اجرای 16 فقره حکم تخریب بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی چالوس


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از اجرای 16 فقره حکم قلع و قمع ساخت وساز غیر مجاز در زمینهای کشاورزی این شهرستان خبر داد. ...

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از اجرای 16 فقره حکم قلع و قمع ساخت وساز غیر مجاز در زمینهای کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یزدانقلی خزایی پول با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی در تأمین امنیت غذایی جامعه، اظهار کرد: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، 16 فقره حکم قلع و قمع ساخت وساز غیر مجاز در سال گذشته در شهرستان چالوس اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس با بیان اینکه تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن ممنوع است، گفت: روستاییان و کشاورزان در صورتی که قصد احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی خود را دارند، قبل از هرگونه اقدامی با مراجعه به این مدیریت و دریافت مشاوره برای اخذ مجوز اقدام کنند.

انتهای پیام


تبليغ
تبليغ