به گزارش افکارنیوز،

محمد دارابی معاون دبیرکل مجمع دوستی جوانان جهان اسلام این چنین بیان کرد: دیپلماسی فرهنگی در تقویت جایگاه جهانی، قدرت ملی و کاهش تهدیدات امنیتی هر کشور نقش تعیین کننده ای دارند. از این رو ایجاد رابطه با تشکلهای دوستی بین ملت ها، نهادهای غیر دولتی، شبکه ها و بازیگران جامعه مدنی در کشورهای دیگر و نقش آفرینی آنها در دیپلماسی فرهنگی به عنوان جریان های تحلیلگر و موجد قدرت نرم فرهنگی برای نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر، از راهبردهای سرنوشت ساز در عرصه روابط بین المللی میباشد.

دارابی تاکید کرد: داوطلبانه محوری، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بودن موجب شده تا این سازمان های مردمی با خودجوشی، مشارکت پذیری، قانونمندی و مسئولیت پذیری در حوزه روابط فرهنگی بین المللی حضور یافته و با قابلیت انعطاف بیشتر برای عملیاتی ساختن اهداف خویش، کاهش آسیب پذیری، نفوذ آسانتر در جامعه هدف، اثرگذاری مطلوب و شایسته تری را پدید آورند.
بدین ترتیب، ظهور و بروز تشکل های صلح و دوستی ، صحنه روابط بین المللی را با تحول روبرو ساخته.
محمد دارابی معاون دبیرکل مجمع دوستی جوانان جهان اسلام از این رو مجمع دوستی جوانان جهان اسلام را بعنوان یک نهاد مردمی برخواسته از تفکر اسلامی ایرانی که با اندیشه وحدت آفرین و تقریب نهاد در میان جوانان ملت های مختلف بخصوص کشورهای اسلامی دارای ظرفیت بسیار مهم و محوری هست که می تواند بعنوان بازویی اجرایی در حوزه دیپلماسی فرهنگی نقش آفرینی کند.