t1.sh-s5>.main-link:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t1.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t1.sh-s6:after.section-heading.sh-t1.sh-s6.section-heading.sh-t1.sh-s6.multi-tab.section-heading.sh-t1.sh-s6>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t1.sh-s6>.main-link:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t1.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t1.sh-s7:after.section-heading.sh-t1.sh-s7.section-heading.sh-t1.sh-s7.multi-tab.section-heading.sh-t1.sh-s7>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t1.sh-s7>.main-link:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t1.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t2.section-heading.sh-t2:after.section-heading.sh-t2:before.section-heading.sh-t2 .h-text.section-heading.sh-t2 .other-link .h-text.section-heading.sh-t2 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t2.sh-t2 .bs-pretty-tabs-elements .h-text.section-heading.sh-t2.sh-s2.section-heading.sh-t2.sh-s2 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t2.sh-s2 .h-text.section-heading.sh-t2.sh-s3.section-heading.sh-t2.sh-s4.section-heading.sh-t2.sh-s3 .bs-pretty-tabs-container,.section-heading.sh-t2.sh-s4 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t2.sh-s3 .h-text,.section-heading.sh-t2.sh-s4 .h-text.section-heading.sh-t2.sh-s4 .h-text.section-heading.sh-t2.sh-s3:after.section-heading.sh-t2.sh-s4:after.section-heading.sh-t2.sh-s3:before,.section-heading.sh-t2.sh-s4:before.section-heading.sh-t3.section-heading.sh-t3:after.section-heading.sh-t3:before.section-heading.sh-t3.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t3>.h-text,.section-heading.sh-t3>a>.h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3>.h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3:after.section-heading.sh-t3>.other-link .h-text.section-heading.sh-t3 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t3.sh-s2.section-heading.sh-t3.sh-s2:after.section-heading.sh-t3.sh-s2.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s2>.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s2>a>.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s3.section-heading.sh-t3.sh-s3:before.section-heading.sh-t3.sh-s3.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s3>.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s3>a.active>.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s3>a>.h-text.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s3:after.section-heading.sh-t3.sh-s3 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t3.sh-s3 .other-link .h-text.section-heading.sh-t3.sh-s3>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t3.sh-s3>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s4.section-heading.sh-t3.sh-s4:after.section-heading.sh-t3.sh-s4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s4>.h-text.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s4>a.active>.h-text.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s4>a>.h-text.h-text.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s4.sh-t3.sh-s4 .h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s4.sh-t3.sh-s4 .main-link:first-child:last-child .main-term-1171.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s4.sh-t3.sh-s4 a.active,.section-heading.sh-t3.sh-s4.sh-t3.sh-s4>.other-link .h-text.section-heading.sh-t3.sh-s4 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t3.sh-s5.section-heading.sh-t3.sh-s5:before.section-heading.sh-t3.sh-s5:after.section-heading.sh-t3.sh-s5.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t3.sh-s5.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s5>.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s5>a>.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s6.section-heading.sh-t3.sh-s6:before.section-heading.sh-t3.sh-s6:after.section-heading.sh-t3.sh-s6.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s6>.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s6>a>.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s7.section-heading.sh-t3.sh-s7.multi-tab.section-heading.sh-t3.sh-s7:before.section-heading.sh-t3.sh-s7.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s7>.h-text.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s7>a.active>.h-text.h-text.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s7>a>.h-text.h-text.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s7:after.section-heading.sh-t3.sh-s7 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t3.sh-s7 .other-link .h-text.section-heading.sh-t3.sh-s8.section-heading.sh-t3.sh-s8.multi-tab.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t3.sh-s8.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a>.h-text.section-heading.sh-t3.sh-s8:after.section-heading.sh-t3.sh-s8.multi-tab .bs-pretty-tabs-container.section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link.active .h-text,.section-heading.sh-t4 .main-link:first-child:last-child .h-text,.section-heading.sh-t4>.h-text.section-heading.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t4>.h-text,.section-heading.sh-t4>a>.h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t4 .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4 .h-text,.section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4>.h-text,.section-heading.multi-tab.sh-t4>a>.h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4 .other-link .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link:hover .h-text,.section-heading.sh-t4 .main-link.active .h-text,.section-heading.sh-t4 a.active .h-text,.section-heading.sh-t4 a:hover .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t4 .bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:after.section-heading.sh-t4 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements .other-link .h-text.section-heading.sh-t4 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements .other-link .h-text:after.section-heading.multi-tab.sh-t4 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.multi-tab.sh-t4 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.multi-tab.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:before.section-heading.multi-tab.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link:hover .h-text.section-heading.sh-t4.sh-s1:after,.section-heading.sh-t4.sh-s3:after.section-heading.sh-t4.sh-s1 .h-text:after,.section-heading.sh-t4.sh-s3 .h-text:after.section-heading.sh-t4.sh-s1 .other-link .h-text:after,.section-heading.sh-t4.sh-s3 .other-link .h-text:after.section-heading.sh-t4.sh-s2:after.section-heading.sh-t4.sh-s3:after.section-heading.sh-t4.sh-s4:after.section-heading.sh-t4.sh-s4 .h-text:before.section-heading.sh-t4.sh-s4 .h-text:after.site-footer .light-text .section-heading.sh-t4.sh-s4 .h-text:after,.site-footer .light-text .section-heading.sh-t4.sh-s4:after.section-heading.sh-t4.sh-s4 .h-text.section-heading.sh-t4.sh-s4 .main-link .h-text.section-heading.sh-t4.sh-s4 .other-link.other-link .h-text.section-heading.sh-t4.sh-s4 .other-link.other-link .h-text:after,.section-heading.sh-t4.sh-s4 .other-link.other-link .h-text:before.section-heading.sh-t4.sh-s4 .main-link:hover .h-text,.section-heading.sh-t4.sh-s4.section-heading.sh-t4.sh-s4 .main-link .h-text.section-heading.sh-t5.section-heading.sh-t5:after.section-heading.sh-t5:before.section-heading.sh-t5>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t5>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t5>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t5>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t5>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t5>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t5 .h-text.section-heading.sh-t5 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t5.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t5 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t5 .bs-pretty-tabs-elements .other-link .h-text.section-heading.sh-t5.sh-s2.section-heading.sh-t5.sh-s2>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t5.sh-s2>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t5.sh-s2>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t5.sh-s2:before.section-heading.sh-t5.sh-2 .h-text.section-heading.sh-t6.section-heading.sh-t6:after.section-heading.sh-t6:before.section-heading.sh-t6>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6 .h-text.section-heading.sh-t6 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t6 .bs-pretty-tabs-elements .other-link .h-text.section-heading.sh-t6>.other-link.section-heading.sh-t6 .bs-pretty-tabs-elements .other-link.section-heading.multi-tab.sh-t6 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t6.sh-s2:before.section-heading.sh-t6.sh-s2>.other-link.section-heading.sh-t6.sh-s2 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s2.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s3:before.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s3>.other-link.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs.sh-s3 .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s3 .other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s3 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s4:before.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s5:before.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s6,.section-heading.sh-t6.sh-s7.section-heading.sh-t6.sh-s6:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7:before.section-heading.sh-t6.sh-s7:before.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s6 .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7 .h-text.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs.sh-s6 .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs.sh-s7 .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s6 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7 .other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s6>.other-link,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.other-link.section-heading.sh-t6.sh-s6 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements,.section-heading.sh-t6.sh-s7 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t6.sh-s8:before.section-heading.sh-t6.sh-s8>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s8>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s8 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s8.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s8>.other-link.section-heading.sh-t6.sh-s10,.section-heading.sh-t6.sh-s12,.section-heading.sh-t6.sh-s9.section-heading.sh-t6.sh-s10 .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s12 .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9 .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s10:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9:before.section-heading.sh-t6.sh-s12:before.section-heading.sh-t6.sh-s9:before.section-heading.sh-t6.sh-s10:before.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s10.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s10.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s10>.other-link,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.other-link.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s12>a:last-child:first-child>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s12>a:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s12 .other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s12>.other-link.section-heading.sh-t6.sh-s11.section-heading.sh-t6.sh-s11.multi-tab.section-heading.sh-t6.sh-s11:before.section-heading.sh-t6.sh-s11>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s11>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s11>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s11>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s11>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s11>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s11 .sh-svg-l.section-heading.sh-t6.sh-s11 .sh-svg-r.section-heading.sh-t6.sh-s12>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t7.section-heading.sh-t7:after.section-heading.sh-t7:before.section-heading.sh-t7>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t7>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t7>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t7>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t7>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t7>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t7 .h-text.section-heading.sh-t7 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t7.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t7 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t7 .bs-pretty-tabs-elements .other-link .h-text.site-footer.site-footer:before.footer-instagram.boxed,.site-footer.boxed.footer-instagram.full-width.stretched .content-wrap,.site-footer.full-width.stretched .container,.site-footer.full-width.stretched .content-wrap.footer-widgets.footer-widgets .widget .btn-bs-pagination:hover.footer-widgets.light-text .widget.widget_nav_menu ul.menu li a.footer-widgets.light-text .bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count,.footer-widgets.light-text .widget.widget_archive .post-count,.footer-widgets.light-text .widget.widget_calendar table caption,.footer-widgets.light-text .widget.widget_calendar table td.active-day,.footer-widgets.light-text .widget.widget_calendar table tfoot td,.footer-widgets.light-text .widget.widget_calendar table th,.footer-widgets.light-text .widget.widget_categories .post-count,.footer-widgets.light-text .widget.widget_tag_cloud .tagcloud a.footer-widgets.light-text .bs-popular-categories .bs-popular-term-item,.footer-widgets.light-text .widget.widget_categories ul li,.footer-widgets.light-text .widget.widget_categories ul.children,.footer-widgets.light-text .widget.widget_nav_menu ul.menu .sub-menu>li:last-child a,.footer-widgets.light-text .widget.widget_nav_menu ul.menu li a,.footer-widgets.light-text .widget.widget_pages ul li,.footer-widgets.light-text .widget.widget_tag_cloud .tagcloud a.footer-widgets.light-text .widget.widget_nav_menu ul.menu .sub-menu>li:last-child a.footer-widgets.light-text .widget.widget_tag_cloud .tagcloud a:hover.footer-widgets.light-text .widget,.footer-widgets.light-text .widget.widget_calendar table td,.footer-widgets.light-text .widget.widget_calendar table td:hover.footer-widgets.light-text .post-meta .post-author,.footer-widgets.light-text .widget a,.footer-widgets.light-text .widget.widget_categories .post-count.footer-widgets.light-text .widget .bs-about .about-icons-list .about-icon-item a.footer-widgets.light-text .widget .better-social-counter.style-clean .item-count,.footer-widgets.light-text .widget .bs-about .about-icons-list .about-icon-item a:hover.footer-widgets.light-text .better-control-nav li a,.footer-widgets.light-text .widget.widget_bs-subscribe-newsletter.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1 .main-link:first-child:last-child .h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1 a.active .h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1 a:hover .h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1>.h-text.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1:after.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s2:after.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s5>.h-text:first-child:last-child:after,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s5>.h-text:last-child:first-child,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s5>.main-link>.h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s5>a:first-child:last-child>.h-text:after,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t1.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2:before.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2:after.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2 .main-link:first-child:last-child .h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2 a.active,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2>.h-text.footer-widgets.light-text .listing-item-text-2 .item-inner.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2.sh-s2,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2.sh-s3.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t2.sh-s4.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3:after.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s4>.h-text.h-text.h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s4>a.active>.h-text.h-text.h-text,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s4>a>.h-text.h-text.h-text.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s5.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s6.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s7:after.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t3.sh-s7:before.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t4.sh-s1:after,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t4.sh-s3:after.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t5:before.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t5>.h-text:last-child:first-child:before,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t5>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t5>a:last-child:first-child>.h-text:before.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t5.ltr .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.ltr .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:before,.ltr .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.ltr .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:before,.ltr .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.ltr .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:before.rtl .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.rtl .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:before,.rtl .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.rtl .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:before,.rtl .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.rtl .footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:before.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t6.sh-s9:before.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t7.footer-widgets.light-text .section-heading.sh-t7:before.footer-widgets.dark-text .widget.widget_nav_menu ul.menu li a.footer-widgets.dark-text .bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_calendar table caption,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_calendar table td.active-day,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_calendar table tfoot td,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_calendar table th,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_categories .post-count.footer-widgets.dark-text .bs-popular-categories .bs-popular-term-item,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_categories ul li,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_categories ul.children,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_pages ul li.footer-widgets.dark-text .widget,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_calendar table td,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_calendar table td:hover.footer-widgets.dark-text .post-meta .post-author.footer-widgets.dark-text .widget .bs-about .about-icons-list .about-icon-item a.footer-widgets.dark-text .widget .bs-about .about-icons-list .about-icon-item a:hover,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_categories .post-count.footer-widgets.dark-text .better-control-nav li a,.footer-widgets.dark-text .widget.widget_bs-subscribe-newsletter.footer-widgets.dark-text .listing-item-text-1 .item-inner.site-footer .footer-social-icons.site-footer .footer-social-icons .social-item.footer-social-icons .better-social-counter.style-big-button .social-list.footer-social-icons .better-social-counter.style-big-button .social-item.site-footer .copy-footer.site-footer .copy-footer .container.site-footer .copy-1,.site-footer .copy-2.site-footer .copy-2.site-footer .copy-1 a,.site-footer .copy-2 a@media only screen and (max-width:780px).site-footer .copy-1.site-footer ul.menu.footer-menu.site-footer ul.menu.footer-menu>li}.copy-footer .content-wrap.footer-menu-containerul.menu.footer-menu>liul.menu.footer-menu li>aul.menu.footer-menu>li.menu-item-has-children>a:after.site-footer .copy-footer .footer-menu-wrapper .footer-menu-container:before.site-footer.full-width .copy-footer.site-footer.full-width .copy-footer .content-wrap.main-wrap .site-footer.full-width .copy-footer .content-wrap,.site-footer.full-width.stretched .copy-footer .content-wrap.footer-instagram .footer-instagram-label.footer-instagram .bs-instagram-photo img.footer-instagram-1.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-1 .bs-instagram-photo:nth-child(1).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-1 .bs-instagram-photo:nth-child(2),.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-1 .bs-instagram-photo:nth-child(3).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-2 .bs-instagram-photo:nth-child(3).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-2 .bs-instagram-photo:nth-child(1),.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-2 .bs-instagram-photo:nth-child(2).footer-instagram-1 .bs-instagram-col .bs-instagram-photo@media only screen and (max-width:1280px).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-6}@media only screen and (max-width:980px).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-5}@media only screen and (max-width:780px).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-4}@media only screen and (max-width:480px).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-3}.footer-instagram-2.footer-instagram-2 .bs-instagram-photo@media only screen and (max-width:1280px).footer-instagram-2 .bs-instagram-photo-7}@media only screen and (max-width:1100px).footer-instagram-2 .bs-instagram-photo-6}@media only screen and (max-width:980px).footer-instagram-2 .bs-instagram-photo-5}@media only screen and (max-width:780px).footer-instagram-2 .bs-instagram-photo-4}@media only screen and (max-width:500px).footer-instagram-2 .bs-instagram-photo-3}.footer-instagram-3.footer-instagram-3 .bs-instagram-photo.footer-instagram-3 .simply-scroll-container.footer-instagram-3 .simply-scroll-clip.footer-instagram-3 .simply-scroll-list.footer-instagram-3 .simply-scroll-list li.footer-instagram-3 .custom .simply-scroll-clip.post-related .listing-item .title.post-related .include-last-mobile .listing-item:last-child@media only screen and (max-width:600px)}.content-column .single-container:last-child.single-post-content .term-badges.floated a.post-subtitle.single-post-content .post-embed iframe.entry-terms.entry-terms:last-child.entry-terms ul.entry-terms li.entry-terms span.sep.entry-terms .terms-label.entry-terms.post-tags .terms-label,.entry-terms.source .terms-label,.entry-terms.via .terms-label.entry-terms.post-tags a,.entry-terms.source a,.entry-terms.via a.entry-terms.post-tags a:hover,.entry-terms.source a:hover,.entry-terms.via a:hover.single-container>.post-author.single-container>.post-author .post-author-avatar img.single-container>.post-author .author-title.single-container>.post-author .author-links.single-container>.post-author .author-links ul.single-container>.post-author .author-links li.single-container>.post-author .author-links a.single-container>.post-author .author-links li.facebook a:hover.single-container>.post-author .author-links li.twitter a:hover.single-container>.post-author .author-links li.google-plus a:hover.single-container>.post-author .author-links li.instagram a:hover.single-container>.post-author .author-links li.flickr a:hover.single-container>.post-author .author-links li.behance a:hover.single-container>.post-author .author-links li.soundcloud a:hover.single-container>.post-author .author-links li.delicious a:hover.single-container>.post-author .author-links li.vimeo a:hover.single-container>.post-author .author-links li.dribbble a:hover.single-container>.post-author .author-links li.linkedin a:hover.single-container>.post-author .author-links li.youtube a:hover.single-container>.post-author .author-links li.pinterest a:hover.single-container>.post-author .author-links li.github a:hover.single-container>.post-author .post-author-bio.single-container>.post-author .post-author-bio p:last-child.post-related.post-related .section-heading.sh-t2.sh-s1,.post-related .section-heading.sh-t2.sh-s2.post-related .listing-item-grid-simple .heading-container@media only screen and (max-width:520px).single-container>.post-author .author-links.single-container>.post-author .author-links li.single-container>.post-author .post-author-bio}@media only screen and (max-width:380px).single-container>.post-author .post-author-avatar img.single-container>.post-author .author-links.single-container>.post-author .author-links li.single-container>.post-author .post-author-bio.single-container>.post-author .author-title}.post-meta.single-post-meta,.post-meta.single-post-meta a.post-meta.single-post-meta .comments,.post-meta.single-post-meta .post-author-avatar,.post-meta.single-post-meta .time,.post-meta.single-post-meta .views.post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-meta.single-post-meta b.post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar+.post-author-name.post-meta.single-post-meta .post-author-name.post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-meta.single-post-meta .time.post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover.single-post-title.single-featured.single-featured img.single-featured figure.single-featured iframe.image-credit a,.image-credit a:hover.single-featured .image-credit.post.format-standard .single-featured .image-credit.single-post-excerpt.single-post-excerpt p:last-child.single-post-excerpt.post-excerpt-bc.single-post-share.single-post-share.top-share.single-post-share .number.single-post-share .post-share-btn.single-post-share .post-share-btn .bf-icon,.single-post-share .post-share-btn .number,.single-post-share .post-share-btn .text.single-post-share .post-share-btn .text.single-post-share .post-share-btn .bf-icon.single-post-share .share-handler.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-comments,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.rank-0,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.rank-default.share-handler-wrap.post-share.style-2 .share-handler-wrap.post-share.style-5 .share-handler-wrap,.post-share.style-8 .share-handler-wrap.post-share.style-6 .share-handler-wrap,.post-share.style-7 .share-handler-wrap.share-handler-wrap.bs-pretty-tabs-initialized.post-share .post-share-btn-group.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:before.