نامزد وزیر نروژی ماشین او را آتش زد و به زندان افتاد!


پارتنر وزیر دادگستری نروژ ماشینش را آتش زد و بازداشت شد.

«تور میکل وارا» موقتا شغلش را رها کرد، چرا که پارتنرش در حرکتی عجیب خودروی او را آتش زد!

«لیلا آنیتا برتیزن» ۵۴ ساله توسط نیرو‌های امنیتی PST نروژ در خانه وزیر با ذکر ۵ اتهام بازداشت شد.


تبليغ
تبليغ