سمپوزیوم زن در ادبیات معاصر ایران


گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از برگزاری سمپوزیوم زن در ادبیات معاصر ایران در ترکیه دانلود صفرخانی رایزن فرهنگی ایران در ترکیهدکتر کوثر باش استاد دانشگاه ییلدیریم...

گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از برگزاری سمپوزیوم زن در ادبیات معاصر ایران در ترکیه

دانلود
صفرخانی رایزن فرهنگی ایران در ترکیه
دکتر کوثر باش استاد دانشگاه ییلدیریم بیازیت
خیریه اونال استاد دانشگاه
تبليغ
تبليغ