احکام کامل روزه در دین مبین اسلام


 احکام کامل روزه احکام کامل روزه و روزه داری را دراین پست بخوانید…دراین پست 140 سوال و جواب در مورد احکام روزه پاسخ داده شده اسـت کـه خواهید خواند. سوال 1_ روزه چگونه عبادتی اسـت؟ جواب_ عبادتی اسـت کـه انسان برای انجام فرمان خدا، از اذان صبح تا اذان مغرب، از چیزهایی کـه روزه را باطل می کند خودداری نماید. سوال 2_ آیا لازم اسـت نیت روزه را بر...

تبليغ

احکام کامل روزه

احکام کامل روزه و روزه داری را دراین پست بخوانید…دراین پست 140 سوال و جواب در مورد احکام روزه پاسخ داده شده اسـت کـه خواهید خواند.

سوال 1_ روزه چگونه عبادتی اسـت؟

جواب_ عبادتی اسـت کـه انسان برای انجام فرمان خدا، از اذان صبح تا اذان مغرب، از چیزهایی کـه روزه را باطل می کند خودداری نماید.

سوال 2_ آیا لازم اسـت نیت روزه را بر زبان آورده و از قلب گذراند؟

ج_ لازم نیست انسان نیت روزه را بر زبان آورده یا از قلب خود بگذراند. مثلا بگوید: فردا روزه می گیرم.

سوال 3_ در صحت روزه چه چیزی، کفایت می کند؟

ج_ اگر برای انجام فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب، کاری کـه روزه را باطل می کند انجام ندهد کافی اسـت.

سوال 4_ برای ان کـه یقین کند، تمام مدت روزه بوده، چه کاری لازم اسـت انجام دهد؟

ج_ برای ان کـه یقین کند، تمام این مدت روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری نیز بعد از اذان مغرب از انجام کاری کـه روزه را باطل می کند، خودداری می نماید.

سوال 5_ آیا انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان، برای روزه فردا نیت کند؟

ج_ انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان، برای روزه فردا نیت کند.

سوال 6_ بهتر اسـت نیت روزه را چگونه انجام داد؟

ج_ بهتر اسـت کـه شب اول ماه، نیت روزه همه ی ماه را بنماید.

سوال 7_ وقت نیت روزه ماه رمضان، چه هنگامی اسـت؟

ج_ وقت نیت روزه ماه رمضان از اول شب تا اذان صبح.

سوال 8_ وقت نیت روه مستحب، چه هنگامی اسـت؟

ج_ از اول شب اسـت تا هنگامی کـه بـه اندازه نیت کردن بـه اذان مغرب، وقت مانده باشد. بنابراین اگر تا این وقت کاری کـه روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد و نیت روزه مستحب کند، روزه او صحیح اسـت.

نیّت

سوال 9_ کسی کـه پیش از اذان صبح بدون نیت روزه، خوابیده اسـت در چه صورت روزه او صحیح اسـت؟

ج_ اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح اسـت. چه روزه واجب باشد، چه مستحب.

سوال 10_ اگر بعدازظهر بیدار شد، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ اگر بعدازظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه واجب نماید.

سوال 11_ اگر بخواهد غیر از روزه ماه رمضان روزه دیگری بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ باید ان را معین نماید. مثلا نیت کند روزه قضا، یا روزه نذر می گیرم.

سوال 12_ آیا لازم اسـت در ماه رمضان، نیت کند، روزه ماه رمضان می گیرم؟

ج_ در ماه رمضان، لازم نیست نیت کند، روزه ماه رمضان می گیرم.

سوال 13_ اگر نداند ماه رمضان اسـت یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر نداند ماه رمضان اسـت یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می شود.

سوال 14_ اگر بداند ماه رمضان اسـت و عمداً نیت روزه غیر رمضان کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نه روزه ماه رمضان حساب می شود و نه روزه ای کـه قصد کرده اسـت.

سوال 15_ اگر کسی بـه نیت روز اول ماه، روزه بگیرد، بعد بفهمد روز دوم یا سوم بوده، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ روزه او صحیح اسـت.

سوال 16_ اگر کسی پیش از اذان صبح، نیت کند و بیهوش شود ودر بین روز بـه هوش آید، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ بنا بر احتیاط مستحب روزه ان روز را، تمام نماید و قضای ان را نیز بجا آورد.

سوال 17_ اگر پیش از اذان صبح، نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ روزه اش صحیح اسـت.

سوال 18_ اگر نداند یا فراموش کند، ماه رمضان اسـت و پیش از ظهر متوجه شود چه وظیفه ای دارد؟

ج_ چنانچه کاری کـه روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد باید نیت کند و روزه او صحیح اسـت.