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child:before.post-share .bs-pretty-tabs-container.post-share .bs-pretty-tabs-elements.single-post-share ul.single-post-share li.single-post-share li li.single-post-share .social-item.single-post-share .social-item a.single-post-share .social-item.has-count a.single-post-share .social-item a .bf-icon,.single-post-share .social-item a .item-title,.single-post-share .social-item a .number.single-post-share .social-item a .item-title,.single-post-share .social-item a .number.single-post-share .social-item a .bf-icon.single-post-share .social-item.whatsapp .bf-icon.single-post-share .number:empty.single-post-share .social-item.facebook a.single-post-share .social-item.facebook a:hover.single-post-share .social-item.twitter a.single-post-share .social-item.twitter a:hover.single-post-share .social-item.google_plus a.single-post-share .social-item.google_plus a:hover.single-post-share .social-item.pinterest a.single-post-share .social-item.pinterest a:hover.single-post-share .social-item.linkedin a.single-post-share .social-item.linkedin a:hover.single-post-share .social-item.email a,.single-post-share .social-item.print a.single-post-share .social-item.email a:hover,.single-post-share .social-item.print a:hover.single-post-share .social-item.tumblr a.single-post-share .social-item.tumblr a:hover.single-post-share .social-item.telegram a.single-post-share .social-item.telegram a:hover.single-post-share .social-item.reddit a.single-post-share .social-item.reddit a:hover.single-post-share .social-item.stumbleupon a.single-post-share .social-item.stumbleupon a:hover.single-post-share .social-item.vk a.single-post-share .social-item.vk a:hover.single-post-share .social-item.digg a.single-post-share .social-item.digg a:hover.single-post-share .social-item.bs-custom-link a.single-post-share .social-item.bs-custom-link a:hover.single-post-share .social-item.ok-ru a.single-post-share .social-item.ok-ru a:hover.single-post-share .social-item.whatsapp a.single-post-share .social-item.whatsapp a:hover.single-post-share .social-item.line a.single-post-share .social-item.line a:hover.single-post-share .social-item.line .bf-icon.single-post-share .social-item.bbm .bf-icon:before,.single-post-share .social-item.line .bf-icon:before,.single-post-share .social-item.viber .bf-icon:before.single-post-share .social-item.viber a.single-post-share .social-item.viber:hover a.single-post-share .social-item.viber .bf-icon.single-post-share .social-item.bbm a.single-post-share .social-item.bbm a:hover.single-post-share .social-item.bbm .bf-icon.single-post-share .social-item.telegram .bf-icon.single-post-share .social-item.bbm .bsfi-bbm,.single-post-share .social-item.digg .bf-icon,.single-post-share .social-item.line .bsfi-line,.single-post-share .social-item.viber .bsfi-viber.single-post-share .social-item .bf-icon.single-post-share .social-item.bbm,.single-post-share .social-item.line,.single-post-share .social-item.viber,.single-post-share .social-item.whatsapp@media only screen and (max-width:780px)}@media only screen and (max-width:540px).share-handler-wrap}@media only screen and (max-width:420px).single-post-share .post-share-btn}.post-share.style-3 .share-handler,.post-share.style-4 .share-handler,.post-share.style-5 .share-handler,.post-share.style-8 .share-handler.post-share .share-handler:after,.post-share .share-handler:before.post-share .share-handler:after.post-share.style-1 .share-handler:after,.post-share.style-1 .share-handler:before,.post-share.style-2 .share-handler:after,.post-share.style-2 .share-handler:before.post-share .post-share-btn,.post-share .social-item a.post-share.style-3 .social-item a,.post-share.style-6 .social-item a,.post-share.style-7 .social-item a.post-share.style-6 .bf-icon,.post-share.style-6 .item-title,.post-share.style-6 .number,.post-share.style-6 .text,.post-share.style-7 .bf-icon,.post-share.style-7 .item-title,.post-share.style-7 .number,.post-share.style-7 .text.post-share.style-5 .post-share-btn .bf-icon,.post-share.style-5 .post-share-btn .number,.post-share.style-5 .post-share-btn .text,.post-share.style-8 .post-share-btn .bf-icon,.post-share.style-8 .post-share-btn .number,.post-share.style-8 .post-share-btn .text.post-share.style-5 .bf-icon.post-share.style-5 .number.post-share.style-5 .social-item .item-title,.post-share.style-8 .social-item .item-title.post-share.style-5 .social-item a .bf-icon,.post-share.style-5 .social-item a .number,.post-share.style-8 .social-item a .bf-icon,.post-share.style-8 .social-item a .number.post-share.style-5 .social-item,.post-share.style-8 .social-item.post-share.style-5 .bs-pretty-tabs-more,.post-share.style-8 .bs-pretty-tabs-more.post-share.style-5 .bs-pretty-tabs-more .bf-icon.post-share.style-10 .social-item,.post-share.style-9 .social-item.post-share.style-10 .share-handler,.post-share.style-9 .share-handler.post-share.style-10 .social-item a .item-title,.post-share.style-10 .social-item a .number.post-share.style-10 .social-item.has-count.has-title .number.post-share.style-10 .social-item.has-count.has-title .item-title.post-share.style-10 .post-share-btn,.post-share.style-11 .post-share-btn,.post-share.style-9 .post-share-btn.post-share.style-10 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child,.post-share.style-11 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child,.post-share.style-9 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child.post-share.style-10 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child,.post-share.style-11 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child,.post-share.style-9 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child.post-share.style-10 .social-item a,.post-share.style-9 .social-item a.post-share.style-10 .social-item.facebook a,.post-share.style-11 .social-item.facebook a,.post-share.style-9 .social-item.facebook a.post-share.style-10 .social-item.facebook .icon,.post-share.style-11 .social-item.facebook .icon.post-share.style-10 .social-item.facebook a:hover,.post-share.style-11 .social-item.facebook a:hover,.post-share.style-9 .social-item.facebook a:hover.post-share.style-10 .social-item.facebook a:hover .icon,.post-share.style-11 .social-item.facebook a:hover .icon.post-share.style-10 .social-item.twitter a,.post-share.style-11 .social-item.twitter a,.post-share.style-9 .social-item.twitter a.post-share.style-10 .social-item.twitter .icon,.post-share.style-11 .social-item.twitter .icon.post-share.style-10 .social-item.twitter a:hover,.post-share.style-11 .social-item.twitter a:hover,.post-share.style-9 .social-item.twitter a:hover.post-share.style-10 .social-item.google_plus a,.post-share.style-11 .social-item.google_plus a,.post-share.style-9 .social-item.google_plus a.post-share.style-10 .social-item.google_plus .icon,.post-share.style-11 .social-item.google_plus .icon.post-share.style-10 .social-item.google_plus a:hover,.post-share.style-11 .social-item.google_plus a:hover,.post-share.style-9 .social-item.google_plus a:hover.post-share.style-10 .social-item.pinterest a,.post-share.style-11 .social-item.pinterest a,.post-share.style-9 .social-item.pinterest a.post-share.style-10 .social-item.pinterest .icon,.post-share.style-11 .social-item.pinterest .icon.post-share.style-10 .social-item.pinterest a:hover,.post-share.style-11 .social-item.pinterest a:hover,.post-share.style-9 .social-item.pinterest a:hover.post-share.style-10 .social-item.linkedin a,.post-share.style-11 .social-item.linkedin a,.post-share.style-9 .social-item.linkedin a.post-share.style-10 .social-item.linkedin .icon,.post-share.style-11 .social-item.linkedin .icon.post-share.style-10 .social-item.linkedin a:hover,.post-share.style-11 .social-item.linkedin a:hover,.post-share.style-9 .social-item.linkedin a:hover.post-share.style-10 .social-item.email a,.post-share.style-10 .social-item.print a,.post-share.style-11 .social-item.email a,.post-share.style-11 .social-item.print a,.post-share.style-9 .social-item.email a,.post-share.style-9 .social-item.print a.post-share.style-10 .social-item.email .icon,.post-share.style-10 .social-item.print .icon,.post-share.style-11 .social-item.email .icon,.post-share.style-11 .social-item.print .icon.post-share.style-10 .social-item.email a:hover,.post-share.style-10 .social-item.print a:hover,.post-share.style-11 .social-item.email a:hover,.post-share.style-11 .social-item.print a:hover,.post-share.style-9 .social-item.email a:hover,.post-share.style-9 .social-item.print a:hover.post-share.style-10 .social-item.tumblr a,.post-share.style-11 .social-item.tumblr a,.post-share.style-9 .social-item.tumblr a.post-share.style-10 .social-item.tumblr .icon,.post-share.style-11 .social-item.tumblr .icon.post-share.style-10 .social-item.tumblr a:hover,.post-share.style-11 .social-item.tumblr a:hover,.post-share.style-9 .social-item.tumblr a:hover.post-share.style-10 .social-item.telegram a,.post-share.style-11 .social-item.telegram a,.post-share.style-9 .social-item.telegram a.post-share.style-10 .social-item.telegram .icon,.post-share.style-11 .social-item.telegram .icon.post-share.style-10 .social-item.telegram a:hover,.post-share.style-11 .social-item.telegram a:hover,.post-share.style-9 .social-item.telegram a:hover.post-share.style-10 .social-item.reddit a,.post-share.style-11 .social-item.reddit a,.post-share.style-9 .social-item.reddit a.post-share.style-10 .social-item.reddit .icon,.post-share.style-11 .social-item.reddit .icon.post-share.style-10 .social-item.reddit a:hover,.post-share.style-11 .social-item.reddit a:hover,.post-share.style-9 .social-item.reddit a:hover.post-share.style-10 .social-item.stumbleupon a,.post-share.style-11 .social-item.stumbleupon a,.post-share.style-9 .social-item.stumbleupon a.post-share.style-10 .social-item.stumbleupon .icon,.post-share.style-11 .social-item.stumbleupon .icon.post-share.style-10 .social-item.stumbleupon a:hover,.post-share.style-11 .social-item.stumbleupon a:hover,.post-share.style-9 .social-item.stumbleupon a:hover.post-share.style-10 .social-item.vk a,.post-share.style-11 .social-item.vk a,.post-share.style-9 .social-item.vk a.post-share.style-10 .social-item.vk .icon,.post-share.style-11 .social-item.vk .icon.post-share.style-10 .social-item.vk a:hover,.post-share.style-11 .social-item.vk a:hover,.post-share.style-9 .social-item.vk a:hover.post-share.style-10 .social-item.digg a,.post-share.style-11 .social-item.digg a,.post-share.style-9 .social-item.digg a.post-share.style-10 .social-item.digg .icon,.post-share.style-11 .social-item.digg .icon.post-share.style-10 .social-item.bs-custom-link a,.post-share.style-11 .social-item.bs-custom-link a,.post-share.style-9 .social-item.bs-custom-link a.post-share.style-10 .social-item.bs-custom-link .icon,.post-share.style-11 .social-item.bs-custom-link .icon.post-share.style-10 .social-item.ok-ru a,.post-share.style-11 .social-item.ok-ru a,.post-share.style-9 .social-item.ok-ru a.post-share.style-10 .social-item.ok-ru .icon,.post-share.style-11 .social-item.ok-ru .icon.post-share.style-10 .social-item.bs-custom-link a:hover,.post-share.style-10 .social-item.digg a:hover,.post-share.style-11 .social-item.bs-custom-link a:hover,.post-share.style-11 .social-item.digg a:hover,.post-share.style-9 .social-item.bs-custom-link a:hover,.post-share.style-9 .social-item.digg a:hover.post-share.style-10 .social-item.whatsapp a,.post-share.style-11 .social-item.whatsapp a,.post-share.style-9 .social-item.whatsapp a.post-share.style-10 .social-item.whatsapp .icon,.post-share.style-11 .social-item.whatsapp .icon.post-share.style-10 .social-item.whatsapp a:hover,.post-share.style-11 .social-item.whatsapp a:hover,.post-share.style-9 .social-item.whatsapp a:hover.post-share.style-10 .social-item.line a,.post-share.style-11 .social-item.line a,.post-share.style-9 .social-item.line a.post-share.style-10 .social-item.line .icon,.post-share.style-11 .social-item.line .icon.post-share.style-10 .social-item.line a:hover,.post-share.style-11 .social-item.line a:hover,.post-share.style-9 .social-item.line a:hover.post-share.style-10 .social-item.print a,.post-share.style-11 .social-item.print a,.post-share.style-9 .social-item.print a.post-share.style-10 .social-item.viber a .icon,.post-share.style-11 .social-item.viber a .icon.post-share.style-10 .social-item.viber:hover a .icon,.post-share.style-11 .social-item.viber:hover a .icon.post-share.style-10 .social-item.viber .icon,.post-share.style-11 .social-item.viber .icon.post-share.style-10 .social-item.bbm a,.post-share.style-11 .social-item.bbm a,.post-share.style-9 .social-item.bbm a.post-share.style-10 .social-item.bbm .icon,.post-share.style-11 .social-item.bbm .icon.post-share.style-10 .social-item.bbm a:hover,.post-share.style-11 .social-item.bbm a:hover,.post-share.style-9 .social-item.bbm a:hover.post-share .item-title.post-share .item-title,.post-share .number.post-share .post-share-btn-group .item-title,.post-share .post-share-btn-group .number.post-share.style-1 .social-item.has-title a.post-share.style-1 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child,.post-share.style-2 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child.post-share.style-1 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child,.post-share.style-2 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child.post-share.style-1 .bs-pretty-tabs-more,.post-share.style-1 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child:first-child,.post-share.style-1 .share-handler,.post-share.style-1 .social-item a,.post-share.style-2 .bs-pretty-tabs-more,.post-share.style-2 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child:first-child,.post-share.style-2 .share-handler,.post-share.style-2 .social-item a.post-share.style-1 .bs-pretty-tabs-more.post-share.style-2 .bs-pretty-tabs-more.post-share .bs-pretty-tabs-more.post-share .bs-pretty-tabs-more:hover.single-post-share.top-share.style-1.single-post-share.bottom-share.style-1.single-post-share.top-share.style-2.single-post-share.bottom-share.style-2.post-share.style-1 .share-handler,.post-share.style-2 .share-handler.post-share.style-2 .post-share-btn .bf-icon.post-share.style-2 .item-title,.post-share.style-2 .number,.post-share.style-2 .text.post-share.style-2 .number.post-share.style-2 .bf-icon,.post-share.style-2 .item-title,.post-share.style-2 .number,.post-share.style-2 .text.post-share.style-2 .item-title.post-share.style-2 .social-item a.post-share.style-2 .social-item.has-count a,.post-share.style-2 .social-item.has-title a.post-share.style-2 .social-item.post-share.style-2 .bs-pretty-tabs-more .bf-icon,.post-share.style-2 .post-share-btn-group .bf-icon.post-share.style-2 .social-item a .item-title+.number.single-post-share.top-share.style-3.single-post-share.bottom-share.style-3.post-share.style-3 .bf-icon,.post-share.style-3 .item-title,.post-share.style-3 .number,.post-share.style-3 .text.post-share.style-3 .post-share-btn,.post-share.style-3 .social-item a.post-share.style-3 .post-share-btn.post-share.style-3 .post-share-btn .bf-icon,.post-share.style-3 .post-share-btn .number,.post-share.style-3 .post-share-btn .text.post-share.style-3 .social-item a.post-share.style-3 .social-item.has-count a,.post-share.style-3 .social-item.has-title a.single-post-share.style-3 .social-item.line .bsfi-line.single-post-share.style-3 .social-item.viber .bsfi-viber.single-post-share .social-item.single-post-share.top-share.style-4.single-post-share.bottom-share.style-4.post-share.style-4 .share-handler.post-share-btn.post-share.style-4 .social-item a.post-share.style-4 .social-item .number.post-share.style-4 .social-item .item-title.post-share.style-4 .social-item .item-title+.number.post-share.style-4 .social-item .bf-icon.post-share.style-4 .social-item .icon:last-child:first-child .bf-icon.post-share.style-4 .share-handler .text.post-share.style-4 .bs-pretty-tabs-more.post-share-btn.single-post-share.top-share.style-5.single-post-share.bottom-share.style-5.post-share.style-5 .post-share-btn,.post-share.style-5 .social-item a.post-share.style-5 .social-item.has-count a,.post-share.style-5 .social-item.has-title a.post-share.style-5 .social-item a .item-title,.post-share.style-5 .social-item a .number.post-share.style-5 .social-item a .item-title+.number.post-share.style-5 .share-handler .text.post-share.style-5 .post-share-btn-group .bf-icon,.post-share.style-5 .post-share-btn-group .number.single-post-share.top-share.style-6,.single-post-share.top-share.style-7.single-post-share.bottom-share.style-6,.single-post-share.bottom-share.style-7.post-share.style-6 .social-item,.post-share.style-7 .social-item.post-share.style-6 .social-item a,.post-share.style-7 .social-item a.post-share.style-6 .post-share-btn .bf-icon,.post-share.style-6 .post-share-btn .item-title,.post-share.style-6 .post-share-btn .number,.post-share.style-6 .social-item .item-title,.post-share.style-6 .social-item .number,.post-share.style-7 .post-share-btn .bf-icon,.post-share.style-7 .post-share-btn .item-title,.post-share.style-7 .post-share-btn .number,.post-share.style-7 .social-item .item-title,.post-share.style-7 .social-item .number.post-share.style-6 .post-share-btn .bf-icon,.post-share.style-7 .post-share-btn .bf-icon.post-share.style-6 .post-share-btn.bs-pretty-tabs-more .bf-icon,.post-share.style-7 .post-share-btn.bs-pretty-tabs-more .bf-icon.post-share.style-6 .social-item .bf-icon,.post-share.style-7 .social-item .bf-icon.post-share.style-6 .social-item .icon:first-child:last-child .bf-icon,.post-share.style-7 .social-item .icon:first-child:last-child .bf-icon.post-share.style-6 .share-handler .bf-icon,.post-share.style-7 .share-handler .bf-icon.post-share.style-6 .share-handler .number,.post-share.style-7 .share-handler .number.post-share.style-6 .bs-pretty-tabs-more,.post-share.style-7 .bs-pretty-tabs-more.post-share.style-6 .share-handler,.post-share.style-7 .share-handler.post-share.style-6 .share-handler .text,.post-share.style-7 .share-handler .text.post-share.style-6 .post-share-btn-group .post-share-btn,.post-share.style-7 .post-share-btn-group .post-share-btn.post-share.style-7 .social-item a.post-share.style-7 .social-item.first a.post-share.style-7 .social-item.last a,.post-share.style-7 .social-item:last-child a.post-share.style-7 .social-item.post-share.style-7 .bs-pretty-tabs-container.single-post-share.top-share.style-8.single-post-share.bottom-share.style-8.post-share.style-8 .social-item .bf-icon.post-share.style-8 .social-item a.post-share.style-8 .share-handler .text,.post-share.style-8 .social-item a .item-title,.post-share.style-8 .social-item a .number.post-share.style-8 .social-item .item-title+.number.post-share.style-8 .share-handler .text.post-share.style-8 .social-item .number.post-share.style-8 .post-share-btn.post-share.style-8 .share-handler.post-share.style-8 .number.post-share.style-8 .bs-pretty-tabs-more .bf-icon.post-share.style-9 .social-item.has-count a,.post-share.style-9 .social-item.has-title a.post-share.style-9 .social-item a.post-share.style-9 .social-item .number.post-share.style-9 .share-handler.post-share.style-9 .social-item a .bf-icon,.post-share.style-9 .social-item a .item-title,.post-share.style-9 .social-item a .number.post-share.style-9 .bs-pretty-tabs-more.post-share-btn.post-share.style-9 .social-item a .item-title,.post-share.style-9 .social-item a .number.single-post-share.top-share.style-10,.single-post-share.top-share.style-11.single-post-share.bottom-share.style-10,.single-post-share.bottom-share.style-11.post-share.style-10 .social-item a,.post-share.style-11 .social-item a.post-share.style-10 .social-item .icon,.post-share.style-10 .social-item a>span,.post-share.style-11 .social-item .icon,.post-share.style-11 .social-item a>span.post-share.style-10 .social-item.post-share.style-10 .social-item .icon,.post-share.style-11 .social-item .icon.post-share.style-10 .social-item .icon:after,.post-share.style-10 .social-item .icon:before.post-share.style-10 .social-item .icon:before.post-share.style-10 .social-item.has-count .icon:after,.post-share.style-10 .social-item.has-count .icon:before,.post-share.style-10 .social-item.has-title .icon:after,.post-share.style-10 .social-item.has-title .icon:before.post-share.style-10 .social-item.has-count .icon,.post-share.style-10 .social-item.has-title .icon.post-share.style-10 .social-item .item-title,.post-share.style-10 .social-item .number.post-share.style-11 .social-item .item-title,.post-share.style-11 .social-item .number.post-share.style-11 .social-item a .bf-icon.post-share.style-11 .social-item .icon,.post-share.style-11 .social-item a>span.post-share.style-11 .post-share-btn.post-share.style-11 .share-handler.post-share-btn.post-share.style-11 .social-item.has-count.has-title .item-title.post-share.style-11 .social-item.has-count.has-title .number.next-prev-post.bs-newsletter-pack+.next-prev-post,.post-author+.next-prev-post.next-prev-post .prev-post.next-prev-post .prev-post .pre-title .fa.next-prev-post .next-post.next-prev-post .next-post .pre-title .fa.next-prev-post .pre-title.next-prev-post .title.post-tp-1-header .post-meta-wrap.post-tp-1-header .post-meta-wrap .post-meta.post-tp-1-header .post-meta-wrap .term-badges+.post-meta .post-author-a:last-child .post-author:after.post-tp-1-header .term-badges.post-tp-1-header .term-badges:first-child:last-child.post-tp-1-header .term-badges a.post-tp-1-header .term-badges .term-badge:first-child a.post-tp-1-header .single-post-title.post-tp-1-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-1-header .single-post-excerpt.post-tp-1-header .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-tp-1-header .single-post-excerpt+.post-meta-wrap@media only screen and (max-width:420px).post-tp-1-header .post-meta-wrap}.post-tp-2-header.post-tp-2-header.wfi.post-tp-2-header.wfi:before.post-tp-2-header .post-header-inner.post-tp-2-header.wfi .post-header-inner.post-tp-2-header.wfi .post-header-title.post-tp-2-header.nfi .post-header-title.post-tp-2-header.wfi .single-post-title.post-tp-2-header.nfi .single-post-title.post-tp-2-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-2-header.wfi .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-2-header .term-badges.floated.post-tp-2-header.wfi .post-meta,.post-tp-2-header.wfi .post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-2-header.wfi .post-meta .views,.post-tp-2-header.wfi .post-meta a,.post-tp-2-header.wfi .post-meta a:hover,.post-tp-2-header.wfi .post-meta b.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta .time.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-tp-2-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-tp-2-header .image-credit.post-tp-2-header.wfi .image-credit.post-tp-2-header.wfi .image-credit:hover.post-template-2 .post-embed.post-tp-2-header .bf-breadcrumb.post-tp-2-header .single-post-excerpt.post-tp-2-header.wfi .single-post-excerpt.post-tp-2-header .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-tp-2-header.nfi .bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end@media only screen and (max-width:1080px)}@media only screen and (max-width:680px)}.post-tp-3-header.post-tp-3-header.wfi.post-tp-3-header.wfi:before.post-tp-3-header.wfi .post-header-inner.post-tp-3-header.wfi .post-header-title.post-tp-3-header.wfi .single-post-title.post-tp-3-header.nfi .single-post-title.post-tp-3-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-3-header.wfi .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-3-header .term-badges.floated.post-tp-3-header.wfi .post-meta,.post-tp-3-header.wfi .post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-3-header.wfi .post-meta .views,.post-tp-3-header.wfi .post-meta a,.post-tp-3-header.wfi .post-meta a:hover,.post-tp-3-header.wfi .post-meta b.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta .time.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-tp-3-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-tp-3-header .image-credit.post-tp-3-header.wfi .image-credit.post-tp-3-header.wfi .image-credit:hover.post-template-3 .post-embed.post-tp-3-header .single-post-excerpt.post-tp-3-header .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-tp-3-header.nfi .bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end@media only screen and (max-width:1080px)}@media only screen and (max-width:780px).post-tp-3-header.wfi .post-header-title.post-tp-3-header .image-credit.post-tp-3-header .bf-breadcrumb}@media only screen and (max-width:680px)}.post-tp-4-header.post-tp-4-header.wfi.post-tp-4-header.wfi:before.post-tp-4-header.nfi .post-header-inner.post-tp-4-header.wfi .post-header-inner.post-tp-4-header.wfi .post-header-title.post-tp-4-header.nfi .post-header-title.post-tp-4-header .single-post-title.post-tp-4-header.wfi .single-post-title.post-tp-4-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-4-header.wfi .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-4-header .term-badges.floated.post-tp-4-header.wfi .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-4-header.wfi .term-badges.floated a.post-tp-4-header .post-meta a,.post-tp-4-header.wfi .post-meta,.post-tp-4-header.wfi .post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-4-header.wfi .post-meta .views,.post-tp-4-header.wfi .post-meta a:hover,.post-tp-4-header.wfi .post-meta b.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta .time.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-tp-4-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-tp-4-header .post-meta.post-tp-4-header .image-credit.post-tp-4-header .move-to-content.post-tp-4-header.wfi .move-to-content.post-tp-4-header .move-to-content .fa.post-template-4 .post-embed.post-tp-4-header.show-cat-badges.show-breadcrumb .term-badges.floated.post-tp-4-header .single-post-excerpt.post-tp-4-header .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-tp-4-header .bf-breadcrumb.bc-light-color .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end@media only screen and (max-width:1080px)}@media only screen and (max-width:680px)body.single .bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item:last-child}.post-tp-5-header.post-tp-5-header.wfi.post-tp-5-header.wfi:before.post-tp-5-header.nfi .post-header-inner.post-tp-5-header.wfi .post-header-inner.post-tp-5-header.wfi .post-header-title.post-tp-5-header.nfi .post-header-title.post-tp-5-header .single-post-title.post-tp-5-header.nfi .single-post-title.post-tp-5-header.wfi .single-post-title.post-tp-5-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-5-header.wfi .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-5-header .term-badges.floated.post-tp-5-header.nfi .term-badges.floated.post-tp-5-header.wfi .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-5-header.wfi .term-badges.floated a.post-tp-5-header.wfi .post-meta,.post-tp-5-header.wfi .post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-5-header.wfi .post-meta .views,.post-tp-5-header.wfi .post-meta a,.post-tp-5-header.wfi .post-meta a:hover,.post-tp-5-header.wfi .post-meta b.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta .time.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-tp-5-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-tp-5-header .post-meta.post-tp-5-header .image-credit.post-tp-5-header .move-to-content.post-tp-5-header.wfi .move-to-content.post-tp-5-header .move-to-content .fa.post-template-5 .post-embed.post-tp-5-header .single-post-excerpt.post-tp-5-header.wfi .single-post-excerpt.post-tp-5-header .post-subtitle+.single-post-excerpt@media only screen and (max-width:780px).post-tp-5-header.wfi .post-header-title}.post-tp-6-header.post-tp-6-header.wfi.post-template-6 .post-header-inner.post-template-6.wfi .post-header-inner.layout-2-col.layout-left-sidebar.post-template-6.wfi .post-header-inner,.layout-3-col.layout-3-col-3.post-template-6.wfi .post-header-inner,.layout-3-col.layout-3-col-4.post-template-6.wfi .post-header-inner,.layout-3-col.layout-3-col-5.post-template-6.wfi .post-header-inner,.layout-3-col.layout-3-col-6.post-template-6.wfi .post-header-inner.post-template-6.post-template-6-no-term.wfi .post-header-inner.post-template-6.post-template-6-no-meta.wfi .post-header-inner.post-template-6.post-template-6-no-meta.post-template-6-no-term.wfi .post-header-inner.post-template-6 .single-post-title.post-template-6 .single-post-title+.post-subtitle.post-template-6 .post-header-inner .term-badges.floated.post-tp-6-header.wfi .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-6-header.wfi .term-badges.floated a.post-tp-6-header.wfi .post-meta,.post-tp-6-header.wfi .post-meta .post-author,.post-tp-6-header.wfi .post-meta a.post-tp-6-header .post-meta.post-tp-6-header .image-credit.post-tp-6-header.wfi .image-credit:hover.post-template-6 .post-embed.post-template-6 .post-header-inner .single-post-excerpt.post-template-6 .post-header-inner .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-template-6 .post-header-inner .single-post-excerpt+.post-meta-wrap@media only screen and (max-width:1080px)}@media only screen and (max-width:780px).post-template-6.wfi .post-header-inner.post-tp-6-header.wfi .post-header-inner.post-tp-6-header.wfi .post-header-title}.post-tp-7-header.post-tp-7-header.wfi.post-tp-7-header.wfi:before.post-tp-7-header.wfi .post-header-inner.post-tp-7-header.nfi .post-header-inner.post-tp-7-header.wfi .post-header-title.post-tp-7-header .post-header-title .single-post-title.post-tp-7-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-7-header .term-badges.floated.post-tp-7-header .image-credit.post-tp-7-header.wfi .image-credit.post-tp-7-header.nfi .image-credit.post-template-7 .post-embed.post-tp-7-header .bf-breadcrumb.post-tp-7-header .single-post-excerpt.post-tp-7-header .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-tp-7-header .single-post-excerpt+.post-meta-wrap@media only screen and (max-width:1366px)}@media only screen and (max-width:1080px)}@media only screen and (max-width:980px)}.post-tp-8-header.post-template-8 .post-header-inner.post-template-8 .single-post-title.post-template-8 .single-post-title+.post-subtitle.post-template-8 .single-post-title:last-child.post-template-8 .post-header-inner .term-badges.floated.post-tp-8-header .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-8-header .term-badges.floated a.post-tp-8-header .post-meta,.post-tp-8-header .post-meta .post-author,.post-tp-8-header .post-meta a.post-tp-8-header .post-meta.post-tp-8-header .image-credit.post-template-8 .single-post-excerpt.post-template-8 .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-template-8 .single-post-excerpt+.post-meta-wrap@media only screen and (max-width:780px).post-template-8 .post-header-inner.post-tp-8-header .post-header-inner.post-tp-8-header .post-header-title}.post-template-9 .post-header-inner.post-template-9 .single-post-title.post-template-9 .single-post-title+.post-subtitle.post-template-9 .single-post-title:last-child.post-template-9 .post-header-inner .term-badges.floated.post-tp-9-header .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-9-header .term-badges.floated a.post-tp-9-header .post-meta,.post-tp-9-header .post-meta .post-author,.post-tp-9-header .post-meta a.post-template-9 .post-header-inner .single-post-excerpt.post-template-9 .post-header-inner .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-template-9 .post-header-inner .single-post-excerpt+.post-meta-wrap.post-tp-10-header.post-template-10 .post-header-inner.post-template-10 .single-featured:empty.post-template-10 .single-post-title.post-template-10 .single-post-title+.post-subtitle.post-template-10 .single-post-title:last-child.post-template-10 .post-header-inner .term-badges.floated.post-tp-10-header .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-10-header .term-badges.floated a.post-tp-10-header .post-meta,.post-tp-10-header .post-meta .post-author,.post-tp-10-header .post-meta a.post-tp-10-header .post-meta.post-template-10 .post-header-inner .single-post-excerpt.post-template-10 .post-header-inner .single-post-excerpt:last-child.post-template-10 .post-header-inner .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-template-10 .post-header-inner .single-post-excerpt+.post-meta-wrap@media only screen and (max-width:780px).post-template-10 .post-header-inner.post-tp-10-header .post-header-inner.post-tp-10-header .post-header-title.post-tp-10-header .image-credit}.post-tp-11-header.post-tp-11-header.wfi.post-tp-11-header.wfi:before.post-tp-11-header.wfi .post-header-inner.post-tp-11-header.wfi .post-header-title.post-tp-11-header .single-post-title.post-tp-11-header.wfi .single-post-title.post-tp-11-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-11-header.wfi .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-11-header .single-post-title:last-child.post-tp-11-header .term-badges.floated.post-tp-11-header.wfi .post-meta,.post-tp-11-header.wfi .post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-11-header.wfi .post-meta .views,.post-tp-11-header.wfi .post-meta a,.post-tp-11-header.wfi .post-meta a:hover,.post-tp-11-header.wfi .post-meta b.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta .time.