قاصدک


قاصدک حال من امروز وخیم است،عجیب و در این حال عجیب هیچکس از دل من آگه نیست هیچکس قصد ندارد که بداند هم چیست قاصدک قصه ی من غصه ی روحیست که در گورستان بین صد قبر و لحد وا مانده همه هستندشاعر:فرشاد نجفی پور

قاصدک
حال من امروز
وخیم است،عجیب
و در این حال عجیب
هیچکس از دل من آگه نیست
هیچکس قصد ندارد که
بداند هم چیست
قاصدک
قصه ی من
غصه ی روحیست که در گورستان
بین صد قبر و لحد وا مانده
همه هستند ولی بی روحند
روح من در قفسش جا مانده
قاصدک
من که بریدم تو برو
و اگر روح به جسمی دیدی
شعر من را تو به گوشش برسان:
"زنده ام زنده به عشق
مانده ام مانده به عشق
و دلم منتظر است
سخت درمانده ی عشق"


تبليغ