سوال 19_ اگر کاری کـه روزه را باطل می کند انجام داده باشد یا بعد از ظهر متوجه شود ماه رمضان اسـت، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ روزه او باطل می باشد، ولی باید تا مغرب امساک کند. یعنی کاری کـه روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از ماه رمضان نیز ان را قضا نماید.

س 20_ اگر بچه، پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ باید روزه بگیرد.

س 21_ اگر بعد از اذان بالغ شود، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه ان روز بر او واجب نیست خواه نیت روزه، قبلاً کرده باشد یا نه و خواه قبل از ظهر مفطری انجام داده باشد یا خیر.

س 22_ اگر بعد از اذان بالغ شود، بنا بر احتیاط مستحب چه تکلیفی دارد؟

ج_ احتیاط مستحب اسـت کـه اگر قبل از فجر نیت روزه کرده باشد و تا قبل از ظهر مفطری انجام نداده باشد، روزه ان روز را بگیرد.

س 23_ کسی کـه برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، آیا می تواند روزه مستحب بگیرد؟

ج_ اگر روزه مستحب بگیرد، اشکال ندارد.

س 24_ اگر کسی روزه قضا داشت، آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

ج_ کسی کـه روزه قضا دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.

س 25_ کسی کـه روزه قضا دارد، چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحب او بـه هم می خورد و می تواند نیت خودرا بـه روزه قضا برگرداند.

س 26_ اگر بعد از ظهر متوجه شود، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ روزه او باطل اسـت.

س 27_ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده باشد، روز معینی روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه اش باطل اسـت.

س 28_ اگر نداند روزه ان روز بر او واجب اسـت یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، آیا روزه اش اشکال پیدا می کند؟

ج_ چنانچه کاری کـه روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح و گرنه باطل می باشد.

س 29 _ اگر برای روزه واجب غیر معینی مانند روزه کفاره، عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند، آیا روزه اش اشکال پیدا می کند؟

ج _ اشکال ندارد.

س 30 _ اگر پیش از نیت، تصمیم داشته باشد کـه روزه نگیرد یا تردّد داشته کـه بگیرد یا نه، چنانچه کاری کـه روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او صحیح اسـت.

س 31 _ اگر در ماه رمضان، پیش از ظهر کافر مسلمان شود و چیزی نیز نخورده باشد، آیا روزه او در ان روز صحیح اسـت؟

ج _ روزه او صحیح نیست. حتی اگر نیت روزه را نیز قبل از ظهر کرده باشد.

س 32 _ اگر بیماری پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا ان وقت کاری کـه روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد، نسبت بـه روزه ان روز چه تکلیفی دارد؟

ج _ بنابر احتیاط مستحب نیت روزه کند و ان روز را روزه بگیرد.

س 33 _ اگر بیمار بعد از ظهر خوب شود، نسبت بـه روزه ان روز چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر بعد از ظهر خوب شود، روزه ان روز بر او واجب نیست.

س 34 _ در روزی کـه انسان شک دارد. آخر ماه شعبان اسـت یا اول ماه رمضان، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ واجب نیست روزه بگیرد.

س 35 _ اگر بخواهد روزه بگیرد، آیا می تواند نیت روزه ماه رمضان بنماید؟

ج _ نمی تواند نیت روزه ماه رمضان کند.

س 36 _ آیا در روزی کـه شک دارد آخر ماه شعبان اسـت یا اول ماه رمضان، می تواند بنابر احتیاط مستحب نیت کند کـه اگر ماه رمضان اسـت، روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نیست، روزه قضا یا مانند ان باشد؟

ج _ نمی تواند.

س 37 _ دراین صورت چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید نیت روزه قضا یا مستحب و یا مانند ان بنماید.

س 38 _ اگر در روزی کـه مردد اسـت، آخر رمضان اسـت یا اول شعبان، روزه قضایی بگیرد یا مستحب، و بعد معلوم شود اول رمضان بوده، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه ماه رمضان حساب می شود.

س 39 _ اگر روزی را کـه شک دارد آخر ماه شعبان اسـت یا اول ماه رمضان، بـه نیت روزه قضا یا روزه مستحب و مانند ان روزه بگیرد ودر بین روز، بفهمد ماه رمضان اسـت، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید نیت روزه ماه رمضان کند.

س 40 _ اگر در روزه واجب معینی،مانند روزه ماه رمضان مردّد شود کـه روزه خودرا باطل کند یا نه، یا قصد کند روزه را باطل کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ بنابر احتیاط، روزه اش باطل می شود. گرچه از قصدی کـه کرده، توبه نماید و کاری کـه روزه را باطل می کند، انجام ندهد.

