مدیرجهادکشاورزی فامنین از سمپاشی بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی فامنیین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، جعفر کاویانی دلشاد، مدیرجهادکشاورزی فامنین دبا اشاره به سمپاشی بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی فامنین، گفت:در طی عملیات مبارزه با این آفت 6 کارشناس طرح پهنه بندی و 5 کارشناس طرح بسیج همگام با کشاورز پایش مزارع و اعلام زمان دقیق مبارزه با این آفت را به عهده داشتند.

کاویانی دلشاد افزود: سطح زیر کشت غلات آبی و دیم شهرستان فامنین در سال زراعی 98-97 ، 46700 هکتار بوده که از این میزان سطحی افزون بر 21هزار و 517 هکتار از اراضی علیه آفت سن غلات در مرحله سن مادر و پوره سن غلات سمپاشی شد.
وی تصریح کرد: از این میزان سطح 2494 هکتار از اراضی غلات در مرحله سن مادر و 19هزار و 423 هکتار از اراضی غلات در مرحله پوره سن غلات سمپاشی شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان فامنین افزود: وی با بیان اینکه مبارزه با آفات زراعی از جمله سن غلات بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی اثر مستقیم دارد، افزود: عدم رعایت زمان مناسب برای مبارزه با این آفت و یا عدم توجه به مبارزه با آن میتواند خسارات زیادی را به محصول وارد کند.

کاویانی دلشاد با اشاره به سمپاشی بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی فامنین، عنوان کرد: از 19هزار تن گندم خریداری شده توسط 6 مرکز خرید سطح شهرستان در سال زراعی گذشته ۷۶.۹۹ درصد زیر دو درصد سن زدگی و ۲۶ درصد دارای بیش از دو درصد سن زدگی بود.