زمان تعیین شهریه دانشگاه آزاد در سال98


محمد مهدی طهرانچی درباره تعیین شهریه دانشجویان در سال 98 گفت: تعیین شهریه ها امسال به هیئت امنای استانی واگذار شده است.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه سال مالی دانشگاه آزاد، طبق مصوبه هیئت امنای مرکزی با سال تحصیلی منطبق شده، لذا شهریه دانشجویان در سال 98، بعد از تعطیلات عید نوروز تعیین و اعلام می شود.

محمد مهدی طهرانچی درباره تعیین شهریه دانشجویان در سال ۹۸ گفت: تعیین شهریه ها امسال به هیئت امنای استانی واگذار شده است.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه سال مالی دانشگاه آزاد، طبق مصوبه هیئت امنای مرکزی با سال تحصیلی منطبق شده، لذا شهریه دانشجویان در سال ۹۸، بعد از تعطیلات عید نوروز تعیین و اعلام می شود.


تبليغ
تبليغ