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-tp-11-header.wfi .post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-tp-11-header .image-credit.post-tp-11-header.wfi .image-credit.post-tp-11-header.wfi .image-credit:hover.post-template-11 .post-embed.post-template-11 .bf-breadcrumb.post-tp-11-header .single-post-excerpt.post-tp-11-header .single-post-excerpt:last-child.post-tp-11-header .post-subtitle+.single-post-excerpt@media only screen and (max-width:1080px)}@media only screen and (max-width:780px).post-tp-11-header.wfi .post-header-title.post-tp-11-header .image-credit}.post-tp-12-header.post-tp-12-header .single-post-share.post-tp-12-header .single-post-share li.post-tp-12-header .single-featured.post-tp-12-header .single-featured>*.post-tp-12-header .post-header-inner.post-tp-12-header .single-post-title.post-tp-12-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-12-header .single-post-title:last-child.post-tp-12-header .term-badges.floated.post-tp-12-header .term-badges.floated .term-badge a,.post-tp-12-header .term-badges.floated a.post-tp-12-header .post-meta,.post-tp-12-header .post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-12-header .post-meta .views,.post-tp-12-header .post-meta a,.post-tp-12-header .post-meta a:hover,.post-tp-12-header .post-meta b.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta .post-author-a,.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta .post-author-a:hover,.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta .time.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-tp-12-header .single-post-share .share-handler-wrap.post-tp-12-header .single-post-share .post-share-btn.post-tp-12-header .single-post-share .social-item.email a.post-tp-12-header .post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar.post-tp-12-header .post-meta.post-tp-12-header .image-credit.post-tp-12-header .image-credit:hover.post-tp-12-header .bf-breadcrumb.post-tp-12-header .single-post-excerpt.post-tp-12-header .post-share .share-handler:after,.post-tp-12-header .post-share .share-handler:before.post-tp-12-header .post-share .share-handler:after.post-template-13 .single-container.post-tp-13-header.post-tp-13-header .post-meta-wrap.post-tp-13-header .post-meta-wrap .post-meta.post-tp-13-header .single-featured.post-tp-13-header .term-badges.post-tp-13-header .single-post-title.post-tp-13-header .single-post-title+.post-subtitle.post-tp-13-header .single-post-title:first-child.post-tp-13-header .single-post-title+.post-share,.post-tp-13-header .single-post-title+.single-featured.post-tp-13-header .single-post-share.post-tp-13-header .single-post-share .share-handler-wrap.post-template-13 .comments-template,body.single .post-template-13 .content-column>.bs-newsletter-pack.post-template-13 .ajax-post-content .comments-template.comments-template.post-template-13 .post-related.post-template-13 .post-embed.post-tp-13-header .bf-breadcrumb.post-tp-13-header .single-post-excerpt.post-tp-13-header .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-tp-13-header .single-post-excerpt+.post-meta-wrap@media only screen and (max-width:780px).post-tp-13-header .single-featured.post-template-13 .comments-template,.post-template-13 .post-related}.post-tp-14-header.post-template-14 .post-header-inner.post-template-14 .single-post-title.post-template-14 .single-post-title+.post-subtitle.post-template-14 .post-header-inner .term-badges.floated.post-tp-14-header .image-credit.post-tp-14-header.wfi .image-credit:hover.post-template-14 .post-embed.post-template-14 .post-header-inner .single-post-excerpt.post-template-14 .post-header-inner .post-subtitle+.single-post-excerpt.post-template-14 .post-header-inner .single-post-excerpt+.post-meta-wrap.single-page-content>.featured.single-page-content>.featured img.single-page-content>.featured iframe.single-attachment-content .return-to.single-attachment-content .return-to .fa.single-attachment-content .return-to:hover .fa.single-attachment-content .parent-images ul.single-attachment-content .parent-images .img-holder.single-attachment-content .parent-images .img-holder .fa.single-attachment-content .parent-images .img-holder:hover .fa.single-attachment-content .parent-images .img-holder:after.single-attachment-content .parent-images .img-holder:hover:after,.single-attachment-content .parent-images .listing-item-current>.img-holder .fa,.single-attachment-content .parent-images .listing-item-current>.img-holder:after.single-attachment-content .attachment-title.single-attachment-content .pagination.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n-3).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n+2).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n+3).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n+4).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item:nth-child(3n-1).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item:nth-child(3n-2).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item:nth-child(3n+3).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="450px"] .listing-item.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="450px"] .listing-item:nth-child(odd).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="450px"] .listing-item:nth-child(even).format-video.listing-item-grid .heading-container.format-gallery.listing-item-grid .heading-container.single-post-content.format-aside .entry-content,.single-post-content.format-aside .post-summary.single-post-content.format-aside .entry-content.single-post-content.format-aside .entry-content blockquote:before.single-post-content.format-quote .entry-content,.single-post-content.format-quote .post-summary.single-post-content.format-quote .entry-content blockquote,.single-post-content.format-quote .post-summary blockquote.single-post-content.format-quote .entry-content blockquote:before,.single-post-content.format-quote .post-summary blockquote:before.single-post-content.format-quote .entry-content blockquote.single-post-content.format-quote .entry-content blockquote cite,.single-post-content.format-quote .post-summary blockquote cite.single-post-content.format-quote .entry-content blockquote cite:before,.single-post-content.format-quote .post-summary blockquote cite:before.single-post-content.format-quote .heading-container .post-meta,.single-post-content.format-quote .heading-container .title.single-post-content.format-status .entry-content,.single-post-content.format-status .post-summary.single-post-content.format-status .post-summary.single-post-content.format-status .entry-content.post.format-status .post-summary p:last-child,.single-post-content.format-status .entry-content p:last-child.single-post-content.format-status .heading-container .post-meta,.single-post-content.format-status .heading-container .title.better-chat.better-chat .chat-item p:last-child.better-chat .chat-item .user-name.better-chat .chat-item.better-chat .chat-item.chat-no-author.better-chat .chat-item.chat-next-author.better-chat .chat-item.chat-next-author:after,.better-chat .chat-item.chat-next-author:before.better-chat .chat-item::after.better-chat .chat-item.chat-speaker-1,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9.better-chat .chat-item.chat-speaker-1:after,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3:after,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5:after,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7:after,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-1 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9 .user-name.better-chat .chat-item.chat-speaker-1:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9:before.better-chat .chat-item a,.better-chat .chat-item a:hover.better-chat .chat-item.chat-speaker-2 a,.better-chat .chat-item.chat-speaker-2 a:hover.better-chat .chat-item.chat-speaker-1.better-chat .chat-item.chat-speaker-1:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-3.better-chat .chat-item.chat-speaker-3:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-4.better-chat .chat-item.chat-speaker-4:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-5.better-chat .chat-item.chat-speaker-5:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-6.better-chat .chat-item.chat-speaker-6:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-7.better-chat .chat-item.chat-speaker-7:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-8.better-chat .chat-item.chat-speaker-8:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-9.better-chat .chat-item.chat-speaker-9:before.bs-intro,.entry-content .bs-intro.entry-content.post .entry-content.single-post-content:last-child.entry-content.single-post-content iframe,.single-page-simple-content .entry-content iframe.fluid-width-video-wrapper embed,.fluid-width-video-wrapper iframe,.fluid-width-video-wrapper object.entry-content p.entry-content p:last-child.entry-content ol,.entry-content ul.entry-content table.entry-content table>tbody>tr>td,.entry-content table>tbody>tr>th,.entry-content table>tfoot>tr>td,.entry-content table>tfoot>tr>th,.entry-content table>thead>tr>td,.entry-content table>thead>tr>th.entry-content table>thead>tr>td,.entry-content table>thead>tr>th.entry-content dl dt.entry-content dl dd.entry-content acronym[title].entry-content .alignright.entry-content .alignleft.entry-content figure.alignleft .wp-caption-text.entry-content figure.alignright .wp-caption-text.entry-content figure,.entry-content img.entry-content img.aligncenter.entry-content figure.aligncenter.entry-content figure.aligncenter img.entry-content .gallery-caption,.entry-content .wp-caption-text,.entry-content figcaption.entry-content .g-post,.entry-content .instagram-media,.entry-content .reddit-card,.entry-content .tumblr-post,.entry-content .twitter-tweet.entry-content .gallery.entry-content .gallery:after.entry-content .gallery .gallery-item.entry-content .gallery .gallery-item img.entry-content .gallery.gallery-columns-2.entry-content .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item:nth-child(2n+3),.entry-content .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item:nth-child(3n+4),.entry-content .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item:nth-child(4n+5),.entry-content .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item:nth-child(5n+6),.entry-content .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item:nth-child(6n+7),.entry-content .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item:nth-child(7n+8),.entry-content .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item:nth-child(8n+9),.entry-content .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item:nth-child(9n+10).entry-content .terms-list.entry-content .terms-list span.sep.entry-content.single-post-content a:hover,.single-page-simple-content .entry-content a:hover.entry-content hr.entry-content>:last-child.entry-content>h1:first-child,.entry-content>h2:first-child,.entry-content>h3:first-child,.entry-content>h4:first-child,.entry-content>h5:first-child,.entry-content>h6:first-childblockquoteblockquote p:last-child.entry-content.single-post-content blockquote,.single-page-simple-content .entry-content blockquote.entry-content.single-post-content blockquote:before,.single-page-simple-content .entry-content blockquote:before.entry-content.single-post-content blockquote blockquote:before,.single-page-simple-content .entry-content blockquote blockquote:before.entry-content.single-post-content blockquote blockquote,.single-page-simple-content .entry-content blockquote blockquote.entry-content.single-post-content blockquote blockquote:last-child,.single-page-simple-content .entry-content blockquote blockquote:last-child.entry-content.single-post-content blockquote.bs-pullquote,.single-page-simple-content .entry-content blockquote.bs-pullquote.entry-content blockquote.bs-pullquote:before.entry-content.single-post-content blockquote.bs-pullquote-right,.single-page-simple-content .entry-content blockquote.bs-pullquote-right.entry-content.single-post-content blockquote.bs-pullquote-left,.single-page-simple-content .entry-content blockquote.bs-pullquote-left@media only screen and (max-width:530px).entry-content figure.alignright .wp-caption-text}.continue-reading-container@media only screen and (max-width:700px).continue-reading-content.close:after.continue-reading-container.continue-reading-container:last-child.continue-reading-btn.btn}.comments-wrap.comments-template .comments-closed.comments-wrap ol.comment-list.comments-wrap ol.comment-list .children@media only screen and (max-width:600px)}.comments-wrap li.comment,.comments-wrap li.pingback.comments-wrap li>div.comments-wrap .comment-list>li:first-child>div.comment-list .comment-avatar.comment-list .comment-avatar .avatar.comment-list .comment-meta.comment-list .comment-meta .comment-author.comments-wrap li.pingback .comment-meta .comment-author.comment-list .comment-meta .comment-author .says.comment-list .comment-meta .comment-published.comment-list .comment-content.comment-list .comment-content em.needs-approve.comment-list .comment-footer.comment-list .comment-footer .comment-edit-link.comment-list .comment-footer,.comment-list .comment-footer .comment-edit-link.comment-list .comment-footer .comment-reply-link.comments-wrap .comments-nav.comments-wrap .comments-nav .pagination.comments-wrap .comments-nav .page-numbers.comment-respond.comments-wrap+.comment-respond@media only screen and (max-width:780px)}.comment-respond .comment-reply-title.comment-respond .comment-reply-title:empty.comment-respond #cancel-comment-reply-link,.comment-respond .comment-reply-title .h-text.comment-respond .log-in-out.form-allowed-tags.comment-respond #cancel-comment-reply-link.comments-wrap .comment-respond .comment-reply-title.comment-respond .wp-social-login-widget.comment-respond .wp-social-login-connect-with.comment-respond .note-after,.comment-respond .note-before.comment-respond .note-after p:last-child,.comment-respond .note-before p:last-child.comment-respond .author-wrap.comment-respond .email-wrap.comment-respond .url-wrap.comment-respond .url-wrap .url.comment-respond .author-wrap input,.comment-respond .email-wrap input.comment-respond .author-wrap,.comment-respond .comment-wrap,.comment-respond .email-wrap,.comment-respond .url-wrap.comment-respond .author,.comment-respond .comment,.comment-respond .email,.comment-respond .url.comment-respond .author,.comment-respond .email,.comment-respond .url.comment-respond .comment.comment-respond .comment-submit.comment-respond .form-submit.ajaxified-comments-container.comment-ajaxified-placeholder.comments-template-multiple .nav-tabs.comments-template-multiple .nav-tabs li.comments-template-multiple.providers-2 .nav-tabs li@media only screen and (max-width:400px)}.comments-template-multiple .nav-tabs a.comments-template-multiple .nav-tabs li:first-child a.comments-template-multiple .nav-tabs li:last-child a.comments-template-multiple .nav-tabs a:after.comments-template-multiple .nav-tabs .active a:after.comments-template-multiple .nav-tabs a:before.comments-template-multiple .nav-tabs li:last-child a:before.comments-template-multiple .nav-tabs .active a.comments-template-multiple .nav-tabs .fa.comments-template-multiple .comments-count,.comments-template-multiple .disqus-comment-count.comments-template-multiple .disqus-comment-count.comments-template-multiple .active .comments-count.comments-template-multiple .comments-count:empty,.comments-template-multiple .multi-wordpress-comment-section .comment-respond:first-child>.section-heading.comments-template-multiple .tab-pane .comments-template,.comments-template-multiple .tab-pane .comments-template.comment-respond.comments-template-multiple .multi-wordpress-comment-section .comment-respond:first-child.back-top.back-top.fade-out:hover.back-top.is-visible.back-top.fade-out1.back-top.fade-out2.back-top.fade-out3.back-top.fade-out4.back-top.dark.back-top:hover.error404 .content-column.error404 .content-column .second-row.error404 .content-column .desc-section.error404 .content-column .desc-section .title-404.error404 .content-column .text-404.error404 .content-column .action-links.error404 .content-column .action-links .fa.error404 .content-column .top-line.error404 .content-column .search-form.error404 .content-column .search-form label.error404 .content-column .search-form .search-field.error404 .content-column .search-form .search-submit.error404 .content-column .search-form.have-focus .search-field.error404 .search-action-container.error404 script+.search-action-container:last-child@media (max-width:768px)}.author-profile.author-profile .post-author-avatar.author-profile .post-author-avatar img.author-profile .author-title.author-profile .post-author-bio.author-profile .post-author-bio p:last-child.author-profile .author-links.author-profile .author-links ul.author-profile .author-links ul li.author-profile .author-links ul li a,.author-profile .author-links ul li>span.author-profile .author-links ul li.posts-count>span.author-profile .author-links ul li.facebook a.author-profile .author-links ul li.twitter a.author-profile .author-links ul li.google-plus a.author-profile .author-links ul li.instagram a.author-profile .author-links ul li.flickr a.author-profile .author-links ul li.behance a.author-profile .author-links ul li.soundcloud a.author-profile .author-links ul li.delicious a.author-profile .author-links ul li.vimeo a.author-profile .author-links ul li.dribbble a.author-profile .author-links ul li.linkedin a.author-profile .author-links ul li.youtube a.author-profile .author-links ul li.pinterest a.author-profile .author-links ul li.github a,.author-profile .author-links ul li.site a.better-gallery.better-gallery .gallery-title.better-gallery p.better-gallery br.better-gallery .gallery-title .next,.better-gallery .gallery-title .prev.better-gallery .gallery-title .next:hover,.better-gallery .gallery-title .prev:hover.better-gallery .gallery-title .next .fa.better-gallery .gallery-title .prev .fa.better-gallery .count i.better-gallery .main-title.better-gallery .slide-title-wrap.better-gallery .slide-title-wrap .slide-copy,.better-gallery .slide-title-wrap .slide-title.better-gallery .slide-title-wrap .slide-copy.better-gallery .fotorama__thumb:before.better-gallery .fotorama__nav:before,.better-gallery .fotorama__stage:before.better-gallery .fotorama__nav:after,.better-gallery .fotorama__stage:after.better-gallery .fotorama__wrap.better-gallery .count.better-gallery .fotorama__nav-wrap.better-gallery .fotorama__wrap .fotorama__html.better-gallery .fotorama__wrap .fotorama__html img.better-gallery .fotorama__wrap .fotorama__html>div.better-gallery.better-gallery-img-full .fotorama__nav__frame.better-gallery.better-gallery-img-full .fotorama__nav__frame img.no-results.no-results>.title.no-results>.title:after.no-results>.title span.no-results .search-form.no-results .search-form input[type=submit].no-results .search-form input[type=search].widget>.bs-shortcode:last-child.bs-shortcode.bs-heading-shortcode@-webkit-keyframes bs-fadeInLeftto}@keyframes bs-fadeInLeftto}@-webkit-keyframes bs-fadeInRightto}@keyframes bs-fadeInRightto}@-webkit-keyframes bs-fadeInDownto}@keyframes bs-fadeInDownto}@-webkit-keyframes bs-fadeInUpto}@keyframes bs-fadeInUpto}@-webkit-keyframes bs-spin100%}@keyframes bs-spin100%}.bs-animate.bs-fadeInLeft.bs-fadeInRight.bs-fadeInDown.bs-fadeInUp.bs-spin.pagination-animate>.bs-animate.bs-tab-anim.bs-tab-animated.active.bs-loading,.bs-loading>div.bs-loading.bs-loading>div.bs-loading>div:nth-child(1).bs-loading>div:nth-child(2).bs-loading>div:nth-child(3).bs-loading>div:nth-child(4).bs-loading>div:nth-child(5).bs-loading>div:nth-child(6).bs-loading>div:nth-child(7).bs-loading>div:nth-child(8).bs-loading>div:nth-child(9)@-webkit-keyframes bs-loading-keyframe50%}@-moz-keyframes bs-loading-keyframe50%}@-o-keyframes bs-loading-keyframe50%}@keyframes bs-loading-keyframe50%}.deferred-loading-container.bs-pagination-wrapper:focus.bs-pagin-loading-wrapper.bs-pagin-loading-wrapper .bs-loading.bs-pagination-wrapper .bs-pagination-in-loading.bs-pagination.post-related .bs-pagination.bs-pagination-label.btn-bs-pagination.btn-bs-pagination.bs-pagination-in-loading,.btn-bs-pagination.hover,.btn-bs-pagination:hoverbody .bs-pagination a.btn-bs-pagination.disabled:hover.btn-bs-pagination.disabled,.btn-bs-pagination.disabled:hover.btn-bs-pagination .fa.btn-bs-pagination.next .fa.btn-bs-pagination.prev .fa.bs-pagination-wrapper.btn-bs-pagination .loading .fa.btn-bs-pagination .loaded .fa.bs-pagination.bs-ajax-pagination.infinity,.bs-pagination.bs-ajax-pagination.more_btn,.bs-pagination.bs-ajax-pagination.more_btn_infinity.bs-pagination.bs-ajax-pagination.infinity .btn-bs-pagination,.bs-pagination.bs-ajax-pagination.more_btn .btn-bs-pagination,.bs-pagination.bs-ajax-pagination.more_btn_infinity .btn-bs-pagination.bs-pagination.bs-simple-pagination .btn-bs-pagination.prev .fa.bs-pagination.bs-simple-pagination .btn-bs-pagination.next .fa.bs-listing-listing-classic-2 .bs-pagination,.bs-listing-listing-classic-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-classic-3 .bs-pagination,.bs-listing-listing-classic-3 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-grid-1 .bs-pagination,.bs-listing-listing-grid-1 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-grid-2 .bs-pagination,.bs-listing-listing-grid-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-1-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-2-1 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-2-1 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-3-2 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-3-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-4-1 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-4-1 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-4-2 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-4-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-4-3 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-4-3 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-4-4 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-4-4 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-4-5 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-4-5 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-mix-4-6 .bs-pagination,.bs-listing-listing-mix-4-6 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-tall-1 .bs-pagination,.bs-listing-listing-tall-1 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-tall-2 .bs-pagination,.bs-listing-listing-tall-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-text-1 .bs-pagination,.bs-listing-listing-text-1 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-thumbnail-1 .bs-pagination,.bs-listing-listing-thumbnail-1 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-thumbnail-2 .bs-pagination,.bs-listing-listing-thumbnail-2 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-listing-thumbnail-3 .bs-pagination,.bs-listing-listing-thumbnail-3 .bs-pagination .pagination,.bs-listing-modern-grid-listing-3 .bs-pagination,.bs-listing-modern-grid-listing-3 .bs-pagination .pagination.bs-listing-listing-mix-1-2 .bs-pagination.bs-slider-controls .btn-bs-pagination.next.bs-slider-items-container>.bs-slider-item.bs-slider-items-container .bs-slider-item.bs-slider-first-item.bs-slider-items-container .bs-control-nav-style-2 .btn-bs-pagination.next.bs-slider-items-container .bs-control-nav-style-3.bs-listing.bs-listing-single-tab .bs-slider-items-container .bs-control-nav-style-4 .btn-bs-pagination.bs-slider-dots.bs-slider-dots li.bs-slider-dots .bts-bs-dots-btn.bs-slider-dots-style-1,.bs-slider-dots-style-2,.bs-slider-dots-style-3,.bs-slider-dots-style-4.bs-control-nav+.bs-slider-dots-style-1,.bs-control-nav+.bs-slider-dots-style-2,.bs-control-nav+.bs-slider-dots-style-3,.bs-control-nav+.bs-slider-dots-style-4.bs-control-nav-style-4+.bs-slider-dots-style-1,.bs-control-nav-style-4+.bs-slider-dots-style-2,.bs-control-nav-style-4+.bs-slider-dots-style-3,.bs-control-nav-style-4+.bs-slider-dots-style-4.bs-slider-dots-style-1 .bts-bs-dots-btn,.bs-slider-dots-style-2 .bts-bs-dots-btn,.bs-slider-dots-style-3 .bts-bs-dots-btn,.bs-slider-dots-style-4 .bts-bs-dots-btn.bs-slider-dots-style-1 .bts-bs-dots-btn.bs-slider-dots-style-3 .bts-bs-dots-btn.bs-slider-dots-style-4 .bts-bs-dots-btn.bs-simple-pagination.simple_next_prev .btn-bs-pagination.prev.bs-listing-listing-blog-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-blog-2 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-blog-3 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-blog-4 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-classic-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-classic-3 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-1-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-1-3 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-1-4 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-3-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-3-3 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-4-7 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-mix-4-8 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-2 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-3 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-4 .bs-slider-controls,.bs-listing-modern-grid-listing-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-modern-grid-listing-2 .bs-slider-controls,.bs-listing-modern-grid-listing-5 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-mix-1-4 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-3 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-text-4 .bs-slider-controls,.bs-listing-modern-grid-listing-5 .bs-slider-controls.bs-listing-modern-grid-listing-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-modern-grid-listing-2 .bs-slider-controls.bs-listing-modern-grid-listing-6 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-mix-2-2 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-thumbnail-1 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-thumbnail-2 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-classic-2 .bs-slider-controls.bs-listing-modern-grid-listing-4 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-tall-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-tall-2 .bs-slider-controls.bs-listing-modern-grid-listing-3 .bs-slider-controls.bs-listing-listing-grid-1 .bs-slider-controls,.bs-listing-listing-grid-2 .bs-slider-controls.listing-mix-4-7+.bs-pagination-response,.listing-mix-4-7+.bs-pagination-response~.bs-pagination-response,.listing-mix-4-8+.bs-pagination-response,.listing-mix-4-8+.bs-pagination-response~.bs-pagination-response.dropcap.dropcap.dropcap.dropcap-square.dropcap.dropcap-square-outline.dropcap.dropcap-circle.dropcap.dropcap-circle-outline.bs-highlight.bs-highlight.bs-highlight-red.bs-tab-shortcode.bs-tab-shortcode .nav.nav-tabs.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li>a.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li>a:after.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li.active>a,.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li>a:focus,.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li>a:hover.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li.active>a:after.bs-tab-shortcode .tab-content .tab-pane.bs-row-shortcode.bs-accordion-shortcode .panel.bs-accordion-shortcode .panel-heading.bs-accordion-shortcode .panel-heading a.bs-accordion-shortcode .panel-heading a:before.bs-accordion-shortcode .panel-heading.active a:before.bs-accordion-shortcode .panel-heading *,.bs-accordion-shortcode .panel-heading .panel-title br.bs-accordion-shortcode .panel-heading .panel-title,.bs-accordion-shortcode .panel-heading .panel-title a.bs-accordion-shortcode .panel+.panel.bs-accordion-shortcode .panel-heading .panel-title a.bs-accordion-shortcode .panel-heading+.panel-collapse>.panel-body.bs-accordion-shortcode .panel .panel-heading a.bs-accordion-shortcode .panel .panel-heading a,.bs-accordion-shortcode .panel .panel-heading a:hoverul.bs-shortcode-list,ul.bs-shortcode-list ulul.bs-shortcode-list ulul.bs-shortcode-list liul.bs-shortcode-list li:beforeul.bs-shortcode-list li:emptyul.bs-shortcode-list.list-style-check li:beforeul.bs-shortcode-list.list-style-star li:beforeul.bs-shortcode-list.list-style-edit li:beforeul.bs-shortcode-list.list-style-folder li:beforeul.bs-shortcode-list.list-style-file li:beforeul.bs-shortcode-list.list-style-heart li:beforeul.bs-shortcode-list.list-style-asterisk li:beforehr.bs-dividerhr.bs-divider.dashed-linehr.bs-divider.fullhr.bs-divider.largehr.bs-divider.smallhr.bs-divider.tinyhr.bs-divider+h1,hr.bs-divider+h2,hr.bs-divider+h3hr.bs-divider+h5h1+hr.bs-divider,h2+hr.bs-divider,h3+hr.bs-divider,h4+hr.bs-divider,h5+hr.bs-divider.bs-shortcode-alert.alert.bs-shortcode-alert.alert-simple.listing-item-blog.sticky,.listing-item-blog.sticky:first-child.vc_images_carousel:hover .vc_carousel-control .icon-next,.vc_images_carousel:hover .vc_carousel-control .icon-prev.vc_images_carousel .vc_carousel-inner .vc_carousel-slideline .vc_carousel-slideline-inner>.vc_item.vc_images_carousel .vc_carousel-control .icon-next.icon-next:before,.vc_images_carousel .vc_carousel-control .icon-prev.icon-prev:before.vc_images_carousel .vc_carousel-control .icon-next.icon-next:before.vc_images_carousel .vc_carousel-control .icon-prev.icon-prev:before.wpb_gallery>.wpb_wrapper>.wpb_flexslider.wpb_flexslider .flex-direction-nav a.wpb_flexslider .flex-direction-nav a:before.wpb_gallery .wpb_flexslider .flex-direction-nav a.wpb_gmaps_widget .wpb_wrapper.vc_btn3.wpcf7-form p.wpcf7-form p:first-child.wpcf7-form label.archive-title.search-title.search-bgcs-title.better-gcs-wrapper.bs-pretty-tabs-container.bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements .other-link.bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements .h-text.bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text .fa.bs-pretty-tabs-container.display-more-items .bs-pretty-tabs-elements,.bs-pretty-tabs.bs-pretty-tabs-initialized .bs-pretty-tabs-container:hover .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:after.