اعزام تیم رباتیک دانش آموزی کاوش به‌مسابقات جهانی رباتیک در مونترال کانادا


اعضای تیم رباتیک دانش آموزی کاوش به‌مسابقات جهانی متشکل از ساران فتحی، علیرضا وفادار، پویا سعدی راد، سهند نیر خسرو شاهی، مهدی هادی دولاب، فربد یونسی، محمد رهام مرادی صلواتی، سروش نقوی، برنا ناصری، امیر بهکار و با مربیگری و سرپرستی، سامیا کریمی، مهدی نوزاد و حسین مهدی پور امروز به‌مسابقات جهانی رباتیک در مونترال کانادا اعزام گردید.


اعزام تیم رباتیک دانش آموزی کاوش به‌مسابقات جهانی رباتیک در مونترال کانادا

اعضای تیم رباتیک دانش آموزی کاوش به‌مسابقات جهانی متشکل از ساران فتحی، علیرضا وفادار، پویا سعدی راد، سهند نیر خسرو شاهی، مهدی هادی دولاب، فربد یونسی، محمد رهام مرادی صلواتی، سروش نقوی، برنا ناصری، امیر بهکار و با مربیگری و سرپرستی، سامیا کریمی، مهدی نوزاد و حسین مهدی پور امروز به‌مسابقات جهانی رباتیک در مونترال کانادا اعزام گردید.

تبليغ
تبليغ