س 41 _ اگر کسی بـه جهت رخ دادن کاری کـه نداند روزه را باطل می کند یا نه، مردد شود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ اگر کاری کـه روزه را باطل می کند، انجام نداده، روزه اش صحیح اسـت، در صورتی کـه تردّد در صحت روزه موجب تردد در نیت روزه نشود.

س 42 _ اگر در روزه واجبی کـه وقت ان معین نیست. مانند روزه کفاره، قصد کند کاری کـه روزه را باطل می کند، انجام دهد، یا مردّد شود بـه جا آورد یا نه، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه بـه جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح اسـت ودر روزه مستحب تا قبل از مغرب اگر نیت کند صحیح اسـت.


چیزهایی کـه روزه را باطل می کند


س 43 _ چند چیز روزه را باطل می کند؟

ج _ نه چیز روزه را باطل می کند.

س 44 _ اول و دوم از چیزهایی کـه روزه را باطل می کند، کدام اسـت؟

ج _ اول: خوردن و آشامیدن. دوم: جماع.

س 45 _ سوم و چهارم از چیزهایی کـه روزه را باطل می کند، چیست؟

ج _ سوم: استمناء، یعنی انسان با خود کاری کند کـه منی از او بیرون آید.

چهارم: دروغ بستن بـه خدا، پیامبر _ صلی الله علیه و آله و سلم _ و ائمه _علیهم السلام _ و حضرت زهرا درود الله علیها.

س 46 _ مورد پنجم و ششم از چیزهایی کـه روزه را باطل می کند، کدام اسـت؟

ج _ پنجم: رساندن غبار غلیظ بـه حلق.

ششم: فرو بردن تمام سر در آب.

س 47 _ هفتمین و هشتمین موردی کـه روزه را باطل می کند، کدام اسـت؟

ج _ هفتم: باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح.
هشتم: اماله کردن با چیز روان.

س 48 _ نهمین موردی کـه باعث ابطال روزه می شود کدام اسـت؟

ج _ نهمین: قی کردن.

1 _ خوردن و آشامیدن


س 49 _ آیا خوردن و آشامیدن عمدی روزه را باطل می کند؟

ج _ اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد و یا بیاشامد، روزه او باطل می شود. چه خوردن و آشامیدن ان چیز معمول باشد مانند نان و آب و چه معمول نباشد مانند: خاک و شیره درخت، کم باشد یا زیاد.

س 50 _ اگر روزه دار مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره بـه دهان ببرد و رطوبت ان را فرو برد، آیا روزه او باطل می شود؟

ج _ حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره بـه دهان برده و رطوبت ان را فرو برد روزه او باطل می شود. مگر رطوبت مسواک در آب دهان طوری مخلوط گردد کـه رطوبت خارجی بـه ان گفته نشود.

س 51 _ اگر در هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد، روزه اش باطل اسـت و کفاره نیز بر او واجب می شود.

س 52 _ اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل نمی شود.

س 53 _ استعمال آمپول هایی کـه بـه جای غذا بـه کار می رود آیا برای روزه دار اشکال دارد؟

ج _ بنابر احتیاط مستحب روزه دار از استعمال آمپولی کـه بـه جای غذا بـه کار می رود خودداری کند.

س 54 _ آیا تزریق آمپول های دیگر نیز اشکال دارد؟

ج _ تزریق آمپول های دیگر اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند.

س 55 _ اگر روزه دار چیزی را کـه لای دندان مانده اسـت، عمداً فرو ببرد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود.

س 56 _ کسی کـه روزه می گیرد، آیا لازم اسـت پیش از اذان دندان هایش را خلال کند؟

ج _ لازم نیست پیش از اذان دندان هایش را خلال کند.

س 57 _ آگر روزه دار بداند و یا اطمینان داشته باشد، غذایی کـه لای دندان مانده در روز فرو می رود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه خلال نکند و چیزی از ان فرو رود، بنابر احتیاط روزه اش باطل می شود.

س 58 _ آیا فرو بردن آب دهان، روزه را باطل می کند؟

ج _ فرو بردن آب دهان، گرچه بـه جهت خیال کردن ترشی و مانند ان؛ در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.

س 59 _ آیا فرو بردن اخلاط سر و سینه اشکال دارد؟

ج _ فرو بردن اخلاط سر و سینه کـه بـه فضای دهان نرسیده، اشکال ندارد.