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link:hover .h-text.section-heading.multi-tab .other-link.section-heading.multi-tab .bs-pretty-tabs-container.bs-pretty-tabs.bs-pretty-tabs-initialized .other-link.bs-slider-1-item .rating-stars,.listing-mg-1-item .rating-stars,.listing-mg-2-item .rating-stars,.listing-mg-3-item .rating-stars,.listing-mg-4-item .rating-stars,.listing-mg-6-item .rating-stars.bs-slider-1-item .post-meta .rating-bar,.listing-mg-1-item .post-meta .rating-bar,.listing-mg-2-item .post-meta .rating-bar,.listing-mg-3-item .post-meta .rating-bar,.listing-mg-4-item .post-meta .rating-bar,.listing-mg-6-item .post-meta .rating-bar.bs-slider-item .post-meta .rating,.listing-item-tall-2 .post-meta .rating,.listing-item-text-1 .post-meta .rating,.listing-mg-3-item .post-meta .rating,.listing-mg-4-item .post-meta .rating,.listing-mg-5-item-big .post-meta .rating.listing-item-tall-2 .post-meta .comments,.listing-item-text-1 .post-meta .comments.search-container.search-container.open.result-results-exist .search-preview.search-preview.search-preview [data-section-name].search-preview .clean-title.search-preview .listing-item-thumbnail:last-child,.search-preview ul.products.ajax-search-results.ajax-search-results .search-404.ajax-search-results .clean-button.result-results-exist .search-preview.ajax-search-no-product .ajax-ajax-posts-list,.two-column-results-list.two-column-results-list>div.two-column-results-list>div:last-child.two-column-results-list>.ajax-posts-columns.two-column-results-list>.ajax-products-columns.ajax-search-loading.ajax-ajax-posts-list.ajax-ajax-posts-list .ajax-search-loading,.ajax-ajax-posts-list .align-vertical-center,.ajax-taxonomy-list .ajax-search-loading,.ajax-taxonomy-list .align-vertical-center.ajax-ajax-posts-list .ajax-taxonomy-list.ajax-ajax-posts-list .listing-thumbnail.search-preview .bs-listing-products.ajax-taxonomy-list.ajax-products-columns .add_to_cart_button.ajax-products-columns .price.ajax-products-columns .star-rating+.price.ajax-products-columns ul.products li.product.search-preview .post-categories.search-preview .post-categories li.ajax-search-results.ajax-search-results-wrapper.ajax-search-results:after.ajax-categories-columns.ajax-tags-columns.ajax-search-no-product .ajax-taxonomy-list>div.ajax-search-no-product .ajax-taxonomy-list.ajax-search-no-product .ajax-ajax-posts-list.ajax-search-no-product.ajax-search-fullwidth .ajax-ajax-posts-list.ajax-search-no-product.ajax-search-fullwidth .two-column-results-list.ajax-search-no-product.ajax-search-fullwidth .listing-thumbnail.ajax-posts-column.search-preview .woocommerce ul.products li.product,.search-preview .woocommerce-page ul.products li.product.search-preview .woocommerce ul.products li.product h3.ajax-posts-columns.clean-title.clean-title>span.clean-title::after.clean-button.clean-button-light.clean-button .fa@media only screen and (max-width:1000px).content-wrap}@media only screen and (max-width:768px)}@media only screen and (max-width:420px)}@media only screen and (max-width:668px)}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px)}@media (max-width:991px)}@media (min-width:1200px).bs-hidden-lg}@media (max-width:991px)}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px)}@media (max-width:768px)}.site-header .bsac.site-header .bsac .bsac-caption.ajax-post-content.ajax-post-content .post-header-inner .term-badges.floated.ajax-post-content .single-post-title.ajax-post-content .single-featured.single-featured.ajax-post-content .post-meta.ajax-post-content .comments-template.comments-template,.ajax-post-content .post-related.post-related,.ajax-post-content .single-container.single-container.ajax-post-content .post-header-inner .single-post-excerpt.ajax-post-content .post-header-inner .single-post-excerpt:last-child.ajax-post-content .post-header-inner .post-subtitle+.single-post-excerpt.ajax-post-content .post-header-inner .single-post-excerpt+.post-meta-wrap.modal.sign-in-modal.modal.sign-in-modal:before.sign-in-modal .modal-content.sign-in-modal .modal-header.sign-in-modal .modal-dialog.sign-in-modal .close-modal.sign-in-modal .close-modal:hover.sign-in-modal .modal-body.bs-login.bs-login .bs-login-panel.bs-login.inmove .bs-login-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-current-login-panel.bs-login-sign-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-login-sign-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-login-reset-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-current-login-panel.bs-login-reset-panel.bs-login .login-header.bs-login .login-header:last-child.bs-login .login-header .login-icon.bs-login .bs-login-reset-panel .login-header.bs-login .bs-login-reset-panel .login-header .login-icon.bs-login .bs-login-reset-panel .login-header p.bs-login .login-field.bs-login .login-field:last-child.bs-login input[type=password],.bs-login input[type=text].bs-login .remember-checkbox.bs-login .remember-checkbox+.remember-label.bs-login .remember-checkbox:checked+.remember-label.bs-login .remember-label.bs-login .go-reset-panel.bs-login .login-submit.bs-login .login-btn.bs-login .bs-login-reset-panel .login-btn.bs-login .login-signup.bs-login .go-login-panel.sign-in-modal .bs-login .go-login-panel.bs-login .go-login-panel:hover.bs-login.bs-type-profile.bs-login .bs-login-panel.bs-current-login-panel.bs-login-user-panel.bs-login .bs-login-user-panel .login-header img.bs-login .user-links.bs-login .user-links li.bs-login .user-links li:last-child.bs-login .user-links .fa.bs-login .social-login-buttons.bs-login .social-login-buttons .or-wrapper.bs-login .social-login-buttons .or-text.bs-login .social-login-buttons ul.bs-login .social-login-buttons li.bs-login .social-login-buttons li .social-login-btn.btn.bs-login .social-login-buttons ul li:first-child,.bs-login .social-login-buttons ul.items-count-2 li.bs-login .social-login-buttons ul li:first-child .social-login-btn,.bs-login .social-login-buttons ul.items-count-2 li .social-login-btn.social-login-btn.social-login-btn-facebook,.social-login-btn.social-login-btn-facebook:focus,.social-login-btn.social-login-btn-facebook:hover.social-login-btn.social-login-btn-google,.social-login-btn.social-login-btn-google:focus,.social-login-btn.social-login-btn-google:hover.social-login-btn.social-login-btn-twitter,.social-login-btn.social-login-btn-twitter:focus,.social-login-btn.social-login-btn-twitter:hover.social-login-btn.social-login-btn-instagram,.social-login-btn.social-login-btn-instagram:focus,.social-login-btn.social-login-btn-instagram:hover.social-login-btn.social-login-btn-wordpress,.social-login-btn.social-login-btn-wordpress:focus,.social-login-btn.social-login-btn-wordpress:hover.social-login-btn.social-login-btn-yahoo,.social-login-btn.social-login-btn-yahoo:focus,.social-login-btn.social-login-btn-yahoo:hover.social-login-btn.social-login-btn-linkedin,.social-login-btn.social-login-btn-linkedin:focus,.social-login-btn.social-login-btn-linkedin:hover.social-login-btn.social-login-btn-disqus,.social-login-btn.social-login-btn-disqus:focus,.social-login-btn.social-login-btn-disqus:hover.social-login-btn.social-login-btn-reddit,.social-login-btn.social-login-btn-reddit:focus,.social-login-btn.social-login-btn-reddit:hover.social-login-btn.social-login-btn-foursquare,.social-login-btn.social-login-btn-foursquare:focus,.social-login-btn.social-login-btn-foursquare:hover.social-login-btn.social-login-btn-lastfm,.social-login-btn.social-login-btn-lastfm:focus,.social-login-btn.social-login-btn-lastfm:hover.social-login-btn.social-login-btn-tumblr,.social-login-btn.social-login-btn-tumblr:focus,.social-login-btn.social-login-btn-tumblr:hover.social-login-btn.social-login-btn-goodreads,.social-login-btn.social-login-btn-goodreads:focus,.social-login-btn.social-login-btn-goodreads:hover.social-login-btn.social-login-btn-stackoverflow,.social-login-btn.social-login-btn-stackoverflow:focus,.social-login-btn.social-login-btn-stackoverflow:hover.social-login-btn.social-login-btn-github,.social-login-btn.social-login-btn-github:focus,.social-login-btn.social-login-btn-github:hover.social-login-btn.social-login-btn-dribbble,.social-login-btn.social-login-btn-dribbble:focus,.social-login-btn.social-login-btn-dribbble:hover.social-login-btn.social-login-btn-500px,.social-login-btn.social-login-btn-500px:focus,.social-login-btn.social-login-btn-500px:hover.social-login-btn.social-login-btn-skyrock,.social-login-btn.social-login-btn-skyrock:focus,.social-login-btn.social-login-btn-skyrock:hover.social-login-btn.social-login-btn-mixi,.social-login-btn.social-login-btn-mixi:focus,.social-login-btn.social-login-btn-mixi:hover.social-login-btn.social-login-btn-steam,.social-login-btn.social-login-btn-steam:focus,.social-login-btn.social-login-btn-steam:hover.social-login-btn.social-login-btn-twitchtv,.social-login-btn.social-login-btn-twitchtv:focus,.social-login-btn.social-login-btn-twitchtv:hover.social-login-btn.social-login-btn-vkontakte,.social-login-btn.social-login-btn-vkontakte:focus,.social-login-btn.social-login-btn-vkontakte:hover.social-login-btn.social-login-btn-mailru,.social-login-btn.social-login-btn-mailru:focus,.social-login-btn.social-login-btn-mailru:hover.social-login-btn.social-login-btn-yandex,.social-login-btn.social-login-btn-yandex:focus,.social-login-btn.social-login-btn-yandex:hover.social-login-btn.social-login-btn-odnoklassniki,.social-login-btn.social-login-btn-odnoklassniki:focus,.social-login-btn.social-login-btn-odnoklassniki:hover.social-login-btn.social-login-btn-aol,.social-login-btn.social-login-btn-aol:focus,.social-login-btn.social-login-btn-aol:hover.social-login-btn.social-login-btn-live,.social-login-btn.social-login-btn-live:focus,.social-login-btn.social-login-btn-live:hover.social-login-btn.social-login-btn-pixelpin,.social-login-btn.social-login-btn-pixelpin:focus,.social-login-btn.social-login-btn-pixelpin:hover.social-login-btn.btn.social-login-btn.btn .bf-icon.social-login-btn.btn:hover.wp-social-login-provider-list.bs-login .g-recaptcha.bsac.adloc-after-related.bsac.adloc-after-header.bsac.adloc-after-header .bsac-caption.bsac.adloc-after-header .bsac-container:first-child,.bsac.adloc-after-header.bsac-column-2 .bsac-container:nth-child(2),.bsac.adloc-after-header.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child(2),.bsac.adloc-after-header.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child(3).bf-breadcrumb.bc-top-style+.adcontainer .bsac.adloc-after-header .bsac-container:first-child,.bf-breadcrumb.bc-top-style+.adcontainer .bsac.adloc-after-header.bsac-column-2 .bsac-container:nth-child(2),.bf-breadcrumb.bc-top-style+.adcontainer .bsac.adloc-after-header.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child(2),.bf-breadcrumb.bc-top-style+.adcontainer .bsac.adloc-after-header.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child(3).bsac.adloc-after-header .bsac-container:last-child,.bsac.adloc-after-header.bsac-column-2 .bsac-container:nth-last-child(2),.bsac.adloc-after-header.bsac-column-3 .bsac-container:nth-last-child(2),.bsac.adloc-after-header.bsac-column-3 .bsac-container:nth-last-child(3).bsac.adloc-above-post-box.bsac.adloc-above-post-box.adloc-above-post-box-tmargine.bsac.adloc-above-post-box.adloc-above-post-box-tmargine2.bsac.adloc-between-thumbnail-title.adloc-between-thumbnail-title.post-tp-12-header .bsac.adloc-between-thumbnail-title.adloc-between-thumbnail-title.main-wrap>.container.adcontainer+.content-container@media (min-width:1140px).bsac.adloc-after-header.adloc-show-desktop~.post-header.post-tp-12-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-desktop~.post-header.post-tp-2-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-desktop~.post-header.post-tp-4-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-desktop~.post-header.post-tp-7-header}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px).bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-landscape~.post-header.post-tp-12-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-landscape~.post-header.post-tp-2-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-landscape~.post-header.post-tp-4-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-landscape~.post-header.post-tp-7-header}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px).bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-portrait~.post-header.post-tp-12-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-portrait~.post-header.post-tp-2-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-portrait~.post-header.post-tp-4-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-tablet-portrait~.post-header.post-tp-7-header}@media (max-width:767px).bsac.adloc-after-header.adloc-show-phone~.post-header.post-tp-12-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-phone~.post-header.post-tp-2-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-phone~.post-header.post-tp-4-header,.bsac.adloc-after-header.adloc-show-phone~.post-header.post-tp-7-header.bsac.adloc-above-post-box.adloc-above-post-box-tmargine}.bsac.adloc-before-footer.bsac.adloc-before-footer .bsac-caption.bsac.adloc-before-footer .bsac-container:first-child,.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-2 .bsac-container:nth-child(2),.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child(2),.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-3 .bsac-container:nth-child(3).bsac.adloc-before-footer .bsac-container:last-child,.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-2 .bsac-container:nth-last-child(2),.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-3 .bsac-container:nth-last-child(2),.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-3 .bsac-container:nth-last-child(3).bsac.adloc-before-footer.bsac-column-1 .bsac-container.bsac-type-code:last-child,.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-2 .bsac-container.bsac-type-code:nth-last-child(2),.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-3 .bsac-container.bsac-type-code:nth-last-child(2),.bsac.adloc-before-footer.bsac-column-3 .bsac-container.bsac-type-code:nth-last-child(3).bsac.adloc-ajaxed-related.bsac.adloc-post-before-author.bsac.location-header_before.bsac.location-header_before:before.bsac.location-footer_after.bsac.location-footer_after:after.bs-sks.bs-sksin1,.bs-sksin3body.boxed .bs-sks.bs-sks .bs-sksitem>*.bs-sks .bs-sksitem.bs-sks .bs-sksiteml.bs-sks .bs-sksitemr.bs-sks .bs-sksiteml .bsac.bs-sks .bs-sksitemr .bsac.bs-sks .bsac:last-child,.listing-item>.bsac.listing-item.listing-item-ad.listing-item-classic-1.listing-item-ad.listing-item-text-1.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-items.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item:after.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end:after,.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item:last-child:after.bf-breadcrumb.hide_current .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item span.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item a,.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item span.bf-breadcrumb.bc-align-center.bf-breadcrumb.bc-light-color .bf-breadcrumb-item a,.bf-breadcrumb.bc-light-color .bf-breadcrumb-item span,.bf-breadcrumb.bc-light-color .bf-breadcrumb-item:after.bf-breadcrumb.bc-light-color .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end.bf-breadcrumb.bc-hide-last .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end.bf-breadcrumb.bc-top-stylebody.single .content-column>.bs-newsletter-pack:last-child.bsnp-empty-note.bs-light-scheme,.bs-light-scheme .listing-item-blog-1>.item-inner>.title,.bs-light-scheme .listing-item-blog-2>.item-inner>.title,.bs-light-scheme .listing-item-blog-3>.item-inner>.title,.bs-light-scheme .listing-item-blog-5>.item-inner>.title,.bs-light-scheme .listing-item-classic-1 .title,.bs-light-scheme .listing-item-classic-2 .title,.bs-light-scheme .listing-item-grid-1 .title,.bs-light-scheme .listing-item-grid-2 .title,.bs-light-scheme .listing-item-tb-1 .title,.bs-light-scheme .listing-item-tb-2 .title,.bs-light-scheme .listing-item-tb-3 .title,.bs-light-scheme .listing-item-text-1 .title,.bs-light-scheme .listing-item-text-2 .title,.bs-light-scheme .listing-item-text-3 .title,.bs-light-scheme .listing-item-text-4 .title,.bs-light-scheme .post-meta,.bs-light-scheme .post-meta a,.bs-light-scheme .post-summary,.bs-light-scheme .section-heading .other-link .h-text,.bs-light-scheme .title,.bs-light-scheme a.bs-light-scheme .post-meta>a,.bs-light-scheme .post-meta>span.bs-light-scheme .post-summary.bs-light-scheme .listing-blog-4 .listing-item-blog.has-post-thumbnail,.bs-light-scheme .listing-classic-1.columns-2 .listing-item-classic-1:last-child .listing-inner,.bs-light-scheme .listing-classic-1.columns-3 .listing-item-classic-1:last-child .listing-inner,.bs-light-scheme .listing-item-classic-1 .listing-inner,.bs-light-scheme .listing-item-grid-2 .post-summary.bs-light-scheme .listing-item-classic-2 .listing-inner.bs-light-scheme .pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers,.bs-light-scheme .pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers.dots:hover,.bs-light-scheme .pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi a,.bs-light-scheme .pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi span,.bs-light-scheme .pagination.bs-numbered-pagination span.bs-light-scheme.better-social-counter.style-clean .social-item,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-modern .social-item,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-10 .social-item,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-6 .social-item,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-7 .social-item,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-8 .social-item,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-9 .social-item.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-10 .item-count:before,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-10 .item-join:before,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-9 .item-count:before,.bs-light-scheme.better-social-counter.style-style-9 .item-join:before.bs-light-scheme .section-heading.sh-t2.sh-s2 .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t2.sh-s3 .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t2.sh-s4 .h-text,.bs-light-scheme.bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count,.bs-light-scheme.bs-popular-categories .bs-popular-term-item a.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1.sh-s1:after.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1.sh-s2:after.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1.sh-s3:after,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1.sh-s6:after,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1.sh-s7:after,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4.sh-s3:after.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1>.h-text:last-child:first-child,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1>.main-link>.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1>a:last-child:first-child>.h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t1.sh-s5:after,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s1:after.section-heading.sh-t1.sh-s8 .h-text.section-heading.sh-t1.sh-s8 .other-link .h-text.section-heading.sh-t1.sh-s8:first-child:after.section-heading.sh-t1.sh-s8 .main-link .h-text:before,.section-heading.sh-t1.sh-s8 .main-link.h-text:before,.section-heading.sh-t1.sh-s8>.h-text:first-child:last-child:before.bs-light-scheme .section-heading.sh-t2.sh-s2.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s3:before.bs-light-scheme .section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link.active .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link:hover .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s4>.h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s4>a.active>.h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s4>a>.h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s7.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s7>.h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s7>a.active>.h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s7>a>.h-text.h-text.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4 .main-link.active .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4 .main-link:first-child:last-child .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4 a.active .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4 a:hover .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4>.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t6>.h-text:last-child:first-child,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t6>.main-link>.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t6>a:last-child:first-child>.h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s5.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t3.sh-s8:after.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4.sh-s1:after,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t4.sh-s3:after,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t6.sh-s6:before,.bs-light-scheme .section-heading.sh-t6.sh-s7:before.bs-light-scheme .section-heading.multi-tab.sh-t4 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements,.bs-light-scheme .section-heading.multi-tab.sh-t4 .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link .h-text,.bs-light-scheme .section-heading.multi-tab.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t5:before.bs-light-scheme .section-heading.sh-t6.sh-s9:before.bs-light-scheme .section-heading.sh-t7.sh-s1 .h-text.bs-light-scheme .section-heading.sh-t7:before.bs-light-scheme .listing-item-user .user-display-name.bs-light-scheme.bs-about .about-icons-list .about-icon-item a.bs-light-scheme.bs-popular-categories .bs-popular-term-item.bs-light-scheme.bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count.bs-light-scheme.bs-subscribe-newsletter .powered-by@media print.back-top,.bs-irp,.bs-pinning-wrapper,.bsac,.comment-list .comment-footer,.comment-respond,.footer-instagram,.main-menu-wrapper,.more-stories,.next-prev-post,.post-related,.post-tp-4-header .move-to-content,.post-tp-6-header.wfi,.post-tp-8-header,.sidebar-column.sidebar-column-primary,.sidebar-column.sidebar-column-secoundary,.single-container>.post-author .author-links ul,.single-post-share,.single-post-share .share-handler-wrap,.site-footer .footer-social-icons,.site-footer .footer-widgets,.wrapper-sticky,body.single .bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item.bf-breadcrumb-end,body.single .bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item:last-child.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-comments,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-viewsa[href]:after.term-badges a.bs-sksbody.active-top-line.comment-list .comment-meta .comment-published.wrapper-sticky.post-template-6.wfi .post-header-inner,.post-template-7.wfi .post-header-inner,.post-tp-11-header.wfi .post-header-inner,.post-tp-2-header.wfi .post-header-inner,.post-tp-3-header.wfi .post-header-inner,.post-tp-4-header.wfi .post-header-inner,.post-tp-5-header.wfi .post-header-inner,.post-tp-7-header.wfi .post-header-inner.post-template-6.wfi .post-header-inner,.post-tp-11-header.wfi .post-header-title,.post-tp-2-header.wfi .post-header-title,.post-tp-3-header.wfi .post-header-title,.post-tp-4-header .term-badges.floated,.post-tp-4-header.wfi .post-header-title,.post-tp-5-header .term-badges.floated,.post-tp-5-header.wfi .post-header-title,.post-tp-7-header.wfi .post-header-title.post-template-6.wfi .post-header-inner,.post-template-7.wfi .post-header-inner,.post-tp-4-header .term-badges.floated.post-tp-7-header.wfi .post-header-title} @font-face { font-family:"IRANYekan"; font-style:normal; src:url(//www.zibashahr.com/wp-content/themes/publisher/fonts/iranyekanwebregular.woff) format("woff"),url(//www.zibashahr.com/wp-content/themes/publisher/fonts/iranyekanwebregular.ttf) format("truetype") } body,html.list-unstyled.list-inlineddblockquote.blockquote-reverse,blockquote.pull-left.col-lg-1,.col-lg-10,.col-lg-11,.col-lg-12,.col-lg-2,.col-lg-3,.col-lg-4,.col-lg-5,.col-lg-6,.col-lg-7,.col-lg-8,.col-lg-9,.col-md-1,.col-md-10,.col-md-11,.col-md-12,.col-md-2,.col-md-3,.col-md-4,.col-md-5,.col-md-6,.col-md-7,.col-md-8,.col-md-9,.col-sm-1,.col-sm-10,.col-sm-11,.col-sm-12,.col-sm-2,.col-sm-3,.col-sm-4,.col-sm-5,.col-sm-6,.col-sm-7,.col-sm-8,.col-sm-9,.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9.col-xs-12.col-xs-11.col-xs-10.col-xs-9.col-xs-8.col-xs-7.col-xs-6.col-xs-5.col-xs-4.col-xs-3.col-xs-2.col-xs-1.col-xs-pull-12.col-xs-pull-11.col-xs-pull-10.col-xs-pull-9.col-xs-pull-8.col-xs-pull-7.col-xs-pull-6.col-xs-pull-5.col-xs-pull-4.col-xs-pull-3.col-xs-pull-2.col-xs-pull-1.col-xs-pull-0.col-xs-push-12.col-xs-push-11.col-xs-push-10.col-xs-push-9.col-xs-push-8.col-xs-push-7.col-xs-push-6.col-xs-push-5.col-xs-push-4.col-xs-push-3.col-xs-push-2.col-xs-push-1.col-xs-push-0.col-xs-offset-12.col-xs-offset-11.col-xs-offset-10.col-xs-offset-9.col-xs-offset-8.col-xs-offset-7.col-xs-offset-6.col-xs-offset-5.col-xs-offset-4.col-xs-offset-3.col-xs-offset-2.col-xs-offset-1.col-xs-offset-0@media (min-width:768px).dl-horizontal dd.col-sm-1,.col-sm-10,.col-sm-11,.col-sm-12,.col-sm-2,.col-sm-3,.col-sm-4,.col-sm-5,.col-sm-6,.col-sm-7,.col-sm-8,.col-sm-9.col-sm-12.col-sm-11.col-sm-10.col-sm-9.col-sm-8.col-sm-7.col-sm-6.col-sm-5.col-sm-4.col-sm-3.col-sm-2.col-sm-1.col-sm-pull-12.col-sm-pull-11.col-sm-pull-10.col-sm-pull-9.col-sm-pull-8.col-sm-pull-7.col-sm-pull-6.col-sm-pull-5.col-sm-pull-4.col-sm-pull-3.col-sm-pull-2.col-sm-pull-1.col-sm-pull-0.col-sm-push-12.col-sm-push-11.col-sm-push-10.col-sm-push-9.col-sm-push-8.col-sm-push-7.col-sm-push-6.col-sm-push-5.col-sm-push-4.col-sm-push-3.col-sm-push-2.col-sm-push-1.col-sm-push-0.col-sm-offset-12.col-sm-offset-11.col-sm-offset-10.col-sm-offset-9.col-sm-offset-8.col-sm-offset-7.col-sm-offset-6.col-sm-offset-5.col-sm-offset-4.col-sm-offset-3.col-sm-offset-2.col-sm-offset-1.col-sm-offset-0}@media (min-width:992px).col-md-12.col-md-11.col-md-10.col-md-9.col-md-8.col-md-7.col-md-6.col-md-5.col-md-4.col-md-3.col-md-2.col-md-1.col-md-pull-12.col-md-pull-11.col-md-pull-10.col-md-pull-9.col-md-pull-8.col-md-pull-7.col-md-pull-6.col-md-pull-5.col-md-pull-4.col-md-pull-3.col-md-pull-2.col-md-pull-1.col-md-pull-0.col-md-push-12.col-md-push-11.col-md-push-10.col-md-push-9.col-md-push-8.col-md-push-7.col-md-push-6.col-md-push-5.col-md-push-4.col-md-push-3.col-md-push-2.col-md-push-1.col-md-push-0.col-md-offset-12.col-md-offset-11.col-md-offset-10.col-md-offset-9.col-md-offset-8.col-md-offset-7.col-md-offset-6.col-md-offset-5.col-md-offset-4.col-md-offset-3.col-md-offset-2.col-md-offset-1.col-md-offset-0}@media (min-width:1200px).col-lg-12.col-lg-11.col-lg-10.col-lg-9.col-lg-8.col-lg-7.col-lg-6.col-lg-5.col-lg-4.col-lg-3.col-lg-2.col-lg-1.col-lg-pull-12.col-lg-pull-11.col-lg-pull-10.col-lg-pull-9.col-lg-pull-8.col-lg-pull-7.col-lg-pull-6.col-lg-pull-5.col-lg-pull-4.col-lg-pull-3.col-lg-pull-2.col-lg-pull-1.col-lg-pull-0.col-lg-push-12.col-lg-push-11.col-lg-push-10.col-lg-push-9.col-lg-push-8.col-lg-push-7.col-lg-push-6.col-lg-push-5.col-lg-push-4.col-lg-push-3.col-lg-push-2.col-lg-push-1.col-lg-push-0.col-lg-offset-12.col-lg-offset-11.col-lg-offset-10.col-lg-offset-9.col-lg-offset-8.col-lg-offset-7.col-lg-offset-6.col-lg-offset-5.col-lg-offset-4.col-lg-offset-3.col-lg-offset-2.col-lg-offset-1.col-lg-offset-0}th@media screen and (max-width:767px).table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child}.checkbox label,.radio label.checkbox input[type=checkbox],.checkbox-inline input[type=checkbox],.radio input[type=radio],.radio-inline input[type=radio].checkbox-inline,.radio-inline.checkbox-inline+.checkbox-inline,.radio-inline+.radio-inline.has-feedback .form-control.form-control-feedback.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback.caret.dropdown-menu.dropdown-menu.pull-left,.pull-left>.dropdown-menu.navbar-nav.pull-left>li>.dropdown-menu,.navbar-nav>li>.dropdown-menu.pull-left.btn-group-vertical>.btn,.btn-group>.btn.btn-group .btn+.btn,.btn-group .btn+.btn-group,.btn-group .btn-group+.btn,.btn-group .btn-group+.btn-group.btn-toolbar.btn-toolbar .btn-group,.btn-toolbar .input-group.btn-toolbar>.btn,.btn-toolbar>.btn-group,.btn-toolbar>.input-group.btn-group>.btn:first-child.btn-group>.btn:first-child:not(:last-child):not(.dropdown-toggle).btn-group>.btn:last-child:not(:first-child),.btn-group>.dropdown-toggle:not(:first-child).btn-group>.btn-group.btn-group.btn-group-justified>.btn,.btn-group.btn-group-justified>.btn-group.btn-group>.btn-group:not(:first-child):not(:last-child)>.btn.btn-group>.btn-group:first-child>.btn:last-child,.btn-group>.btn-group:first-child>.dropdown-toggle.btn-group>.btn-group:last-child>.btn:first-child.btn .caret.btn-group-vertical>.btn+.btn,.btn-group-vertical>.btn+.btn-group,.btn-group-vertical>.btn-group+.btn,.btn-group-vertical>.btn-group+.btn-group.input-group .form-control.input-group .form-control:first-child,.input-group-addon:first-child,.input-group-btn:first-child>.btn,.input-group-btn:first-child>.btn-group>.btn,.input-group-btn:first-child>.dropdown-toggle,.input-group-btn:last-child>.btn-group:not(:last-child)>.btn,.input-group-btn:last-child>.btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle).input-group-addon:first-child.input-group .form-control:last-child,.input-group-addon:last-child,.input-group-btn:first-child>.btn-group:not(:first-child)>.btn,.input-group-btn:first-child>.btn:not(:first-child),.input-group-btn:last-child>.btn,.input-group-btn:last-child>.btn-group>.btn,.input-group-btn:last-child>.dropdown-toggle.input-group-addon:last-child.input-group-btn>.btn+.btn.input-group-btn:first-child>.btn,.input-group-btn:first-child>.btn-group.input-group-btn:last-child>.btn,.input-group-btn:last-child>.btn-group.nav.nav-tabs>li.nav-tabs>li>a.nav-pills>li.nav-pills>li>a.nav-pills>li+li.nav-stacked>li.nav-stacked>li+li.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu.nav-tabs-justified>li>a.navbar-collapse.navbar-brand@media (min-width:768px).form-inline .checkbox input[type=checkbox],.form-inline .radio input[type=radio].form-horizontal .control-label.nav-tabs-justified>li>a.navbar-header.navbar>.container .navbar-brand,.navbar>.container-fluid .navbar-brand}.navbar-toggle@media (max-width:767px)}@media (min-width:768px).navbar-nav.navbar-right:last-child.navbar-nav.navbar-right.flip.navbar-nav.navbar-right .dropdown-menu.navbar-text.navbar-text.navbar-right:last-child}.pagination.pagination>li>a,.pagination>li>span.pagination>li:first-child>a,.pagination>li:first-child>span.pagination>li:last-child>a,.pagination>li:last-child>span.pager.pager .next>a,.pager .next>span.pager .previous>a,.pager .previous>span.nav-pills>li>a>.badge.alert-dismissable,.alert-dismissible.alert-dismissable .close,.alert-dismissible .close.progress-bar.media>.pull-left.media>.pull-left.flip.media>.pull-right.media>.pull-right.flip.media-list.list-group.list-group-item>.badge.list-group-item>.badge+.badge.