چه خوشا دل طبیبی ...


تو اگر حبیب بودی، دل بی ریا بدادی / و به این طبیب جانان دل با صفا بدادی ز کجا طبیب سازد، دل بی صفای او را / که اگر همو طبیب است ز دلش غمیست او را چه خوشا دل طبیبی، که ز حب به هر دو سر بی / که به بی ریاشاعر:سجاد نوروزی

تو اگر حبیب بودی، دل بی ریا بدادی / و به این طبیب جانان دل با صفا بدادی
ز کجا طبیب سازد، دل بی صفای او را / که اگر همو طبیب است ز دلش غمیست او را
چه خوشا دل طبیبی، که ز حب به هر دو سر بی / که به بی ریا صفا داد، که حبیب هر دو سر بی

شاعر: سجاد نوروزی "طبیبِ حبیب"
یکشنبه 17 تیر 97

تبليغ