س 60 _ اگر اخلاط سر و سینه وارد فضای دهان گردید چه وظیفه ای داریم؟

ج _ اگر داخل فضای دهان شود، بنابر احتیاط نباید ان را فرو برد.

س 61 _ اگر روزه دار بـه قدری تشنه شود کـه تحمل ان برای او حرج باشد یا بترسد از تشنگی ضرری بـه او برسد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ می تواند بـه اندازه ای کـه مرد نجات پیدا کند، آب بیاشامد. ولی روزه او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیه روز، از بجا آوردن کاری کـه روزه را باطل می کند خودداری نماید و سپس ان را قضا نماید.

س 62 _ جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند ان کـه طبق معمولً بـه حلق نمی رسد، چه حکمی دارد؟

ج _ گرچه اتفاقاً بـه حلق برسد، روزه را باطل نمی کند.

س 63 _ اگر بداند جویدن غذا یا چشیدن ان بـه حلق می رسد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ اگر انسان از اول بداند بـه حلق می رسد، روزه اش باطل می شود و باید قضای ان را بگیرد و کفاره نیز لازم اسـت.

س 64 _ آیا انسان می تواند برای ضعف، روزه را بخورد؟

ج _ انسان نمی تواند برای ضعف، روزه را بخورد. ولی اگر ضعف او بـه قدری اسـت کـه طبق معمولً نمی شود ان را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

2 _ جماع
س 65 _ آیا جماع، روزه را باطل می کند؟

ج _ جماع «نزدیکی و مقاربت» روزه را باطل می کند. گرچه فقط بـه مقدار ختنه گاه، داخل شود و منی بیرون نیاید.

س 66 _ اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی بیرون نیاید، روزه چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه باطل نمی شود.

س 67 _ اگر شک کند، بـه اندازه ختنه گاه، داخل شده یا نه. روزه چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او صحیح اسـت.

س 68 _ اگر فراموش کند روزه اسـت و جماع نماید، یا وی را بـه جماع وادار نمایند، طوری کـه در اختیار و بـه فعل او نباشد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او باطل نمی شود.

س 69 _ چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر وادار نباشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر ادامه دهد، روزه او باطل اسـت.

3 _ استمناء
س 70 _ آیا استمناء باعث ابطال روزه می شود؟

ج _ اگر روزه دار استمناء کند، یعنی با خود کاری کند کـه منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

س 71 _ آیا بیرون آمدن منی در حال بی اختیاری باعث ابطال روزه می گردد؟

ج _ اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست.

س 72 _ اگر کسی کاری کند کـه بی اختیار، منی از او بیرون آید، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود.

س 73 _ هر گاه روزه دار بداند کـه اگر در روز بخوابد محتلم می شود، آیا لازم اسـت از خواب رفتن جلوگیری کند؟

ج _ واجب نیست از خواب رفتن خودداری کند و اگر بخوابد، روزه اش باطل نمی شود.

س 74 _ اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، آیا لازم اسـت از بیرون آمدن ان جلوگیری کند؟

ج _ واجب نیست از بیرون آمدن ان جلوگیری کند.

س 75 _ روزه داری کـه محتلم شده چه اعمالی باید انجام دهد؟

ج _ می تواند بول کند و استبراء نماید. گرچه بداند بر اثر بول یا استبراء باقیمانده منی از مجرا بیرون می آید.

س 76 _ روزه داری کـه محتلم شده، در هنگام غسل، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر بداند منی در مجرا مانده و چنانچه پیش از غسل بول نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می آید، بنابر احتیاط مستحب، باید پیش از غسل، بول کند.

س 77 _ اگر کسی بـه قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ گرچه منی از او بیرون نیاید، بنابر احتیاط روزه او باطل می شود.

س 78 _ اگر روزه دار، بدون قصد بیرون آمدن منی، با کسی بازی و شوخی کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه اطمینان دارد کـه منی از او خارج نمی شود، گرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح اسـت. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی کـه منی از او بیرون آید، روزه اش باطل اسـت.


4 _ دروغ بستن بـه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم


س 79 _ حکم دروغ بستن عمدی توسط روزه دار، بـه خدا، پیامبر و ائمه علیهم السلام چیست؟

ج _ اگر روزه دار بـه گفتن یا نوشتن یا اشاره و یا مانند ان؛ بـه خدا یا پیامبران یا ائمه اطهار علیهم السلام عمداً نسبت دروغ بدهد، گرچه فوراً بگوید: دروغ گفتم یا توبه کند، روزه او باطل اسـت.

س 80 _ حکم نسبت دادن دروغ بـه حضرت زهرا درود الله علیها، چیست؟

ج _ بنابر احتیاط واجب دروغ بـه حضرت زهرا درود الله علیها را نیز ترک نماید، زیرا کـه همین حکم را دارد.