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child,.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child,.panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child.panel>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child.panel>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.panel>.table-bordered>thead>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child,.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child.embed-responsive .embed-responsive-item,.embed-responsive embed,.embed-responsive iframe,.embed-responsive object.modal-footer.modal-footer .btn+.btn.modal-footer .btn-group .btn+.btn.modal-footer .btn-block+.btn-block.popover.popover.top>.arrow.popover.top>.arrow:after.carousel-inner>.item.carousel-inner>.active.carousel-inner>.next.carousel-inner>.prev.carousel-inner>.next.left,.carousel-inner>.prev.right.carousel-inner>.active.right.carousel-inner>.active.left.carousel-control.carousel-control.left.carousel-control.right.carousel-control .glyphicon-chevron-left,.carousel-control .icon-prev.carousel-control .glyphicon-chevron-right,.carousel-control .icon-next.carousel-indicators@media screen and (min-width:768px).carousel-caption}.pull-right.flip.pull-left.flip.has-success .checkbox,.has-success .checkbox-inline,.has-success .control-label,.has-success .help-block,.has-success .radio,.has-success .radio-inline.has-success .form-control.has-success .form-control:focus.has-success .input-group-addon.has-success .form-control-feedback.has-warning .checkbox,.has-warning .checkbox-inline,.has-warning .control-label,.has-warning .help-block,.has-warning .radio,.has-warning .radio-inline.has-warning .form-control.has-warning .form-control:focus.has-warning .input-group-addon.has-warning .form-control-feedback.has-error .checkbox,.has-error .checkbox-inline,.has-error .control-label,.has-error .help-block,.has-error .radio,.has-error .radio-inline.has-error .form-control.has-error .form-control:focus.has-error .input-group-addon.has-error .form-control-feedback.term-badges .fa.term-badges.floated a.term-badges.floated.format-icon.img-holder.bs-ll-a .img-cont:before,.bs-ll-a .img-holder:before.fa-refresh@keyframes spin-reverse100%}@media (max-width:768px) and (min-width:500px)}.margin-sm-right.margin-sm-left.margin-xsm-right.margin-xsm-left.no-list-style li.bs-padding-0-1.bs-padding-1-0.bs-padding-2-1.bs-padding-1-2.bs-padding-0-2.bs-padding-2-0.bs-padding-3-3.bs-padding-0-3.bs-padding-3-0.bs-shortcode-col.bs-padding-0-1.bs-shortcode-col.bs-padding-1-0.bs-shortcode-col.bs-padding-2-1.bs-shortcode-col.bs-padding-1-2.bs-shortcode-col.bs-padding-0-2.bs-shortcode-col.bs-padding-2-0.bs-shortcode-col.bs-padding-3-3.bs-shortcode-col.bs-padding-0-3.bs-shortcode-col.bs-padding-3-0.screen-reader-text:active,.screen-reader-text:focus,.screen-reader-text:hover.search-form input[type=search].post-meta a.post-meta .time,.post-meta .views.post-meta .comments.post-meta .rating+.comments.post-meta .comments .fa,.post-meta .share .bf-icon,.post-meta .views .bf-icon,.post-meta .views .fa.post-meta .views .bf-icon.post-meta .post-author-avatar img.post-meta .post-author.post-meta .post-author:after.post-meta .post-author-a:last-child .post-author.post-meta>a:last-child,.post-meta>span:last-childul.menu>liul.menu>li.alignleftul.menu>li .sub-menu .sub-menuul.menu li.bs-flip-children .sub-menu .sub-menuul.menu li.menu-have-icon>a>.bf-iconul.menu li.menu-title-hide>a>.bf-iconul.menu li.menu-item-has-children>a:afterul.menu .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:afterul.menu li.bs-flip-children .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:afterul.menu.menu li.bs-flip-children .sub-menu aul.menu .sub-menu .sub-menu>li.menu-item-has-children>a:afterul.menu li.menu-have-icon .bf-iconul.menu li.menu-have-icon.menu-title-hide .bf-icon.top-menu.menu .bs-pretty-tabs-elements.sub-menu.site-header .menu-action-buttons.site-header .menu-action-buttons>div.site-header .main-menu-container.search-open .off-canvas-menu-icon-container+.search-container .search-handler.site-header .search-container .search-handler.site-header .search-container .search-box.site-header .shop-cart-container .cart-box.site-header .shop-cart-container .cart-box .buttons .checkout.site-header .shop-cart-container .cart-handler .cart-count.site-header .shop-cart-container a.remove.site-header .menu-action-buttons>.off-canvas-menu-icon-container.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-left .off-canvas-menu-icon-el.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-left .off-canvas-menu-icon-el:after,.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-left .off-canvas-menu-icon-el:before.off-canvas-menu-icon-container.off-icon-right .off-canvas-menu-icon-el.main-menu>li.main-menu .sub-menu>li>a.top-menu>li@media only screen and (max-width:992px).site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>li,.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li}ul.menu li.bs-flip-childrenul.menu li.bs-flip-children .sub-menu,ul.menu li.bs-flip-children a.main-menu.menu .better-custom-badge,.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge.main-menu.menu .better-custom-badge:after,.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge:after.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .better-custom-badge,.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>a .better-custom-badge.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .menu-item.menu-badge-right>a>.better-custom-badge.main-menu.menu .sub-menu.sub-menu .menu-have-badge.menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge,.site-header.header-style-7 .main-menu.menu>.menu-item:hover>a>.better-custom-badge.menu .mega-menu.menu>li>.mega-menu .bsm-leave .sub-menu,.menu>li>.mega-menu .sub-menu,.menu>li>.mega-menu li.menu-item-has-children.better-anim-none>.sub-menu.menu>li>.mega-menu .sub-menu .sub-menu.mega-menu.mega-type-link .mega-links>li.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu .sub-menu.mega-grid-posts .post:nth-child(5),.mega-grid-posts .postli:nth-child(1).tabbed-grid-posts:before.tabbed-grid-posts .tabs-section.tabbed-grid-posts .tabs-section .active a.tabbed-grid-posts .tabs-section a .fa.tabbed-grid-posts .tab-content.tabbed-grid-posts .listing.listing-grid-1.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-2).tabbed-grid-posts .listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n+3).site-header.header-style-1 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-2 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-2 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-2 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-2 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-2 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-stype-2 .sidebar .bsac.site-header.header-style-3 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-3 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-3 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-3 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-3 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-stype-3 .sidebar .bsac.site-header.header-style-4 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-4 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-5 .main-menu.menu.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-5 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-5 .site-branding.site-header.header-style-5 .main-menu-container.site-header.header-style-5 .site-branding .logo.img-logo a.site-header.header-style-5 .site-branding .logo.text-logo a.site-header.header-style-5 .main-menu.menu>li.menu-item-has-children>a:after.site-header.header-style-5 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-1,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-1,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-1.site-header.header-style-5 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-2,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-2,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-2.site-header.header-style-5 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-3,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-3,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.menu-actions-btn-width-3.site-header.header-style-5 .main-menu-container.search-open .search-container,.site-header.header-style-6 .main-menu-container.search-open .search-container,.site-header.header-style-8 .main-menu-container.search-open .search-container.site-header.header-style-6 .main-menu.menu.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-6 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-6 .site-branding.site-header.header-style-6 .main-menu-container.site-header.header-style-6 .site-branding .logo.img-logo a.site-header.header-style-6 .site-branding .logo.text-logo a.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li>a>.bf-icon.site-header.header-style-6 .main-menu.menu>li.menu-item-has-children>a:after.site-header.header-style-7 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-7 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-7 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-1 .main-menu-container.site-header.header-style-7 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-2 .main-menu-container.site-header.header-style-7 .main-menu-wrapper.menu-actions-btn-width-3 .main-menu-container.site-header.header-style-8 .main-menu.menu.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.site-header.header-style-8 .main-menu.menu .sub-menu.site-header.header-style-8 .site-branding.site-header.header-style-8 .main-menu-container.site-header.header-style-8 .site-branding .logo.img-logo a.site-header.header-style-8 .site-branding .logo.text-logo a.site-header.header-style-8 .main-menu.menu>li.menu-item-has-children>a:after.rh-header .menu-container.rh-header .menu-container .menu-handler.rh-header .menu-container .menu-handler .lines:after,.rh-header .menu-container .menu-handler .lines:before.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li>a.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button:after,.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .children-button:before.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu,.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .sub-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .better-custom-badge.rh-cover .rh-c-m .resp-menu li.menu-item-has-children>a>.better-custom-badge.rh-cover .search-form:before.rh-cover .better-social-counter.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links li.rh-cover .rh-c-m .resp-menu .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li .sub-menu.rh-header .logo-containerbody.open-rh .rh-cover.rh-cover.close-rh .rh-cover.bg-img:after,.rh-cover.bg-img:after.open-rh .rh-cover.bg-img:after.rh-cover .rh-close.rh-cover .rh-close:after,.rh-cover .rh-close:before.rh-cover .rh-panel.rh-cover .rh-p-h .user-login.rh-cover .rh-p-h .user-login .user-avatar,.rh-cover .rh-p-h .user-login .user-avatar .fa.rh-cover .rh-back-menu:after,.rh-cover .rh-back-menu:before.rh-cover .rh-back-menu.abtn:before,.rh-cover .rh-back-menu:hover:before.rh-cover .rh-back-menu i,.rh-cover .rh-back-menu.abtn:after,.rh-cover .rh-back-menu:hover:after.rh-cover .rh-back-menu:before.rh-cover .rh-back-menu:after.rh-cover .bs-login-shortcode.rh-cover .bs-login .social-login-btn.btn .bf-icon.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text:after,.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text:before.rh-cover .bs-login .social-login-buttons .or-text:after.rh-cover.no-login-icon .better-social-counter.style-button .social-list.off-canvas-container.off-canvas-container:before.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu,.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu .sub-menu.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after,.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:before.off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after.off-canvas-menu .fa.off-canvas-menu ul ul.off-canvas-menu ul.menu li.menu-item-has-children>a:after.off-canvas-menu ul.menu li.menu-item-has-children.bsm-enter>a:after.off-canvas-search input[type=text].off-canvas-search .fa.off-canvas-container .social-share-list li.off-canvas-menu-icon.off-canvas-container.left.off-canvas-container.left .off-canvas-inner,.off-canvas-container.left:before.off-canvas-container.left .off-canvas-menu ul ul.off-canvas-container.left .off-canvas-menu ul.off-canvas-container.left ul.menu li.menu-item-has-children>a:after.off-canvas-container.left ul.menu li.menu-item-has-children.bsm-enter>a:after.off-canvas-container.left .off_canvas_footer.off-canvas-container.left .better-social-counter.style-button .social-item.off-canvas-container.left ul.menu li.menu-have-icon>a>.bf-icon.off-canvas-container.left .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after,.off-canvas-container.left .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:before.off-canvas-container.left .off-canvas-menu ul.menu>li .sub-menu:after.off-canvas-container.left ul.menu>li .sub-menu .sub-menu.topbar .better-studio-shortcode,.topbar .better-studio-shortcode .social-list,.topbar .section-links.topbar .better-social-counter.style-button .social-item.topbar .search-container.topbar .search-container .search-box.topbar .search-container .search-box .search-form.topbar .section-links+.section-menu .better-newsticker .control-nav.topbar .topbar-sign-in.topbar .topbar-sign-in .fa.topbar .topbar-sign-in.behind-social.topbar .topbar-sign-in.behind-social:before.archive-title .pre-title:after.archive-title.with-actions .page-heading.archive-title .actions-container,.archive-title .page-heading .count,.archive-title .rss-link.archive-title .term-badges span.term-badge a.listing-item .post-edit-link.listing.columns-2 .listing-item,.mega-links.columns-2>.menu-item.listing.columns-2 .listing-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-2>.menu-item:nth-child(odd).listing.columns-2 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-2>.menu-item:nth-child(even).listing.columns-3 .listing-item,.mega-links.columns-3>.menu-item.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-1),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(3n-1).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-2),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(3n-2).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n+3),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(3n+3).listing.columns-4 .listing-item,.mega-links.columns-4>.menu-item.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n-3),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n-3).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+2),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n+2).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+3),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n+3).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+4),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(4n+4).listing.columns-5 .listing-item,.mega-links.columns-5>.menu-item.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+1),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+1).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+2),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+2).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+3).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+4),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+4).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(5n+5),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(5n+5)@media only screen and (max-width:1000px).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n-3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n-3).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n+2),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n+2).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n+3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n+3).listing.columns-5 .listing-item:nth-child(4n+4),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(4n+4)}@media only screen and (max-width:900px).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-1),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(3n-1),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(3n-1),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(3n-1).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-2),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(3n-2),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(3n-2),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(3n-2).listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n+3),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(3n+3),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(3n+3),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:600px).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(odd),.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(odd),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-3>.menu-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-4>.menu-item:nth-child(odd),.mega-links.columns-5>.menu-item:nth-child(odd).listing.columns-3 .listing-item:nth-child(even),.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(even),.listing.columns-5 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-3 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-4 .listing-item:nth-child(even),.mega-links.columns-5 .listing-item:nth-child(even)}@media only screen and (max-width:500px)}.listing.scolumns-2 .listing-item.listing.scolumns-2 .listing-item:nth-child(odd).listing.scolumns-2 .listing-item:nth-child(even).listing.scolumns-3 .listing-item.listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(3n-2).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(3n+3).listing.scolumns-4 .listing-item.listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n-3).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n+2).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n+3).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(4n+4).listing.scolumns-5 .listing-item.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+1).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+2).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+3).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+4).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(5n+5)@media only screen and (max-width:1000px).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n-3).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n+2).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n+3).listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(4n+4)}@media only screen and (max-width:900px).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(3n-1),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(3n-1).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(3n-2),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(3n-2).listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(3n+3),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:600px).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(odd),.listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(odd),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(odd).listing.scolumns-3 .listing-item:nth-child(even),.listing.scolumns-4 .listing-item:nth-child(even),.listing.scolumns-5 .listing-item:nth-child(even)}.listing-item-grid-1:hover .format-icon,.listing-item-grid-2:hover .format-icon.listing-item-blog .format-icon.listing-item-blog .format-icon.format-audio.listing-item-blog .featured:hover .format-icon.listing-item-blog-1 .featured,.listing-item-blog-5 .featured.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-5 .post-summary.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-1.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary@media only screen and (max-width:560px)}@media only screen and (max-width:420px).listing-item-blog-1.has-post-thumbnail .post-summary,.listing-item-blog-5.has-post-thumbnail .post-summary}.listing-item-blog-2.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-2 .featured@media only screen and (max-width:560px).listing-item-blog-2 .featured}.listing-item-blog-3 .featured.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail .post-summary.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-1 .post-summary,.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-2 .post-summary,.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-3 .post-summary,.listing-item-blog-3.has-post-thumbnail.bsw-4 .post-summary@media only screen and (max-width:420px)}.listing-item-tall .format-icon.listing-item-tall:hover .format-icon.listing-item-tall-2 .term-badges.floated.listing-item-tb-1 .featured.listing-item-tb-1 .img-holder.listing-item-tb-2 .term-badges.floated.listing-item-tb-2 .format-icon.listing-item-tb-2:hover .format-icon.listing-item-tb-2 .img-holder.listing-item-tb-3 .featured.listing-item-tb-3 .img-holder.listing-item-text-1 .term-badges.floated.listing-item-text-2 .item-inner.listing-mix-1-1 .column-1.listing-mix-1-1 .column-2.listing.listing-mix-1-2 .column-1.listing.listing-mix-1-2 .column-2.listing.listing-mix-1-4 .column-1.listing.listing-mix-1-4 .column-2.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-tb-2.listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-tb-2:nth-child(odd).listing.listing-mix-1-4.l-1-col .listing-item-tb-2:nth-child(even)@media only screen and (max-width:450px).listing.listing-mix-1-4 .listing-item-tb-2:nth-child(odd).listing.listing-mix-1-4 .listing-item-tb-2:nth-child(even)}.listing-mix-6 .column-1.listing-mix-6 .column-2.listing-modern-grid-1.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-3.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-4.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-2 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-6.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon.listing-mg-item:hover .format-icon@media only screen and (max-width:480px)}.listing-mg-type-1 .post-meta .comments.listing-mg-type-1 .post-meta .rating+.comments.listing-modern-grid-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-1 .item-3-cont,.listing-modern-grid-1 .item-4-cont.listing-modern-grid-1 .item-3-cont.listing-modern-grid-1 .item-4-cont.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-1.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon@media only screen and (max-width:620px)}@media only screen and (max-width:480px)}.listing-modern-grid-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-2 .item-2-cont,.listing-modern-grid-2 .item-3-cont,.listing-modern-grid-2 .item-4-cont,.listing-modern-grid-2 .item-5-cont.listing-modern-grid-2 .item-2-cont,.listing-modern-grid-2 .item-4-cont.listing-modern-grid-2 .item-3-cont,.listing-modern-grid-2 .item-5-cont.listing-modern-grid-2.l-1 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-2 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-2.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon@media only screen and (max-width:620px)}.listing-mg-3-item .post-meta .comments.listing-mg-4-item .img-cont.listing-mg-4-item .content-container,.listing-mg-4-item .img-cont:after.listing-mg-4-item .post-meta .comments.listing-mg-4-item .term-badges.floated.listing-modern-grid-4.listing.columns-2 .listing-item:nth-child(odd).listing-modern-grid-4.listing.columns-2 .listing-item:nth-child(even).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n-2).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(3n+3).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n-3).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+2).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+3).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(4n+4)@media only screen and (max-width:900px).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-2).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:680px).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n-2).listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(3n+3)}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(odd),.listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(odd).listing-modern-grid-4.listing.columns-3 .listing-item:nth-child(even),.listing-modern-grid-4.listing.columns-4 .listing-item:nth-child(even)}.listing-modern-grid-5 .mg-col.listing-modern-grid-5 .mg-col-1.listing-modern-grid-5 .mg-col-2.listing-modern-grid-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.l-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-5.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.l-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.bsw-1 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-3,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-5.bsw-1 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-4 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5.bsw-5 .mg-col-2.listing-mg-5-item .img-cont,.listing-modern-grid-5 .term-badges.floated.listing-mg-5-item-big .img-cont.listing-mg-5-item-big .post-meta .comments@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-5 .mg-col-2,.listing-modern-grid-5 .mg-col-3.listing-modern-grid-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon}@media only screen and (max-width:480px).listing-modern-grid-5 .mg-col-2}.listing-mg-6-item .post-meta .comments.listing-mg-6-item .post-meta .rating+.comments.listing-modern-grid-6 .mg-col-1.listing-modern-grid-6 .mg-col-2.listing-modern-grid-7 .mg-row-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-7 .mg-row-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-7 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-2 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-3 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-4 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-5 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-6 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-7.bsw-7 .listing-mg-7-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-8 .mg-col-1.listing-modern-grid-8 .mg-col-2.listing-modern-grid-8 .mg-col-3.listing-modern-grid-8 .item-3-cont,.listing-modern-grid-8 .item-4-cont.listing-modern-grid-8 .item-3-cont.listing-modern-grid-8 .item-4-cont.listing-mg-8-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-mg-8-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-8.l-1 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-3 .mg-col-2,.listing-modern-grid-8.l-4 .mg-col-2.listing-mg-8-item.listing-mg-item.l-4 .format-icon,.listing-mg-8-item.listing-mg-item.l-4:hover .format-icon@media only screen and (max-width:980px)}@media only screen and (max-width:480px)}.listing-mg-9-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-mg-9-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-9 .mg-col-1.listing-modern-grid-9 .mg-col-2.listing-modern-grid-9 .mg-col-3.listing-modern-grid-9 .item-2-cont,.listing-modern-grid-9 .item-3-cont,.listing-modern-grid-9 .item-4-cont,.listing-modern-grid-9 .item-5-cont.listing-modern-grid-9 .item-2-cont,.listing-modern-grid-9 .item-4-cont.listing-modern-grid-9 .item-3-cont,.listing-modern-grid-9 .item-5-cont.listing-modern-grid-9.l-1 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-2 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item .content-container,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item .content-container.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .mg-row,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .mg-row.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1.listing-modern-grid-9.l-1 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-2 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-3 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-4 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2,.listing-modern-grid-9.l-5 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-3 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-4 .listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-9.l-5 .listing-mg-item:hover .format-icon@media only screen and (max-width:980px).listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .mg-row.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-1.listing-modern-grid-9 .mg-col-3 .mg-row.mg-row-2}@media only screen and (max-width:620px)}.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .mg-col-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-1 .mg-col-2.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-2.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10.l-1 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-1 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-3,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-3.