1.5 میلیارد دلار؛ تخصیص اعتبار برای توسعه اشتغال پایدار


در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. (منبع)


تبليغ
تبليغ