مدیرپژوهشهای راهبردی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران منصوب شد


با حکمی از سوی رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران علی قجری به عنوان مدیر پژوهشهای راهبردی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران منصوب شد.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در حکمی علی قجری را به مدت دو سال به سمت مدیر پژوهش های راهبردی این مؤسسه تحقیقاتی منصوب کرد.

در راستای تحولات ساختاری و رویکردی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در دوره جدید مدیریتی آن و مطابق با سند برنامه تحولی این موسسه مبتنی بر دو عنصر «نیازمحوری» و «اثرگذاری عینی» دستاوردهای پژوهشی و مطالعات اجتماعی در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری های کلان کشور، احمد نادری مدیر پژوهش های راهبردی این موسسه را منصوب و دو کارویژه «مخاطب شناسی» و «آینده پژوهی» را از اصلی‌ترین مأموریت‌های وی عنوان کرد.

چندی پیش نیز این عضو هئیت علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران، شروع برنامه تحولی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را با تصویب چهار گروه پژوهشی جدید مبتنی بر نیازهای روز کشور و حل مسائل اجتماعی در سطح علمی و کاربردی اعلام کرده بود. در بخشی از حکم مدیر پژوهش های راهبردی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز رویکردها و برنامه تحولی موسسه چنین تشریح شده است:

برادر ارجمند جناب آقای علی قجری؛

با عنایت به دانش، تخصص و تجربیات مدیریتی، پژوهشی و فرهنگی جنابعالی در نهادها و مراکز فکری و فرهنگی کشور، بدینوسیله شما را به مدت دو سال به عنوان «مدیر پژوهش های راهبردی» موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران منصوب می کنم. از جنابعالی انتظار می رود با عنایت به رویکردهای جدید و سند برنامه تحولی موسسه در حوزه های پژوهشی، فرهنگی و راهبردی، ضمن بهره گیری از ظرفیت های علمی و سرمایه اجتماعی موجود موسسه در طول بیش از نیم قرن فعالیت آن و نیز بکارگیری خلاقیت و ایده پردازی های جدید، گام هایی موثر و شایسته را در دو محور اصلی ماموریتی خود یعنی «مخاطب شناسی» و «آینده پژوهی» برداشته و در جهت تحقق وظایفی از جمله:

- طراحی فرایندها و راه اندازی «باشگاه پژوهشگران اجتماعی» با هدف شبکه سازی دانشجویی و تسهیل ارتباط و اتصال جامعه آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی کشور؛

- طراحی فرایندها و راه اندازی 《باشگاه نخبگان مطالعات اجتماعی با هدف شبکه سازی اساتید، متفکران و پژوهشگران شاخص علوم اجتماعی؛

- مطالعه و راه اندازی مرکز اسناد و گنجینه پژوهش مؤسسه با هدف حفظ میراث معنوی پژوهش اجتماعی در کشور و بسط و اشاعه آن؛

- طراحی و مدیریت فرایندهای ارتباطی و تعاملی با نهادها، سازمان ها و مراکز همکار یا متقاضی خدمات در حوزه مطالعات و تحقیقات اجتماعی؛

- طراحی و مدیریت فرایندهای ارتباطی و تعاملی در سطح حوزه عمومی مخاطبان موسسه، اعم از: افراد، گروه ها و تشکل ها، رسانه ها و عموم دستگاه های کشور؛

- مطالعه و پژوهش مستمر درامر «اقدامات نوآورانه و ایده پردازی» به منظور ترسیم افق های آینده موسسه، اقدامات تحولی و اثرگذار؛

با حداکثر توان و استفاده از کلیه منابع و فرصت های بالفعل و بالقوه در کشور، اقدام نمایید.»

شایان ذکر است علی قجری دانش آموخته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت هایی از جمله: «مشاور اجتماعی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «معاون ارتباطات مجمع جهانی اساتید دانشگاه ها»، «مدیر پژوهش در هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور»، «مدیر فرهنگی ـ هنری ستاد نشر و تبلیغ پیام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به جوانان اروپا» و «مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد احیاء امر به معروف» را برعهده داشته است.