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-1 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-2 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-4,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10.l-2 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-2 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-3 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-3 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-4 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10.l-4 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-1,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-1.listing-modern-grid-10.l-3 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10.l-4 .mg-row-2 .mg-col-2@media only screen and (max-width:980px)}@media only screen and (max-width:780px).listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-2,.listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-4.listing-modern-grid-10 .listing-mg-10-item.listing-mg-item .format-icon,.listing-modern-grid-10 .listing-mg-10-item.listing-mg-item:hover .format-icon}@media only screen and (max-width:620px).listing-modern-grid-10 .mg-row-2 .mg-col-2}.listing-user .user-avatar.listing-user.style-2 .user-avatar.listing-user .btn-light.listing-user .user-badge,.listing-user.type-1.style-3 .listing-item-user:first-child .user-badge.listing-user.type-1.style-3 .user-badge.listing-user.type-2 .user-badge,.listing-user.type-2.style-2 .user-badge.bs-slider-item>.item-content.bs-slider .bs-slider-item:nth-child(1).bs-slider-1-item .post-meta .comments.bs-slider-1-item .term-badges.floated.bs-slider-2-item .content-container.bs-slider-2-item .post-meta .comments.bs-slider-3-item .content-container.bs-slider-3-item .post-meta .comments.bs-box-3.box-text-right .bf-icon,.bs-box-3.box-text-right .box-sub-title,.bs-box-3.box-text-right .box-title.bs-box-3.box-text-left .bf-icon,.bs-box-3.box-text-left .box-sub-title,.bs-box-3.box-text-left .box-title.bs-box-4.box-text-right .bf-icon,.bs-box-4.box-text-right .box-sub-title,.bs-box-4.box-text-right .box-title.bs-box-4.box-text-left .bf-icon,.bs-box-4.box-text-left .box-sub-title,.bs-box-4.box-text-left .box-title.listing-widget .listing-item img.wp-post-image.separator-line .sep-icon:after.separator-line .sep-icon:before.widget ol,.widget ul.widget.widget_archive ul.widget.widget_archive ul li a:before.widget.widget_archive .post-count.widget.widget_categories ul.widget.widget_categories ul li a:before.widget.widget_categories .post-count.widget.widget_categories ul.children.widget.widget_nav_menu .bf-icon.widget.widget_nav_menu ul.menu li.menu-have-icon.menu-title-hide>a>.bf-icon.widget.widget_nav_menu ul.menu>li .sub-menu,.widget.widget_nav_menu ul.menu>li .sub-menu .sub-menu.widget.widget_nav_menu ul.menu li a:before.widget.widget_nav_menu ul.menu ul li,.widget.widget_nav_menu ul.menu ul ul li.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge:after.rtl .widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge:after.widget.widget_pages ul li a:before,.widget.widget_recent_comments ul li:before.search-header .search-form .search-field,.widget.widget_display_search form[role=search] input#bbp_search,.widget.widget_product_search .search-field,.widget.widget_search .search-form input[type=search].search-header .search-form .search-submit,.widget.widget_display_search form[role=search] input#bbp_search_submit,.widget.widget_product_search input[type=submit],.widget.widget_search .search-form .search-submit.widget.widget_tag_cloud .tagcloud a.bs-social-share span.social-item.bs-social-share.style-button span.social-item a span.bs-social-share.style-button.no-title-style span.social-item a .fa.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.line .fa.fa-line-it.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.bbm .fa.fa-bbm.bs-social-share.style-button.colored span.social-item.viber .fa.fa-viber.bs-social-share.style-outline-button span.social-item a .fa.bs-social-share.style-outline-button.no-title-style span.social-item a .fa.bs-about .about-icons-list .about-icon-item.bs-popular-categories .bs-popular-term-item .term-count.bs-subscribe-newsletter .newsletter-subscribe.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li:nth-child(odd).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li:nth-child(even).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-2 li:nth-child(n+3).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(1).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(2),.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n-2).bs-flickr .bs-flickr-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n+3).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li,.bs-flickr .bs-flickr-photo-list.list-photos .bs-flickr-photo.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li:nth-child(odd).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li:nth-child(even).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-2 li:nth-child(n+3).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li.bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li:nth-child(3n-2).bs-dribbble .bs-dribbble-shot-list.columns-3 li:nth-child(3n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li:nth-child(odd).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li:nth-child(even).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-2 li:nth-child(n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li.bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n-2).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.columns-3 li:nth-child(3n+3).bs-instagram .bs-instagram-photo-list.list-photos .bs-instagram-photo.better-newsticker .heading.better-newsticker .heading:after.better-newsticker ul.news-list li.better-newsticker ul.news-list li.active.better-newsticker .control-nav.layout-1-col .newsticker-container.wpb_wrapper .better-newstickerblockquoteblockquote:beforeblockquote.bs-pullquote-leftblockquote.bs-pullquote-right.pagination.bs-links-pagination .older.pagination.bs-links-pagination .newer.pagination.bs-links-pagination a,.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers,.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers.dots:hover,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi a,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi span,.pagination.bs-numbered-pagination span.pagination.bs-numbered-pagination span.pagination.bs-numbered-pagination .next .fa.pagination.bs-numbered-pagination .prev .fa.section-heading .h-text .bf-icon.section-heading:after.section-heading .other-link.section-heading .other-link .h-text.section-heading.sh-t1:after.section-heading.sh-t1 .h-text.section-heading.sh-t1 .other-link .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t1 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t1 .bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:after.section-heading.sh-t1.sh-s5:after.section-heading.sh-t1.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t1.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t1.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t1.sh-s5>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t1.sh-s5>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t1.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t2:before.section-heading.sh-t2 .other-link .h-text.section-heading.sh-t2.sh-s2 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t2.sh-s3,.section-heading.sh-t2.sh-s4.section-heading.sh-t2.sh-s3 .bs-pretty-tabs-container,.section-heading.sh-t2.sh-s4 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t2.sh-s4:after.section-heading.sh-t3>.other-link .h-text.section-heading.sh-t3.sh-s3:before.section-heading.sh-t3.sh-s3 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements,.section-heading.sh-t3.sh-s4 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t3.sh-s5:after.section-heading.sh-t3.sh-s5.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t3.sh-s7:before.section-heading.sh-t3.sh-s7 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.multi-tab.sh-t4 .h-text,.section-heading.multi-tab.sh-t4 .main-link .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t4 .other-link .h-text.section-heading.sh-t4 .bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:after.section-heading.multi-tab.sh-t4 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.multi-tab.sh-t4.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:before.section-heading.sh-t4.sh-s1 .h-text:after,.section-heading.sh-t4.sh-s3 .h-text:after.section-heading.sh-t4.sh-s1 .other-link .h-text:after,.section-heading.sh-t4.sh-s3 .other-link .h-text:after.section-heading.sh-t4.sh-s4 .h-text:before.section-heading.sh-t4.sh-s4 .h-text:after.section-heading.sh-t4.sh-s4 .other-link.other-link .h-text.section-heading.sh-t5:before.section-heading.sh-t5>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t5>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t5>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t5 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t5.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6:before.section-heading.sh-t6 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.multi-tab.sh-t6 .bs-pretty-tabs-container.section-heading.sh-t6.sh-s2 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s2.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s3>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs.sh-s3 .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s3 .other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s6,.section-heading.sh-t6.sh-s7.section-heading.sh-t6.sh-s6:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7:before.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs.sh-s6 .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.bs-pretty-tabs.sh-s7 .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s6 .other-link .h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7 .other-link .h-text.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s6 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements,.section-heading.sh-t6.sh-s7 .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.section-heading.sh-t6.sh-s8>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s8>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text.section-heading.sh-t6.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after.section-heading.sh-t6.sh-s10,.section-heading.sh-t6.sh-s12,.section-heading.sh-t6.sh-s9.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s12>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s12>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s12>a:last-child:first-child>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child:after,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text:before,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text:after,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text:before.section-heading.sh-t6.sh-s10>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s10>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s10>a:last-child:first-child>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.h-text:last-child:first-child,.section-heading.sh-t6.sh-s9>.main-link>.h-text,.section-heading.sh-t6.sh-s9>a:last-child:first-child>.h-text.rtl .section-heading.sh-t7>.h-text:last-child:first-child.site-footer .copy-2ul.menu.footer-menu>li.footer-instagram .bs-instagram-photo a:before.footer-instagram .bs-instagram-photo a:after.footer-instagram-1 .bs-instagram-col,.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-1 .bs-instagram-photo:nth-child(2),.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-1 .bs-instagram-photo:nth-child(3).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-2 .bs-instagram-photo:nth-child(3).footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-2 .bs-instagram-photo:nth-child(1),.footer-instagram-1 .bs-instagram-col.bs-instagram-col-type-2 .bs-instagram-photo:nth-child(2),.footer-instagram-2 .bs-instagram-photo,.footer-instagram-3 .bs-instagram-photo.footer-social-icons .better-social-counter.style-big-button .social-item.entry-terms .terms-label.entry-terms.post-tags .terms-label,.entry-terms.source .terms-label,.entry-terms.via .terms-label.entry-terms.post-tags a,.entry-terms.source a,.entry-terms.via a.single-container>.post-author .post-author-avatar img.single-container>.post-author .author-title.single-container>.post-author .author-links.single-container>.post-author .author-links li.single-container>.post-author .post-author-bio@media only screen and (max-width:520px).single-container>.post-author .author-title.single-container>.post-author .author-links li}@media only screen and (max-width:380px).single-container>.post-author .post-author-avatar img.single-container>.post-author .author-links}.post-meta.single-post-meta .comments,.post-meta.single-post-meta .post-author-avatar,.post-meta.single-post-meta .time,.post-meta.single-post-meta .views.post-meta.single-post-meta>a+span:before,.post-meta.single-post-meta>span+a:before,.post-meta.single-post-meta>span+span:before.post-meta.single-post-meta b.post-meta.single-post-meta .post-author-a.post-author-avatar .avatar+.post-author-name.single-featured .image-credit.single-post-share .post-share-btn.single-post-share .share-handler.post-share .post-share-btn-group,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-comments,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:before.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child.post-share .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child.post-share .bs-pretty-tabs-container.single-post-share .social-item.single-post-share .social-item a .item-title,.single-post-share .social-item a .number.single-post-share .social-item.telegram .bf-icon@media only screen and (max-width:540px)}@media only screen and (max-width:420px)}.post-share.style-3 .share-handler,.post-share.style-4 .share-handler,.post-share.style-5 .share-handler,.post-share.style-8 .share-handler.post-share .share-handler:after,.post-share .share-handler:before.post-share .share-handler:after.post-share.style-5 .social-item,.post-share.style-8 .social-item.post-share.style-10 .share-handler,.post-share.style-9 .share-handler.post-share.style-10 .social-item.has-count.has-title .number.post-share.style-10 .social-item.has-count.has-title .item-title.post-share.style-2 .item-title.post-share.style-1 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child,.post-share.style-2 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child.post-share.style-1 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child,.post-share.style-2 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child.post-share.style-2 .social-item.post-share.style-2 .social-item a .item-title+.number.post-share.style-4 .share-handler.post-share-btn.post-share.style-4 .social-item .number.post-share.style-4 .social-item .item-title.post-share.style-4 .social-item .item-title+.number.post-share.style-4 .share-handler .text.post-share.style-5 .social-item a .item-title,.post-share.style-5 .social-item a .number.post-share.style-5 .social-item a .item-title+.number.post-share.style-6 .social-item.post-share.style-6 .share-handler,.post-share.style-7 .share-handler.post-share.style-7 .bs-pretty-tabs-container.post-share.style-7 .social-item.first a.post-share.style-7 .social-item.last a,.post-share.style-7 .social-item:last-child a.post-share.style-8 .share-handler .text,.post-share.style-8 .social-item a .item-title,.post-share.style-8 .social-item a .number.post-share.style-8 .social-item .item-title+.number.post-share.style-8 .share-handler .text.post-share.style-8 .share-handler.post-share.style-9 .social-item .number.post-share.style-9 .share-handler.post-share.style-9 .social-item a .item-title,.post-share.style-9 .social-item a .number.post-share.style-10 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child,.post-share.style-11 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child,.post-share.style-9 .post-share-btn-group .post-share-btn:last-child.post-share.style-10 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child,.post-share.style-11 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child,.post-share.style-11 .social-item .item-title,.post-share.style-11 .social-item .number,.post-share.style-9 .post-share-btn-group .post-share-btn:first-child.post-share.style-10 .social-item .icon,.post-share.style-10 .social-item a>span,.post-share.style-11 .social-item .icon,.post-share.style-11 .social-item a>span.post-share.style-10 .social-item .icon:after,.post-share.style-10 .social-item .icon:before.post-share.style-10 .social-item .icon:before.post-share.style-10 .social-item.has-count .icon,.post-share.style-10 .social-item.has-title .icon.post-share.style-11 .share-handler.post-share-btn.post-share.style-11 .social-item.has-count.has-title .item-title.post-share.style-11 .social-item.has-count.has-title .number.next-prev-post .prev-post.next-prev-post .prev-post .pre-title .fa.next-prev-post .next-post.next-prev-post .next-post .pre-title .fa.post-tp-1-header .term-badges.post-tp-1-header .term-badges a.post-tp-2-header .image-credit,.post-tp-3-header .image-credit.post-tp-4-header .image-credit,.post-tp-5-header .image-credit.post-template-6.wfi .post-header-inner.post-tp-6-header .image-credit,.post-tp-7-header .image-credit.post-tp-8-header.post-template-8 .post-header-inner .term-badges.floated.post-tp-8-header .image-credit.post-tp-10-header@media only screen and (max-width:780px).post-tp-8-header .image-credit.post-tp-10-header}.post-tp-11-header .image-credit.post-tp-12-header .post-share .share-handler:after,.post-tp-12-header .post-share .share-handler:before.post-tp-12-header .post-share .share-handler:after.single-attachment-content .return-to .fa.single-attachment-content .parent-images .img-holder .fa.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n-3).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n+2).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n+3).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="900px"] .listing-item:nth-child(4n+4).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item:nth-child(3n-2).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item:nth-child(3n+3).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="560px"] .listing-item.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="450px"] .listing-item.listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="450px"] .listing-item:nth-child(odd).listing.listing-attachment-siblings.columns-5[max-width~="450px"] .listing-item:nth-child(even).single-post-content.format-status .post-summary.better-chat .chat-item .user-name.better-chat .chat-item.better-chat .chat-item::after.better-chat .chat-item.chat-speaker-1,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9.better-chat .chat-item.chat-speaker-1 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7 .user-name,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9 .user-name.better-chat .chat-item.chat-speaker-1:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-3:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-5:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-7:before,.better-chat .chat-item.chat-speaker-9:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-1:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-3:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-4:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-5:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-6:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-7:before.better-chat .chat-item.chat-speaker-8:after.better-chat .chat-item.chat-speaker-9:before.entry-content .alignleft.entry-content .alignright.entry-content figure.alignright .wp-caption-text.entry-content figure.alignleft .wp-caption-text.entry-content .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item,.entry-content .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item.entry-content .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item:nth-child(2n+3),.entry-content .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item:nth-child(3n+4),.entry-content .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item:nth-child(4n+5),.entry-content .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item:nth-child(5n+6),.entry-content .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item:nth-child(6n+7),.entry-content .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item:nth-child(7n+8),.entry-content .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item:nth-child(8n+9),.entry-content .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item:nth-child(9n+10).comments-wrap ol.comment-list .children@media only screen and (max-width:600px)}.comment-list .comment-avatar.comment-list .comment-meta .comment-published.comment-list .comment-footer .comment-edit-link.comment-list .comment-footer,.comment-list .comment-footer .comment-edit-link,.comment-list .comment-footer .comment-reply-link,.comment-respond #cancel-comment-reply-link.comment-respond .author-wrap.comment-respond .email-wrap.comment-list .comment-content.error404 .content-column .action-links .fa.error404 .content-column .search-form .search-field.error404 .content-column .search-form .search-submit.error404 .search-action-container.author-profile .post-author-avatar.author-profile .post-author-bio.author-profile .author-links ul li.better-gallery .gallery-title .prev .fa:before.better-gallery .gallery-title .next .fa:before.better-gallery .gallery-title .next .fa.better-gallery .gallery-title .prev .fa.no-results>.title:after.bs-pagin-loading-wrapper .bs-loading.bs-pagination-label.btn-bs-pagination.next .fa.btn-bs-pagination .loading .fa,.btn-bs-pagination.prev .fa.btn-bs-pagination .loaded .fa.bs-pagination.bs-simple-pagination .btn-bs-pagination.prev .fa.bs-pagination.bs-simple-pagination .btn-bs-pagination.next .fa.bs-slider-controls .btn-bs-pagination.next.bs-simple-pagination.simple_next_prev .btn-bs-pagination.prev,.bs-slider-items-container .bs-control-nav-style-2 .btn-bs-pagination.next.dropcap.dropcap.bs-tab-shortcode .nav-tabs>li>a.bs-accordion-shortcode .panel-heading.bs-accordion-shortcode .panel-heading a:beforeul.bs-shortcode-list,ul.bs-shortcode-list ulul.bs-shortcode-list ulul.bs-shortcode-list liul.bs-shortcode-list li:before.vc_images_carousel .vc_carousel-control .icon-next.icon-next:before.vc_images_carousel .vc_carousel-control .icon-prev.icon-prev:before.bs-pretty-tabs-container.bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements .h-text.bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-elements.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text .fa.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text:after.section-heading.multi-tab .bs-pretty-tabs-container.site-header .widget_better-ads .bsac.bs-slider-item .post-meta .rating,.listing-item-tall-2 .post-meta .rating,.listing-item-text-1 .post-meta .rating,.listing-mg-3-item .post-meta .rating,.listing-mg-4-item .post-meta .rating,.listing-mg-5-item-big .post-meta .rating.listing-item-tall-2 .post-meta .comments,.listing-item-text-1 .post-meta .comments.search-preview.ajax-search-results .clean-button.ajax-search-results .clean-button .fa.fa-folder-open.two-column-results-list>div.ajax-taxonomy-list.search-preview .post-categories li.clean-title>span.clean-button .fa.modal.sign-in-modal:before.sign-in-modal .modal-dialog.sign-in-modal .close-modal.bs-login .bs-login-panel.bs-current-login-panel.bs-login-sign-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-login-sign-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-login-reset-panel.bs-login .bs-login-panel.bs-current-login-panel.bs-login-reset-panel.bs-login .remember-checkbox.bs-login .remember-checkbox+.remember-label.bs-login .remember-checkbox:checked+.remember-label.bs-login .go-reset-panel.bs-login .go-login-panel.sign-in-modal .bs-login .go-login-panel.bs-login .user-links .fa.social-login-btn.btn.social-login-btn.btn .bf-icon.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item:after.search-header .found-categories li,.search-header .found-tags li.search-header .label.comments-template-multiple .nav-tabs a:before.comments-template-multiple .nav-tabs .fa.comments-template-multiple .comments-count.comments-template-multiple .nav-tabs li:first-child a.comments-template-multiple .nav-tabs li:last-child a.bs-ll-a .footer-widgets.light-text .fb-page,.bs-ll-a .footer-widgets.light-text .google-plus-block.bs-sks .bs-sksitem.bs-sks .bs-sksiteml.bs-sks .bs-sksitemr.bs-sks .bs-sksiteml .bsac.bs-sks .bs-sksitemr .bsac.bs-irp .bs-irp-heading:before /*--------- fonts Talatheme.com ----------*/ .top-menu.menu > li > a, .top-menu.menu > li > a:hover, .top-menu.menu > li, .topbar .topbar-sign-in { font-family: IRANYekan !important; } .topbar .topbar-date { font-family: IRANYekan !important; } .main-menu li > a, .main-menu li { font-family: IRANYekan !important; } .site-header .listing-item-grid-1 .title { font-size: 13px !important; } .section-heading .h-text { font-family: IRANYekan !important; } .listing-item-tb-3 .title, .listing-item-tb-1 .title { font-size: 13px !important; } sting-item-tb-2 .title { font-size: 13px !important; } .listing-item-tb-2 .title { font-size: 13px !important; } body, .btn-bs-pagination { font-family: IRANYekan !important; } .bs-subscribe-newsletter .newsletter-subscribe { left: 0; right: auto; font-family: IRANYekan; } .footer-instagram .footer-instagram-label { margin: 25px 0; text-align: center; font-size: 18px; font-family: IRANYekan; } .better-social-counter.style-big-button .item-name { font-family: IRANYekan !important; } .better-social-counter.style-big-button .item-title-join { font-family: IRANYekan !important; }.better-social-counter.style-modern .item-title, .better-social-counter.style-box .item-title, .better-social-counter.style-clean .item-title, .better-social-counter.style-button .item-title { font-family: IRANYekan !important; } h3, .h3, .heading-3 { font-size: 15px !important; font-family: IRANYekan; } .post-summary { font-size: 11px !important; font-family: IRANYekan !important; } .entry-content { font-family: 'Open Sans'; font-weight: 400; font-size: 14px !important; text-align: justify !important; text-transform: initial; color: #585858; line-height: 30px !important; } .heading-typo, h1, h2, h3, h4, h5, h6, .h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6, .heading-1, .heading-2, .heading-3, .heading-4, .heading-5, .heading-6, .header .site-branding .logo, .search-form input[type="submit"], .widget.widget_categories ul li, .widget.widget_archive ul li, .widget.widget_nav_menu ul.menu, .widget.widget_pages ul li, .widget.widget_recent_entries li a, .widget .tagcloud a, .widget.widget_calendar table caption, .widget.widget_rss li .rsswidget, .listing-widget .listing-item .title, button, html input[type="button"], input[type="reset"], input[type="submit"], input[type="button"], .pagination, .site-footer .footer-social-icons .better-social-counter.style-name .social-item, .section-heading .h-text, .entry-terms a, .single-container .post-share a, .comment-list .comment-meta .comment-author, .comments-wrap .comments-nav, .main-slider .content-container .read-more, a.read-more, .single-page-content > .post-share li, .single-container > .post-share li, .better-newsticker .heading, .better-newsticker ul.news-list li a { /* font-family: 'Roboto'; */ font-weight: 500; text-transform: inherit; font-family: IRANYekan !important; line-height: 27px; } .entry-content a.read-more, a.read-more { font-size: 12px; color: #fff; background: #434343; display: inline-block; padding: 3px 11px; text-transform: uppercase !important; margin-top: 13px; font-family: IRANYekan; } .better-social-banner .banner-item .item-button { font-family: IRANYekan !important; } .better-social-banner .banner-item .item-title { font-family: IRANYekan !important; } .term-badges .format-badge, .term-badges .term-badge, .main-menu .term-badges a { font-family: IRANYekan !important; } .post-meta .post-author { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; } .site-footer .copy-footer .container { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 400; line-height: 18px; font-size: 12px; } .post-meta, .post-meta a { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 400; font-size: 12px; text-transform: none; color: #b7b7b7; } .post-summary { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 400; line-height: 20px; font-size: 13px !important; text-align: inherit; text-transform: initial; color: #888888; } .site-footer .copy-footer .container { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 400; line-height: 18px; font-size: 12px; } .site-footer .copy-footer .menu { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 500; line-height: 28px; font-size: 14px; text-transform: capitalize; color: #ffffff; } button, input, select, textarea { font-family: IRANYekan !important; font-size: inherit; line-height: inherit; } .entry-content { font-family: IRANYekan !important; font-weight: 400; font-size: 15px; text-align: inherit; text-transform: initial; color: #585858; } .heading-typo, h1, h2, h3, h4, h5, h6, .h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6, .heading-1, .heading-2, .heading-3, .heading-4, .heading-5, .heading-6, .header .site-branding .logo, .search-form input[type="submit"], .widget.widget_categories ul li, .widget.widget_archive ul li, .widget.widget_nav_menu ul.menu, .widget.widget_pages ul li, .widget.widget_recent_entries li a, .widget .tagcloud a, .widget.widget_calendar table caption, .widget.widget_rss li .rsswidget, .listing-widget .listing-item .title, button, html input[type="button"], input[type="reset"], input[type="submit"], input[type="button"], .pagination, .site-footer .footer-social-icons .better-social-counter.style-name .social-item, .section-heading .h-text, .entry-terms a, .single-container .post-share a, .comment-list .comment-meta .comment-author, .comments-wrap .comments-nav, .main-slider .content-container .read-more, a.read-more, .single-page-content > .post-share li, .single-container > .post-share li, .better-newsticker .heading, .better-newsticker ul.news-list li a { font-family: IRANYekan !important; } .listing-item-grid-1 .title { font-family: IRANYekan !important; } .main-menu.menu .better-custom-badge, .off-canvas-menu .menu .better-custom-badge { font-family: IRANYekan !important; } .better-social-counter .item-count { font-family: IRANYekan !important; } .better-weather { font-family: IRANYekan !important; } .single-post-share .number { font-family: IRANYekan !important; } .better-social-counter .item-count { font-family: IRANYekan !important; } .better-social-counter.style-modern .item-count { font-family: IRANYekan !important; } .better-social-counter.style-box .item-icon { font-size: 30px; } .listing-item-tb-2 .title .archive-title .pre-title .listing-item-tb-3 .title, .listing-item-tb-1 .title .execphpwidget > .post-tags > li > a:hover body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-pull-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-push-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-xs-offset-0@media (min-width:768px)body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-pull-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-push-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-sm-offset-0}@media (min-width:992px)body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-pull-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-push-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-md-offset-0}@media (min-width:1200px)body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-pull-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-push-0body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-12body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-11body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-10body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-9body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-8body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-7body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-6body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-5body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-4body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-3body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-2body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-1body.bs-vc-rtl-grid .vc_col-lg-offset-0}.vc_pull-right.vc_pull-left .bsac.location-header_before,.bsac.location-header_before:before.bsac.location-header_before.bsac.location-footer_after,.bsac.location-footer_after:after.bsac.location-footer_after.page-layout-1-col .container,.page-layout-1-col .content-wrap,body.page-layout-1-col .boxed.site-header .main-menu-wrapper,body.page-layout-1-col .boxed.site-header.header-style-5 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.page-layout-1-col .boxed.site-header.header-style-6 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.page-layout-1-col .boxed.site-header.header-style-8 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.page-layout-1-col.boxed .main-wrap,.page-layout-2-col-right .container,.page-layout-2-col-right .content-wrap,body.page-layout-2-col-right.boxed .main-wrap,.page-layout-2-col-left .container,.page-layout-2-col-left .content-wrap,body.page-layout-2-col-left.boxed .main-wrap,.page-layout-1-col .bs-vc-content>.vc_row,.page-layout-1-col .bs-vc-content>.vc_vc_row,.page-layout-1-col .bs-vc-content .vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.footer-instagram.boxed,.site-footer.boxed,.page-layout-1-col .bs-vc-content>.vc_row.vc_row-has-fill .upb-background-text.vc_row,.bs-injection.bs-injection-1-col>.vc_row,.bs-injection.bs-injection-1-col>.vc_vc_row,.bs-injection.bs-injection-1-col>.vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.bs-injection.bs-injection-2-col>.vc_row,.bs-injection.bs-injection-2-col>.vc_vc_row,.bs-injection.bs-injection-2-col>.vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper@media(min-width:768px)}@media(min-width:768px)}@media(min-width:768px)}@media(min-width:768px)}@media(min-width:768px)}@media(min-width:768px)}@media(max-width:1270px)}.page-layout-3-col-0 .container,.page-layout-3-col-0 .content-wrap,body.page-layout-3-col-0.