س 81 _ برای نقل کردن خبری کـه نمی داند راست اسـت یا دروغ، چگونه باید عمل کند؟

ج _ اگر بخواهد خبری را کـه نمی داند راست اسـت یا دروغ، نقل کند، بنابر احتیاط واجب باید از کسی کـه ان خبر را گفته، یا از کتابی کـه ان خبر در ان نوشته شده، نقل نماید و یا بگوید: «چنین روایت شده اسـت».

س 82 _ اگر روزه دار، چیزی را کـه با اعتقاد بـه راست بودن ان از قول خدا یا پیامبر و یا امام معصوم علیهم السلام نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل نمی شود.

س 83 _ اگر بداند دروغ بستن بـه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزه را باطل می کند و چیزی را کـه می داند دروغ اسـت، بـه آنان نسبت دهد و بعد بفهمد انچه گفته، راست بوده، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ بنابر احتیاط واجب،روزه ان روز را قضا کند.

س 84 _ اگر کسی، دروغی را کـه دیگری ساخته عمداً بـه خدا یا پیامبر و یا ائمه اطهار علیهم السلام نسبت دهد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود. ولی اگر از قول کسی کـه ان دروغ را ساخته بـه نحو حکایت، نقل کند، روزه اش باطل نمی شود.

س 85 _ اگر از روزه دار را بپرسند: آیا پیامبر چنین مطلبی فرموده اند؟ و او بـه جای « نه» عمداً «بله» بگوید و یا بـه جای «بله» عمداً « نه» بگوید و یا اینکار رابا اشاره انجام دهد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود.

س 86 _ اگر از قول خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرف راستی نقل کند، بعد بگوید: «دروغ گفتم» یا در شب، دروغی بـه آنان نسبت دهد و فردای ان؛ کـه روزه می باشد، بگوید: «انچه دیشب گفتم: راست اسـت» روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش بنابر احتیاط باطل می شود.

5 _ رساندن غبار غلیظ بـه حلق


س 87 _ رساندن غبار غلیظ بـه حلق چه حکمی دارد؟

ج _ رساندن غبار غلیظ بـه حلق، روزه را باطل می کند. چه غبار چیزی باشد کـه خوردن ان حلال اسـت، مانند آرد و چه غبار چیزی باشد کـه خوردن ان حرام اسـت، مانند خاک و بنابر احتیاط باید غباری را کـه غلیظ هم نیست، بـه حلق نرساند.

س 88 _ اگر بر اثر باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این کـه متوجه اسـت، مواظبت نکند و بـه حلق او برسد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود.

س 89 _ حکم رساندن بخار غلیظ، دود سیگار و تنباکو و مانند ان چیست؟

ج _ بنابر احتیاط واجب، روزه دار، بخار غلیظ، دود سیگار و تنباکو و مانند ان را بـه حلق نرساند.

س 90 _ بخاری کـه در حمام وجوددارد بـه حلق برسد، آیا روزه اشکال پیدا می کند؟

ج _ بخاری کـه طبق معمولً در حمام اسـت، اشکال ندارد.

س 91 _ اگر کسی مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند ان داخل حلق شود، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه یقین یا اطمینان داشته بـه حلق نمی رسد، روزه اش صحیح اسـت و اگر گمان می کرده بـه حلق نمی رسد، بنابر احتیاط مستحب ان روزه را قضا کند.

س 92 _ اگر روزه دار فراموش کند روزه اسـت و مواظبت نکند یا بی اختیار غبار و مانند ان بـه حلق او برسد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل نمی شود.

6 _ فروبردن سر در آب
س 93 _ اگر روزه دار تمام سر را در آب فرو برد، آیا روزه اش باطل می شود؟ ج _ اگر روزه دار، عمداً تمام سر را در آب فرو برد، گرچه باقی بدن او بیرون باشد، روزه اش بنابر احتیاط باطل می شود.

س 94 _ اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد، روزه چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه باطل نمی شود.

س 95 _ اگر کسی نصف سرش را یک دفعه و نصف دیگر ان را دفعه دیگر در آب فرو برد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل نمی شود.

س 96 _ حکم روزه کسی کـه شک دارد تمام سر زیر آب رفته یا نه، چیست؟

ج _ اگر شک کند تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه اش صحیح اسـت.

س 97 _ اگر تمام سر زیر آب رفت ولی مقداری از موها بیرون مانده آیا روزه باطل می شود؟

ج _ اگر تمام سر زیر آب برود، ولی مقداری از موها بیرون بماند، روزه باطل می شود.

