غم دل


تمام صورتم خیس و دلم دنیای تنهایی نگون از بخت تار و صفا از دیده بگشایی گرت خنده به یاد آورد تمام کودکیت را برای فهم دلتنگی تو تنها یک غزل داری شب تار و غم بی حد دلی آکنده از کینه کمی آهسته ترشاعر:سهیلا علی نژاد

تمام صورتم خیس و دلم دنیای تنهایی
نگون از بخت تار و صفا از دیده بگشایی

گرت خنده به یاد آورد تمام کودکیت را
برای فهم دلتنگی تو تنها یک غزل داری

شب تار و غم بی حد دلی آکنده از کینه
کمی آهسته تر لبخند ، ندارد دل ،دلنوایی


تبليغ