وضعیت شهروندان کره شمالی


اسپوتنیک توجه شما را به روزمرگی های زندگی مردم در کره شمالی جلب می کند.


تبليغ
تبليغ