س 98 _ حکم فرو بردن سر در آب مضاف، چیست؟

ج _ بنابر احتیاط واجب، سر را در آب مضاف، فرو نبرد.

س 99 _ اگر روزه دار، بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر وی را آب بگیرد یا فراموش کند، روزه اسـت و سر را در آب فرو برد، آیا روزه اش باطل می شود؟

ج _ روزه او باطل نمی شود.

س 100 _ اگر کسی اطمینان داشته باشد، آب سر وی را نمی گیرد و خودرا در آب بیندازد و آب سر وی را بگیرد، آیا روزه اش اشکال پیدا می کند؟

ج _ روزه اش اشکال پیدا نمی کند.

س 101 _ اگر اطمینان نداشته باشد و خودرا در آب بیندازد و آب تمام سر وی را بگیرد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ بنابر احتیاط واجب، روزه اش را قضا نماید.

س 102 _ اگر فراموش کند روزه اسـت و سر را در آب فرو برد یا دیگری بـه زور سر وی را در آب فرو برد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ چنانچه در زیر آب یادش بیاید روزه اسـت یا ان شخص دست خودرا بردارد، باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه او باطل اسـت.

س 103 _ اگر فراموش کند روزه اسـت و بـه نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه و غسل او صحیح اسـت.

س 104 _ اگر بداند روزه اسـت و عمداً برای غسل، سر را در آب فرو برد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه روزه او، مانند روزه ماه رمضان یا واجب معین باشد، روزه و غسل او باطل اسـت و اگر روزه مستحب یا روزه واجبی باشد کـه مانند روزه کفاره وقت معینی ندارد، غسل او صحیح و روزه باطل می باشد.

س 105 _ اگر برای نجات کسی از غرق شدن، سر را در آب فرو برد، آیا روزه اش اشکال پیدا می کند؟

ج _ گرچه نجات دادن او واجب اسـت، ولی روزه اش باطل می شود.


7_ باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح


س 106 _ اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ اگر جنب، عمداً تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم اسـت عمداً تیمم ننماید، روزه اش چنانچه در ماه رمضان و یا قضای ان باشد باطل اسـت و بنابر احتیاط مستحب در روزه واجب معین نیز باطل می شود. اما در روزه واجب موسّع کـه وقت معینی ندارد و روزه مستحب باطل نیست. ولی بنابر احتیاط مستحب دراین دو نیز غسل و یا تیمم را قبل از اذان صبح، انجام دهد.

س 107 _ اگر در روزه واجبی مانند روزه ماه رمضان، کـه وقت معیّن دارد، تا اذان صبح غسل نکند و تیمم نیز ننماید، اما از روی عمد نباشد، مثلا مانعی نگذارد غسل و تیمم کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش صحیح اسـت.

س 108 _ اگر کسی کـه جنب اسـت و می خواهد روزه واجبی کـه وقت ان معیّن اسـت بگیرد، مانند روزه ماه رمضان، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید تیمم کند و روزه بگیرد و روزه اش صحیح اسـت، ولی بهتر اسـت قضای ان را هم بـه جا آورد.

س 109 _ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید چه وظیفه ای دارد؟ ج _ باید روزه ان روز را قضا نماید.

س 110 _ اگر بعد از چند روز یادش بیاید، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه روزهایی کـه یقین دارد جنب بوده قضا نماید. مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید حداقل روزه سه روز را قضا کند.
س 111 _ کسی کـه در شب ماه رمضان، برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، اگر خودرا جنب کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟ ج _ روزه اش باطل اسـت و قضا و کفّاره بر او واجب می شود.

س 112 _ اگر برای تیمم وقت دارد، چنانچه خودرا جنب کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید تیمم نماید و روزه بگیرد و بهتر اسـت قضای ان را بـه جا آورد.

س 113 _ اگر برای ان کـه بفهمد وقت دارد یا نه، جست‌وجو نماید و گمان کند بـه اندازه غسل وقت دارد و خودرا جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه تیمم کند، روزه اش صحیح اسـت.

س 114 _ اگر بدون جست‌وجو گمان کند وقت دارد و خودرا جنب نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تیمم روزه بگیرد روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ بنابر احتیاط مستحب، روزه ان روز را قضا نماید.

س 115 _ کسی کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و می داند اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی شود چه وظیفه ای دارد؟

ج _ نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود، روزه اش باطل اسـت و قضا و کفّاره بر او واجب می شود.