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-1 .container,.page-layout-3-col-1 .content-wrap,body.page-layout-3-col-1.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-2 .container,.page-layout-3-col-2 .content-wrap,body.page-layout-3-col-2.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-3 .container,.page-layout-3-col-3 .content-wrap,body.page-layout-3-col-3.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-4 .container,.page-layout-3-col-4 .content-wrap,body.page-layout-3-col-4.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-5 .container,.page-layout-3-col-5 .content-wrap,body.page-layout-3-col-5.boxed .main-wrap,.page-layout-3-col-6 .container,.page-layout-3-col-6 .content-wrap,body.page-layout-3-col-6.boxed .main-wrap,body.boxed.page-layout-3-col .site-header.header-style-5 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.boxed.page-layout-3-col .site-header.header-style-6 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,body.boxed.page-layout-3-col .site-header.header-style-8 .content-wrap>.bs-pinning-wrapper>.bs-pinning-block,.layout-3-col-0 .bs-vc-content>.vc_row,.layout-3-col-0 .bs-vc-content>.vc_vc_row,.layout-3-col-0 .bs-vc-content .vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper,.layout-3-col-0 .bs-vc-content>.vc_row.vc_row-has-fill .upb-background-text.vc_row,.bs-injection.bs-injection-3-col>.vc_row,.bs-injection.bs-injection-3-col>.vc_vc_row,.bs-injection.bs-injection-3-col>.vc_row[data-vc-full-width=true]>.bs-vc-wrapper@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(max-width:1000px)and(min-width:768px)}@media(max-width:1000px)and(min-width:768px)}@media(max-width:767px)and(min-width:500px)}@media(max-width:1390px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(min-width:1000px)}@media(max-width:1000px)and(min-width:768px)}@media(max-width:1000px)and(min-width:768px)}@media(max-width:1000px)and(min-width:768px)}@media(max-width:1000px)and(min-width:768px)}.col-xs-1,.col-sm-1,.col-md-1,.col-lg-1,.col-xs-2,.col-sm-2,.col-md-2,.col-lg-2,.col-xs-3,.col-sm-3,.col-md-3,.col-lg-3,.col-xs-4,.col-sm-4,.col-md-4,.col-lg-4,.col-xs-5,.col-sm-5,.col-md-5,.col-lg-5,.col-xs-6,.col-sm-6,.col-md-6,.col-lg-6,.col-xs-7,.col-sm-7,.col-md-7,.col-lg-7,.col-xs-8,.col-sm-8,.col-md-8,.col-lg-8,.col-xs-9,.col-sm-9,.col-md-9,.col-lg-9,.col-xs-10,.col-sm-10,.col-md-10,.col-lg-10,.col-xs-11,.col-sm-11,.col-md-11,.col-lg-11,.col-xs-12,.col-sm-12,.col-md-12,.col-lg-12,.vc_row .vc_column_container>.vc_column-inner,.container,.vc_column_container.vc_column_container,.vc_row.vc_column-gap-35,.vc_row.vc_column-gap-30,.vc_row.vc_column-gap-25,.vc_row.vc_column-gap-20,.vc_row.vc_column-gap-15,.vc_row.vc_column-gap-10,.vc_row.vc_column-gap-5,.vc_row.vc_column-gap-4,.vc_row.vc_column-gap-3,.vc_row.vc_column-gap-2,.vc_row.vc_column-gap-1.vc_row.wpb_row,.row,.bs-vc-content .vc_row.vc_row-no-padding[data-vc-stretch-content="true"].vc_row.vc_inner.widget,.entry-content .better-studio-shortcode,.better-studio-shortcode,.bs-shortcode,.bs-listing,.bsac,.content-column>div:last-child,.slider-style-18-container,.slider-style-16-container,.slider-style-8-container,.slider-style-2-container,.slider-style-4-container,.bsp-wrapper,.single-container,.content-column>div:last-child,.vc_row .vc_column-inner .wpb_content_element,.wc-account-content-wrap,.order-customer-detail,.order-detail-wrap,.slider-style-23-container.archive-title.layout-1-col,.layout-2-col,.layout-3-col.layout-1-col.layout-bc-before,.layout-2-col.layout-bc-before,.layout-3-col.layout-bc-before.bs-vc-content>.vc_row.vc_row-fluid.vc_row-has-fill:first-child,.bs-listing.bs-listing-products .bs-slider-controls,.bs-listing.bs-listing-products .bs-pagination.vc_col-has-fill>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill+.vc_row-full-width+.vc_row>.bs-vc-wrapper>.wrapper-sticky>.bs-vc-column>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill+.vc_row-full-width+.vc_row>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill+.vc_row>.bs-vc-wrapper>.bs-vc-column>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill+.vc_row>.bs-vc-wrapper>.wrapper-sticky>.bs-vc-column>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill+.vc_row>.wpb_column>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill>.bs-vc-wrapper>.vc_column_container>.bs-vc-wrapper,.vc_row-has-fill>.wpb_column>.bs-vc-wrapper.vc_row-has-fill .wpb_wrapper>.bsp-wrapper:last-child,.vc_col-has-fill .wpb_wrapper>.bsp-wrapper:last-child,.vc_row-has-fill .wpb_wrapper>.bs-listing:last-child,.vc_col-has-fill .wpb_wrapper>.bs-listing:last-child,.main-section,#bbpress-forums #bbp-search-form,.vc_row-has-fill .wpb_wrapper>.bsac:last-child,.vc_col-has-fill .wpb_wrapper>.bsac:last-child,.vc_row-has-fill .wpb_wrapper>.bs-shortcode:last-child,.vc_col-has-fill .wpb_wrapper>.bs-shortcode:last-child,.vc_row-has-fill .wpb_wrapper>.better-studio-shortcode:last-child,.vc_col-has-fill .wpb_wrapper>.better-studio-shortcode:last-child.bs-listing-modern-grid-listing-3.bs-listing.vc_row-has-fill .wpb_wrapper>.bs-listing-modern-grid-listing-3.bs-listing:last-child.single-container>.post-author,.post-related,.post-related+.comments-template,.post-related+.single-container,.post-related+.ajax-post-content,.comments-template,.comment-respond.comments-template,.bsac.adloc-post-before-author,.woocommerce-page div.product .woocommerce-tabs,.woocommerce-page div.product .related.products,.woocommerce .cart-collaterals .cart_totals,.woocommerce .cart-collaterals .cross-sells,.woocommerce-checkout-review-order-wrap,.woocommerce+.woocommerce,.woocommerce+.bs-shortcode,.up-sells.products,.single-container>.bs-newsletter-pack,body.single .content-column>.bs-newsletter-pack.better-gcs-wrapper.slider-style-21-container,.slider-style-20-container,.slider-style-19-container,.slider-style-17-container,.slider-style-15-container,.slider-style-13-container,.slider-style-11-container,.slider-style-9-container,.slider-style-7-container,.slider-style-4-container.slider-container-1col,.slider-style-3-container,.slider-style-5-container,.slider-style-2-container.slider-container-1col,.slider-style-1-container,.slider-container+.bs-sks,.slider-style-22-container.slider-style-21-container.slider-bc-before,.slider-style-20-container.slider-bc-before,.slider-style-19-container.slider-bc-before,.slider-style-17-container.slider-bc-before,.slider-style-15-container.slider-bc-before,.slider-style-13-container.slider-bc-before,.slider-style-11-container.slider-bc-before,.slider-style-9-container.slider-bc-before,.slider-style-7-container.slider-bc-before,.slider-style-3-container.slider-bc-before,.slider-style-5-container.slider-bc-before,.slider-style-1-container.slider-bc-before,.slider-container.slider-bc-before+.bs-sks,.slider-style-22-container.slider-bc-before,.slider-style-23-container.slider-bc-before.section-heading@media only screen and (max-width :678px)}.bs-injection.bs-injection-before_footer,.bs-injection.bs-injection-after_footer.bs-injection.bs-injection-before_header,.bs-injection.bs-injection-after_header.single-container>.bs-push-noti.post-bottom,.single-container>.bs-push-noti.post-bottom+.post-author.bs-push-noti.post-top.main-bg-color,.main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item:hover>a:hover,.main-menu.menu .better-custom-badge,.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links>li:hover>a,.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge,.widget.widget_nav_menu ul.menu li>a:hover,.widget.widget_nav_menu ul.menu li.current-menu-item>a,.rh-header .menu-container .resp-menu .better-custom-badge,.bs-popular-categories .bs-popular-term-item:hover .term-count,.widget.widget_tag_cloud .tagcloud a:hover,span.dropcap.dropcap-square,span.dropcap.dropcap-circle,.better-control-nav li a.better-active,.better-control-nav li:hover a,.main-menu.menu>li:hover>a:before,.main-menu.menu>li.current-menu-parent>a:before,.main-menu.menu>li.current-menu-item>a:before,.main-slider .better-control-nav li a.better-active,.main-slider .better-control-nav li:hover a,.site-footer.color-scheme-dark .footer-widgets .widget.widget_tag_cloud .tagcloud a:hover,.site-footer.color-scheme-dark .footer-widgets .widget.widget_nav_menu ul.menu li a:hover,.entry-terms.via a:hover,.entry-terms.source a:hover,.entry-terms.post-tags a:hover,.comment-respond #cancel-comment-reply-link,.better-newsticker .heading,.better-newsticker .control-nav span:hover,.listing-item-text-1:hover .term-badges.floated .term-badge a,.term-badges.floated a,.archive-title .term-badges span.term-badge a:hover,.post-tp-1-header .term-badges a:hover,.archive-title .term-badges a:hover,.listing-item-tb-2:hover .term-badges.floated .term-badge a,.btn-bs-pagination:hover,.btn-bs-pagination.hover,.btn-bs-pagination.bs-pagination-in-loading,.bs-slider-dots .bs-slider-active>.bts-bs-dots-btn,.listing-item-classic:hover a.read-more,.bs-loading>div,.pagination.bs-links-pagination a:hover,.footer-widgets .bs-popular-categories .bs-popular-term-item:hover .term-count,.footer-widgets .widget .better-control-nav li a:hover,.footer-widgets .widget .better-control-nav li a.better-active,.bs-slider-2-item .content-container a.read-more:hover,.bs-slider-3-item .content-container a.read-more:hover,.main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item:hover>a,.main-menu.menu .sub-menu>li:hover>a,.bs-slider-2-item .term-badges.floated .term-badge a,.bs-slider-3-item .term-badges.floated .term-badge a,.listing-item-blog:hover a.read-more,.back-top,.site-header .shop-cart-container .cart-handler .cart-count,.site-header .shop-cart-container .cart-box:after,.single-attachment-content .return-to:hover .fa,.topbar .topbar-date,.ajax-search-results:after,.better-gallery .gallery-title .prev:hover,.better-gallery .gallery-title .next:hover,.comments-template-multiple .nav-tabs .active a:after,.comments-template-multiple .active .comments-count,.off-canvas-inner:after,.more-stories:before,.bs-push-noti .bs-push-noti-wrapper-icon,.post-count-badge.pcb-t1.pcb-s1,.bs-fpe.bs-fpe-t2 theadbutton,.btn,html input[type="button"],input[type="reset"],input[type="submit"],input[type="button"],.btn:focus,.btn:hover,button:focus,button:hover,html input[type="button"]:focus,html input[type="button"]:hover,input[type="reset"]:focus,input[type="reset"]:hover,input[type="submit"]:focus,input[type="submit"]:hover,input[type="button"]:focus,input[type="button"]:hover.main-color,.screen-reader-text:hover,.screen-reader-text:active,.screen-reader-text:focus,.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge,.widget.widget_recent_comments a:hover,.bs-popular-categories .bs-popular-term-item,.main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item>a,.bs-about .about-link a,.comment-list .comment-footer .comment-reply-link:hover,.comment-list li.bypostauthor>article>.comment-meta .comment-author a,.comment-list li.bypostauthor>article>.comment-meta .comment-author,.comment-list .comment-footer .comment-edit-link:hover,.comment-respond #cancel-comment-reply-link,span.dropcap.dropcap-square-outline,span.dropcap.dropcap-circle-outline,ul.bs-shortcode-list li:before,a:hover,.post-meta a:hover,.site-header .top-menu.menu>li:hover>a,.site-header .top-menu.menu .sub-menu>li:hover>a,.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li>a:hover,.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links>li:hover>a,.listing-item .post-footer .post-share:hover .share-handler,.listing-item-classic .title a:hover,.single-post-content>.post-author .pre-head a:hover,.single-post-content a,.single-page-simple-content a,.site-header .search-container.open .search-handler,.site-header .search-container:hover .search-handler,.site-header .shop-cart-container.open .cart-handler,.site-header .shop-cart-container:hover .cart-handler,.site-footer .copy-2 a:hover,.site-footer .copy-1 a:hover,ul.menu.footer-menu li>a:hover,.rh-header .menu-container .resp-menu li:hover>a,.listing-item-thumbnail:hover .title a,.listing-item-grid:hover .title a,.listing-item-blog:hover .title a,.listing-item-classic:hover .title a,.post-meta a:hover,.pagination.bs-numbered-pagination>span,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi a:hover,.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers:hover,.pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi .current,.pagination.bs-numbered-pagination .current,.listing-item-text-1:hover .title a,.listing-item-text-2:hover .title a,.listing-item-text-3:hover .title a,.listing-item-text-4:hover .title a,.bs-popular-categories .bs-popular-term-item:hover,.main-menu.menu>li:hover>a,.listing-mg-5-item:hover .title,.listing-item-tall:hover>.title,.bs-text a,.wpb_text_column a,.bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item a:hover span,.off-canvas-menu li.current-menu-item>a,.entry-content.off_canvas_footer-info a,.comment-list .comment-content em.needs-approve,.better-newsticker ul.news-list li a:hover.footer-widgets .widget a:hover,.bs-listing-modern-grid-listing-5 .listing-mg-5-item:hover .title a:hover,.bs-listing-modern-grid-listing-5 .listing-mg-5-item:hover .title a,.tabbed-grid-posts .tabs-section .active atextarea:focus,input[type="url"]:focus,input[type="search"]:focus,input[type="password"]:focus,input[type="email"]:focus,input[type="number"]:focus,input[type="week"]:focus,input[type="month"]:focus,input[type="time"]:focus,input[type="datetime-local"]:focus,input[type="date"]:focus,input[type="color"]:focus,input[type="text"]:focus,.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge:after,.better-gallery .fotorama__thumb-border,span.dropcap.dropcap-square-outline,span.dropcap.dropcap-circle-outline,.comment-respond textarea:focus,.archive-title .term-badges a:hover,.listing-item-text-2:hover .item-inner,.btn-bs-pagination:hover,.btn-bs-pagination.hover,.btn-bs-pagination.bs-pagination-in-loading,.bs-slider-2-item .content-container a.read-more,.bs-slider-3-item .content-container a.read-more,.pagination.bs-links-pagination a:hover,body.active-top-line.main-menu.menu .better-custom-badge:after,.off-canvas-menu .menu .better-custom-badge:after.better-newsticker .heading:after::selection::-moz-selection.term-badges.text-badges .term-badge a.active-top-line .header-style-1.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper,.active-top-line .header-style-1.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container,.active-top-line .header-style-2.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper,.active-top-line .header-style-2.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container,.active-top-line .header-style-3.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper,.active-top-line .header-style-3.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container,.active-top-line .header-style-4.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper,.active-top-line .header-style-4.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container,.active-top-line .header-style-5.full-width .bspw-header-style-5 .bs-pinning-block.pinned,.active-top-line .header-style-5.boxed .bspw-header-style-5 .bs-pinning-block.pinned .header-inner,.active-top-line .header-style-6.full-width .bspw-header-style-6 .bs-pinning-block.pinned,.active-top-line .header-style-6.boxed .bspw-header-style-6 .bs-pinning-block.pinned .header-inner,.active-top-line .header-style-7.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper,.active-top-line .header-style-7.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container,.active-top-line .header-style-8.full-width .bspw-header-style-8 .bs-pinning-block.pinned,.active-top-line .header-style-8.boxed .bspw-header-style-8 .bs-pinning-block.pinned .header-inner.better-gcs-wrapper .gsc-result .gs-title *,.better-gcs-wrapper .gsc-result .gs-title:hover *,.better-gcs-wrapper .gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page,.better-gcs-wrapper .gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page:hover.better-gcs-wrapper input.gsc-search-button-v2.betterstudio-review .verdict .overall,.rating-bar span.rating-stars span:before,.betterstudio-review .verdict .page-heading.site-header .top-menu.menu>li>a,.topbar .topbar-sign-in.site-header.full-width .topbar,.site-header.boxed .topbar .topbar-inner.topbar .better-social-counter.style-button .social-item .item-icon.topbar .better-social-counter.style-button .social-item:hover .item-icon.site-header.boxed .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.full-width .main-menu-wrapper.site-header.header-style-1.boxed .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.header-style-1.full-width .main-menu-wrapper,.site-header.header-style-1 .better-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper .main-menu-container.site-header.header-style-2.boxed .main-menu-wrapper .main-menu-container,.site-header.header-style-2.full-width .main-menu-wrapper,.site-header.header-style-2 .better-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper .main-menu-container.site-header.header-style-3.boxed .main-menu-container,.site-header.full-width.header-style-3 .main-menu-wrapper.site-header.header-style-4.boxed .main-menu-container,.site-header.full-width.header-style-4 .main-menu-wrapper.site-header.header-style-5.boxed .header-inner,.site-header.header-style-5.full-width,.site-header.header-style-5.full-width>.bs-pinning-wrapper>.content-wrap.pinned.site-header.header-style-6.boxed .header-inner,.site-header.header-style-6.full-width,.site-header.header-style-6.full-width>.bs-pinning-wrapper>.content-wrap.pinned.site-header.header-style-7.boxed .main-menu-container,.site-header.full-width.header-style-7 .main-menu-wrapper.site-header.header-style-8.boxed .header-inner,.site-header.header-style-8.full-width,.site-header.header-style-8.full-width>.bs-pinning-wrapper>.content-wrap.pinned.site-header .shop-cart-container .cart-handler,.site-header .search-container .search-handler,.site-header .main-menu>li>a,.site-header .search-container .search-box .search-form .search-field.site-header .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el,.site-header .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:after,.site-header .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el:before.site-header .search-container .search-box .search-form .search-field::-webkit-input-placeholder.site-header .search-container .search-box .search-form .search-field::-moz-placeholder.site-header .search-container .search-box .search-form .search-field:-ms-input-placeholder.site-header .search-container .search-box .search-form .search-field:-moz-placeholderul.menu.footer-menu li>a,.site-footer .copy-2 a,.site-footer .copy-2,.site-footer .copy-1 a,.site-footer .copy-1ul.menu.footer-menu li>a:hover,.site-footer .copy-2 a:hover,.site-footer .copy-1 a:hover.site-footer:before.site-footer .copy-footer .footer-menu-wrapper .footer-menu-container:before.footer-menu-container.copy-footer.site-footer .copy-footer.site-footer .footer-social-icons.site-footer.site-footer .footer-widgets .section-heading.sh-t1 .h-text,.footer-widgets .section-heading.sh-t4.sh-s3 .h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t4.sh-s1 .h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8.bs-pretty-tabs .bs-pretty-tabs-container .bs-pretty-tabs-more.other-link .h-text,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>a>.h-text,.footer-widgets .section-heading.sh-t3.sh-s8>.h-text,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t7.sh-s1>.main-link>.h-text,.footer-widgets .section-heading.sh-t7.sh-s1>a:last-child:first-child>.h-text,.footer-widgets .section-heading.sh-t7.sh-s1 .h-text.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:before.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:after,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s4>.h-text:last-child:first-child:before.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s6>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s6>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s6>.h-text:last-child:first-child:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s5>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s5>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s5>.h-text:last-child:first-child:before.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>.main-link>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>a:last-child:first-child>.h-text:before,.footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s7>.h-text:last-child:first-child:before.ltr .footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.ltr .footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after,.ltr .footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after.rtl .footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s8>.main-link>.h-text:after,.rtl .footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s8>a:last-child:first-child>.h-text:after,.rtl .footer-widgets .section-heading.sh-t6.sh-s8>.h-text:last-child:first-child:after.section-heading.sh-t1 a:hover .h-text,.section-heading.sh-t1 a.active .h-text,.section-heading.sh-t1>.h-text,.section-heading.sh-t1 .main-link:first-child:last-child .h-text.entry-content a.read-more,a.read-more,.listing-item-classic:hover a.read-more,.listing-item-blog:hover a.read-more.bs-slider-2-item .content-container a.read-more,.bs-slider-3-item .content-container a.read-morebody,.btn-bs-pagination.post-meta,.post-meta a.listing-mg-item.listing-mg-5-item .post-meta.post-meta .views.views.views.post-meta .post-author.term-badges .format-badge,.term-badges .term-badge,.main-menu .term-badges a.heading-typo,h1,h2,h3,h4,h5,h6,.h1,.h2,.h3,.h4,.h5,.h6,.heading-1,.heading-2,.heading-3,.heading-4,.heading-5,.heading-6,.header .site-branding .logo,.search-form input[type="submit"],.widget.widget_categories ul li,.widget.widget_archive ul li,.widget.widget_nav_menu ul.menu,.widget.widget_pages ul li,.widget.widget_recent_entries li a,.widget .tagcloud a,.widget.widget_calendar table caption,.widget.widget_rss li .rsswidget,.listing-widget .listing-item .title,button,html input[type="button"],input[type="reset"],input[type="submit"],input[type="button"],.pagination,.site-footer .footer-social-icons .better-social-counter.style-name .social-item,.section-heading .h-text,.entry-terms a,.single-container .post-share a,.comment-list .comment-meta .comment-author,.comments-wrap .comments-nav,.main-slider .content-container .read-more,a.read-more,.single-page-content>.post-share li,.single-container>.post-share li,.better-newsticker .heading,.better-newsticker ul.news-list li ah1,.h1,.heading-1h2,.h2,.heading-2h3,.h3,.heading-3h4,.h4,.heading-4h5,.h5,.heading-5h6,.h6,.heading-6.single-post-title.post-template-1 .single-post-title.post-tp-2-header .single-post-title.post-tp-3-header .single-post-title.post-tp-4-header .single-post-title.post-tp-5-header .single-post-title.post-template-6 .single-post-title.post-tp-7-header .single-post-title.post-template-8 .single-post-title.post-template-9 .single-post-title.post-template-10 .single-post-title,.ajax-post-content .single-post-title.single-post-title.post-tp-11-header .single-post-title.post-tp-12-header .single-post-title.post-template-13 .single-post-title.post-template-14 .single-post-title.post-subtitle.entry-content.post-summary.single-post-excerpt.main-menu li>a,.main-menu li,.off-canvas-menu>ul>li>a.main-menu.menu .sub-menu>li>a,.main-menu.menu .sub-menu>li,.rh-header .menu-container .resp-menu li>a,.rh-header .menu-container .resp-menu li,.mega-menu.mega-type-link-list .mega-links li>a,ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links>li>a,.off-canvas-menu li>a.top-menu.menu>li>a,.top-menu.menu>li>a:hover,.top-menu.menu>li,.topbar .topbar-sign-in.top-menu.menu .sub-menu>li>a,.top-menu.menu .sub-menu>li.topbar .topbar-date.archive-title .pre-title.archive-title .page-heading.listing-item .post-subtitle.listing-item-classic-1 .title.listing-item-classic-1 .post-subtitle.listing-item-classic-2 .title.listing-item-classic-2 .post-subtitle.listing-item-classic-3 .title h2.listing-item-classic-3 .post-subtitle.listing-mg-1-item .content-container,.listing-mg-1-item .title.listing-mg-1-item .post-subtitle.listing-mg-2-item .content-container,.listing-mg-2-item .title.listing-mg-2-item .post-subtitle.listing-mg-3-item .content-container,.listing-mg-3-item .title.listing-mg-4-item .content-container,.listing-mg-4-item .title.listing-mg-4-item .post-subtitle.listing-mg-5-item-big .title.listing-mg-5-item-small .title.listing-mg-5-item .post-subtitle.listing-mg-6-item .content-container,.listing-mg-6-item .title.listing-mg-6-item .post-subtitle.listing-mg-7-item .content-container,.listing-mg-7-item .title.listing-mg-7-item .post-subtitle.listing-mg-8-item .content-container,.listing-mg-8-item .title.listing-mg-8-item .post-subtitle.listing-mg-9-item .content-container,.listing-mg-9-item .title.listing-mg-9-item .post-subtitle.listing-mg-10-item .content-container,.listing-mg-10-item .title.listing-mg-10-item .post-subtitle.listing-item-grid-1 .title.listing-item-grid-1 .post-subtitle.listing-item-grid-2 .title.listing-item-grid-2 .post-subtitle.listing-item-tall-1 .title.listing-item-tall-1 .post-subtitle.listing-item-tall-2 .title.listing-item-tall-2 .post-subtitle.bs-slider-1-item .title.bs-slider-1-item .post-subtitle.bs-slider-2-item .title.bs-slider-2-item .post-subtitle.bs-slider-3-item .title.bs-slider-3-item .post-subtitle.bs-box-1 .box-title.bs-box-2 .box-title.bs-box-3 .box-title.bs-box-4 .box-title.listing-item-blog-1>.item-inner>.title,.listing-item-blog-2>.item-inner>.title,.listing-item-blog-3>.item-inner>.title.listing-item-blog-1>.item-inner>.post-subtitle,.listing-item-blog-2>.item-inner>.post-subtitle,.listing-item-blog-3>.item-inner>.post-subtitle.listing-item-blog-5>.item-inner>.title.listing-item-blog-5 .post-subtitle.listing-item-tb-3 .title,.listing-item-tb-1 .title.listing-item-tb-3 .post-subtitle,.listing-item-tb-1 .post-subtitle.listing-item-tb-2 .title.listing-item-tb-2 .post-subtitle.listing-item-text-1 .title.listing-item-text-1 .post-subtitle.listing-item-text-2 .title.listing-item-text-2 .post-subtitle.listing-item-text-3 .title,.listing-item-text-4 .title.section-heading .h-text.site-footer .copy-footer .menu.site-footer .copy-footer .container.post-meta .views.rank-500,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.rank-500.post-meta .views.rank-1000,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.rank-1000.post-meta .views.rank-2000,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.rank-2000.post-meta .views.rank-3500,.single-post-share .post-share-btn.post-share-btn-views.rank-3500.post-meta .share.rank-50,.single-post-share .post-share-btn.rank-50.post-meta .share.rank-100,.single-post-share .post-share-btn.rank-100.post-meta .share.rank-200,.single-post-share .post-share-btn.rank-200.post-meta .share.rank-300,.single-post-share .post-share-btn.rank-300فواید بخور صورت | زیباشهرimg.wp-smiley, img.emoji { display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; }.wpb_animate_when_almost_visible

