انعکاس آینه


چون طفل که از خوردن داروست پریشان از عشق شدم با تو پریشان چو پری دان من شعله ی مستانه کشم از رب معشوق دانایی من عشق شده با تو بدین شأن از غمزه ی محبوب چرا خود بگریزم چون غمزه شود نغز بهشاعر:سیده مریم جعفری

"چون طفل که از خوردن داروست پریشان"
از عشق شدم با تو پریشان چو پری دان
من شعله ی مستانه کشم از رب معشوق
دانایی من عشق شده با تو بدین شأن
از غمزه ی محبوب چرا خود بگریزم
چون غمزه شود نغز به یک جمله که مه ! مان
شعر شفق از جمله ی محبوب همین نیست
از خصلت عشق آمده ماهی به پری کان
چون مؤتمن عشق شود آیه به راهی
من با تو شوم قسمت معشوق پری شان

پی نوشت :
تضمین از غزل هفتم ، مجموعه غزل از پنجره های بی پرنده اثر استاد علیرضا بدیع ،فصل پنجم

ماهی _تیرنودوهفت

تبليغ