شنیده ام روز دهمِ محرمِ سال ظهور،می آیی
شنیده ام و فکر می کنم،برای اینهمه زخم،بس نیست انتظار؟
هیچ چیزِ جهان در جای خودش نیست
هیچ چیز!
هر روزمان عاشورا و امتحان در امتحان است
هر روز زخم هایمان را تازه تر میکنیم و قرار نمیگیریم...
از سفیدترینمان تا سیاه ترین تا همین دخترِ آبی که خودش را سوزاند،قرار نداریم!
نه
ما قرار نداریم
ما سالهاست تو را،خودمان را،حق را،همه چیزا را گم کرده ایم
بیا که بر مدارت،قرار بگیریم
همین
#مژده_لواسانی