زیباشهر

صفحه اولسلامتآرایش و زیباییفواید بخور صورت
آرایش و زیباییپوست و مو
فواید بخور صورت

بخور صورت یک درمان پوستی است که پوست را تمیز می کند و احساس تازگی به پوست می دهد. بخور صورت قطعا یک مفهوم مدرن نیست، این ایده به دوران رومیان و شاید قبل تر از آن بر می گردد. روش های سنتی بخور عبارت است از قرار دادن صورت بر حوض آب داغ، یا گذاشتن حوله خیس روی سر. اما اکنون نانو بخارهای مخصوصی طراحی شده است که مزایای بیشتری دارد، در مطلب زیر به آن ها اشاره می کنیم:

۱- پوست را پاکسازی می کند.
بخور حفره های صورت را باز می کند و باعث می شود هرگونه کثیفی و گرد و غبار از پوست پاک شود.

۲- گردش خون را بهبود می بخشد.
بخور صورت، پوست را گرم می کند که به نوبه خود باعث واکنش دادن پوست می شود. این واکنش ها عبارتند از کاهش حفره ها و انعقاد رگ های خونی که به نوبه خود فشار خون را کاهش می دهد و منافذ پوست را از بین می برد. این پاسخ ها بخشی از عملکرد طبیعی بدن به نام تنظیم حرارتی هستند که برای حفظ دمای ثابت است.

۳- سلول های سالم پوست را افزایش می دهد.
با بهینه سازی گردش خون و کارایی جریان خون، اکسیژن و مواد مغذی به سلول های پوست منتقل می شود و مواد زائد از آنها حذف می شوند که به نوبه خود سلامت پوست را بهبود می بخشد. مواد مغذی اضافی و اکسیژن موجود در سلول های پوست باعث می شوند سلول ها فرآیندهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و موثرتر عمل کنند. حذف موثر سموم از مواردی که باعث آسیب پوست می شود جلوگیری می کند، این ترکیب به این معنی است که پوست برای مبارزه با باکتری ها مقاوم تر می شود.

۴- منافذ پوست را مسدود می کند.
فایده دیگر بخور این است که به پوست شادابی می بخشد. در واقع بخار دادن صورت باعث عرق کردن صورت می شود که به نوبه خود می تواند منافذ و حفره های مسدود شده را از بین ببرد. بخار باعث انسداد می شود. هنگامی که پوست صورت کاملا تمیز است، ممکن است منافذ صورت کوچکتر یا بسته تر دیده شوند زیرا هیچ چیز آنها را باز نگه نمی دارد. این به این معنی است که آنها نه تنها کمتر دیده می شوند، بلکه احتمال کمتری دارد دوباره مسدود شود!

۵- نتایج درمان را بهبود می بخشد.
چون بخار باعث افزایش گردش خون در سلول ها می شود، نسبت به قرار دادن محصولات موضعی بر روی پوست نتایج بهتری ارائه می کند. این درمان می تواند در پوست عمیق تر نفوذ کند و محصولات سریعتر متابولیزه شوند. بنابراین، بعد از بخار دادن صورت، یک فرصت خوب برای ماسک صورت یا مرطوب کنندگی پوست ایجاد می شود.

۶- باعث آرامش می شود.
همه لکه ها ناشی از استرس نیستند، اما قطعا استرس به ایجاد لکه ها کمک می کند. بخور صورت لکه ها و چروک ها را از بین می برد و به شما کمک کند تا بتوانید سلامتی و انعطاف پذیری خود را بهبود ببخشید.

۷- آروماتراپی صورت می گیرد.
برخی دستگاه های بخور برای آروماتراپی طراحی شده اند. آروماتراپی به این معنی است که آنها یک جای مخصوص دارند که می توانید روغن های ضروری و حتی میوه های تازه را به آن اضافه کنید. آروماتراپی یا رایحه درمانی روشی است که سعی می کند رایحه گیاهان، گل ها و حتی دانه های مختلف را برای بهبود سلامتی انسان ها به کار ببرد. علاوه بر احساس آرامش، آروماتراپی باعث می شود روغن های اساسی عمیق تر به پوست نفوذ کنند و بیشتر موثر باشند. مثلا می توانید روغن چای را اضافه کنید که برای خواص آنتی سپتیک و ضد ویروسی مشهور است.

۸- پوست را هیدراتاسیون می کند.
با استفاده از روش سنتی حوض و حوله، موفقیت کاملی نخواهد داشت، اما با استفاده از یک بخار آبرسان مدرن که بخار تولید می کند می توانید آبرسانی پوست را بسیار موثر انجام دهید. این به این دلیل است که نانو بخار، که بسیار کوچکتر از ذرات بخار منظم است، پوست را تا ۱۰ برابر موثرتر از بخار معمولی، تحت تاثیر قرار می دهد و در آن نفوذ می کند. در نتیجه پوست را مرطوب می کند و حتی می تواند نشانه های قابل رویت پیری را کاهش داده و جلوگیری کند.

همانطور که می بینید، بخور صورت مزایای بسیاری دارد که می تواند در کاهش و جلوگیری از آکنه بسیار موثر باشد. علاوه بر این، یک روش کاملا طبیعی برای پاک کردن پوست است و نیازی به مواد شیمیایی ندارد، زیرا مواد شیمیایی می تواند آسیب بیشتری به پوست وارد کند. این کار چندان طول نمی کشد. بخارهای مدرن بسیار سریع گرم می شوند و جلسات آن ها طولانی نیست. در حالت ایده آل، باید صورت خود را بیشتر از پنج دقیقه بخور دهید تا به اندازه کافی از مزایای آن بهره مند شوید. سعی کنید بیشتر از ۲۰ دقیقه صورت خود را بخور ندهید.

برای بخور صورت چه کارهایی انجام دهید؟
اول، صورت خود را با تمیزکننده پاک کنید. برای بخور دادن صورت، باید پوست صورت کاملاً تمیز باشد و هیچ باکتری در آن وجود نداشته باشد زیرا باعث مشکلات بیشتر می شود.
آرام باشید و صورت خود را به مدت ۵ الی ۲۰ دقیقه بخور دهید.
چنانچه دارای پوست خشک هستید، توصیه می کنیم پس از بخور پوست از انواع مرطوب کننده های مناسب استفاده نمایید تا رطوبت پوست به تعادل برسد. زیرا بخار دادن، پوست صورت را خشک می کند

ماسک صورت را بشویید و سپس صورت خود را با آب سرد بشویید تا منافذ پوست به طور طبیعی بسته شود. به همین ترتیب، اگر می توانید یک جلسه بخار سرد نیز داشته باشید.
صورت خود را با یک حوله پاک تمیز کنید.
یک مرطوب کننده بر صورت خود اعمال کنید.
ممکن است متوجه شوید که پس از چند جلسه اول پوست شما بدتر می شود. درباره این موضوع نگران نباشید زیرا نتایج آن از فردی به فرد متفاوت خواهد بود. احتمال دارد که سلول های صورت برای جلوگیری از سموم و باکتری ها کار سختی را انجام دهند و مدتی طول بکشد تا نتایج مطلوب را بدست آورید.

نتیجه
به طور کلی، می توان گفت استفاده از بخار صورت یکی از بهترین روش ها برای زیبایی پوست است. زیرا بخور صورت مواد شیمیایی ندارد و می توانید از آن برای پوست های حساس نیز استفاده کنید. در واقع بخور صورت نه تنها لکه ها و منافذ را هدف قرار می دهد، بلکه سلامت کلی پوست را نیز بهبود می بخشد. این بدان معنی است که می تواند پوست روغنی و پر از جوش را با آن درمان کنید.

این مقرون به صرفه ترین و قابل دسترس ترین روش است که می توانید برای شادابی و پاکسازی صورت از آن استفاده کنید.

چگونه می توان گیاهان و روغن ها را اضافه کرد؟
اضافه کردن گیاهان و روغن های ضروری به بخار ممکن است مزایای بیشتری را ارائه دهد. بعضی از گیاهان برای انواع مختلف پوست ها مفید هستند و بعضی از اسانس ها و گیاهان دارای خواص آرام بخش و تقویت کننده هستند.

بابونه
تحقیقات نشان می دهد که بابونه می تواند به التهاب پوست و درماتیت کمک کند.

رزماری
این گیاه معطر ممکن است برای پوست های چرب مناسب باشد.

روغن اسطوخدوس
این گیاه برای پوست خشک یا اگزما مناسب است و دارای مزایای آرامش بخش است.

گل‌ختمی
برای نرم و لطیف‌کردن پوست استفاده می‌ کنند.

اکالیپتوس
اگرمی خواهید با آکنه مقابله کنید این یک گزینه عالی است.

مطالب پیشنهادی

ماسک زنجبیل برای از بین بردن جای جوش

چگونه جوش کف سر را به صورت طبیعی درمان کنیم؟

خواص پودر کاکائو برای زیبایی

خواص توت فرنگی برای پوست

فواید دارچین برای پوست

راهکارهایی آسان برای کاهش قرمزی پوست

مبارزه با پوسته شدن ناخن ها

نکاتی برای مراقبت از پوست‌ های مختلط

ماسک‌های جوی دوسر برای انواع پوست

خواص شیر نارگیل برای پوست

قبلی بعدی
نظرتان را بنویسید
لغو پاسخ

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