تغذیه دوران شیردهی، کلسترول چه تاثیری دارد؟


تغذیه دوران شیردهی، کلسترول چه تاثیری دارد؟ در سالهای اواخر دههٔ 1980، مؤسّسهٔ ملی قلب، ریه و خون برای جلب توجه مردم، با سرعت هر چه تمام تر مبارزه ای را علیه کلسترول آغاز نمود. در نتیجه، در هر معاینهٔ فیزیکی به طور معمول میزان کلسترول اندازه گیری می...


تغذیه دوران شیردهی، کلسترول چه تاثیری دارد؟تبليغ
تبليغ