س 116 _ هر گاه جنب در شب ماه رمضان، بخوابد و بیدار شود، آیا می تواند پیش از غسل بخوابد؟

ج _ جایز اسـت پیش از غسل بخواب، البته اگر بـه بیدار شدن عادت داشته باشد.

س 117 _ کسی کـه عادت ندارد بیدار شود، آیا می تواند پیش از غسل بخوابد؟

ج _ چنانچه نداشته باشد نیز می تواند بخوابد، در صورتی کـه احتمال دهد کـه اگر دوباره بخوابد، پیش از اذان صبح بیدار می شود گر چه احتیاط دراین اسـت کـه دیگر نخوابد تا غسل نماید.

س 118 _ کسی کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و می داند یا عادتش چنین اسـت کـه اگر بخوابد، پیش از اذان صبح بیدار می شود؛ چنانچه تصمیم داشته باشد بعد از بیدار شدن، غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش صحیح اسـت.

س 119 _ کسی کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و می داند یا عادتش چنین اسـت کـه اگر بخوابد، پیش از اذان صبح بیدار می شود چنانچه غفلت داشته باشد کـه بعد از بیدار شدن باید غسل کند در صورتی کـه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر در غفلت مقصّر باشد بنابر احتیاط واجب قضای روزه ان روز را بگیرد و اگر قاصر باشد، احوط استحبابی اسـت.

س 120 _ کسی کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و می داند یا احتمال می دهد، اگر بخوابد، پیش از اذان صبح بیدار می شود؛ چنانچه بعد از بیدار شدن غسل کند یا تردید داشته باشد کـه غسل کند یا نه، در صورتی کـه بخوابد و بیدار نشود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل اسـت و قضا و کفاره دارد.

س 121 _ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد، سپس بیدار شود و بداند یا عادتش چنین باشد کـه اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح، بیدار می شود و تصمیم داشته باشد کـه بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه ان روز را قضا کند و اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبه سوم با کیفّیت مذکور بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، قضا بر او واجب می شود و بنابر احتیاط مستحب، کفّاره هم بدهد.

س 122_ آیا لازم اسـت خوابی را کـه در ان محتلم شده، خواب اول حساب کند؟

ج _ لازم نیست خوابی را کـه در ان محتلم شده، خواب اول حساب کند. گرچه بهتر اسـت. پس اگر بیدار شود و ببیند جنب اسـت و دوباره بخوابد و بداند یا عادت اش چنین باشد کـه بیدار می شود و تصمیم داشته باشد بعد از بیدار شدن، غسل کند، چنانچه تا اذان خواب بماند بنابر احتیاط متسحب قضای ان روز را بگیرد.

س 123 _ اگر دوباره بیدار شود و بداند یا عادت اش چنین اسـت کـه اگر بخوابد بیدار می شود و تصمیم داشته باشد کـه بعد از بیدار شدن غسل کند، در صورتی کـه بازهم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید قضای ان روز را بگیرد و بنابر احتیاط مستحب کفّاره نیز لازم اسـت.

س 124 _ اگر روزه دار در روز محتلم شود، آیا واجب اسـت فوراً غسل کند؟

ج _ واجب نیست فوراً غسل کند، گر چه بهتر می باشد.

س 125 _ هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ گرچه بداند پیش از اذان صبح محتلم شده، روزه او صحیح اسـت.

س 126 _ کسی کـه تا اذان صبح بر جنابت بماند آیا می تواند ان روز را بـه نیّت قضای ماه رمضان روزه بگیرد؟

ج _ نمی تواند ان روز را بـه نیت قضای ماه رمضان روزه بگیرد. گرچه بقا بر جنابت از روی عمد نباشد.

س 127 _ کسی کـه می خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده چه وظیفه ای دارد؟

ج _ چنانچه وقت قضای روز تنگ اسـت، مثلا پنج روز، روزه قضای ماه رمضان دارد و پنج روز نیز بـه ماه رمضان مانده اسـت. بنابر احتیاط، ان روز را روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان نیز دوباره ان را بـه جا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست، روزه او باطل اسـت.

س 128 _ اگر در روزه واجب، غیر از روزه ماه رمضان و قضای ان؛ تا اذان صبح جنب بماند ولی از روی عمد نباشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ چنانچه وقت ان روزه معین اسـت، مثلا نذر کرده کـه ان روز را روزه بگیرد، روزه اش صحیح اسـت و اگر مانند روزه کفاره وقت ان معین نیست، بنابر احتیاط مستحب روزه دیگری را روزه بگیرد.

س 129 _ اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم اسـت، عمداً تیمم نکند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل اسـت و بنابر احتیاط مستحب در قضای ماه رمضان ودر هر روزه واجب معین نیز مسأله چنین می باشد.

