میز خدمت الکترونیکی کانون استان کرمانشاه راه‌اندازی شد


با تلاش واحـد فن‌آوری اطلاعات کانون پرورش فکری، سامانه میزخـدمت الکترونیکی و سامانه پاسخگویی به شکایات راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، با تلاش واحـد فن‌آوری اطلاعات کانون پرورش فکری، سامانه میزخـدمت الکترونیکی و سامانه پاسخگویی به شکایات به نشانی: khedmat.kpf.ir راه اندازی شد.

مهناز فتاحی، مدیرکل کانون استان با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع، انتظار است کلیه مراکز کانون استان به نحو شایسـته جهت اطلاع‌رسانی اقدام متقضی انجام دهند.

درضـمن، یک نسخه پرسشنامه سنجش رضایت ارباب‌رجوع ازخدمات کانون به کلیه مراکز کانون استان کرمانشاه نیز ارسال شده است.

بر همین اساس، از مسوولین مراکز کانون خواسته شده است تااین پرسش نامه‌ها را در اختیار مراجعین مرکز قرار داده و در هر دوره بازدید کارشـناسان فرهنگی فرم‌های تکمیل شده به ایشان تحویل شود.

کارشـناسان فرهنگی ضـمن بررسی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، نظرهای تخصصی خود را به مدیریت منعکس خواهند کرد.

کارشناس ارزیابی عملکرد موظف به پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مطرح شده در سامانه مذکور خواهد بود.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، با تلاش واحـد فن‌آوری اطلاعات کانون پرورش فکری، سامانه میزخـدمت الکترونیکی و سامانه پاسخگویی به شکایات به نشانی: khedmat.kpf.ir راه اندازی شد.

مهناز فتاحی، مدیرکل کانون استان با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع، انتظار است کلیه مراکز کانون استان به نحو شایسـته جهت اطلاع‌رسانی اقدام متقضی انجام دهند.

درضـمن، یک نسخه پرسشنامه سنجش رضایت ارباب‌رجوع ازخدمات کانون به کلیه مراکز کانون استان کرمانشاه نیز ارسال شده است.

بر همین اساس، از مسوولین مراکز کانون خواسته شده است تااین پرسش نامه‌ها را در اختیار مراجعین مرکز قرار داده و در هر دوره بازدید کارشـناسان فرهنگی فرم‌های تکمیل شده به ایشان تحویل شود.

کارشـناسان فرهنگی ضـمن بررسی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، نظرهای تخصصی خود را به مدیریت منعکس خواهند کرد.

کارشناس ارزیابی عملکرد موظف به پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مطرح شده در سامانه مذکور خواهد بود.


تبليغ
تبليغ