قُچباز


آنچه که امروز و هر روز ما را موجب ملال است اینست که چرا شادی برجمعی حرام وبربعضی حلال است فُـقراتِ فـقرا بدجوری شکسته درجنگ بین اقـویا نانشان اسیرِ نرخِ سکه و طلا و دلارو ریال است آنانکهشاعر:یحیی محمدیان


آنچه که امروز و هر روز ما را موجب ملال است
اینست که چرا شادی برجمعی حرام وبربعضی حلال است
فُـقراتِ فـقرا بدجوری شکسته درجنگ بین اقـویا
نانشان اسیرِ نرخِ سکه و طلا و دلارو ریال است
آنانکه باید سامان دهند اوضاع نابسامان را
می گویند تمام دردها کارواسطه و دلال است
کسی نمی پرسد ازحلقه اتصال واسط و رابط ها
جز این است که سرشان بسته به طناب وصال است
ازقدیم گفته اند که یک دست به تنهایی ندارد صدا
گله را دائم دریدن, بی وحدت گرگ وچوپان محال است
ما را بجان هم می اندازند وخود خوش می خورند هرشب
نیک می دانند غنیمت است و فرصتِ برداروبرمال است
دربازی بین مهان و سران و مدیران مادرزاد
حال ما بیچارگان, بدتراز توپ فوتبال است
به هرسازی برقصیدیم و خیری ازاین خوان ندیدیم
تازگی ندارد این احوال, درد ما کهن سال است
چگونه باورکنیم سخن و سوگندِ خازنین را
دم خروس ازدورپیداست می گویند خواب و خیال است
ای خدا نرسید ما را جزرنج زین همه گنجی که آفریده ای
شکوَه به کجا بَریم سینه از درد مالامال است...


تبليغ