کینه ناتمام اصلاح طلبان از هاشمی


مهرداد بذرپاش به اصلاح طلبان انتقاد کرد.

او در توییتی نوشته است: سال۷۸آقای هاشمی درانتخابات مجلس ششم۳۰ام تهران شدسال۷۸آقای هاشمی درانتخابات مجلس ششم۳۰ام تهران شددگراندیشان هوچیگر که امروز فریاد وامظلوما سرمیدهند،اورا مجبور به استعفا کرده،برایش کتاب #عالیجناب_سرخپوش نوشتندآن زمان در #دانشگاه_شریف تجمع حمایت از هاشمی برگزارکردیمکینه ناتمام اینها از هاشمی در ممانعت از شهردارشدن پسرش هویداست


تبليغ

تبليغ