نقش پدر در فرزند پروری، لحظه لقاح تا سال‌های نوجوانی


نقش پدر در فرزند پروری، لحظه لقاح تا سال‌های نوجوانی تا همین دهه‌ی 1970 روان‌شناسان و متخصصان فرزندپروری برای سوال “پدرها تا چه حد در تربیت فرزندان نقش دارند؟”، پاسخی آماده داشتند: نقش زیادی ندارند. فرزندپروری با تاکید بر روانشناسی پدر موضوع این...


نقش پدر در فرزند پروری، لحظه لقاح تا سال‌های نوجوانیتبليغ
تبليغ