به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در حکمی علی قجری را به مدت دو سال به سمت مدیر پژوهش های راهبردی این مؤسسه تحقیقاتی منصوب کرد.

در راستای تحولات ساختاری و رویکردی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در دوره جدید مدیریتی آن و مطابق با سند برنامه تحولی این موسسه مبتنی بر دو عنصر «نیازمحوری» و «اثرگذاری عینی» دستاوردهای پژوهشی و مطالعات اجتماعی در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری های کلان کشور، احمد نادری مدیر پژوهش های راهبردی این موسسه را منصوب و دو کارویژه «مخاطب شناسی» و «آینده پژوهی» را از اصلی‌ترین مأموریت‌های وی عنوان کرد.

چندی پیش نیز این عضو هئیت علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران، شروع برنامه تحولی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را با تصویب چهار گروه پژوهشی جدید مبتنی بر نیازهای روز کشور و حل مسائل اجتماعی در سطح علمی و کاربردی اعلام کرده بود. در بخشی از حکم مدیر پژوهش های راهبردی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز رویکردها و برنامه تحولی موسسه چنین تشریح شده است:

برادر ارجمند جناب آقای علی قجری؛

با عنایت به دانش، تخصص و تجربیات مدیریتی، پژوهشی و فرهنگی جنابعالی در نهادها و مراکز فکری و فرهنگی کشور، بدینوسیله شما را به مدت دو سال به عنوان «مدیر پژوهش های راهبردی» موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران منصوب می کنم. از جنابعالی انتظار می رود با عنایت به رویکردهای جدید و سند برنامه تحولی موسسه در حوزه های پژوهشی، فرهنگی و راهبردی، ضمن بهره گیری از ظرفیت های علمی و سرمایه اجتماعی موجود موسسه در طول بیش از نیم قرن فعالیت آن و نیز بکارگیری خلاقیت و ایده پردازی های جدید، گام هایی موثر و شایسته را در دو محور اصلی ماموریتی خود یعنی «مخاطب شناسی» و «آینده پژوهی» برداشته و در جهت تحقق وظایفی از جمله:

- طراحی فرایندها و راه اندازی «باشگاه پژوهشگران اجتماعی» با هدف شبکه سازی دانشجویی و تسهیل ارتباط و اتصال جامعه آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی کشور؛

- طراحی فرایندها و راه اندازی 《باشگاه نخبگان مطالعات اجتماعی با هدف شبکه سازی اساتید، متفکران و پژوهشگران شاخص علوم اجتماعی؛

- مطالعه و راه اندازی مرکز اسناد و گنجینه پژوهش مؤسسه با هدف حفظ میراث معنوی پژوهش اجتماعی در کشور و بسط و اشاعه آن؛

- طراحی و مدیریت فرایندهای ارتباطی و تعاملی با نهادها، سازمان ها و مراکز همکار یا متقاضی خدمات در حوزه مطالعات و تحقیقات اجتماعی؛

- طراحی و مدیریت فرایندهای ارتباطی و تعاملی در سطح حوزه عمومی مخاطبان موسسه، اعم از: افراد، گروه ها و تشکل ها، رسانه ها و عموم دستگاه های کشور؛

- مطالعه و پژوهش مستمر درامر «اقدامات نوآورانه و ایده پردازی» به منظور ترسیم افق های آینده موسسه، اقدامات تحولی و اثرگذار؛

با حداکثر توان و استفاده از کلیه منابع و فرصت های بالفعل و بالقوه در کشور، اقدام نمایید.»

شایان ذکر است علی قجری دانش آموخته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت هایی از جمله: «مشاور اجتماعی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «معاون ارتباطات مجمع جهانی اساتید دانشگاه ها»، «مدیر پژوهش در هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور»، «مدیر فرهنگی ـ هنری ستاد نشر و تبلیغ پیام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به جوانان اروپا» و «مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد احیاء امر به معروف» را برعهده داشته است.

کد خبر 4692204


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