س 130 _ اگر شخص جنب یا زنی کـه پیش از اذان صبح، از حیض یا نفاس پاک می شود، برای غسل وقت نداشته باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ چنانچه بخواهد روزه بگیرد، باید تیمم نماید و روزه اش بنابر اقوی صحیح اسـت، چه روزه ماه رمضان باشد یا واجب معین یا واجب غیر معین یا مستحب.

س 131 _ اگر زن نزدیک اذان صبح، از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد یا بعد از اذان بفهمد پیش از اذان پاک شده بود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه روزه ای کـه می گیرد، مانند روزه ماه رمضان واجب باشد، صحیح اسـت. و هم چنین اگر روزه مستحب یا روزه ای باشد کـه مانند روزه کفّاره وقت ان معین نیست. بنابر اقوی روزه اش صحیح اسـت.

س 132 _ اگر زن بعد از اذان صبح، از خون یا نفاس پاک شود یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ گرچه نزدیک مغرب باشد روزه او باطل اسـت.

س 133 _ اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه هایی کـه گرفته صحیح اسـت.

س 134 _ اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود ودر غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان صبح غسل نکند، آیا روزه اش باطل می شود؟

ج _ روزه اش باطل اسـت. ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد کـه حمام زنانه باز شود، گرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان صبح غسل نکند، روزه اش صحیح اسـت.

س 135 _ روزه زنی کـه در حال استحاضه اسـت، در چه صورتی صحیح اسـت؟

ج _ اگر غسل های خودرا بـه تفصیلی کـه در احکام استحاضه گفته شد بـه جا آورد، روزه او صحیح اسـت.

س 136 _ کسی کـه مس میّت کرده، آیا می تواند بدون غسل، روزه بگیرد؟

ج _ کسی کـه مس میّت کرده، یعنی جایی ازبدن خودرا بـه بدن میّت رسانده، می تواند بدون غسل مس میّت، روزه بگیرد و اگر در حال روزه نیز میّت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود.

8 _ اماله کردن
س 137 _ آیا اماله کردن موجب ابطال روزه می شود؟ ج _ اماله کردن با چیز روان، گرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه او باطل می کند.
س 138 _ حکم اماله کردن با چیزی کـه روان نیست، چه می باشد؟ ج _ چیزی کـه روان نیست اشکال ندارد، گر چه اجتناب از ان بهتر اسـت.

9 _ قی کردن

سوال 139_ در چه صورتی قی کردن باعث ابطال روزه می شود؟

ج _ هر گاه روزه دار عمداً قی کند، گرچه بر اثر بیماری و مانند ان ناچار باشد، روزه اش باطل می شود.

سوال 140 _ اگر قی کردن سهواً یا از روی بی اختیاری صورت گیرد، آیا روزه اشکال پیدا می کند؟

ج _ اگر سهواً یا بی اختیار باشد، اشکال ندارد.

سوال 141 _ اگر در شب ماه رمضان چیزی بخورد کـه می داند بـه جهت خوردن ان؛ در روز بی اختیار قی می کند، چه تکلیفی متوجه اوست؟

ج _ بنابر احتیاط واجب، روزه ان روز را قضا نماید.

سوال 142 _ اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ چنانچه برای او ضرری نداشته باشد، بنابر احتیاط مستحب از قی کردن خودداری نماید.

سوال 143 _ اگر حشره ای در گلوی روزه دار رود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه ممکن باشد باید ان را بیرون آورد و روزه او باطل نمی شود.

سوال 144 _ اگر بداند کـه بیرون آوردن حشره باعث قی کردن می شود، چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج _ اگر بداند کـه بـه سبب بیرون آوردن ان؛ قی می کند، واجب نیست ان را بیرون آورد و روزه او صحیح اسـت.

سوال 145 _ اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن بـه حلق یادش بیاید روزه اسـت. چه وظیفه ای دارد؟

ج _ چنانچه ممکن باشد، باید ان را بیرون آورد و روزه او صحیح اسـت.

سوال 146 _ اگر روزه دار یقین داشته باشد کـه بر اثر آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می آید آیا می تواند عمداً آروغ بزند؟

ج _ نباید عمداً آروغ بزند ولی اگر یقین نداشته باشد، اشکال ندارد.

سوال 147 _ اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید ان را بیرون بریزد.

سوال 148 _ اگر بی اختیار چیزی را کـه بر اثر آروغ زدن فرو ببرد آیا روزه اش اشکال پیدا می کند؟

ج _ اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح اسـت.تبليغ

بيشترين بازديد امروز در گروه دینی و مذهبی


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